Förvaltningen inom domstolsväsendet

Proposition 1993/94:17

Regeringens proposition
1993/94:17

Förvaltningen inom domstolsväsendet

Prop

1993/94:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 1993

Carl Bildt

Gun Hellsvik

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om ökad självförvaltning av dom-
stolsväsendet. Bland annat får domstolarna större ansvar för sin
administration och ett större inflytande över ledningen av den admini-
strativa centralmyndigheten för domstolsväsendet. Detta åstadkommes
dels genom att den verksamhet som idag bedrivs av Domstolsverket ges
en något annorlunda och mer decentraliserad inriktning och dels genom
att myndigheten leds av en styrelse som är sammansatt av personer
huvudsakligen hämtade från domstolarna. Styrelsen skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-14 Bordläggning: 1993-10-14 Hänvisning: 1993-10-15 Motionstid slutar: 1993-10-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)