om försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m.

Proposition 1990/91:83

Regeringens proposition
1990/91:83

om försäljning av statens aktier i Svenska
Petroleum Exploration AB, m. m.

Prop.

1990/91:83

Regeringen föreslår riksdagen att anta de forslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17januari 1991.

På regeringens vägnar

Lena Hjelm- Wallén

Rune Molin

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen begärs bemyndigande for regeringen att överlåta statens
aktier i Svenska Petroleum Exploration AB (SPE) till OK Petroleum AB
(OKP) mot betalning huvudsakligen genom en till staten riktad nyemis-
sion av aktier i OKP. Detta bolag ägs av KF Industri AB (KFI), Neste Oy
och staten. Det har förutsatts att KFI och Neste skall ha rätt att förvärva så
stor del av de nyemitterade aktierna att ägarfördelningen i OKP förblir
densamma som nu. Riksdagens bemyndigande för överlåtelse också av
dessa aktier begärs. Ersättningen till staten för aktieöverlåtelserna kan
komma att uppgå till sammanlagt högst 539 milj. kr.

Vidare föreslås en minskning av ramen för den statliga garantin för
utvinning m. m. av olja, naturgas eller kol från 3 miljarder kronor till 2
miljarder kronor i samband med att garantigivningen till SPE upphör.

Slutligen begärs bemyndigande för regeringen att överlåta statens aktier
i OKP till Förvaltningsaktiebolaget Fortia i utbyte mot nyemitterade ak-
tier i detta bolag.

1 Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 83

Industridepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 januari 1991

Prop. 1990/91:83

Närvarande: statsråden Hjelm-Wallén, ordförande, och S. Andersson, Gö-
ransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Johansson, Lindqvist, Lönnqvist,
Thalén, Wallström, Lööw, Persson, Molin, Sahlin, Larsson, Åsbrink

Föredragande: statsrådet Molin

Proposition om försäljning av statens aktier i
Svenska Petroleum Exploration AB, m. m.

1 Inledning

Sedan år 1986 ägs Svenska Petroleum Exploration AB (SPE) av staten och
OK Petroleum AB (OKP). Från början ägde staten 49% och OKP 51 % av
aktierna i SPE. Sedan staten i juni 1990 utnyttjat en rätt att av OKP för en
krona förvärva 15% av aktierna äger staten nu 64% och OKP 36%.
Genom att staten äger även 24% av aktierna i OKP uppgår den samman-
lagda direkta och indirekta statliga ägarandelen i SPE till ca 73%.

Förhandlingar har förts mellan företrädare för industridepartementet
och OKP om ägarförhållandena i SPE. Dessa förhandlingar har i december
1990 lett fram till ett avtal om försäljning av statens samtliga aktier i SPE
till OKP. Avtalet, som bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga,
har träffats med förbehåll bl. a. för att regeringen godkänner det sedan
riksdagen har fattat de beslut som behövs härför.

Som en följd av avtalet med OKP har avtal träffats också med KFI och
Neste om överlåtelse av nyemitterade aktier i OKP.

Sedan de överenskomna aktieöverlåtelserna har genomförts uppkom-
mer frågan om den fortsatta förvaltningen av statens aktier i OKP.

Jag kommer nu att redogöra för bakgrunden till de angivna förändring-
arna av det statliga ägarengagemanget på oljeområdet.

I samband med ägarfrågorna bör vissa frågor om det statliga stödet till
prospektering och utvinning på nämnda område tas upp. Jag kommer att
redogöra också för bakgrunden härtill.

2 Statens engagemang i oljeprospektering och
oljeutvinning

År 1969 bildades Oljeprospektering AB (OPAB) med syfte att klarlägga
förekomsten av olja och naturgas på svenskt land- och havsområde. Till en
början ägdes bolaget till lika delar av två företagsgrupper, en statlig och en
enskild, vilka finansierade verksamheten genom kapitaltillskott. Verksam-

heten koncentrerades efter några år till Gotland, där ett antal små oljefynd Prop. 1990/91:83
gjordes. Också på svenskt kontinentalsockelområde i Östersjön gjordes
några provborrningar, dock utan att leda till utvinningsvärda fynd.

År 1973 bildades ett särskilt företag, Petroswede AB, för prospektering
och utvinning utanför svenskt område. Målet för verksamheten var att
genom egen prospektering eller förvärv av andelar i fyndigheter bygga upp
ett deltagande i produktion av olja eller naturgas som direkt eller indirekt
kunde tillföras den svenska marknaden. Till en början var ägarbilden och
finansieringen lik OPABs. Bolaget deltog i prospekteringsprojekt i bl. a.
Nordsjöområdet och Nordafrika.

Statens engagemang på oljeområdet fick en större bredd genom bildan-
det år 1975 av ett helstatligt oljehandelsföretag, Svenska Petroleum AB
(SP). Under de följande åren övertog SP de tidigare statliga ägarnas an-
delar i såväl OPAB som Petroswede. År 1979 förvärvade SP också de
privata intressenternas aktier i Petroswede, som blev ett helägt dotterbolag
inom SP-koncernen med namnet Svenska Petroleum Exploration AB
(SPE). Samma år övertog SPE det operativa ansvaret för OPABs rörelse.
Prospekteringsverksamheten inom SP-koncernen finansierades från år
1978 nästan helt med statliga bidrag.

Under 1980-talet kom SPEs verksamhet att inriktas alltmer på förvärv
av andelar i konstaterade oljefalt som stod inför utbyggnad. År 1983
förvärvade SPE en andel på 15% i Ulafältet i norska Nordsjön. Några år
senare förvärvades en andel på 4,5% i Veslefrikkfältet. I båda fallen
finansierades SPEs andel av utbyggnadskostnaderna med stöd av statliga
garantier. De två oljefälten togs i drift åren 1986 resp. 1990.

År 1986 träffades ett avtal mellan staten, det kooperativa oljeföretaget
Oljekonsumenternas Förbund (OK) och det finska statliga oljebolaget
Neste Oy om samarbete i ett gemensamt ägt bolag. Detta bolag skulle
överta i stort sett hela den verksamhet på oljeområdet som hade bedrivits
av OK och SP. Det nya bolaget tillkom genom att SP ändrade firma till OK
Petroleum AB (OKP), varefter OK och Neste blev delägare i OKP genom
riktade emissioner. Därefter kom aktierna i OKP att ägas av OK till 53%,
av staten till 30% och av Neste till 17%. År 1987 ändrades fördelningen till
52%, 24% resp. 24%. Sedermera har OKs aktier förts över till KF Industri
AB (KFI).

I samband med 1986 års avtal kom parterna överens om att OKP-
koncernens verksamhet avseende prospektering och utvinning skulle be-
drivas av SPE eller dess dotterbolag, främst OPAB och det norska bolaget
Svenska Petroleum Exploration A/S. Till staten överläts 49% av aktierna i
SPE. Enligt ett konsortialavtal mellan staten och OKP gavs staten rätt att
av OKP lösa in ytterligare 15 % av aktierna för ett belopp av en krona. I
avtalet stadgades att part inte fick överlåta aktier i SPE utan den andra
partens medgivande.

Enligt konsortialavtalet fick staten utse ett flertal av styrelsens ledamö-
ter. Som en följd av statens dominerande ägarinflytande och av optionen
att förvärva ytterligare aktier kom SPE inte att ingå i OKP-koncernen.
Sedan staten har utnyttjat sin option är den statliga andelen i SPE nu 64%.

Statens aktier i såväl OKP som SPE är direktägda med industrideparte-
mentet som huvudman.

SPEs verksamhet har numera sin tyngdpunkt i Norge, där det norska
dotterbolaget innehar andelar i de två producerande oljefälten Ula och
Veslefrikk. Härigenom förfogar SPE-koncernen över råoljetillgångar i stor-
leksordningen 10 miljoner ton, med möjlighet att utvinna inemot 1 miljon
ton om året till mitten av 1990-talet. Vidare pågår eller planeras utbyggnad
av flera fyndigheter i Angola, som väntas ge visst tillskott av råolja under
de närmaste åren. Därtill kommer intresseandelar i områden med pågåen-
de prospektering på norsk och brittisk kontinentalsockel samt i Tunisien.

En begränsad verksamhet på svenskt havsområde bedrivs också genom
OPAB, som numera ägs av SPE till ca 96 %. OPAB deltar i undersökningar
i två tillståndsområden i sydöstra delen av den svenska kontinentalsockeln
i Östersjön. Arbetet bedrivs i samarbete med utländska oljebolag, som
svarar för huvuddelen av kostnaderna. OPABs verksamhet på Gotland
överläts år 1987 till ett enskilt svenskt företag.

Enligt årsredovisningen för år 1989 uppgick omsättningen för SPE-
koncernen till 640milj.kr. och resultatet efter finansiella poster till
67 milj. kr. Resultatet hänför sig nästan helt till råoljeförsäljningen från
den norska verksamheten. För år 1990 väntas en stark förbättring av
resultatet till följd av höga råoljepriser under andra halvåret.

Balansomslutningen för koncernen den 31 december 1989 var
2130milj.kr. och det justerade egna kapitalet 142 milj. kr. Avkastningen
på arbetande kapital uppgick till 11,9%.

På balansräkningens skuldsida har tagits upp bl. a. förskotterade statliga
bidrag med 282,5 milj. kr. Denna post utgörs av oförbrukade särskilda
bidrag till prospektering som har utbetalats från det i statsbudgeten för
budgetåret 1984/85 under tolfte huvudtiteln med numreringen E19 upp-
förda reservationsanslaget Program för prospektering efter olja och natur-
gas.

Antalet anställda i SPE-koncernen under året var i genomsnitt 35, varav
22 i Sverige, 9 i Norge och 4 i Storbritannien.

I sammanhanget skall också några grundläggande ekonomiska uppgifter
för OKP-koncernen lämnas. Enligt årsredovisningen för år 1989 uppgick
omsättningen för koncernen till 10606milj. kr. och resultatet efter finan-
siella poster till 483 milj. kr. Vid årets utgång var balansomslutningen för
koncernen 6 555 milj. kr. och det justerade egna kapitalet 1 705 milj. kr.
Avkastningen på arbetande kapital var 17,7%. Utdelning till ägarna läm-
nades med 68 milj. kr.

År 1989 inleddes ett närmare samarbete med det amerikanska olje-
företaget Texaco, som innebar bl. a. att OKP blev majoritetsägare i Skan-
dinaviska Raffinaderi AB Scanraff och inträdde som hälftendelägare i
Texacos bensin- och smörjoljerörelse i Sverige. För år 1990 förutses en
stark resultatförbättring, beroende främst på ett gynnsamt utfall av raffine-
ringsverksamheten.

Det genomsnittliga antalet anställda inom OKP-koncernen uppgick år
1989 till 1 183.

Prop. 1990/91:83

3 Stöd till prospektering efter olja m. m.

År 1978 infördes ett system för statligt stöd till prospektering efter olja och
naturgas (prop. 1977/78:128, NU70, rskr. 343). Syftet med stödet var att
skapa långsiktigt säkrare villkor för tillförseln av råolja till den svenska
marknaden. Ökad oljeprospektering av svenska företag bedömdes som ett
verksamt medel härför, jämte avtal om oljeleveranser och förvärv av
andelar i kända fyndigheter. Det bedömdes att prospekteringsinsatser på
nivån 100 milj. kr. om året borde kunna ge ett inte oväsentligt bidrag till
oljeförsörjningen från mitten av 1980-talet.

Det statliga stödet gavs formen av bidrag med villkorlig återbetalnings-
skyldighet till kostnaderna för deltagande i eller förvärv av prospekterings-
projekt. Det fanns två typer av bidrag, dels allmänna bidrag med högst
50% av kostnaderna dels särskilda bidrag med 100% av kostnaderna.

Allmänna bidrag lämnades till svenska företag på vissa villkor, bl. a. att
olja som utvanns på utländskt område i möjligaste mån skulle tillföras den
svenska marknaden. Vidare var bidragstagaren skyldig att återbetala bi-
draget vid projekt som ledde till utvinning eller vid överlåtelse av projekt.

Särskilda bidrag fick lämnas endast till företag inom den statliga SP-
koncernen och främst för projekt på svenskt område eller i Nordsjön med
angränsande områden. Förutom de villkor som gällde för allmänna bidrag
föreskrevs att hela vinsten vid eventuell utvinning skulle återbetalas till
staten.

Bidragssystemet finansierades genom att en del av den dåvarande sär-
skilda beredskapsavgiften för oljeprodukter tillfördes en fond, oljepros-
pekteringsfonden, vid sidan av statsbudgeten.

År 1981 utvidgades bidragssystemet till att omfatta även kol. Bidrag till
prospektering efter kol har dock lämnats endast i ett fall.

År 1984 lades bidragssystemet om i syfte att begränsa statens kostnader
och att öka affärsmässigheten i verksamheten (prop. 1983/84:110, NU43,
rskr. 391). De särskilda projektvisa bidragen till SP-koncernens prospekte-
ring ersattes med ett programstöd på 540milj. kr. Avsikten var att dessa
medel skulle möjliggöra en övergång till egenfinansiering av verksamheten
under en treårsperiod. Det förutsattes att SP årligen under perioden skulle
begära medel för ett program för planerade prospekteringsinsatser. Vidare
ändrades villkoren för återbetalning av vinst vid utvinning eller överlåtelse
så att SP fick behålla en tredjedel av vinsten. Detta skulle gälla även vid
projekt för vilka särskilda bidrag tidigare hade beviljats.

För bidrag till andra svenska företags oljeprospektering beräknades
60milj. kr. under en treårsperiod. Det förutsattes att bidragen i fortsätt-
ningen skulle lämnas på de villkor som tidigare hade gällt för de allmänna
bidragen. Dessutom infördes samma geografiska restriktion som för de
särskilda bidragen.

För att täcka de beräknade kostnaderna för stödet till såväl den statliga
som den enskilda prospekteringen anvisades på statsbudgeten för budget-
året 1984/85 ett engångsbelopp på 600milj.kr. under det nyssnämnda
reservationsanslaget Program för prospektering efter olja och naturgas.
Avsättningen av medel till oljeprospekteringsfonden upphörde.

Prop. 1990/91:83

I samband med bildandet av OKP år 1986 bemyndigades regeringen att Prop. 1990/91:83
från angivna anslag lämna bidrag till OKP på samma viilkor som tidigare
hade gällt för bidrag till SP (prop. 1985/86:139, NU36, rskr. 318). Även
fortsättningsvis kom dock verksamheten att bedrivas av SPE. Bidragsme-
del på 282,5 milj. kr. som hade utbetalats till OKP men inte förbrukats
fördes den 1 januari 1988 över till SPE.

Enligt uppgift från statens energiverk har sedan år 1978 prospekterings-
bidrag beviljats med sammanlagt 1 521 milj.kr., varav 973milj.kr. har
betalats ut. Fördelningen mellan SP/SPE och övriga företag framgår av
följande uppställning (milj. kr. i löpande penningvärde):

Beviljade
medel

Utbetalade
medel

Oljeprospekteringsfonden

SP/SPE

803

611

Övriga foretag

175

111

Summa

978

722

Anslaget 1984/85 XII E 19

SPE

530

248

Övriga foretag

13

3

Summa

543

251

Bidragen till SP och SPE har nästan helt avsett särskilda bidrag. Av
beviljade bidrag har 22 milj. kr. använts för prospektering genom OPAB på
svenskt område. I övrigt har bidragen använts för projekt utomlands,
främst i Norge, Storbritannien och Tunisien.

Inom gruppen övriga företag har den bidragsfinansierade verksamheten
koncentrerats till Norge och Storbritannien. Företag inom Volvokon-
cernen svarar for tre fjärdedelar av beviljade bidrag.

Efter år 1987 har inga beslut om bidrag till nya projekt fattats. Såvitt kan
bedömas finns heller inga kvarstående statliga åtaganden på grund av
tidigare bidragsbeslut. Behållningen på oljeprospekteringsfonden är for
närvarande 9,1 milj. kr. Anslaget Program för prospektering efter olja och
naturgas har inte förts upp i statsbudgeten efter budgetåret 1984/85 och
kan inte längre disponeras.

Statens energiverk har låtit en konsult göra en utvärdering av det svens-
ka oljeprospekteringsstödet. I en år 1988 publicerad rapport lämnas följan-
de uppgifter om den verksamhet under perioden 1979— 1986 som har
bedrivits med stöd av bidrag.

SPE har deltagit i sammanlagt 41 borrningar utanför Sverige. I sex fall
fall har olja eller naturgas påträffats, dock utan att leda till beslut om
utbyggnad. Övriga företag har deltagit i 17 borrningar, med ett fynd som
resultat. Andelen i detta fynd har avyttrats. En internationell jämförelse
visar att de svenska företagens resultat i fråga om fyndfrekvens och poten-

tial for utbyggnad stämmer ganska väl överens med branschgenomsnittet. Prop. 1990/91:83
SPEs kostnader har emellertid varit relativt höga.

I konsultrapporten konstateras att prospekteringsstödet inte har givit de
effekter i form av råoljeproduktion som förväntades när stödet infördes år
1978. Som förklaring pekas i rapporten på ett antal faktorer. De prognoser
som låg till grund för beslutet var orealistiska, bl. a. när det gäller tiden
från fynd till utbyggnadsbeslut. Stödet har successivt urholkats genom
minskad resurstilldelning och stora reala kostnadsökningar i branschen.
De svenska företagens intresse for prospektering har minskat under in-
tryck av bl. a. sjunkande oljepriser under 1980-talet.

Konsultrapporten utmynnar i vissa slutsatser om stödet till prospekte-
ring. Större och snabbare effekter på forsörjningstryggheten kan uppnås
genom forvärv av konstaterade fyndigheter eller producerande fält, med
statsgaranti för finansieringen som stödform. Systemet med bidrag till
100% i förening med skyldighet att återbetala eventuell vinst kan medföra
risk för minskat lönsamhetsansvar och kostnadsmedvetande. Det bedöms
i rapporten att SPE sannolikt skulle ha varit ett starkare företag med
avsevärt större oljeproduktion om de medel som förbrukats på prospekte-
ring i stället hade tillförts företaget som ägarkapital.

Sedan rapporten avgavs har beslut fattats om utbyggnad av ett oljefynd i
havsområdet utanför Angola där SPE sedan år 1986 innehar en andel i ett
licensområde. Produktionen väntas komma att börja år 1991 — 1992. Yt-
terligare några fynd i samma område kommer sannolikt att byggas ut
under de närmaste åren.

4 Statlig garanti för oljeutvinning m. m.

År 1975 infördes en statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas
och kol (prop. 1975:30 bil. 1, NU30, rskr. 202). Syftet med garantin var
främst att underlätta finansieringen av sådana investeringar i utvinning,
transport och lagring som ansågs betydelsefulla för den långsiktiga svenska
försörjningen. Genom senare beslut av riksdagen utvidgades användnings-
området för garantin till att omfatta bl. a. finansiering av förvärv av
andelar i fyndigheter (prop. 1975/76:124, NU44, rskr. 262) och aktier i
företag som bedriver huvudsakligen utvinning (prop. 1978/79:115 bil. 1,
NU60, rskr. 429).

Garantiramen fastställdes ursprungligen till 2000milj.kr., och den har
därefter genom beslut av riksdagen successivt anpassats till det aktuella
behovet av garantier. Sedan den 1 juli 1990 är garantiramen 3 000 milj. kr.

Inom totalramen beslutar regeringen om garanti, varvid en underram
fastställs för varje projekt. På grundval härav utfärdas garantierna av
riksgäldskontoret. Normalt utgår en avgift på 1 % av utestående garantibe-
lopp. När det gäller garantier för oljeutvinningsprojekt ställs som villkor
att den olja som utvinns i första hand skall erbjudas den svenska markna-
den.

Enligt uppgift från riksgäldskontoret uppgick summan av utfärdade
garantier den 31 december 1990 till 1 314milj. kr. vid då gällande valuta-

kurser. Härav utgjorde 862 milj. kr. garantier till SPE for finansieringen av Prop. 1990/91: 83
Ula- och Veslefrikkprojekten. Övriga ställda garantier avser verksamhet

på naturgasområdet, huvudsakligen för Sydgas ABs lån. Dessa garantier är
bundna genom avtal (jfr prop. 1987/88:72).

Några förluster för staten har hittills inte uppkommit till följd av garan-
tisystemet.

5 Föredragandens överväganden

5.1 Försäljning av aktier i Svenska Petroleum Exploration AB
Oljekriserna under 1970-talet föranledde betydande statliga insatser inom
oljesektorn. Till en början inriktades dessa insatser på att stärka den
svenska råoljeförsörjningen. Det statliga oljebolaget Svenska Petroleum
AB (SP) spelade härvid en central roll. SPs dotterbolag Svenska Petroleum
Exploration AB (SPE) var huvudmottagaren av ett omfattande statligt
stöd i form av bidrag och garantier till svenska företags prospekterings-
och utvinningsverksamhet.

Under en stor del av 1980-talet har oljebranschen tyngts av överkapaci-
tet och lönsamhetsproblem. Mot bakgrund härav har det statliga engage-
manget ändrat inriktning. Det har framstått som angeläget för staten att
medverka till att branschens struktur stärks. Staten tog således aktiv del i
samgåendet mellan SP och det kooperativa Oljekonsumenternas Förbund
(OK). Detta resulterade i bildandet år 1986 av OK Petroleum AB (OKP).
Förutom staten och konsumentkooperationen — numera företrädd av KF
Industri AB (KFI) — ingick också det statliga finska oljebolaget Neste Oy
bland ägarna. KFI är huvudägare med 52% av aktierna, medan staten och
Neste äger 24 % var.

OKP är i dag ett av de ledande oljeföretagen på den svenska marknaden,
med omkring en femtedel av den totala försäljningen av oljeprodukter.
Det ekonomiska resultatet har under de senaste åren varit tillfredsställan-
de. Genom förvärvet år 1989 av huvuddelen av Texacos svenska rörelse
har OKP stärkt sin position väsentligt, särskilt inom raffineringsledet.

I den överenskommelse som låg till grund för bildandet av OKP ingick
att detta bolag skulle äga 51 % av aktierna i SPE, medan återstående 49 %
skulle ägas direkt av staten. Avsikten var att SPE inom ramen för OKP-
koncernen skulle fullfölja sin verksamhet på prospekterings- och utvin-
ningsområdet. De särskilda bidragsmedel som tidigare hade ställts till
SPEs förfogande skulle få utnyttjas av bolaget även i fortsättningen.

Trots att OKP blev majoritetsägare i SPE innebar reglerna om styrelsens
sammansättning att staten behöll ett avgörande ägarinflytande i bolaget.
Därjämte hade staten en option att av OKP förvärva 15% av aktierna i
SPE för en krona. Bakgrunden härtill var bl. a. att staten till övervägande
del svarade för finansieringen av bolagets verksamhet. Som en följd av
dessa förhållanden har SPE inte ansetts böra konsolideras i OKP-koncer-
nen.

Den rådande ägarsituationen i SPE har inneburit betydande olägenhe-

ter. Oklarheten om det framtida ägandet i bolaget har lagt en hämsko pä Prop. 1990/91: 83
verksamheten och försvårat bolagets agerande på marknaden. Prospekte-
ring och utvinning har inte kunnat samordnas med övrig verksamhet inom
OKP-koncernen så som är normalt inom integrerade oljeföretag.

Från såväl statens som OKPs sida har man sett det som angeläget att
komma till en lösning på SPEs ägarfråga. Efter diskussioner om olika
modeller har parterna kommit fram till att en överlåtelse till OKP av
samtliga statens aktier i SPE skulle erbjuda den långsiktigt bästa lösningen.
I syfte att skapa ett klart utgångsläge för förhandlingar i frågan utnyttjade
staten i juni 1990 optionen att öka sin andel i SPE till 64%.

Förhandlingarna om villkoren för aktieöverlåtelsen har gällt främst tre
frågor, nämligen värderingen av aktierna, formen för köpeskillingen och
avvecklingen av det stöd i form av bidrag och garantier som tidigare har
lämnats till SPE. Det avtal som nu, med förbehåll för riksdagens beslut,
har träffats mellan parterna innebär i korthet följande.

Staten överlåter till OKP 64% av aktierna i SPE, som därmed blir ett
helägt dotterbolag till OKP. I överlåtelsen ingår också statens villkorade
fordran på SPE avseende oförbrukade medel på 282,5 milj. kr. från ansla-
get Program för prospektering efter olja och naturgas, de s. k. E 19-medlen.
Därjämte överlåts statens rätt till återbetalning av tidigare lämnade pros-
pekteringsbidrag jämte andel i eventuell vinst i fall då projekt som finansi-
erats med bidragsmedel leder till utvinning. I samband med överlåtelsen
skall staten upphäva alla andra villkor som har gällt för användningen av
bidragen till SPE, bl. a. när det gäller hemtagning av utvunnen råolja.
Överlåtelsen skall anses ha skett den 1 januari 1991.

Köpeskillingen för de tillgångar som överlåts utgörs dels av nyemittera-
de aktier i OKP som svarar mot ca 8 % av det totala antalet aktier i bolaget,
dels ett kontantbelopp på 1 lOmilj. kr. Det förutsätts att staten erbjuder de
övriga ägarna i OKP, dvs. KFI och Neste, option att förvärva så stor del av
de nyemitterade aktierna att det nuvarande förhållandet mellan ägarande-
larna i OKP inte rubbas. Betalningen för dessa aktier skall enligt avtalet
uppgå till ca 266,2 resp, ca 122,9milj.kr. Till de angivna beloppen kom-
mer ränta till betalningsdagen den 1 juli 1991.

Vidare stadgas i avtalet att samtliga statliga garantier för SPEs upplå-
ning för finansiering av deltagande i Ula- och Veslefrikkprojekten i norska
Nordsjön skall upphöra senast vid utgången av år 1991.

Till denna redogörelse för innehållet i avtalet vill jag foga några upplys-
ningar och kommentarer.

Eftersom köpeskillingen för statens aktier i SPE skall erläggas huvudsak-
ligen i form av nyemitterade aktier i OKP grundas affären på en värdering
av aktierna i såväl OKP som SPE. För värderingen har parterna gemen-
samt anlitat Bohlins Revisionsbyrå AB. När det gäller SPE har bedömts
bl. a. vad en försäljning på marknaden skulle kunna inbringa, mot bak-
grund av tillgängliga uppgifter om försäljningar av bolag med oljetillgångar
i Nordsjön under första halvåret 1990. Därtill har beaktats den extraordi-
nära förbättringen av SPEs resultat till följd av höga råoljepriser efter Iraks
invasion av Kuwait i augusti 1990.

Vid fastställandet av köpeskillingen har hänsyn tagits också till att staten

avstår från sina villkorade fordringar på SPE på grund av tidigare lämnade Prop. 1990/91: 83
bidrag till prospektering. Av störst betydelse är de oförbrukade bidrags-
medlen, de s. k. E 19-medlen. Dessa avses efter genomförandet av affären
utgöra en likvid tillgång som kan användas inom OKP-koncernen t. ex. för
att stärka SPEs egna kapital.

Som nämnts har det förutsatts att de övriga ägarna i OKP skall ges en
option att förvärva så stor del av de nyemitterade aktierna i bolaget att
deras nuvarande ägarandelar vidmakthålls. KFI har redan förklarat sig
berett att förvärva sin andel av aktierna. I enlighet härmed har den 20
december 1990 ett avtal träffats med staten om överlåtelse av ifrågavaran-
de aktier så snart nyemissionen har registrerats. Samma dag har ett avtal
träffats mellan staten och Neste enligt vilket Neste ges option till den 26
juni 1991 att förvärva sin andel av de nya aktierna i OKP. I båda avtalen
har förbehåll gjorts för riksdagens prövning.

Den statsfinansiella innebörden för staten av de tre avtal som nu har
träffats är följande. Den 1 juli 1991 skall OKP till staten betala ett belopp
som inkl, ränta uppgår till 118,8 milj. kr. Samma dag skall KFI enligt
avtalet om framtida aktieöverlåtelse betala ett belopp av ca 287,5 milj. kr.
inkl, ränta. För det fall att Neste utnyttjar hela sin rätt enligt optionsavta-
let skall Neste samma dag till staten betala ett belopp av ca 132,7 milj. kr.
inkl, ränta. Sammanlagt kan alltså betalningarna till staten komma att
uppgå till högst ca 539 milj. kr. Medlen bör redovisas på inkomsttitel för
budgetåret 1991/92.

Enligt min uppfattning innebär de avtal som nu har träffats med OKP,
KFI och Neste att frågan om ägandet i SPE får en ändamålsenlig lösning.
Jag räknar med att införlivandet av SPE med OKP-koncernen kommer att
leda till ökad effektivitet i prospekterings- och utvinningsverksamheten.
De försörjningspolitiska intressen som från början har legat till grund för
statens engagemang i denna verksamhet bör kunna bli väl tillgodosedda
också i fortsättningen.

Uppgörelsen innebär att en betydande del av statens tidigare insatser på
prospekteringsområdet kan återvinnas. Därtill kommer att det statliga
ägandet inom oljesektorn renodlas till aktieinnehavet i OKP. Staten får
därigenom indirekt del av det ekonomiska resultatet i SPE och av en
eventuell framtida värdetillväxt i detta bolag.

Jag vill också påpeka att det från riskutjämningssynpunkt får anses som
fördelaktigt för staten att byta ett aktieinnehav i ett utvinningsföretag, vars
resultat är mycket känsligt för svängningar i råoljepriset, mot aktier i ett
integrerat företag med verksamhet i alla led av oljemarknaden. Av stor
vikt för staten som ägare i OKP är också att den lösning som har valts för
betalningen av statens aktier i SPE innebär en relativt liten finansiell
belastning för OKP.

Med hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att regeringen
inhämtar riksdagens bemyndigande att till OKP överlåta statens aktier i
SPE jämte statens villkorade fordringar på SPE till följd av såväl oförbru-
kade s.k. El9-medel som tidigare lämnade prospekteringsbidrag. I sam-
band därmed bör regeringen begära ett bemyndigande att besluta om sådant
upphävande av villkor för användningen av statliga bidragsmedel som följer

10

av överlåtelseavtalet med OKP. Jag förordar även att regeringen Prop. 1990/91:83
begär riksdagens godkännande av att E19-medlen i fortsättningen får
användas i enlighet med vad jag tidigare har anfört.

Vidare förordar jag att riksdagens bemyndigande inhämtas för den
överlåtelse av nyemitterade aktier i OKP som förutsätts i avtalen med KFI
och Neste. I det fall att Neste inte utövar sin option fullt ut bör
bemyndigandet gälla även överlåtelse av de återstående nyemitterade ak-
tierna till annan part.

5.2 Bidrag och garantier

Som har framgått av min redogörelse innebär avtalet med OKP att allt
statligt stöd till SPE i form av bidrag och garantier skall avvecklas. Genom
att SPE i fortsättningen kommer att ingå i en koncern med betydande
finansiell styrka bör verksamheten kunna bedrivas på normal kommersiell
grund. Jag ser detta som ett viktigt element i den uppgörelse som nu
föreligger.

Enligt min mening saknas det anledning för staten att i fortsättningen
lämna bidrag till andra företag för prospektering efter olja, naturgas eller
kol. Bidragssystemet bör alltså snarast avvecklas. Återstående medel på
oljeprospekteringsfonden bör därvid tillföras statsbudgetens inkomstsida.
Det är en uppgift för regeringen att vidta de åtgärder som krävs för
avvecklingen.

Enligt avtalet med OKP skall de statliga garantier som har ställts för
SPEs upplåning för deltagandet i Ula- och Veslefrikkprojekten upphöra
senast vid utgången av år 1991. Enligt vad jag har erfarit kommer de
statsgaranterade lånen på sammanlagt 195 miljoner USD att under första
halvåret 1991 ersättas med andra lån eller återbetalas. Mot bakgrund
härav kan gällande garantiram på 3 miljarder kronor minskas till 2 miljar-
der kronor fr. o. m. nästa budgetår. Regeringen bör nu, som ersättning för
det bemyndigande som tidigare har lämnats till dåvarande fullmäktige i
riksgäldskontoret, begära ett bemyndigande av riksdagen att besluta om
garantier upp till sistnämnda belopp.

5.3 Ändrat ägande av statens aktier i OK Petroleum AB

Jag vill slutligen ta upp frågan om ägandet av statens aktier i OKP efter
genomförandet av de aktieöverlåtelser som jag nyss har förordat. Aktierna
är för närvarande direktägda.

År 1990 har ett särskilt bolag, Förvaltningsaktiebolaget Fortia, bildats
för förvaltningen av delar av statens aktieinnehav. Enligt riksdagens beslut
har till det nya bolaget överförts statens aktier i tio aktiebolag, nämligen
Celsius Industrier AB, FFV AB, Luossavaara-Kiirunavaara AB, Ncb AB,
Procordia AB, SIB-Invest AB, AB Statens Skogsindustrier, SSAB Svenskt
Stål AB, Sveriges Geologiska AB samt Cementa AB (prop. 1989/90:88,
NU35, rskr. 249). Samtliga dessa företag bedriver konkurrensutsatt verk-
samhet, flertalet av dem inom industribranscher med stark konjunktur-
känslighet och stort beroende av internationella varumarknader.

11

Vid min anmälan av frågan om överföringen av statens aktier i de Prop. 1990/91:83
nämnda bolagen anförde jag att det borde prövas om statens aktieinnehav
även i andra konkurrensutsatta företag med fordel skulle kunna foras över
till det nya förvaltningsbolaget. Dessa överväganden borde göras mot
bakgrund bl. a. av de enskilda företagens situation och syftet med statens
ägarengagemang.

Beträffande OKPs situation kan nämnas att bolaget efter de senaste
årens positiva utveckling står finansiellt starkt. Fortsatta strukturinsatser
inom oljebranschen kan dock komma att ställa krav på ägarkapital. Sam-
ma gäller ett ökat engagemang i oljeutvinning efter övertagandet av statens
aktier i SPE.

De intressen som låg till grund för statens medverkan till bildandet av
OKP kan enligt min mening tillgodoses även utan ett direkt statligt ägande
i bolaget. Avgörande är att bolaget ges möjligheter till en fortsatt positiv
utveckling. En viktig förutsättning härför är att bolaget har kompetenta
ägare som snabbt kan fatta beslut och som vid behov kan mobilisera
ekonomiska resurser i en sådan omfattning att intressanta affärsmöjlighe-
ter kan tas till vara.

Jag anser att Fortia utgör en lämplig ägare till statens aktier i OKP. En
överlåtelse av dessa aktier till Fortia skulle innebära ytterligare ett steg mot
en ökad affärsmässighet vid den statliga kapitalförvaltningen. Överlåtel-
sen kan också ses som en naturlig konsekvens av ägarförändringen i SPE.

Enligt min uppfattning bör en överlåtelse av statens aktier i OKP ske på
samma sätt som då Fortia år 1990 övertog statens aktier i de tidigare
nämnda tio bolagen, nämligen genom en s. k. apportemission till staten.
Emissionsbeloppet bör grundas på värdet av statens aktier i OKP sedan
överlåtelsen av aktierna i SPE har genomförts. De närmare villkoren för
apportemissionen får fastställas genom förhandlingar mellan parterna. Jag
förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande till en överlå-
telse av statens aktier i OKP i enlighet med vad jag har anfört.

Samarbetet mellan de nuvarande ägarna i OKP regleras i ett konsortial-
avtal. En överföring till Fortia av det statliga ägandet i OKP förutsätter,
förutom riksdagens medgivande, att Fortia inträder i statens ställe som
part i avtalet.

6 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att överlåta statens aktier i Svenska
Petroleum Exploration AB till OK Petroleum AB enligt vad jag har
förordat (avsnitt 5.1),

2. bemyndiga regeringen att överlåta statens villkorade fordring-
ar på Svenska Petroleum Exploration AB till följd av statliga bidrag
till prospektering efter olja eller naturgas och i samband därmed
besluta om upphävande av villkor för användningen av bidrags-
medlen enligt vad jag har förordat (avsnitt 5.1),

3. bemyndiga regeringen att överlåta nyemitterade aktier i OK

12

Petroleum AB till KF Industri AB och Neste Oy enligt vad jag har Prop. 1990/91:83
förordat (avsnitt 5.1),

4. bemyndiga regeringen att överlåta statens aktier i OK Petrole-
um AB till Förvaltningsaktiebolaget Fortia enligt vad jag har föror-
dat (avsnitt 5.3),

5. godkänna vad jag har anfört om användningen av medel från
det för budgetåret 1984/85 under tolfte huvudtiteln anvisade reser-
vationsanslaget Program för prospektering efter olja och naturgas
(avsnitt 5.1),

6. med upphävande av tidigare lämnat bemyndigande till fullmäk-
tige i riksgäldskontoret bemyndiga regeringen att besluta om garan-
tier intill ett sammanlagt högsta belopp på 2000000000 kr. i sam-
band med åtaganden för utvinning m. m. av olja, naturgas eller kol
(avsnitt 5.2).

7 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.

13

ÖVERLÅTELSEAVTAL

Bakgrund

Sedan år 1986 äger Svenska staten (Staten) och OK Petroleum Aktiebolag
(OKP) aktierna i Svenska Petroleum Exploration Aktiebolag (SPE).

Enligt ett den 1 mars nämnda år träffat konsortialavtal mellan Staten
och OKP skulle Staten äga 49% och OKP 51 % av aktierna i SPE. Enligt
samma avtal skulle Staten ha rätt att senast vid utgången av 1989 av OKP
inlösa 15% av totala antalet aktier i SPE för en krona. Denna rätt har
sedermera förlängts att gälla t.o. m. utgången av juni 1990. Staten har
utnyttjat denna rätt och aktierna i SPE ägs numera till 64% av Staten och
till 36% av OKP.

Aktierna i OKP ägs till ca 52 % av KF Industri Aktiebolag (KFI) samt till
ca 24% vardera av Staten och Neste Oy (Neste). Staten, OKP, KFI och
Neste har funnit det ändamålsenligt att SPE blir ett av OKP helägt dotter-
bolag och har därför denna dag träffat följande avtal om överlåtelse av
Statens aktier i SPE till OKP.

Prop. 1990/91:83

Bilaga

§ 1

Staten skall överlåta och OKP förvärva

— samtliga Statens 32.000 st aktier i SPE, motsvarande 64% av samtliga
aktier i SPE,

— Statens villkorade icke räntebärande fordran på SPE avseende förskot-
terade medel å sammanlagt 282.459.638 SEK från det för budgetåret
1984/85 anvisade anslaget E19, Program för prospektering efter olja
och naturgas,

— villkorad rätt till återbetalning av tidigare från Staten till SPE tillskjut-
na medel från den s k oljeprospekteringsfonden och från anslaget E 19
jämte rätt till andel i vinst som uppkommer i projekt som finansierats
med sådana medel.

I samband med överlåtelsen skall staten upphäva alla hittills gällande
villkor för användningen av statliga prospekteringsmedel.

§ 2

Köpeskillingen för de i § 1 angivna aktierna i SPE jämte övriga tillgångar
skall erläggas

— genom att OKP genom en till Staten riktad nyemission, till en kurs om
7.967,892 538 SEK per aktie, emitterar 64.258 st nya aktier i OKP,
varefter Staten kommer att äga 31,996% av samtliga aktier i OKP,

— genom att OKP till Staten kontant erlägger 110.000.000 SEK jämte
ränta enligt nedan.

§ 3

Utgivande av de nyemitterade aktierna i OKP och överlåtelse av Statens
aktier i SPE jämte övriga tillgångar enligt § 1 skall ske snarast efter det att
detta avtal har trätt i kraft. Den kontanta delen av köpeskillingen enligt § 2
skall erläggas den 1 juli 1991. Därå skall räknas ränta efter 16 % per annum
från den 1 januari 1991 till den 30 juni 1991.

14

OKPs förvärv av Statens aktier i SPE jämte övriga tillgångar enligt § 1
skall anses ha skett per den 1 januari 1991.

Ingen utdelning från SPE skall krävas av ägarna för verksamhetsåret
1990.

§ 4

De enligt § 2 nyemitterade aktierna i OKP skall ha samma rätt som av
OKP tidigare utgivna aktier. De nyemitterade aktierna skall medföra rätt
till utdelning fr. o. m. för verksamhetsåret 1991.

§ 5

Staten kommer att snarast efter undertecknandet av detta avtal, med
förbehåll för riksdagens medgivande, erbjuda KFI och Neste att förvärva
del av de nyemitterade aktierna i OKP för en sammanlagd kontant köpe-
skilling av 389.120.000 SEK, motsvarande 7.967,892 538 SEK per aktie,
jämte ränta. Erbjudandet skall såvitt det riktas till KFI omfatta 33.414 st
aktier och såvitt det riktas till Neste 15.422 st aktier.

Därest erbjudandet accepteras av KFI och/eller Neste skall betalning för
de förvärvade aktierna erläggas den 1 juli 1991 jämte ränta efter 16% per
annum räknat från den 1 januari 1991 till den 30 juni 1991.

§ 6

Samtliga statliga garantier för SPEs upplåning för finansiering av deltagan-
det i Ula- och Veslefrikkprojekten skall upphöra snarast och senast den 31
december 1991.

För sådana statliga garantier som kvarstår efter den 30 juni 1991 skall
OKP teckna underborgen.

För utnyttjade statliga garantier efter den 30 juni 1991 skall SPE erlägga
en avgift motsvarande 0,3% per år på vid varje tidpunkt utestående
garantibelopp. Avgiften, som ersätter hittills utgående avgift om 1 % per
år, skall betalas i förskott till Riksgäldskontoret och slutlig avräkning skall
ske omedelbart efter det att samtliga statliga garantier har avlösts.

Förteckning över i denna paragraf angivna statliga garantier finns i
bilaga 1 till detta avtal.1

§ 7

När den i § 3 angivna transaktionen blivit genomförd upphör det under
rubriken Bakgrund till detta avtal angivna konsortialavtalet mellan Staten
och OKP rörande SPE omedelbart att gälla.

§ 8

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att bolagsstämma i OKP beslutar
om nyemission i enlighet med avtalet samt att regeringen därefter godkän-
ner avtalet. Regeringens godkännande förutsätter i sin tur att riksdagen
fattar de beslut som behövs härför.

Bilagan har uteslutits här.

Prop. 1990/91:83

Bilaga

15

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna erhållit var Prop. 1990/91:83
sitt.                                                                            Bilaga

Stockholm den 13 december 1990

STATEN

Rolf Annerberg

OK PETROLEUM AB
Lars Hjorth Palle Andersson

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1991

16

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-01-28 Bordläggning: 1991-02-04 Hänvisning: 1991-02-05 Motionstid slutar: 1991-02-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)