Forskning för ett bättre liv

Proposition 2004/05:80

Forskning för ett bättre liv

Regeringens proposition 2004/05:80

Forskning för ett bättre liv

Prop.

2004/05:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2005

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i propositionen sin syn på forskningspolitikens inriktning under åren
2005–2008.

I propositionen redovisas regeringens bedömningar av hur de av riksdagen anvisade resurserna för forskning, utveckling och forskarutbildning bör fördelas för att tillgodose strategiska behov inom forskningen. Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2005 att anslagen för forskning och forskarutbildning kommer att tillföras en permanent nivåhöjning om 2,34
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov: 2005-03-17 Inlämning: 2005-03-22 Bordläggning: 2005-03-22 Hänvisning: 2005-03-23 Motionstid slutar: 2005-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (7)