Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

Proposition 2017/18:58

Regeringens proposition 2017/18:58

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 november 2017

Margot Wallström

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till. Förslaget syftar till att uppfylla EU:s direktiv om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången.

I propositionen redovisas också hur Sverige i övrigt uppfyller sina åtaganden enligt direktivet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

1

Prop. 2017/18:58

Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-06 Bordlagd: 2017-12-06 Hänvisad: 2017-12-07 Motionstid slutar: 2018-01-19
Förslagspunkter (1)