Geologisk lagring av koldioxid

Proposition 2011/12:125

Regeringens proposition 2011/12:125

Geologisk lagring av koldioxid

Prop.

2011/12:125

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att genomföra EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid före-

slås i huvudsak följande.

Geologisk lagring av koldioxid prövas som miljöfarlig verksamhet

enligt miljöbalken. Regeringen ska pröva en sådan verksamhets tillåtlig-

het. Regeringen får meddela föreskrifter om var geologisk lagring av kol-

dioxid får ske. Miljöbalkens regler om tillstånd, anmälan och tillåtlighet

ska för geologisk lagring av koldioxid tillämpas även på Sveriges konti-

nentalsockel utanför territorialgränsen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-20 Bordläggning: 2012-03-20 Hänvisning: 2012-03-21 Motionstid slutar: 2012-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)