med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92

Proposition 1990/91:100

Regeringens proposition
1990/91:100

med förslag till statsbudget för budgetåret
1991/92

Prop.

1990/91:100

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag
ur regeringsprotokollet den 20 december 1990 för de åtgärder och de
ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Allan Larsson

Propositionens huvudsakliga ändamål

Det i 1991 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för
budgetåret 1991/92 visar en omslutning av 455 526 milj. kr. Detta inne-
bär en ökning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande
budgetår med 14 969 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på
598 milj. kr. Det i statsbudgeten för innevarande budgetår upptagna
budgetsaldot utgörs av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-01-10 Bordläggning: 1991-01-10 Hänvisning: 1991-01-22 Motionstid slutar: 1991-01-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1620)