Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.

Proposition 1993/94:150

Regeringens proposition
1993/94:150

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten
för budgetåret 1994/95, m.m.
(kompletteringsproposition)

Prop.

1993/94:150

Enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § riksdagsordningen avger regeringen
härmed sitt förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret
1994/95.

Stockholm den 21 april 1994

Carl Bildt

Anne Wibble

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 som lades fram i årets
budgetproposition kompletteras med hänsyn till senare inträffade
förändringar rörande såväl inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I
samband därmed redovisas en förnyad beräkning av budgetutfållet för
innevarande budgetår. Beräkningarna visar att budgetunderskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-04-25 Bordläggning: 1994-04-25 Hänvisning: 1994-04-26 Motionstid slutar: 1994-05-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (169)
Följdmotioner (70)
Behandlas i betänkande (12)