Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC

Proposition 2016/17:217

Händelser

Inlämnad: 2017-07-04 Bordlagd: 2017-08-31 Hänvisad: 2017-09-07 Motionstid slutar: 2017-09-27

Avsändare

Hela dokumentet

Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC (pdf, 928 kB)
Regeringens proposition 2016/17:217

Genomförande av ändringar i

Prop.

förnybartdirektivet – ILUC

2016/17:217
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 29 juni 2017
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna innebär anpassningar till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
(ILUC-direktivet)
i de delar som avser ändringarna i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida