Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott

Proposition 2007/08:132

Regeringens proposition 2007/08:132

Godkännande av rådets beslut om åtkomst till

Prop.

informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte

2007/08:132

att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott

och andra grova brott

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 april 2008

Maud Olofsson

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna ett inom EU upprättat utkast till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

Informationssystemet för viseringar (VIS), som kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-04-21 Bordläggning: 2008-04-22 Hänvisning: 2008-04-23 Motionstid slutar: 2008-05-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)