Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Proposition 2005/06:6

Regeringens proposition 2005/06:6

Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller

Prop.

sexuell läggning

2005/06:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 september 2005

Göran Persson

Barbro Holmberg

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, och som enligt nuvarande bestämmelser ges skydd som skyddsbehövande i övrigt, istället skall få skydd som flyktingar. De lagändringar som förslaget innebär skall träda i kraft samtidigt som den nya utlänningslagen, den 31 mars 2006.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2005/06:6

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-09-29 Hänvisning: 2005-09-29 Bordläggning: 2005-09-29 Motionstid slutar: 2005-10-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.