med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Proposition 1992/93:100

Regeringens proposition
1992/93:100

med förslag till statsbudget för budgetåret
1993/94

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det i 1993 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för
budgetåret 1993/94 visar en omslutning av 520 698 miljoner kronor.
Detta innebär en minskning i förhållande till vad som nu beräknas för
innevarande budgetår med 58 818 miljoner kronor. Budgetförslaget
utvisar ett underskott på 162 346 miljoner kronor. Budgetsaldot i
statsbudgeten för innevarande budgetår är ett underskott på 100
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-01-11 Bordläggning: 1993-01-11 Hänvisning: 1993-01-20 Motionstid slutar: 1993-01-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1602)