Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Proposition 2021/22:136

Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Regeringens proposition 2021/22:136

Genomförande av direktivet om inrättande

Prop.

av en europeisk kodex för elektronisk

2021/22:136

kommunikation

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 2022

Magdalena Andersson

Khashayar Farmanbar (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elek- tronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrät- tande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. I sak mot- svarar den nya lagen i stora delar den hittillsvarande lagen med de ändring- ar och tillägg som föranleds av direktivet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-01 Bordlagd: 2022-03-01 Hänvisad: 2022-03-02 Motionstid slutar: 2022-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (29)