Regeringens proposition

1998/99:57

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater och
Jordanien

Prop.

1998/99:57

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 februari 1999

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett Europa-
Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Jordanien å den
andra. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, frihandel
samt ekonomiskt och socialt samarbete. Syftet med avtalet är bl.a. att
inom ramen för EG:s nya Medelhavspolitik bidra till stabilitet och en
positiv ekonomisk och social utveckling i regionen.

Genom avtalet inrättas vissa organ som skall övervaka avtalets
tillämpning.

1 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Innehållsförteckning

Prop. 1998/99:57

1 Förslag till riksdagsbeslut.......................................................................3

2 Ärendet och dess beredning....................................................................3

3 Bakgrund................................................................................................3

3.1 Förhandlingarnas bakgrund.........................................................3

3.2 Den ekonomiska utvecklingen i Jordanien..................................4

3.3 EG:s och Sveriges handelsförbindelser med Jordanien..............5

3.3.1 Handeln mellan EG och Jordanien............................5

3.3.2 Handeln mellan Sverige och Jordanien.....................5

3.4 Jordaniens regionala, ekonomiska och handelspolitiska

samarbete............................................................................5

4 Innehållet i avtalet..................................................................................5

4.1 Ingressen......................................................................................6

4.2 Syftet...........................................................................................6

4.3 Politisk dialog..............................................................................6

4.4 Fri rörlighet för varor..................................................................7

4.5 Jordbruksprodukter.....................................................................8

4.6 Gemensamma bestämmelser, undantag och skyddsåtgärder......8

4.7 Etableringsrätt och tjänster..........................................................9

4.8 Betalningar och kapitalrörelser.................................................10

4.9 Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska

bestämmelser....................................................................10

4.10 Ekonomiskt samarbete............................................................11

4.11 Socialt och kulturellt samarbete..............................................11

4.12 Ekonomiskt samarbete............................................................12

4.13 Institutionella och allmänna bestämmelser samt

slutbestämmelser...................... 12

5 Godkännande av avtalet.......................................................................13

Bilaga Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater
och Jordanien......................................................................15

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde

den 18 februari 1999..............................................................................404

Prop. 1998/99:57

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet
om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket
Jordanien, å andra sidan.

2 Ärendet och dess beredning

I enlighet med beslut av Europeiska unionens råd den 8 juni 1995 inledde
Europeiska kommissionen förhandlingar om ett nytt avtal mellan
Europeiska gemenskaperna (EG) och deras medlemsstater å ena sidan
och Jordanien å den andra. Det nya avtalet skall ersätta samarbetsavtalet
som ingicks mellan parterna år 1977.

Förhandlingarna fördes av kommissionen i samråd med
medlemsstaterna. Sverige deltog aktivt i arbetet. Synpunkter inhämtades
från de närmast berörda myndigheterna, nämligen Kommerskollegium
och Statens jordbruksverk. Förhandlingarna avslutades under hösten
1997 och avtalet undertecknades den 24 november 1997. Innan avtalet
kan träda i kraft skall det godkännas av de avtalsslutande parterna.

Avtalet i svensk text fogas som bilaga till propositionen.

3      Bakgrund

3.1      Förhandlingamas bakgrund

EG:s handelspolitik i förhållande till länderna kring Medelhavet har
länge grundats på en kombination av associerings- och frihandelsavtal
samt samarbetsavtal med ensidiga handelspreferenser. Avtalen har
innehållit tre viktiga delar, nämligen upprättandet av bilaterala råd för
samarbetet, handelsförmåner och särskilda protokoll för tekniskt och
ekonomiskt samarbete vilka regelbundet har förnyats. Inom ramen för
dessa protokoll har ramkrediter och biståndsmedel angivits. Krediterna
kommer från Europeiska investeringsbanken och biståndsmedlen från
EG:s budget.

I oktober 1994 presenterade kommissionen riktlinjer för en fördjupad
Medelhavsstrategi, vilka godkändes vid Europeiska rådets möte i Essen i
december 1994. Strategin antogs av Europeiska rådet i april 1995.
Medelhavsstrategin har fatt sin slutliga utformning i den s.k.
Barcelonadeklarationen, vilken antogs i Barcelona den 27-28 november
1995 av de femton EU-medlemsstatema, de elva Medelhavsstatema
utanför unionen samt av den palestinska myndigheten. Deklarationen,
som omfattar tre kapitel, syftar till ett samarbete som skall säkra fred och

säkerhet samt politisk och social stabilitet i kombination med en positiv
ekonomisk utveckling i Europa och i Medelhavsregionen. Det första
kapitlet omfattar nya former för en fördjupad politisk dialog grundad på
demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det andra kapitlet
behandlar frihandel, ekonomiskt samarbete och bistånd. Det tredje
kapitlet avser samarbete på sociala och kulturella områden.

Målsättningen är att ett frihandelsområde skall vara utbyggt till år
2010. Frihandelsområdet skall grundas på bilaterala avtal slutna mellan
EG och följande Medelhavsländer/områden: Algeriet, Cypern, Egypten,
Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien och de
palestinska territorierna. Dessa stater/områden skall även sinsemellan
ingå frihandelsavtal. Inom ramen för tullunionen mellan EG och Turkiet
inbegrips även Turkiet i detta frihandelsområde. Förutom frihandel
rymmer de nya associeringsavtalen frågor om EG-bistånd för
modernisering av Medelhavsländernas ekonomier, bekämpande av
terrorism, organiserad brottslighet, narkotikasmuggling m.m.

Hittills har Europa-Medelhavsavtal slutits med Tunisien (prop.
1995/96:34, bet. 1995/96:UU10, rskr. 1995/96:48), Israel (prop.
1995/96:185, bet. 1995/96:UU22, rskr. 1995/96:293) samt Marocko
(prop. 1995/96:195, bet. 1996/97:UU3, rskr. 1996/97:25 och ett
interimsavtal med Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den
palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (skr. 1997/98:74).
Det är endast interimsavtalet mellan EG och PLO och avtalet med
Tunisien som har trätt i kraft, vilket skedde den 1 juli 1997 respektive
den 1 mars 1998. Förhandlingar med Egypten och Libanon har pågått
sedan år 1996 men har ännu inte kunnat avslutas. Kommissionen har år
1997 inlett förhandlingar med Algeriet och år 1998 med Syrien.
Beträffande övriga stater som deltar i den s.k. Barcelonaprocessen har
EG och Turkiet sedan 1 januari 1996, som nämnts, en tullunion, och
EG:s associeringsavtal med Cypern och Malta, vilka ingicks under 1970-
talet, är ännu i kraft.

Sverige eftersträvar att Medelhavsavtalen utformas så att en positiv
ekonomisk utveckling möjliggörs i hela Medelhavsregionen. Detta
förutsätter mer långtgående liberaliseringar på jordbruksområdet vilket
vidare förutsätter harmoniserade ursprungsregler för att möjliggöra
regionalt industriellt samarbete. Genom att de lokala marknaderna
därigenom avsevärt skulle utvidgas skulle utländska investeringar öka,
nödvändiga strukturrationaliseringar underlättas samt konkurrenskraften
öka. Ekonomisk utveckling och regional integration i Nordafrika och
Mellanöstern främjar social utveckling och bidrar till ökad stabilitet.

3.2 Den ekonomiska utvecklingen i Jordanien

Sedan Gulfkriget (1990-91) har den jordanska ekonomin brottats med
allvarliga problem. Iraksanktionema har varit och är en bidragande
faktor. Genom skuldsanering försöker dock landet fa en bättre ekonomisk
plattform och samtidigt sker en stegvis men långsam liberalisering av
ekonomin. Tjänstesektorn är dominerande och svarar för två tredjedelar

Prop. 1998/99:57

av landets bruttonationalinkomst. Jordanien är inte anslutet till Prop. 1998/99:57
Världshandelsorganisationen (WTO), men anslutningsförhandlingar
pågår sedan några år tillbaka.

3.3      EG:s och Sveriges handelsförbindelser med
Jordanien

3.3.1     Handeln mellan EG och Jordanien

EG:s export till Jordanien uppgick år 1996 till 1 178 miljoner ecu, medan
EG:s import från Jordanien endast uppgick till 171 miljoner ecu. EG har
således ett stort överskott i sin handel. Av exportvärdet svarade
jordbruksprodukter för 125 miljoner ecu. Värdet av importerade
jordbruksprodukter från Jordanien uppgick till 10 miljoner ecu.

3.3.2     Handeln mellan Sverige och Jordanien

Sveriges export till Jordanien uppgick år 1996 till 217 miljoner kronor
och år 1997 till 212 miljoner kronor och bestod nästan uteslutande av
verkstadsprodukter. Importen uppgick nämnda år till 3,5 miljoner kronor
respektive 4 miljoner kronor.

3.4      Jordaniens regionala, ekonomiska och
handelspolitiska samarbete

Jordanien eftersträvar ett ökat regionalt ekonomiskt samarbete.
Föreliggande avtal ger i sin nuvarande form endast utrymme för bilateral
ursprungskumulation, dvs. mellan EU och Jordanien. Avtalet tillåter
således inte regionalt industriellt samarbete inom ramen för den
exportorienterade produktionen som ges tullfrihet på EU-marknaden.
Sverige verkar for en revidering av avtalet på denna punkt.

4 Innehållet i avtalet

Genom Europa-Medelhavsavtalet upprättas en associering mellan
gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien. Avtalet omfattar
107 artiklar indelade i åtta avdelningar med följande rubriker: politisk
dialog (I), fri rörlighet for varor (II), etableringsrätt och tjänster (III),
betalningar, kapitalrörelser och andra ekonomiska frågor (IV),
ekonomiskt samarbete (V), socialt och kulturellt samarbete (VI),
ekonomiskt samarbete (VII) och institutionella och allmänna
bestämmelser samt slutbestämmelser (VIII). Avtalet omfattar även sju
bilagor och fyra protokoll. Bilagorna, protokollen samt slutakten utgör en

integrerad del av avtalet. I slutakten återfinns parternas gemensamma Prop. 1998/99:57
förklaringar och en skriftväxling mellan gemenskaperna och Jordanien.

Ingressen

I avtalets ingress hänvisas bl.a. till de traditionella banden mellan
parterna och önskan att stärka dessa och upprätta bestående förbindelser
grundade på ömsesidighet, partnerskap och främjande av fortsatt
integration parterna emellan. Vidare erinras om den betydelse som
parterna faster vid principerna i Förenta nationernas stadga, särskilt
avseende respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska
principerna samt den politiska och ekonomiska friheten som utgör själva
grunden for associeringen. Parterna säger sig vara medvetna om behovet
av att förena sina ansträngningar för att stärka stabiliteten och den
ekonomiska utvecklingen i regionen genom att uppmuntra till regionalt
samarbete. De är övertygade om behovet av att stärka den sociala och
ekonomiska moderniseringen i Jordanien i syfte att till fullo integrera
landets ekonomi med världsekonomin. Vidare lyfts önskemålet fram om
ett samarbete som stöds av en regelbunden dialog på de ekonomiska,
vetenskapliga, tekniska, kulturella, audiovisuella och sociala områdena.
Jordaniens åtagande att bedriva frihandel i enlighet med Allmänna tull
och handelsavtalet (GATT) beaktas.

4.2 Syftet

Artiklarna 1 och 2

En associering upprättas mellan gemenskaperna, deras medlemsstater
och Jordanien med syfte att tillhandahålla en lämplig ram för politisk
dialog, att gradvis liberalisera handeln med varor, tjänster och kapital, att
främja utvecklingen av väl avvägda ekonomiska och sociala förbindelser
mellan parterna, att förbättra levnads- och arbetsvillkoren och öka
produktiviteten samt den ekonomiska stabiliteten, och att uppmuntra
regionalt samarbete i syfte att befasta den fredliga samexistensen och den
ekonomiska och politiska stabiliteten. En viktig beståndsdel av avtalet är
att förbindelserna skall grundas på respekten för de demokratiska
principerna och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

4.3 Politisk dialog

Artiklarna 3-5

Genom avtalet etableras en regelbunden politisk dialog mellan parterna
för att utveckla en bättre ömsesidig förståelse och en ökad
samstämmighet i internationella frågor samt för att öka den regionala
säkerheten och stabiliteten. Dialogen skall föras dels på ministernivå,

dels på högre tjänstemannanivå och genom utnyttjande av alla Prop. 1998/99:57
diplomatiska kanaler. Dialogen skall vidare föras med hjälp av alla andra
medel som kan bidra till att dialogen utvecklas och intensifieras. En
dialog skall också föras mellan Europaparlamentet och Jordaniens
parlament.

4.4 Fri rörlighet för varor

Artiklarna 6-13

Ett frihandelsområde skall gradvis upprättas under en övergångsperiod
på högst tolv år. För industriprodukter får inga nya importtullar,
inklusive tullar av fiskal karaktär, eller åtgärder med motsvarande verkan
införas. Industriprodukter med ursprung i Jordanien importeras redan i
dag till gemenskapen utan att drabbas av tullar eller åtgärder med
motsvarande verkan. Avtalet hindrar dock inte parterna från att behålla
en jordbruksrelaterad del, dvs. ett skydd för jordbruksråvaran i vissa
livsmedel, vid import av produkter som för gemenskapens del finns
angivna i bilaga I och för Jordaniens del i bilaga II till avtalet.

För bearbetade jordbruksprodukter från gemenskapen som ingår i
förteckningen i bilaga II till avtalet skall en gradvis tull- och
avgiftsreduktion inledas fyra år efter avtalets ikraftträdande och vara
sänkt till 50 procent av bastullsatsen efter åtta år. Jordanien skall vid
avtalets ikraftträdande sänka varje tull eller avgift till 80 procent av
bastullsatsen avseende de produkter som anges i förteckning A i bilaga
III till avtalet och därefter skall en gradvis tullsänkning ske så att
resterande tullar och avgifter har avskaffats efter fyra år. För ytterligare
andra industriprodukter som finns upptagna i förteckning B i bilaga II till
avtalet gäller en gradvis tull- och avgiftsreduktion från år fyra till år tolv,
då resterande tullar och avgifter skall vara avskaffade.

Avtalet ger dock Jordanien möjlighet att vidtaga undantagsåtgärder i
form av höjda tullar under vissa omständigheter, nämligen när
tillverkning av helt nya produkter startar i nyetablerade industrier eller
för produkter i vissa sektorer som står inför betydande svårigheter,
särskilt om dessa skulle vara av allvarlig social karaktär. De tullar som
införs får inte medföra en höjning som överstiger 25 procent och de
måste omfatta en fortsatt förmånlig behandling av gemenskapens
produkter. Värdet av de produkter som omfattas av tullhöjningen får inte
utgöra mer än 20 procent av det totala importvärdet av industrivaror från
EU. Sådana tullar far uttas i högst fem år för en produkt, om inte
associeringskommittén tillåter en längre period - dock längst till
övergångsperiodens slut. Tullarna far dock inte införas om mer än fyra år
förflutit efter avskaffandet av tidigare existerande tullar, kvantitativa
restriktioner, avgifter och/eller åtgärder med motsvarande verkan för
produkterna i fråga. I undantagsfall kan associeringskommittén ge
tillstånd till förlängning på högst tre år utöver övergångsperioden på tolv
år.

Sverige har ett övergripande intresse att värna det multilaterala Prop. 1998/99:57
handelspolitiska systemet och faster därför stor vikt vid WTO:s regler. I
samband med antagandet av mandatet för förhandlingen mellan EG och
Jordanien gjorde Sverige ett särskilt uttalande i rådet, som togs till
rådsprotokollet, angående vikten av att associeringsavtalet utformas i
enlighet med WTO:s regler om frihandelsavtal. I detta sammanhang
betonade vi på svensk sida vikten av att övergångstiderna och reglerna
för handeln med jordbruksprodukter i det slutliga avtalet står i
överenstämmelse med WTO:s regelverk.

4.5 Jordbruksprodukter

Artiklarna 14-17

Handelsutbytet med jordbruksprodukter skall gradvis liberaliseras.

Bestämmelserna för handeln med dessa produkter återfinns i
protokollen 1-2. Parterna skall fr.o.m. den 1 januari 2002 undersöka
situationen för att fastställa ytterligare liberaliseringar som skall gälla
fr.o.m. den 1 januari 2003. Associeringsrådet skall dessutom undersöka
möjligheten att bevilja ytterligare koncessioner.

Mot bakgrund av EG:s mycket restriktiva behandling av jordanska
önskemål om blygsamma liberaliseringar avseende vissa
jordbruksprodukter i associeringsavtalet, gjorde Sverige ett uttalande i
anslutning till rådets godkännande av förhandlingsresultatet och beslut
om undertecknande av avtalet. I uttalandet, som togs till rådsprotokollet,
efterlystes en mer liberal behandling av jordanska jordbruksprodukter
inom ramen för den förmånsbehandling som kan ges för den bilaterala
handeln i avtalet.

4.6 Gemensamma bestämmelser, undantag och
skyddsåtgärder

Artiklarna 18-21

Enligt de gemensamma bestämmelserna i avtalet far inga nya
kvantitativa restriktioner införas och redan existerande skall avskaffas
vid avtalets ikraftträdande. Vid export mellan parterna får varken tullar,
avgifter med motsvarande verkan, kvantitativa restriktioner eller åtgärder
med motsvarande verkan tillämpas. Om ändringar sker i någon av
parternas jordbrukspolitik finns det möjlighet att ändra reglerna i avtalet.
Produkter som importeras från Jordanien far inte ges mer gynnsam
behandling än vad som tillämpas mellan medlemsstaterna. Inga åtgärder
av intem fiskal karaktär får vidtas om det innebär att varor med ursprung
på den andra partens område diskriminieras i förhållande till likadana
varor från den andra parten.

Artikel 22

Prop. 1998/99:57

Upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner, frihandelsområden
eller ordningar för gränstrafikhandel hindras inte av avtalet så länge de
inte ändrar handelsordningen som har fastställts i avtalet. Samråd mellan
gemenskapen och Jordanien skall äga rum i associeringskommittén om
avtal om upprättande av sådana tullunioner eller frihandelsområden.

Artiklarna 23-29

Vid dumpning kan lämpliga åtgärder i enlighet med artikel VI i GATT
vidtagas. Om en ökning av importen av en produkt orsakar eller hotar att
orsaka allvarlig skada för tillverkare av liknande varor hos den
importerande motparten kan denna vidta lämpliga åtgärder. Detsamma
gäller om en ökning av importen av en viss vara orsakar allvarliga
störningar i en ekonomisk sektor eller en allvarlig försämring av det
ekonomiska läget i en region. Parterna får också vidta skyddsåtgärder om
en vara som exporteras riskerar att vidareexporteras till ett land gentemot
vilket den part som ursprungligen exporterade varan har
exportbegränsningar eller om det exporterande landet riskerar en allvarlig
brist av varan. Avtalet hindrar inte heller parterna från att tillämpa förbud
eller restriktioner som motiveras av bl.a. hänsyn till allmän moral,
ordning och säkerhet, skydd för människors och djurs hälsa och liv,
bevarande av växter, skydd för vissa nationella kulturella tillgångar samt
skydd för immaterialrättigheter. De ursprungsregler som gäller finns i
protokoll 3. För klassificering av varor i handeln mellan parterna används
den kombinerade nomenklaturen, dvs. den gemensamma tulltaxan.

4.7 Etableringsrätt och tjänster

Artiklarna 30-47

Parterna skall på alla sätt bemöda sig om att undvika att vidta åtgärder
som begränsar villkoren för etableringen av och verksamheten av
varandras bolag i jämförelse med den situation som rådde dagen före
undertecknandet av avtalet. I syfte att säkerställa en samordnad
utveckling av transporter mellan parterna, anpassad till deras
kommersiella behov, får villkoren för ömsesidigt tillträde till marknaden
och tillhandahållande av tjänster rörande transport på väg, järnväg och
inre vattenvägar och i tillämpliga fall lufttransport, regleras genom
särskilda arrangemang som efter detta avtals ikraftträdande vid behov
skall förhandlas fram mellan parterna. Vad beträffar sjötransport åtar sig
parterna att på ett effektivt sätt tillämpa principen om obegränsat tillträde
till den internationella marknaden och trafik på kommersiell grund.
Parterna skall överväga upprättandet av ett "ekonomiskt
integrationsavtal" enligt artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet
(GATS). Detta mål skall bli föremål för en första granskning av
associeringsrådet senast fem år efter det att avtalet har trätt i kraft.

4.8      Betalningar och kapitalrörelser

Artiklarna 48-52

Löpande betalningar som avser löpande transaktioner inom avtalets
ramar skall vara befriade från alla restriktioner. Parterna skall samråda i
syfte att uppnå fullständig liberalisering av kapitalrörelser så snart
villkoren är uppfyllda. Skyddsåtgärder för löpande transaktioner får dock
vidtas för en begränsad tidsperiod om någon av parterna har svårigheter
eller allvarligt hotas av svårigheter med avseende på sin
betalningsbalans. De åtgärder som vidtas skall stå i överensstämmelse
med de villkor som fastställs inom GATT och inom artiklarna VIII och
XIV i stadgan för Internationella valutafonden.

4.9     Konkurrensbestämmelser och andra ekonomiska
bestämmelser

Artiklarna 53-58

Enligt avtalet är konkurrensbegränsande avtal, missbruk av en
dominerande ställning och konkurrenssnedvridande offentliga
stödåtgärder inte förenliga med avtalets funktion, om handeln mellan
gemenskapen och Jordanien kan påverkas. Undantag görs dock for
offentliga stödåtgärder som har beviljats med stöd av Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen och av Fördraget om
upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Associeringsrådet
skall anta nödvändiga regler inom fem år efter avtalets ikraftträdande.
Under de första fem åren skall Jordanien betraktas som en region i vilken
levnadsstandarden är förhållandevis låg eller allvarlig brist på
sysselsättning råder. Stöd med syfte att främja den ekonomiska
utvecklingen är därför tillåtet. Femårsperioden kan förlängas med fem år
i taget efter beslut av associeringsrådet.

Fem år efter avtalets ikraftträdande skall medlemsstaterna och
Jordanien gradvis ha anpassat samtliga statliga handelsmonopol så att
deras verksamhet inte bedrivs på ett diskriminerande sätt. Efter den
tidpunkten far inte heller offentliga företag eller företag med särskilda
rättigheter vidta eller bibehålla åtgärder som stör handeln mellan
parterna.

Ett effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella
rättigheter i enlighet med högsta internationella standard skall
säkerställas åt parterna. Vad gäller den offentliga upphandlingen är
målsättning att den gradvis skall liberaliseras.

Prop. 1998/99:57

10

4.10 Ekonomiskt samarbete

Artiklarna 59-79

Prop. 1998/99:57

Partema åtar sig att stärka sitt ekonomiska samarbete i enlighet med de
övergripande målen i avtalet. Syftet med det ekonomiska samarbetet
skall vara att stödja Jordaniens åtgärder for att åstadkomma en hållbar
ekonomisk och social utveckling. Samarbetet skall särskilt inriktas på de
sektorer som lider av inre svårigheter eller som påverkas negativt av den
liberaliseringsprocess som omfattar den jordanska ekonomin, särskilt
liberaliseringen av handeln mellan Jordanien och gemenskapen. Tillväxt
och sysselsättningsskapande inriktning lyfts fram liksom samarbete som
kan underlätta ett närmande mellan gemenskapen och Jordanien samt
uppmuntra regionalt ekonomiskt samarbete. I det ekonomiska samarbetet
skall bevarandet av miljön och den ekonomiska jämvikten beaktas.

Genomförandet av det ekonomiska samarbetet skall ske genom en
regelbunden ekonomisk dialog, regelbundet informationsutbyte,
överföring av rådgivning, expertkunskap och utbildning, seminarier och
s.k. workshops, administrativt och juridiskt bistånd samt genom
uppmuntrande av samriskforetag. En rad områden lyfts fram i avtalet,
nämligen regionalt samarbete, utbildning, vetenskapligt och tekniskt
samarbete, miljö, industriellt samarbete, investeringar och främjande av
investeringar, standardisering och bedömning av överensstämmelse,
tillnärmning av lagstiftning, finansiella tjänster, jordbruk, transport,
informationsinfrastruktur och telekommunikation, energi, turism,
tullfrågor, samarbete inom statistikområdet, penningtvätt samt
narkotikabekämpning.

Avtalets protokoll 4 behandlar ömsesidigt bistånd mellan
administrativa myndigheter i tullfrågor. I protokollet forbinder sig
parterna att ge varandra administrativt bistånd för att förebygga, upptäcka
och utreda överträdelser av tullagstiftningen vad gäller import, export
och transitering av varor. Biståndet kan ges efter begäran och omfattar
överlämnande av information. Biståndet omfattar dessutom bl.a.
övervakning av personer, varurörelser och transportmedel. Information
om misstänkt illegal verksamhet, nya medel och metoder samt varuslag
som är föremål för smuggling skall däremot lämnas spontant.

4.11 Socialt och kulturellt samarbete

Artiklarna 80-85

Parterna skall upprätta en regelbunden dialog om frågor av gemensamt
intresse på det sociala området. Dialogen skall användas för att söka
vägar och metoder för ytterligare framsteg i fråga om arbetskraftens
rörlighet, lika behandling och social integration for jordanska
medborgare och gemenskapsmedborgare som är lagligen bosatta i
värdländerna.

11

På det sociala området skall parterna prioritera åtgärder som minskar
migrationstrycket genom sysselsättningsskapande åtgärder,
återanpassning av personer som repatrieras, stärkande av kvinnors roll,
utveckling och befastande av familjeplaneringsprogram, förbättring av
trygghetssystemet, hälsovårdssystemet och levnadsvillkor i eftersatta,
tätbefolkade områden samt genomförande av utbytes- och fritidsprogram
för ungdomar.

Den ömsesidiga kunskapen och förståelsen för varandras kulturer skall
förbättras. I samarbetsåtgärder och samarbetsprogram skall särskild
uppmärksamhet ägnas åt ungdomen, åt skriftliga och audiovisuella
uttrycks- och kommunikationsmedel, samt åt frågor som har samband
med skydd för kulturarvet och kulturspridning.

4.12    Ekonomiskt samarbete

Artiklarna 86-89

I enlighet med avtalet skall ett ekonomiskt samarbete inledas med syfte
att underlätta för Jordanien att uppfylla avtalets mål. Samarbetet skall,
utöver det tidigare nämnda ekonomiska, sociala och kulturella
samarbetet, också särskilt behandla: främjande av reformer för
modernisering av ekonomin, förbättring av den ekonomiska
infrastrukturen, främjande av privata investeringar och
sysselsättningsskapande verksamhet. Hänsyn skall tas till
konsekvenserna, särskilt för industrin, av genomförandet av ett
frihandelsavtal samt till behovet av följ dåtgärder inom de sociala
sektorerna.

Jordaniens strukturpolitik skall stödjas med syfte att återupprätta
ekonomisk balans och skapa ett gynnsamt ekonomiskt klimat och
samtidigt förbättra befolkningens sociala välfärd. Särskild
uppmärksamhet skall ägnas åt utvecklingen av handeln och de finansiella
förbindelserna.

4.13     Institutionella och allmänna bestämmelser samt
slutbestämmelser

Artiklarna 89-97

Ett associeringsråd inrättas som skall sammanträda på ministernivå minst
en gång om året. Associeringsrådet skall undersöka de problem som
kommer upp inom ramen för avtalet och kan dessutom ta upp andra
problem av gemensamt intresse. Det har befogenheter att fatta bindande
beslut och kan avge rekommendationer i syfte att förverkliga avtalets
mål. En associeringskommitté på tjänstemannanivå med uppgift att
förvalta avtalet inrättas. Associeringsrådet kan delegera uppgifter till
associeringskommittén. Envar av parterna kan hänskjuta alla tvister
avseende tillämpningen eller tolkningen av associeringsavtalet till

Prop. 1998/99:57

12

associeringsrådet. Om det inte är möjligt att avgöra tvisten kan skiljemän
utses.

Artiklarna 98-101

Artiklarna tar upp frågor som bl.a. rör parternas säkerhetsintressen,
produktion och handel med krigsmateriel, icke-diskriminering och
underlåtenhet att fullgöra åtaganden enligt avtalet.

Artiklarna 102-107

Associeringsavtalet gäller för obestämd tid, med en uppsägningstid på
sex månader. Det träder i kraft den första dagen i den andra månaden
efter det att alla parter har godkänt det. Det ersätter då samarbetsavtalet
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jordanien samt avtalet
mellan medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och
Jordanien, vilka undertecknades i Bryssel den 18 januari 1977.

Prop. 1998/99:57

5 Godkännande av avtalet

Regeringens förslag:    Riksdagen godkänner Europa-

Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.

Skälen för regeringens förslag: I avtalet är det Europeiska
gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (i avtalet kallade
gemenskapen) och medlemsstaterna som är avtalsparter på den ena sidan.
Avtalet är därmed ett s.k. blandat avtal.

Europa-Medelhavsavtalet är ett associeringsavtal. Avtalet reglerar bl.a.
frågor inom den gemensamma handelspolitikens område.

Av artikel 113 i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen och EG-domstolens praxis framgår att Europeiska
gemenskapens traktatkompetens inom den gemensamma
handelspolitiken är exklusiv. Det nu aktuella avtalet reglerar emellertid
också förhållanden som ligger utanför gemenskapernas kompetens och
därmed inom ramen för medlemsstaternas kompetens (t.ex. politisk
dialog, finansiellt samarbete samt brottsbekämpning).

Medelhavsområdet har sedan Sveriges EU-inträde fatt en ökad
betydelse för vårt land. Gemenskapens Medelhavsstrategi syftar till att ge
en ny dimension till relationerna med de icke-europeiska
Medelhavsländerna och understödja den politiska, ekonomiska och
sociala utvecklingen i dessa länder. Målsättningen är att säkerställa en
fredlig utveckling i Medelhavsområdet samt att främja stabilitet och en
positiv ekonomisk och social utveckling.

13

Inom ramen för den nya Medelhavsstrategin är associeringsavtalet med
Jordanien det femte avtal som sluts med ett icke-europeiskt
Medelhavsland. Avtalet ger ramar för en politisk dialog, definierar ett
brett spektrum av samarbetsområden och öppnar vägen för frihandel med
industriprodukter. Avtalet möjliggör även en liberalisering av handeln
med jordbruksprodukter. När det gäller handeln med jordbruksprodukter
är Sveriges målsättning att Jordanien skall ges villkor för tillträde till
EU:s marknad som inte är mindre fördelaktiga än de mest fördelaktiga
villkor som tidigare erbjudits någon associeringspartner i
Medelhavsområdet. Genom frihandelskomponenten i avtalet kommer
ytterligare krav att ställas på Jordanien avseende landets pågående
omstrukturering och modernisering av ekonomin. Associeringsavtalet
utgör ytterligare ett steg på vägen mot ett utökat partnerskap mellan EU
och länderna kring Medelhavets östra och södra strand, och syftar till att
på ett positivt sätt fördjupa och utöka de europeisk-jordanska
förbindelserna.

Som också har redovisats tidigare (avsnitt 4.11) innehåller
associeringsavtalet ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd
mellan administrativa myndigheter i tullfrågor. Informationen som
lämnas eller erhålls med stöd av detta tullsamarbetsprotokoll skall vara
konfidentiell (artikel 10 i tullsamarbetsprotokollet). Enligt 9 kap. 3 §
sekretesslagen (1980:100, aktuell lydelse 1992:1775) gäller sekretess i
dylik verksamhet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i
den mån riksdagen har godkänt avtal om det med främmande stat eller
mellanfolklig organisation. En anslutning till avtalet föranleder därför
inte några lagändringar för Sveriges del när det gäller dessa frågor.

Som har framgått av det föregående reglerar det nu aktuella
Medelhavsavtalet med Jordanien också förhållanden som ligger utanför
gemenskapens kompetens och därmed inom medlemsstaternas
kompetens. Sålunda innehåller avtalet regler som innebär åtaganden för
medlemsstaterna och därmed också för Sverige.

Regeringen bedömer att de områden inom avtalet som ligger inom
medlemsstaternas kompetens är av större vikt. Sekretess för ömsesidig
information i tullsamarbete gäller ett ämne i vilket riksdagen skall
besluta. Avtalet skall därför enligt 10 kap. 2 § regeringsformen
godkännas av riksdagen.

Prop. 1998/99:57

14

Prop. 1998/99:57

Bilaga

EUROPA-MEDELHAVSAVTAL

OM UPPRÄTTANDE AV EN ASSOCIERING

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

OCH DERAS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,

OCH HASHEMITISKA KONUNGARIKET JORDANIEN, Å ANDRA SIDAN

15

Prop. 1998/99:57
Bilaga

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

FRANSKA REPUBLIKEN,

IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

16

Prop. 1998/99:57
Bilaga

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA GEMENSKAPEN och
Fördraget om upprättandet av EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan kallade "medlemsstaterna”, samt

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan kallade "gemenskapen”,

å ena sidan, och

HASHEMITISKA KONUNGARIKET JORDANIEN,

nedan kallat "Jordanien ",

å andra sidan,

SOM BEAKTAR betydelsen av de existerande traditionella banden mellan gemenskapen, dess
medlemsstater och Jordanien och de värderingar som de har gemensamt,

SOM BEAKTAR att gemenskapen, dess medlemsstater och Jordanien önskar stärka dessa
band och upprätta bestående förbindelser som är grundade på ömsesidighet och partnerskap
och främja en fortsatt integration av den jordanska ekonomin med gemenskapens ekonomi,

SOM BEAKTAR den betydelse som parterna fäster vid principerna i Förenta nationernas
stadga, särskilt den respekt för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och
den politiska och ekonomiska friheten som utgör själva grunden för associeringen,

17

Prop. 1998/99:57

Bilaga

SOM BEAKTAR den politiska och ekonomiska utveckling som har ägt rum i Europa och
Mellanöstern under de gångna åren,

SOM ÄR MEDVETNA om behovet av att förena sina ansträngningar för att stärka den
politiska stabiliteten och den ekonomiska utvecklingen i regionen genom att uppmuntra till
regionalt samarbete,

SOM ÖNSKAR skapa och utveckla en regelbunden politisk dialog om bilaterala och
internationella frågor av ömsesidigt intresse,

SOM ÄR ÖVERTYGADE om behovet av att stärka den sociala och ekonomiska modernisering
som Jordanien har påbörjat i syfte att till fullo integrera sin ekonomi med världsekonomin och
att delta i samfundet av demokratiska länder,

SOM BEAKTAR de skillnader i ekonomisk och social utveckling som finns mellan Jordanien
och gemenskapen,

SOM ÖNSKAR etablera ett samarbete som stöds av en regelbunden dialog på de ekonomiska,
vetenskapliga, tekniska, kulturella, audiovisuella och sociala områdena för att förbättra
ömsesidig kunskap och förståelse,

SOM BEAKTAR gemenskapens och Jordaniens åtaganden att bedriva frihandel och att särskilt
iaktta de rättigheter och skyldigheter som följer av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT),

SOM ÄR ÖVERTYGADE om att associeringsavtalet kommer att skapa ett nytt klimat för deras
ekonomiska förbindelser, särskilt för utvecklingen av handel, investeringar och ekonomiskt
och tekniskt samarbete,

18

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

ARTIKEL 1

1.   En associering upprättas härmed mellan gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Jordanien, å andra sidan.

2.   Målen med detta avtal är

att tillhandahålla en lämplig ram för den politiska dialogen som gör det möjligt att
utveckla nära politiska förbindelser mellan parterna,

att fastställa villkoren för en gradvis liberalisering av handeln med varor, tjänster och
kapital,

att genom dialog och samarbete främja utvecklingen av väl avvägda ekonomiska och
sociala förbindelser mellan parterna,

att förbättra levnads- och arbetsvillkor och öka produktiviteten och den ekonomiska
stabiliteten,

att uppmuntra regionalt samarbete i syfte att befästa den fredliga samexistensen och
den ekonomiska och politiska stabiliteten,

att främja samarbete på andra områden som är av ömsesidigt intresse.

19

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 2

Förbindelserna mellan parterna och samtliga bestämmelser i detta avtal skall grundas på
respekten för de demokratiska principerna och de grundläggande mänskliga rättigheterna
såsom dessa uttrycks i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som är
vägledande för deras inrikes- och utrikespolitik och som utgör en väsentlig beståndsdel av
detta avtal.

AVDELNING I

POLITISK DIALOG

ARTIKEL 3

1.   En regelbunden politisk dialog skall etableras mellan parterna. Den skall stärka deras
förbindelser, bidra till att utveckla ett varaktigt partnerskap och öka den ömsesidiga
förståelsen och solidariteten.

2.   Den politiska dialogen och samarbetet skall särskilt

utveckla en bättre ömsesidig förståelse och en ökad samstämmighet när det gäller
ståndpunkter i internationella frågor, särskilt de frågor som kan få väsentliga följder för
någondera parten,

göra det möjligt för båda parter att ta hänsyn till den andra partens ståndpunkt och
intressen,

öka den regionala säkerheten och stabiliteten,

främja gemensamma initiativ.

20

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 4

Den politiska dialogen skall omfatta alla frågor av gemensamt intresse och syfta till att öppna
vägen för nya former av samarbete såvitt avser gemensamma mål, särskilt fred, säkerhet,
mänskliga rättigheter, demokrati och regional utveckling.

ARTIKEL 5

1.   Den politiska dialogen skall underlätta fullföljandet av gemensamma initiativ och skall
äga rum regelbundet och så snart det är nödvändigt och den skall i huvudsak föras

a)   på ministernivå, huvudsakligen inom ramen för associeringsrådet,

b)   på högre tjänstemannanivå mellan företrädare för Jordanien, å ena sidan, och rådets
ordförandeskap och kommissionen, å andra sidan,

c)   genom ett fullständigt utnyttjande av alla diplomatiska kanaler, särskilt genom
regelbunden orientering som ges av tjänstemän, samråd vid internationella möten och
kontakter mellan diplomatiska företrädare i tredje land,

d)   med alla andra medel som kan ge ett värdefullt bidrag till att konsolidera, utveckla och
intensifiera denna dialog.

2.   En politisk dialog skall föras mellan Europaparlamentet och Jordaniens parlament.

21

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING II

FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

ARTIKEL 6

Gemenskapen och Jordanien skall gradvis upprätta ett frihandelsområde under en
övergångstid på högst tolv år räknat från dagen för ikraftträdandet av detta avtal enligt
bestämmelserna i det här avtalet och i överensstämmelse med bestämmelserna i Allmänna
tull- och handelsavtalet från 1994, nedan kallat "GATT".

KAPITEL 1

INDUSTRIPRODUKTER

ARTIKEL 7

Bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas på andra produkter med ursprung i
gemenskapen och Jordanien än de som anges*i bilaga II till Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen.

22

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 8

Inga nya importtullar eller avgifter med motsvarande verkan får införas i handelsutbytet
mellan gemenskapen och Jordanien.

ARTIKEL 9

Produkter med ursprung i Jordanien får importeras till gemenskapen utan att beläggas med
tullar eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa restriktioner eller andra
åtgärder med motsvarande verkan.

ARTIKEL 10

1. a) Bestämmelserna i detta kapitel skall inte utesluta att gemenskapen behåller en
jordbrukskomponent för produkter med ursprung i Jordanien som förtecknas i
bilaga I.

b)   Denna jordbrukskomponent kan vara ett fast belopp eller en värdetull.

c)    De bestämmelser i kapitel 2 som är tillämpliga på jordbruksprodukter skall i
tillämpliga delar gälla också för jordbrukskomponenten.

23

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.   a) Bestämmelserna i detta kapitel skall inte hindra Jordanien från att behålla en

jordbrukskomponent för produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i
bilaga II.

b)   De jordbrukskomponenter som Jordanien i enlighet med föregående punkt kan ta
ut på import från gemenskapen skall inte överstiga 50% av den bastullsats som
tas ut på import från länder som inte omfattas av ordningar för förmånshandel
utan har status som mest gynnad nation.

c)   Om Jordanien visar att de tullar som tillämpas för de jordbruksprodukter som
framgår av förteckningen i bilaga 2 överstiger den högsta tullsats som anges i
punkt b) kan associeringsrådet besluta om en högre tullsats.

d)   Jordanien får utöka förteckningen över de produkter på vilka
jordbrukskomponenten är tillämplig, förutsatt att produkterna ingår i bilaga I. Innan
jordbrukskomponenten införs skall den anmälas för prövning till
associeringskommittén som får fatta de beslut som behövs.

e)   För de produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II, skall
Jordanien från och med avtalets ikraftträdande tillämpa importtullar och avgifter
med motsvarande verkan som inte är högre än de som gällde den 1 januari 1 996.

3.   Vad gäller industrikomponenten för de produkter med ursprung i gemenskapen som
förtecknas i bilaga II, skall Jordanien gradvis aVskaffa importtullar eller avgifter med
motsvarande verkan enligt bestämmelserna i artikel 11.

24

Prop. 1998/99:57

Bilaga

4.   De jordbrukskomponenter som i enlighet med punkterna 1 och 2 tillämpas på handel
mellan gemenskapen och Jordanien får sänkas om avgiften på en jordbruksbasprodukt sänks
eller om en sådan sänkning är en följd av ömsesidiga medgivanden för bearbetade
jordbruksprodukter.

5.   Den sänkning som anges i punkt 4, förteckningen över de berörda produkterna och i
förekommande fall de tullkvoter som sänkningen gäller skall fastställas av associeringsrådet.

ARTIKEL 11

1.   Importtullar och avgifter med motsvarande verkan, som är tillämpliga på import till
Jordanien av andra produkter med ursprung i gemenskapen än dem som förtecknas i
bilagorna II, III och IV, skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

2.   Enligt artikel 10.2 b och 10.3 skall de sammanlagda importtullar och avgifter med
motsvarande verkan som är tillämpliga på import till Jordanien av de bearbetade
jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilaga II gradvis avskaffas
enligt följande tidsplan:

Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 10 % av
bastullsatsen.

Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 20 % av
bastullsatsen.

25

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 30 % av
bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas med 40 % av
bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkasmed 50 % av
bastullsatsen.

3. Importtullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på import till
Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckning A i bilaga III
skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Vid detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 80 % av
bastullsatsen.

Ett år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 60 % av
bastullsatsen.

Två år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 40% av
bastullsatsen.

Tre år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 20 % av
bastullsatsen.

Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

26

Prop. 1998/99:57

Bilaga

4. Importtullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på import till
Jordanien av de produkter med ursprung i gemenskapen vilka anges i förteckning B i bilaga III
skall gradvis avskaffas enligt följande tidsplan:

Fyra år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 90 % av
bastullsatsen.

Fem år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 80 % av
bastullsatsen.

Sex år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 70% av
bastullsatsen.

Sju år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 60 % av
bastullsatsen.

Åtta år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 50 % av
bastullsatsen.

Nio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 40 % av
bastullsatsen.

Tio år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 30% av
bastullsatsen.

27

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Elva år efter detta avtals ikraftträdande skall varje tull eller avgift sänkas till 20 % av
bastullsatsen.

Tolv år efter detta avtals ikraftträdande skall resterande tullar och avgifter avskaffas.

5.   Vad beträffar de produkter som förtecknas i bilaga IV skall de bestämmelser som skall
tillämpas granskas av associeringsrådet fyra år efter detta avtals ikraftträdande. Vid denna
granskning skall associeringsrådet fastställa en tidsplan för att avveckla tullarna för de
produkter som anges i bilaga IV.

6.   Vid allvarliga svårigheter för en viss produkt kan de tidsplaner som gäller i enlighet med
punkterna 2, 3 och 4 genom ömsesidig överenskommelse ses över av associeringskommittén,
förutsatt att den tidsplan för vilken översynen har begärts inte kan förlängas för den berörda
produkten utöver den maximala övergångsperioden på tolv år. Om associeringskommittén inte
har fattat beslut inom 30 dagar räknat från Jordaniens begäran om att tidsplanen skall ses
över, kan Jordanien tillfälligt upphäva tidsplanen för en period som inte får överstiga ett år.

7.   Den bastullsats från vilken de i punkterna 2, 3 och 4 fastställda gradvisa sänkningarna
skall företas skali för varje produkt vara den tullsats som faktiskt tillämpades gentemot
gemenskapen den 1 januari 1996.

8.   Om en generell sänkning av tullsatsen sker efter den 1 januari 1996 skall de sänkta
tullarna ersätta de bastullsatser som avses i punkt 7 från och med den dag då denna sänkning
träder i kraft.

9.   Jordanien skali underrätta gemenskapen om sina bastullsatser.

28

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 1 2

Bestämmelserna om avskaffande av importtullar skall även gälla för tullar av fiskal karaktär.

ARTIKEL 13

1. Jordanien får under en begränsad tid vidta undantagsåtgärder som avviker från
bestämmelserna i artikel 11 i form av höjda eller återinförda tullar.

Dessa åtgärder får endast tillämpas på nyetablerade industrier eller vissa sektorer som
genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, särskilt när dessa svårigheter
medför allvarliga sociala problem.

De tullar som till följd av dessa åtgärder är tillämpliga på import till Jordanien av produkter
med ursprung i gemenskapen får inte överstiga 25 % av värdet och skall omfatta en
förmånsdel för produkter med ursprung i gemenskapen. Det totala årliga genomsnittsvärdet
på import av produkter som omfattas av dessa åtgärder får inte överstiga 20 % av det totala
årliga genomsnittsvärdet för import av industriprodukter med ursprung i gemenskapen under
de tre senaste år för vilka det föreligger statistik.

Dessa åtgärder skall tillämpas under en period av högst fem år, om inte en längre period tillåts
av associeringskommittén. De skall upphöra att gälla senast vid utgången av den maximala
övergångsperioden på tolv år.

29

Prop. 1998/99:57
Bilaga

Inga sådana åtgärder får införas för en produkt om mer än fyra år har förflutit efter
avskaffandet av alla tullar och kvantitativa restriktioner eller avgifter eller åtgärder med
motsvarande verkan för den produkten.

Jordanien skall underrätta associeringskommittén om alla undantagsåtgärder som landet avser
att vidta, och på begäran av gemenskapen skall samråd om sådana åtgärder och de sektorer
de berör äga rum innan de tillämpas. När sådana åtgärder vidtas skall Jordanien förelägga
kommittén en tidsplan för avskaffandet av de tullar som införts enligt denna artikel. Denna
tidsplan skall omfatta en gradvis avveckling av dessa tullar med en lika stor del varje år, med
början senast två år efter deras införande. Associeringskommittén får besluta om en annan
tidsplan.

2. Med avvikelse från bestämmelserna i punkt 1 fjärde stycket kan associeringskommittén,
för att ta hänsyn till de svårigheter som är förenade med skapandet av en ny industri och när
vissa sektorer genomgår omstrukturering eller står inför allvarliga svårigheter, undantagsvis
tillåta Jordanien att behålla de åtgärder som redan vidtagits med stöd av punkt 1 för en
period på högst tre år utöver övergångsperioden på tolv år.

KAPITEL 2

JORDBRUKSPRODUKTER

ARTIKEL 14

Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla för de produkter med ursprung i gemenskapen och
Jordanien som förtecknas i bilaga II till Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen.

30

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 15

Gemenskapen och Jordanien skall gradvis liberalisera sitt ömsesidiga handelsutbyte med
jordbruksprodukter.

ARTIKEL 16

1.   Jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien skall vid import till gemenskapen omfattas
av bestämmelserna i protokoll 1.

2.   Jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen skall vid import till Jordanien omfattas
av bestämmelserna i protokoll 2.

ARTIKEL 17

1.   Från och med den 1 januari 2002 skall gemenskapen och Jordanien undersöka
situationen för att fastställa vilka liberaliseringsåtgärder som skall tillämpas av gemenskapen
och Jordanien från och med den 1 januari 2003 enligt det mål som anges i artikel 15.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i föregående punkt och med
beaktande av handelsmönstren för jordbruksprodukter mellan parterna samt dessa produkters
särskilda känslighet, skall gemenskapen och Jordanien regelbundet inom associeringsrådet
produkt för produkt och på grundval av ömsesidighet granska möjligheten att bevilja varandra
ytterligare koncessioner.

31

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KAPITEL 3

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 18

1.   Inga nya kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan får
införas i handel mellan gemenskapen och Jordanien.

2.   Kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan på handeln
mellan gemenskapen och Jordanien skall avskaffas vid detta avtals ikraftträdande.

3.   Gemenskapen och Jordanien skall på export mellan sig varken tillämpa tullar eller
avgifter med motsvarande verkan, eller kvantitativa restriktioner eller åtgärder med
motsvarande verkan.

ARTIKEL 1 9

1. Om särskilda regler skulle införas till följd av genomförandet av jordbrukspolitiken, eller
om befintliga regler skulle ändras eller om bestämmelserna om genomförandet av
jordbrukspolitiken skulle ändras eller göras mer omfattande, får den berörda parten ändra de
bestämmelser som följer av detta avtal såvitt avser de ifrågavarande produkterna.

32

Prop. 1998/99:57
Bilaga

2.   Den berörda parten skall i sådana fall underrätta associeringskommittén. På begäran av
den andra parten skall associeringskommittén sammanträda för att på lämpligt sätt beakta
denna parts intressen.

3.   Om gemenskapen eller Jordanien genom att tillämpa punkt 1 ändrar den ordning som
genom detta avtal har fastställts för jordbruksprodukter, skall de bevilja import med ursprung i
den andra parten en förmån som är jämförbar med den som anges i detta avtal.

4.   Tillämpningen av denna artikel kan bli föremål för samråd i associeringsrådet.

ARTIKEL 20

1.   När produkter med ursprung i Jordanien importeras till gemenskapen skall de inte
beviljas en gynnsammare behandling än den som medlemsstaterna tillämpar sinsemellan.

2.   Tillämpningen av bestämmelserna i detta avtal skall inte påverka tillämpningen av rådets
förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens
bestämmelser på Kanarieöarna.

ARTIKEL 21

1. Parterna skall avstå från varje åtgärd eller förfarande av internt fiskal karaktär som direkt
eller indirekt innebär en diskriminerande behandling av produkter från en av parterna i
förhållande till likadana produkter med ursprung på den andra partens territorium.

33

2 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. För produkter som exporteras till en av parternas territorier får återbetalning av
inhemska indirekta skatter som är högre än den indirekta skatt som direkt eller indirekt läggs
på dem inte beviljas.

ARTIKEL 22

1.    Detta avtal skall inte hindra upprätthållande eller upprättande av tullunioner,
frihandelsområden eller ordningar för gränshandel förutom i de fall de ändrar den
handelsordning som föreskrivs i avtalet.

2.   Samråd mellan gemenskapen och Jordanien skall äga rum i associeringskommittén om
avtal om upprättande av sådana tullunioner eller frihandelsområden och, i förekommande fall,
om andra viktiga frågor rörande deras respektive handelspolitik gentemot tredje land. Särskilt
om ett tredje land ansluter sig till unionen skall sådant samråd äga rum för att säkerställa att
hänsyn kan tas till gemenskapens och Jordaniens ömsesidiga intressen.

ARTIKEL 23

Om en av parterna konstaterar att dumpning förekommer i handeln med den andra parten i
enlighet med artikel VI i GATT, får den vidta lämpliga åtgärder mot detta förfarande i enlighet
med överenskommelsen om tillämpningen av artikel VI i GATT, med relevant inhemsk
lagstiftning och med de villkor och de förfaranden som anges i artikel 26 i detta avtal.

34

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 24

Om en produkt importeras i så stora mängder och på sådana villkor att det förorsakar, eller
riskerar att förorsaka

allvarlig skada för inhemska producenter av liknande eller direkt konkurrerande produkter
inom hela eller en del av en parts territorium, eller

allvarliga störningar inom någon ekonomisk sektor,

kan den berörda parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och förfarandena i
artikel 26.

ARTIKEL 25

Om efterlevnad av bestämmelserna i artikel 18.3 medför

i)    återexport till ett tredje land mot vilket den exporterande parten för den berörda
produkten upprätthåller kvantitativa exportrestriktioner, exporttullar eller åtgärder med
motsvarande verkan, eller

ii)    en allvarlig brist, eller risk härför, på en produkt som är väsentlig för den exporterande
parten,

och om de situationer som beskrivs ovan medför eller kan medföra betydande svårigheter för
den exporterande parten, kan den parten vidta lämpliga åtgärder i enlighet med villkoren och
förfarandena i artikel 26. Åtgärderna skall vara icke-diskriminerande och avskaffas när
omständigheterna inte längre motiverar att de upprätthålls.

35

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 26

1.   Om gemenskapen eller Jordanien på import av produkter som kan medföra de
svårigheter som avses i artikel 24 tillämpar ett administrativt förfarande som syftar till att
snabbt skaffa fram upplysningar med avseende på handelsströmmarnas utveckling, skall den
underrätta den andra parten om detta.

2.   I de fall som anges i artiklarna 23, 24, och 25 skall gemenskapen eller Jordanien, innan
de åtgärder som avses däri vidtas eller snarast möjligt i de fall som omfattas av punkt 3 d i
denna artikel, förse associeringskommittén med alla relevanta upplysningar som krävs för en
grundlig granskning av situationen i syfte att nå en lösning som är godtagbar för båda parter.

Vid val av åtgärder skall sådana som minst stör detta avtals sätt att fungera i första hand
väljas.

Skyddsåtgärderna skall genast anmälas till associeringskommittén och skall där bli föremål för
periodiska samråd, särskilt i syfte att avskaffa dem så snart som omständigheterna tillåter.

3.   För genomförandet av punkt 2 gäller följande bestämmelser:

a) Vad gäller artikel 23 skall den exporterande parten underrättas om dumpningen så snart
som den importerande partens myndigheter har inlett en undersökning. Om inte
dumpningen upphör enligt artikel VI i GATT eller någon annan tillfredsställande lösning
nås inom 30 dagar efter anmälan, får den importerande parten vidta lämpliga åtgärder.

36

Prop. 1998/99:57
Bilaga

b)   Vad gäller artikel 24 skall de svårigheter som är en följd av den situation som avses i
den artikeln hänskjutas till associeringskommittén för granskning, och kommittén får
fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna.

Om associeringskommittén eller den exporterande parten inte har fattat något beslut
som undanröjer svårigheterna eller om ingen annan tillfredsställande lösning har nåtts
inom 30 dagar efter det att frågan anmäldes får den importerande parten vidta lämpliga
åtgärder för att avhjälpa problemet. Dessa åtgärder får inte gå utöver vad som är
nödvändigt för att avhjälpa de problem som har uppkommit.

c)   Vad gäller artikel 25 skall de svårigheter som är en följd av de situationer som avses i
den artikeln hänskjutas till associeringskommittén för granskning.

Associeringskommittén får fatta nödvändiga beslut för att undanröja svårigheterna. Om
inget beslut har fattats inom 30 dagar efter det att frågan anmäldes, får den
exporterande parten vidta lämpliga åtgärder med avseende på export av den berörda
produkten.

d)   Om exceptionella omständigheter som kräver omedelbara åtgärder omöjliggör
underrättelse eller granskning i förväg, kan den berörda parten i de situationer som
anges i artiklarna 23, 24, och 25, genast tillämpa de skyddsåtgärder som är absolut
nödvändiga för att avhjälpa situationen och skall omedelbart underrätta den andra parten
om detta.

37

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 27

Ingenting i detta avtal skall hindra förbud mot eller restriktioner för import, export eller
transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller
intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, eller att bevara växter, att skydda
nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda
immateriell, industriell och kommersiell äganderätt och inte heller bestämmelser rörande guld
och silver. Sådana förbud eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig
diskriminering eller innebära en förtäckt begränsning av handeln mellan parterna.

ARTIKEL 28

För tillämpningen av bestämmelserna i denna avdelning definieras begreppet
"ursprungsprodukter" och de metoder för administrativt samarbete som har samband härmed
i protokoll 3.

ARTIKEL 29

Kombinerade nomenklaturen skall användas för klassificering av varor i handeln mellan
parterna.

38

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING III

ETABLERINGSRÄTT OCH TJÄNSTER

KAPITEL 1

ETABLERINGSRÄTT

ARTIKEL 30

1. a) Gemenskapen och dess medlemsstater skall bevilja de jordanska bolag som
etablerar sig på deras territorier en behandling som inte är mindre gynnsam än den
som ges till liknande bolag från ett annat tredje land.

b)   Utan att det påverkar tillämpningen av de reservationer som förtecknas i bilaga V
skall gemenskapen och dess medlemsstater, i fråga om sådan verksamhet som
bedrivs av dotterbolag till jordanska bolag som är etablerade i en medlemsstat
bevilja en behandling som inte är mindre gynnsam än den som ges till liknande
gemenskapsbolag.

c)   Gemenskapen och dess medlemsstater skall, i fråga om sådan verksamhet som
bedrivs av filialer till jordanska bolag som är etablerade i en medlemsstat bevilja en
behandling som inte är mindre gynnsam än den som ges filialer till bolag från ett
annat tredje land.

39

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.   a) Utan att det påverkar tillämpningen av de reservationer som förtecknas i bilaga VI

skall Jordanien bevilja gemenskapsbolag som etablerar sig på dess territorium en
behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas jordanska bolag eller
bolag från ett annat tredje land, beroende på vilken som är mest gynnsam.

b) Jordanien skall i fråga om sådan verksamhet som bedrivs av dotterbolag och
filialer till gemenskapsbolag som är etablerade på dess territorium bevilja en
behandling som inte är mindre gynnsam än den som beviljas jordanska bolag eller
filialer respektive ett annat tredje lands bolag eller filialer, beroende på vilken som
är mest gynnsam.

3.   Bestämmelserna i punkterna 1 b och 2 b får inte användas för att kringgå de av en parts
lagar och andra författningar som gäller för tillträde till särskilda sektorer eller aktiviteter för
dotterbolag eller filialer till bolag i den andra parten som är etablerade på den första partens
territorium.

Den behandling som avses i punkterna 1 b, 1 c och 2 b skall gälla för bolag, dotterbolag och
filialer som är etablerade i gemenskapen respektive Jordanien vid tidpunkten för avtalets
ikraftträdande och för bolag, dotterbolag och filialer som etableras efter den dagen i och med
att de etableras.

ARTIKEL 31

1. Bestämmelserna i artikel 30 skall inte tillämpas på lufttransport, transport på inre
vattenvägar eller sjötransporter.

40

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. Vad gäller aktiviteter som utförs av rederier som tillhandahåller internationella
sjötransporttjänster, inklusive kombinerade transporter som inbegriper en sjöetapp, skall varje
part tillåta den andra partens bolag att genom dotterbolag eller filialer vara närvarande för
kommersiella syften på dess territorium, på villkor beträffande etablering och verksamhet som
inte är mindre gynnsamma än de som gäller för partens egna bolag eller dotterbolag eller
filialer till företag från ett annat tredje land, beroende på vilken behandling som är mest
gynnsam. Sådana aktiviteter inbegriper, men är inte begränsad till

a)   saluföring och försäljning av sjötransporttjänster och tillhörande tjänster genom
direktkontakt med kunder, från anbud till fakturering, oavsett om dessa tjänster utförs
eller erbjuds av tjänsteleverantören själv eller av tjänsteleverantörer med vilka
tjänsteförsäljaren har upprättat bestående affärsöverenskommelser,

b)    köp och användning, för egen eller kunders räkning (och vidareförsäljning till kunder) av
alla slags transporttjänster och tillhörande tjänster, inbegripet inre transporttjänster av
alla slag, särskilt på inre vattenvägar, väg och järnväg, som är nödvändiga för
tillhandahållandet av en integrerad tjänst,

c)   utarbetande av handlingar om transporthandlingar, tullhandlingar eller andra handlingar
som rör de transporterade varornas ursprung och art,

d)   tillhandahållande av affärsupplysningar på alla sätt, inbegripet datoriserade
informationssystem och elektroniskt datautbyte (med förbehåll för icke-diskriminerade
begränsningar vad gäller telekommunikation),

41

Prop. 1998/99:57

Bilaga

e)   upprättande av affärsöverenskommelser, inbegripet deltagande i företagets aktieinnehav
och lokal rekrytering av personal (eller, vad gäller utländsk personal, med förbehåll för
tillämpliga bestämmelser i detta avtal), med lokalt etablerade skeppsklarerare,

f)    för bolags räkning, organisation av fartygets aniöpning eller vid behov övertagande av
last.

ARTIKEL 32

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   gemenskapsbolag respektive jordanskt bolag-, ett bolag som bildats i överensstämmelse
med en medlemsstats respektive Jordaniens lagstiftning och som har sitt säte, sitt
huvudkontor eller sitt huvudsakliga driftställe inom gemenskapens respektive Jordaniens
territorium.

Om ett bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats eller Jordaniens
lagstiftning endast har sitt säte inom gemenskapen respektive Jordanien skall bolaget
dock anses vara ett gemenskapsbolag eller ett jordanskt bolag om dess verksamhet har
en faktisk och fortlöpande förbindelse med ekonomin i en av medlemsstaterna
respektive i Jordanien.

b)   dotterbolag: ett bolag som kontrolleras av det första bolaget.

42

Prop. 1998/99:57
Bilaga

c)    filial-, ett företags driftställe, utan status som juridisk person, som förefaller permanent,
t.ex. en utvidgning av en moderorganisation, som har en ledning och är materiellt
utrustat för att bedriva affärsförhandlingar med tredje parter så att dessa, även om de
vet att det vid behov kommer att finnas ett juridiskt samband med moderorganisationen,
vars huvudkontor ligger utomlands, inte behöver ha att göra direkt med denna
moderorganisation utan kan göra affärer vid det driftställe som utgör utvidgningen.

d)   etablering-, rätten för gemenskapsbolag eller jordanska bolag enligt a att påbörja
ekonomiska aktiviteter genom att etablera dotterbolag och filialer i Jordanien respektive
gemenskapen.

e)   verksamhet-, utövandet av ekonomiska aktiviteter.

f)    ekonomisk aktivitet-, aktiviteter av industriell, kommersiell och yrkesmässig karaktär.

g)   medborgare i en medlemsstat eller i Jordanien: en fysisk person som är medborgare i
någon av medlemsstaterna respektive i Jordanien.

h)   Vad gäller internationella sjötransporter, inbegripet kombinerade transporter som
innefattar en sjöetapp, skall bestämmelserna i detta kapitel och i kapitel 2 också
tillämpas på medborgare i medlemsstaterna eller Jordanien som är etablerade utanför
gemenskapen respektive Jordanien, och på rederier som är etablerade utanför
gemenskapen eller Jordanien och kontrolleras av medborgare från en medlemsstat eller
Jordanien, om deras fartyg är registrerade i den medlemsstaten eller i Jordanien i
överensstämmelse med respektive lagstiftning.

43

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 33

1.   Parterna skall på alla sätt bemöda sig om att undvika att vidta åtgärder som begränsar
villkoren för etableringen av och verksamheten av varandras bolag i jämförelse med den
situation som rådde dagen före undertecknandet av avtalet.

2.   Bestämmelserna i denna artikel skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i
artikel 44. De situationer som omfattas av artikel 44 skall enbart regleras av dess
bestämmelser och inte av några andra.

ARTIKEL 34

1. Ett gemenskapsbolag eller ett jordanskt bolag som är etablerat på Jordaniens respektive
gemenskapens territorium skall ha rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning i
etableringslandet, på Jordaniens eller gemenskapens territorium anställa eller genom ett av
sina dotterbolag eller en av sina filialer låta anställa arbetstagare som är medborgare i
gemenskapens medlemsstater respektive Jordanien, under förutsättning att dessa
arbetstagare är sådan nyckelpersonal som beskrivs i punkt 2 och att de uteslutande anställs
av sådana bolag, dotterbolag eller filialer. Dessa anställdas uppehålls- och arbetstillstånd skali
endast omfatta tiden för en sådan anställning.

44

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. Som nyckelpersonal hos sådana bolag, nedan kallade "organisationer'', betraktas "intern
förflyttning av personal" enligt definitionen i c inom följande kategorier, förutsatt att
organisationen är en juridisk person och att de berörda personerna har varit anställda av
organisationen eller delägare i organisationen (men inte som majoritetsaktieägare) i minst ett
år omedelbart före en sådan förflyttning:

a)    Personal i överordnad ställning i en organisation, som företrädesvis leder dess
administration och som huvudsakligen står under allmänt överinseende av och får
instruktioner från styrelsen eller företagets aktieägare eller motsvarande, bland annat
beträffande

ledning av inrättningen eller en avdelning eller underavdelning av inrättningen,

överinseende och kontroll av det arbete som utförs av annan tillsyns-, fack- eller
ledningspersonal,

behörighet att personligen anställa och avskeda eller rekommendera anställning,
avskedande och andra personalåtgärder.

b)   Personer som är anställda i en organisation och som har ovanliga kunskaper som är av
väsentlig betydelse för inrättningens tjänster, forskningsutrustning, metoder eller
administration. Bedömningen av sådana kunskaper kan, bortsett från bolagsspecifik
kunskap, återspegla en hög kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller en bransch som
kräver särskilt tekniskt kunnande, inbegrrpet en officiellt godkänd yrkestillhörighet.

45

Prop. 1998/99:57

Bilaga

c) Med intern förflyttning av personal avses förflyttning av fysiska personer som arbetar i
en organisation inom en av parternas territorium och som inom ramen för ekonomiska
aktiviteter tillfälligt förflyttas till den andra parterns territorium. Den berörda
organisationen måste ha sitt huvudsakliga driftställe inom en av parternas territorium
och förflyttningen måste ske till en inrättning (filial, dotterbolag) som tillhör den
organisationen och som aktivt bedriver liknande ekonomiska aktiviteter inom den andra
partens territorium.

3. Medborgare i någon av medlemsstaterna respektive i Jordanien skall tillåtas att resa in i
och tillfälligt vistas i Jordanien respektive gemenskapen när dessa bolagsrepresentanter är
personer som innehar överordnad ställning enligt punkt 2 a i ett bolag och ansvarar för
etablering i gemenskapen respektive i Jordanien av ett jordanskt bolag eller ett
gemenskapsbolag om

dessa respresentanter inte arbetar med direktförsäijning eller tillhandahållande av
tjänster, och

- företaget inte har några andra representanter, kontor, filialer eller dotterbolag i ett av
gemenskapens medlemsstater respektive i Jordanien.

ARTIKEL 35

I syfte att underlätta för medborgare i gemenskapen och i Jordanien att utöva reglerad
yrkesaktiviteter i Jordanien respektive i gemenskapen skall associeringsrådet undersöka vilka
åtgärder som måste vidtas för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av kvalifikationer.

46

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 36

Bestämmelserna i artikel 30 utesluter inte att en part tillämpar särskilda regler för etablering
och utövande av verksamhet inom sitt territorium för filialer till bolag från den andra parten
som inte är bildade på den första partens territorium, som är motiverade av rättsliga eller
tekniska skillnader mellan sådana filialer jämfört med filialer till företag som är bildade på dess
territorium eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl. Skillnaden i behandling
skall inte överskrida vad som är absolut nödvändigt till följd av sådana rättsliga eller tekniska
skillnader eller, när det gäller finansiella tjänster, av försiktighetsskäl.

KAPITEL 2

GRÄNSÖVERSKRIDANDE TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

ARTIKEL 37

1.   Parterna skall på alla sätt bemöda sig att stegvis möjliggöra tillhandahållande av tjänster
som utförs av gemenskapsföretag eller jordanska företag som är etablerade på en annan parts
territorium än den parts territorium för vilken tjänsterna är avsedda befinner sig, med
beaktande av utvecklingen av parternas tjänstesektorer.

2.   Associeringsrådet skall lämna rekommendationer för genomförandet av det mål som
anges i punkt 1.

47

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 38

I syfte att säkerställa en samordnad utveckling av transporter mellan partema, anpassad till
deras kommersiella behov, får villkoren för ömsesidigt tillträde till marknaden och
tillhandahållande av tjänster rörande transport på väg, järnväg och inre vatttenvägar och i
tillämpliga fall lufttransport, regleras genom särskilda arrangemang som efter detta avtals
ikraftträdande vid behov skall förhandlas fram mellan parterna.

ARTIKEL 39

1. Vad beträffar sjötransport åtar sig parterna att på ett effektivt sätt tillämpa principen om
obegränsat tillträde till den internationella marknaden och trafik på kommersiell grund.

a)   Denna bestämmelse skall inte påverka rättigheter och skyldigheter enligt Förenta
nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser i den mån de gäller
någon av parterna i detta avtal. Icke-konferensanslutna linjerederier skall få bedriva
verksamhet i konkurrens med en konferens om de följer principen om sund konkurrens
på affärsmässiga grunder.

b)   Parterna bekräftar sitt åtagande att verka för att fri konkurrens skall utgöra en väsentlig
egenskap hos torra och flytande bulkvaror.

48

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. Vid tillämpningen av principerna i punkt 1 skall parterna iaktta följande:

a)    Parterna skall inte införa lastfördelningsklausuler i framtida bilaterala avtal med tredje
land om torra och flytande bulkvaror. Detta utesluter dock inte möjligheten till sådana
arrangemang för linjefrakt i de undantagsfall då linjerederier från någon av parterna i
detta avtal annars inte skulle ha någon faktiskt möjlighet att utöva handel till och från
det berörda tredje landet,

b)   Parterna skall vid ikraftträdandet av detta avtal avskaffa alla ensidiga åtgärder liksom
administrativa och tekniska hinder och andra hinder som skulle kunna utgöra en förtäckt
begränsning av eller ha en diskriminerande verkan på det fria tillhandahållandet av
tjänster inom internationell sjötransport.

Varje part skall bland annat bevilja fartyg som används för transport av varor, passagerare
eller bäggedera och som drivs av medborgare eller bolag från den andra parten en behandling
som inte är mindre gynnsam än den som beviljas partens egna fartyg vad gäller tillgång till
hamnar, användning av infrastruktur och andra sjöfartstjänster i dessa hamnar liksom därtill
knutna avgifter, samt tullfaciliteter och tilldelning av kajplatser och möjligheter till lastning och
lossning.

49

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KAPITEL 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 40

1.   Parterna åtar sig att överväga utveckling av denna avdelning i syfte att upprätta ett
"ekonomiskt integrationsavtal" enligt artikel V i Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS).

2.   Det mål som anges i punkt 1 skall bli föremål för en första granskning av
associeringsrådet senast fem år efter det att detta avtal trätt i kraft.

3.   När associeringsrådet genomför denna granskning skall det ta hänsyn till de framsteg
som gjorts av parterna i fråga om tillnärmning av lagarna om relevanta aktiviteter.

ARTIKEL 41

1.   Bestämmelserna i denna avdelning skall tillämpas med förbehåll för begränsningar som
är motiverade av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

2.   De skall inte omfatta aktiviteter som på någon av parternas territorium, om än endast
tillfälligt, är förenad med myndighetsutövning.

50

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 42

Vid tillämpning av denna avdelning skall ingenting i avtalet hindra parterna från att tillämpa
sina egna lagar och andra författningar om fysiska personers inresa och vistelse, arbete,
arbetsvillkor och etablering samt tillhandahållandet av tjänster, förutsatt att parterna inte
tillämpar dessa lagar och andra författningar på ett sätt som upphäver eller begränsar
fördelarna för någon av parterna enligt villkoren i någon viss bestämmelse i avtalet. Denna
bestämmelse skall inte påverka tillämpningen av artikel 41.

ARTIKEL 43

Bolag som kontrolleras och uteslutande ägs av jordanska bolag och gemenskapsbolag
gemensamt skall också omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

ARTIKEL 44

Behandling som endera parten beviljar den andra skall, från och med en månad före dagen för
ikraftträdandet av alla relevanta förpliktelser inom ramen för GATS, vad gäller de sektorer eller
åtgärder som omfattas av GATS, under inga omständigheter vara mer gynnsam än den som
beviljas av en sådan första part enligt bestämmelserna i GATS och detta med avseende på
varje tjänstesektor, underavdelning och leveransform.

51

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 45

Vid tillämpning av denna avdelning skall ingen hänsyn tas till sådan behandling som beviljas
av gemenskapen, dess medlemsstater eller Jordanien i enlighet med åtaganden som gjorts
inom ramen för avtal om ekonomisk integrering enligt principerna i artikel V i GATS.

ARTIKEL 46

1.   Bestämmelserna i detta avtal skall inte hindra en part från att vidta åtgärder av
försiktighetsskäl, inbegripet för att säkra skyddet för investerare, insättare, försäkringstagare
eller personer som har anförtrott sin egendom åt en person som tillhandahåller finansiella
tjänster, eller för att säkerställa det ekonomiska systemets integritet och stabilitet. Om
sådana åtgärder inte överensstämmer med bestämmelserna i detta avtal får de inte användas
av en part som ett sätt att undvika skyldigheter enligt detta avtal.

2.   Ingenting i detta avtal får anses kräva att en part lämnar ut information om enskilda
kunders affärer och konton eller någon konfidentiell eller affärsmässig information som
innehas av offentliga organ.

ARTIKEL 47

Bestämmelserna i detta avtal skall inte förhindra någon av parterna att vidta åtgärder för att
förhindra att dess bestämmelser avseende tredje lands tillträde till dess marknad kringgås, i
kraft av bestämmelserna i detta avtal.

52

Prop. 1998/99:57
Bilaga

AVDELNING IV

BETALNINGAR, KAPITALRÖRELSER OCH ANDRA EKONOMISKA FRÅGOR

KAPITEL 1

BETALNINGAR OCH KAPITALRÖRELSER

ARTIKEL 48

Om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 51 och 52 skall löpande betalningar i
samband med rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital inom ramen för detta avtal
vara befriade från alla restriktioner.

ARTIKEL 49

1.   Om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 50 och 51 och utan att det påverkar
tillämpningen av bilaga IV som avses i artikel 30.2a, skall det inom ramen för bestämmelserna
i detta avtal inte finnas några restriktioner i fråga om kapitalrörelser från gemenskapen till
Jordanien eller kapitalrörelser i samband med direktinvesteringar från Jordanien till
gemenskapen.

2.   Kapitalflödet från Jordanien till gemenskapen, förutom när det gäller direktinvesteringar,
skall omfattas av de gällande lagarna i Jordanien.

53

Prop. 1998/99:57
Bilaga

3. Parterna skall samråda i syfte att uppnå fullständig liberalisering av kapitalrörelser så
snart som villkoren är uppfyllda.

ARTIKEL 50

Om inte annat följer av andra bestämmelser i detta avtal och andra internationella åtaganden
som gemenskapen och Jordanien gjort skall bestämmelserna i artikel 49 inte påverka
tillämpningen av några restriktioner dem emellan vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta
avtal i fråga om kapitalrörelser mellan dem som rör direktinvesteringar, bl.a. i fast egendom,
och etablering.

Överföring till utlandet av investeringar som gjorts i Jordanien av personer bosatta i
gemenskapen eller i gemenskapen av personer bosatta i Jordanien samt de vinster som härrör
från dessa investeringar berörs dock inte.

ARTIKEL 51

Om kapitalrörelserna mellan gemenskapen och Jordanien under exceptionella omständigheter
skapar eller hotar att skapa stora svårigheter för växelkurspolitiken eller valutapolitiken i
gemenskapen eller Jordanien får gemenskapen eller Jordanien i överensstämmelse med de
villkor som fastställts inom ramen för GATS och med artiklarna VIII och XIV i stadgan för
Internationella valutafonden (IMF) vidta skyddsåtgärder i fråga om rörelser av kapital mellan
gemenskapen och Jordanien under en period av högst sex månader om sådana åtgärder är
absolut nödvändiga.

54

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 52

Om en eller flera av gemenskapens medlemsstater eller Jordanien möter eller riskerar att möta
allvarliga svårigheter med avseende på sin betalningsbalans, kan gemenskapen eller
Jordanien, i överensstämmelse med de villkor som fastställts inom ramarna för GATT och
artiklarna VIII och XIV i artiklarna i stadgan för Internationella valutafonden (IMF), vidta
restriktiva åtgärder rörande löpande betalningar, om sådana åtgärder är absolut nödvändiga.
Gemenskapen eller Jordanien skall omedelbart underrätta den andra parten härom och så fort
som möjligt överlämna en tidsplan för att avskaffa dessa åtgärder.

KAPITEL 2

KONKURRENSBESTÄMMELSER OCH ANDRA EKONOMISKA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 53

1. Följande är oförenligt med detta avtals korrekta funktion, i den utsträckning som det kan
påverka handeln mellan gemenskapen och Jordanien:

a) Alla avtal mellan företag, beslut fattade av företagssammanslutningar och samordnade
förfaranden mellan företag som har till ändamål eller verkan att förhindra, begränsa eller
snedvrida konkurrensen.

55

Prop. 1998/99:57

Bilaga

b)   Ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom gemenskapens eller
Jordaniens samtliga territorier eller en väsentlig del därav.

c)   Allt offentligt stöd som snedvrider eller riskerar att snedvrida konkurrensen genom att
gynna vissa företag eller produktionen av vissa varor.

2.   Alla förfaranden som strider mot denna artikel skall bedömas på grundval av de kriterier
som utformas genom tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 85, 86 och 92 i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen och, för produkter som omfattas av Europeiska
kol- och stålgemenskapen, bestämmelserna i artiklarna 65 och 66 i det fördraget, samt
gemenskapens regler om statligt stöd, inbegripet sekundärlagstiftning.

3.   Associeringsrådet skall, inom fem år efter detta avtals ikraftträdande, genom ett beslut
anta nödvändiga regler för genomförandet av punkterna 1 och 2.

Tills dessa regler har antagits skall bestämmelserna i avtalet om tolkning och tillämpning av
artiklarna VI, XVI och XXIII i GATT tillämpas som genomföranderegler till punkt 1 c och
relevanta delar av punkt 2.

4.   a) Vad gäller tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 c erkänner parterna att allt

offentligt stöd till företag som beviljas av Jordanien under de fem första åren efter
avtalets ikraftträdande skall bedömas med beaktande av att landet skall betraktas
som ett område som är identiskt med de områden i gemenskapen där
levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på
sysselsättning enligt artikel 92.3 a i Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen.

56

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Associeringsrådet skall, med beaktande av Jordaniens ekonomiska situation, besluta
huruvida denna period bör förlängas med fem år i taget.

b) Varje part skall säkerställa möjligheten till insyn på området för offentligt stöd, bland
annat genom årlig rapportering till den andra parten om det totala beloppet och
fördelningen av det stöd som ges och genom att på begäran lämna upplysningar om
stödprogram. På begäran av den ena parten skall den andra parten lämna upplysningar
om särskilda enskilda fall av offentligt stöd.

5.   Med avseende på de produkter som avses i avdelning II kapitel 2

gäller inte bestämmelserna i punkt 1 c,

skall alla förfaranden som strider mot punkt 1 a bedömas enligt de kriterier
gemenskapen fastställt på grundval av artiklarna 42 och 43 i Fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen och särskilt kriterierna i rådets förordning nr 26/62.

6.   Om gemenskapen eller Jordanien finner att ett förfarande är oförenligt med villkoren i
punkt 1 och

inte på ett riktigt sätt handlagts enligt de genomförandebestämmelser som avses i
punkt 3, eller

57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

i avsaknad av sådana regler, och om ett sådant förfarande är eller riskerar att vara till
allvarlig nackdel för den andra parten eller kan orsaka dess inhemska industri, inbegripet
dess tjänstesektor, väsentlig skada,

kan envar av dem vidta lämpliga åtgärder efter samråd med associeringskommittén eller

30 arbetsdagar efter det att frågan hänskjutits för samråd.

Vad gäller förfaranden som är oförenliga med punkt 1 c i denna artikel kan sådana lämpliga
åtgärder, när GATT är tillämpligt på dem, endast antas i enlighet med de förfaranden och på
de villkor som föreskrivs i GATT eller i andra relevanta instrument som förhandlats fram inom
ramen för detta och som gäller mellan parterna.

7. Utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen som antas i överensstämmelse
med punkt 3, skall parterna utbyta information inom de begränsningar som tystnadsplikten
och skyddet för företagshemiigheter möjliggör.

ARTIKEL 54

Medlemsstaterna och Jordanien skall utan att det påverkar de åtaganden som gjorts eller
kommer att göras enligt GATT gradvis anpassa alla statliga handelsmonopol så att det vid
utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande inte sker någon diskriminering
mellan medborgarna i medlemsstaterna och i Jordanien såvitt avser villkoren för upphandling
och saluförande av varor. Associeringskommittén skall underrättas om de åtgärder som vidtas
för att genomföra detta mål.

58

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 55

Såvitt avser offentliga företag och företag som har beviljats särskilda rättigheter eller
ensamrätt skall associeringsrådet säkerställa att, från och med femte året efter avtalets
ikraftträdande, ingen åtgärd som snedvrider handeln mellan gemenskapen och Jordanien på
ett sätt som strider mot parternas intressen vidtas eller bibehålls. Denna bestämmelse skall
inte hindra det rättsliga eller faktiska genomförandet av de särskilda uppgifter som tilldelats
dessa företag.

ARTIKEL 56

1.   I enlighet med bestämmelserna i denna artikel och i bilaga VII skall parterna bevilja och
säkerställa ett adekvat och effektivt skydd för immateriella, industriella och kommersiella
rättigheter i överensstämmelse med högsta internationella standard, inbegripet effektiva
medel för att säkerställa att sådana rättigheter respekteras.

2.   Tillämpningen av denna artikel och av bilaga VII skall regelbundet granskas av parterna.
Om svårigheter på området för immateriell, industriell och kommersiell äganderätt som
påverkar villkoren för handeln skulle uppstå, skall brådskande samråd äga rum på begäran av
endera parten i syfte att finna lösningar som är tillfredsställande för båda parter.

ARTIKEL 57

Parterna skall sträva efter att minska skillnaderna vad gäller standardisering och bedömning
av överensstämmelse. De skall i detta syfte då så är lämpligt sluta avtal om ömsesidigt
erkännande inom området för bedömning av överensstämmelse.

59

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 58

Parterna är eniga om målsättningen att gradvis liberalisera den offentliga upphandlingen.
Associeringsrådet skall samråda om genomförandet av denna målsättning.

AVDELNING V

EKONOMISKT SAMARBETE

ARTIKEL 59

Målsättning

1.   Parterna åtar sig att i bägge parters gemensamma intresse stärka sitt ekonomiska
samarbete i enlighet med de övergripande målen med detta avtal.

2.   Syftet med det ekonomiska samarbetet skall vara att stödja Jordaniens åtgärder för att
åstadkomma en hållbar ekonomisk och social utveckling.

ARTIKEL 60

Räckvidd

1. Samarbetet skall särskilt inriktas på de sektorer som lider av inre svårigheter eller som
påverkas negativt av den liberaliseringsprocess som omfattar hela den jordanska ekonomin,
särskilt liberaliseringen av handeln mellan Jordanien och gemenskapen.

60

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.   Samarbetet skall inriktas på de sektorer som kan underlätta ett närmande mellan
ekonomierna i gemenskapen och Jordanien, särskilt de som skapar tillväxt och sysselsättning.

3.   Parterna skall uppmuntra ekonomiskt samarbete mellan Jordanien och andra länder i
regionen.

4.   Bevarandet av miljön och den ekologiska jämvikten skall beaktas vid genomförandet av
det ekonomiska samarbetet inom de olika sektorer där detta är relevant.

5.   Parterna får överenskomma att utvidga det ekonomiska samarbetet till andra områden
som inte omfattas av bestämmelserna i denna avdelning.

ARTIKEL 61

Metoder och förfaranden

Det ekonomiska samarbetet skall genomföras särskilt genom

a)   en regelbunden ekonomisk dialog mellan de båda parterna, vilken omfattar alla den
makroekonomiska politikens områden,

b)   regelbundet utbyte av information och idéer inom varje samarbetsområde inklusive
möten mellan tjänstemän och experter,

c)   överföring av rådgivning, expertkunskap och utbildning.

61

d)

e)

f)

Prop. 1998/99:57

Bilaga

genomförande av gemensamma åtgärder, såsom seminarier och workshops,

tekniskt, administrativt och juridiskt bistånd,

uppmuntrande av samriskföretag.

ARTIKEL 62

Regionalt samarbete

För att främja regionalt samarbete skall parterna uppmuntra all verksamhet som har regional
betydelse eller associerar andra länder i regionen.

Detta kan t.ex. gälla

interregional handel,

miljöfrågor,

utveckling av ekonomiska infrastrukturer,

vetenskaplig och teknisk forskning,

kulturfrågor,

tullfrågor.

62

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 63

Utbildning

Parterna skall samarbeta i syfte att fastställa och använda de effektivaste metoderna för att
avsevärt förbättra situationen på utbildnings- och yrkesutbildningsområdet, och särskilt när
det gäller offentliga och privata företag, handelsrelaterade tjänster, offentlig förvaltning och
myndigheter, tekniska organ, standardiserings- och certifieringsorgan och andra relevanta
organisationer. I detta sammanhang skall särskild uppmärksamhet ägnas åt yrkesutbildning
för industriell omstrukturering.

Samarbetet skall också uppmuntra upprättandet av band mellan specialiserade organ i
gemenskapen och i Jordanien och skall främja utbyte av information och erfarenheter och
sammanslagning av tekniska resurser.

ARTIKEL 64

Vetenskapligt och tekniskt samarbete

Samarbetet har följande syften:

a) Att uppmuntra upprättandet av varaktiga förbindelser mellan parternas
vetenskapssamfund särskilt genom

att Jordanien ges tillträde till gemenskapens program för forskning och teknisk
utveckling i överensstämmelse med gällande bestämmelserom tredje lands
deltagande i dessa program,

63

Prop. 1998/99:57
Bilaga

Jordaniens deltagande i decentraliserade samarbetsnät,

främjande av synergier mellan forskning och utbildning.

b)   Att stärka forskningskapaciteten i Jordanien.

c)   Att stimulera tekniska innovationer, överföring av ny teknik och spridning av kunskap,
särskilt i syfte att påskynda den jordanska industrins anpassning.

ARTIKEL 65

Miljö

1.   Syftet med samarbetet är att förhindra försämring av miljön och kontrollera förorening
samt att säkerställa en rationell användning av naturresurserna för att säkerställa en hållbar
utveckling och främja regionala miljöprojekt.

2.   Samarbete skall särskilt ske inom områdena

ökenspridning,

havsvattenkvalitet och kontroll och förebyggande av havsföroreningar,

förvaltning av vattentillgångar,

lämpligt utnyttjande av energi,

64

Prop. 1998/99:57

Bilaga

avfallshantering,

konsekvenserna av den industriella utvecklingen på miljön i allmänhet och säkerheten
vid industrianläggningar i synnerhet,

jordbrukets inverkan på mark- och vattenkvalitet,

utbildning och medvetenhet i miljöfrågor,

utnyttjande av avancerade instrument för miljöförvaltning, miljöövervakningsmetoder
och kontroll, inklusive användande av miljöinformationssystemet och tekniker för
miljökonsekvensbedömning,

salinisering.

ARTIKEL 66

Industriellt samarbete

Samarbetet skall främja och uppmuntra bland annat

industriellt samarbete mellan ekonomiska aktörer i gemenskapen och Jordanien, och

Jordanien skall ges tillträde till gemenskapens nät för närmande mellan affärsrörelser
och till nät som skapats i samband med decentraliserat samarbete,

modernisering och omstrukturering av Jordaniens industri,

65

3 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57
Bilaga

inrättandet och främjandet av en miljö som är gynnsam för den privata
företagsamhetens utveckling för att stimulera tillväxt och diversifiera
industriproduktionen,

samarbete mellan små och medelstora företag i gemenskapen och i Jordanien,

tekniköverföring, innovationer samt forskning och utveckling,

diversifiering av industriproduktionen i Jordanien,

förstärkning av de mänskliga resurserna,

förbättrad tillgång till investeringsfinansiering,

stimulering av innovationer,

förbättring av tjänsterna för informationsstöd.

ARTIKEL 67

Investeringar och främjande av investeringar

Målsättningen med samarbetet är att skapa ett gynnsamt och stabilt klimat för investeringar i
Jordanien. Samarbetet skall innebära

inrättande av harmoniserade och förenklade förfaranden, mekanismer för gemensam
investering särskilt mellan båda parters små och medelstora företag samt system för
identifiering av och information om investeringsmöjligheter,

66

Prop. 1998/99:57

Bilaga

inrättande av en rättslig ram som bidrar till investeringar mellan de två parterna, där så
är lämpligt genom att avtal om skydd för investeringar och om förhindrande av
dubbelbeskattning ingås mellan Jordanien och medlemsstaterna,

tillträde till kapitalmarknaden för finansiering av produktiva investeringar,

inrättande av samriskföretag mellan Jordaniens och gemenskapens företag.

ARTIKEL 68

Standardisering och bedömning av överensstämmelse

Samarbetet på detta område skall särskilt syfta till att

a)   öka tillämpningen av gemenskapsregler inom områdena för standardisering, metrologi,
kvalitetsnormer samt erkännande av överensstämmelse,

b)   uppgradera nivån inom de jordanska organen för bedömning av överensstämmelse för
att på sikt och i den utsträckning det är genomförbart sluta avtal om ömsesidigt
erkännande inom området för bedömning av överensstämmelse,

c)    utveckla strukturer och organ för skydd av immateriella, industriella och kommersiella
rättigheter, för standardisering och för fastställande av kvalitetsnormer.

67

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 69

Tillnärmning av lagstiftning

Parterna skall bemöda sig om att tilfnärma sin lagstiftning i syfte att underlätta
genomförandet av detta avtal.

ARTIKEL 70

Finansiella tjänster

Parternas samarbete skall syfta till en tillnärmning av deras normer och regler, bland annat för

att

a)   förstärka och omstrukturera den finansiella sektorn i Jordanien,

b)   förbättra de system för bokföring, övervakning och reglering som rör bank- och

försäkringsväsendet och andra finansiella sektorer i Jordanien.

ARTIKEL 71

Jordbruk

Samarbetet mellan parterna skall främst inriktas på

stöd till den politik som de genomför för att diversifiera produktionen,

främjande av miijövänligt jordbruk.

68

Prop. 1998/99:57
Bilaga

upprättande, på frivillig basis, av närmare förbindelser mellan företag, grupper och
branschorganisationer i Jordanien och i gemenskapen,

tekniskt bistånd och utbildning,

harmonisering av fytosanitära och veterinära normer,

integrerad landsbygdsutveckling, vilket även innefattar förbättring av bastjänster och
utveckling av tillhörande ekonomiska aktiviteter,

samarbete mellan landsbygdsregioner och utbyte av erfarenheter och kunskap om
landsbygdsutveckling.

ARTIKEL 72

Transport

Samarbetet syftar till

omstrukturering och modernisering av infrastrukturer av gemensamt intresse såvitt
avser vägar, hamnar och flygplatser, som står i förbindelse med de stora
transeuropeiska kommunikationslederna,

fastställande och tillämpning av driftsstandarder som är jämförbara med dem som gäller
inom gemenskapen,

69

Prop. 1998/99:57

Bilaga

uppgradering av teknisk utrustning enligt gemenskapsstandarder för
väg-/järnvägstransport, containertrafik och omlastning,

gradvis minskning av kraven i fråga om transitering,

förbättrad förvaltning av flygplatser, järnvägar och lufttrafikkontroll, inklusive samarbete
mellan relevanta nationella organ.

ARTIKEL 73

Informationsinfrastruktur och telekommunikation

Samarbetet skall inriktas på

a)   telekommunikation i allmänhet,

b)   standardisering, provning av överensstämmelse och certifiering i fråga om
informationsteknik och telekommunikation,

c)   spridning av ny informationsteknik, särskilt på området för nät och deras
samtrafikförmåga (tjänsteintegrerat digitalt nät (ISDN), elektronisk utväxling av data
(EDI),

d)   stimulering av forskning och utveckling av nya kommunikationsmöjligheter och ny
informationsteknik för att utveckla marknaden för utrustning, tjänster och tillämpningar
som är knutna till informationsteknik och kommunikation, tjänster och installationer.

70

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 74

Energi

De huvudsakliga samarbetsområdena skall vara

främjande av förnyelsebar energi och inhemska energikällor,

främjande av energibesparing och energieffektivitet,

tillämpad forskning om databanksnät inom den ekonomiska och den sociala sektorn,

som särskilt förbinder aktörer i gemenskapen och Jordanien,

stöd till modernisering och utveckling av energinät och uppkoppling av dessa med
gemenskapens nät.

Samarbetet skall också inriktas på att underlätta transitering av gas, olja och elektricitet.

ARTIKEL 75

Turism

Samarbetet på detta område skall särskilt inriktas på att

förbättra kunskapen om turistindustrin och säkerställa större samstämmighet i fråga om
politik som påverkar turismen,

främja spridning av turismen över årstiderna,

71

Prop. 1998/99:57

Bilaga

utveckla samarbetet mellan regioner och städer i grannländer,

förbättra informationen till turister och skyddet av deras intressen,

betona det kulturella arvets betydelse för turismen,

säkerställa att växelverkan mellan turism och miljö upprätthålls på lämpligt sätt,
göra turistnäringen mer konkurrenskraftig genom att stödja ökade fackkunskaper,
särskilt när det gäller hotelladministration,

utbyta information om planerad turistutveckling och marknadsföringsprojekt på
turistområdet, turistvisningar, utställningar, konventioner och skrifter.

ARTIKEL 76

Tullfrågor

1. Parterna åtar sig att utveckla tullsamarbetet för att säkerställa att
handelsbestämmelserna följs. Samarbetet skall främst inriktas på

a)   förenkling av kontroller och förfaranden för tullklarering av varor,

b)   användning av ett administrativt enhetsdokument och en förbindelse mellan
transiteringssystemen i gemenskapen och i Jordanien.

72

Prop. 1998/99:57
Bilaga

2. Utan att det påverkar andra samarbetsformer enligt detta avtal, särskilt vad gäller
bekämpning av narkotika och penningtvätt, skall parternas administrativa myndigheter lämna
ömsesidigt bistånd enligt bestämmelserna i protokoll 4.

ARTIKEL 77

Samarbete inom statistikområdet

Den främsta målsättningen med samarbetet på detta område skall vara att harmonisera
metoderna för att skapa en tillförlitlig bas för hantering av statistik om handel, befolkning,
migration och alla de områden som omfattas av detta avtal och som ägnar sig för upprättande
av statistik.

ARTIKEL 78

Penningtvätt

1.   Parterna skall samarbeta för att förhindra att deras finansiella system används för att
tvätta intäkter från brottsliga aktiviteter i allmänhet och olaglig handel med narkotika i
synnerhet.

2.   Samarbetet inom detta område skall särskilt omfatta tekniskt och administrativt bistånd

i syfte att fastställa lämpliga normer för bekämpningen av penningtvätt, som kan jämföras
med dem som antagits av gemenskapen och andra relevanta internationella organ, särskilt
Financial Action Task Force, (FATF).

73

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 79

Narkotikabekämpning

1.    Parterna skall samarbeta särskilt i syfte att

förbättra effektiviteten i politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa
utbjudande av och olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen och att minska
missbruket av dessa produkter,

främja ett gemensamt tillvägagångssätt för att minska olaglig konsumtion av dem.

2.   Parterna skall i överensstämmelse med sin respektive lagstiftning tillsammans bestämma
de strategier och samarbetsmetoder som är lämpliga för att nå dessa mål. Deras åtgärder
skall när de inte är gemensamma vara föremål för samråd och nära samordning.

I åtgärderna kan relevanta offentliga och privata organ delta i överensstämmelse med sina
egna befogenheter och arbeta tillsammans med de behöriga organen i Jordanien,
gemenskapen och dess medlemsstater.

3.   Samarbetet skall ske i form av informationsutbyte och i tillämpliga fall i form av
gemensam verksamhet inom följande områden:

Inrättande eller utbyggnad av hälso- och socialvårdsinstitutioner och informationscentra
för behandling och återanpassning av narkomaner.

74

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Genomförande av projekt för förebyggande verksamhet, utbildning och epidemioiogisk
forskning.

Utarbetande av normer för förhindrande av avledning av prekursorer och andra
väsentliga kemiska ämnen till olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen,
motsvarande dem som antagits av gemenskapen och berörda internationella organ,
särskilt kemiska aktionsgruppen (CATF).

AVDELNING VI

SOCIALT OCH KULTURELLT SAMARBETE

KAPITEL 1

SOCIAL DIALOG

ARTIKEL 80

1.   En regelbunden dialog skall upprättas mellan parterna om alla frågor inom det sociala
området som är av gemensamt intresse för dem.

2.   Denna dialog skall användas för att söka vägar och metoder för ytterligare framsteg i
fråga om arbetskraftens rörlighet, lika behandling och social integration för jordanska
medborgare och gemenskapsmedborgare som är lagligen bosatta i värdländerna.

75

Prop. 1998/99:57

Bilaga

3. Dialogen skall särskilt inriktas på problem som rör

a)    levnads- och arbetsvillkor för migrerande kollektiv,

b)   migration,

c)    illegal invandring och villkor för återbördande av personer vilkas ställning i förhållande till
gällande lagstiftning om uppehåll och etablering i värdlandet inte är korrekt,

d)   projekt och program för lika behandling av jordanska medborgare och
gemenskapsmedborgare, ömsesidig medvetenhet om kulturer och civilisationer,
utveckling av tolerans och avskaffande av diskriminering.

ARTIKEL 81

Den sociala dialogen skall ske på en nivå och enligt samma förfaranden som dem i avdelning I
i detta avtal, vilka också kan tjäna som ram för denna dialog.

KAPITEL 2

SAMARBETSÅTGÄRDER PÅ DET SOCIALA OMRÅDET

ARTIKEL 82

1. Parterna erkänner betydelsen av social utveckling som bör gå hand i hand med all
ekonomisk utveckling. De prioriterar särskilt respekten för grundläggande sociala rättigheter.

76

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. För att befästa samarbetet mellan parterna på det sociala området skall åtgärder och
program inledas om alla frågor av intresse för dem.

Följande åtgärder skall prioriteras:

a)   Minskning av migrationstrycket genom skapande av sysselsättning och utveckling av
utbildning i områden med stor utvandring.

b)   Återanpassning av personer som repatrieras på grund av att deras situation är olaglig i
förhållande till gällande lag i den berörda staten.

c)    Stärkande av kvinnans roll i den sociala och ekonomiska utvecklingsprocessen, särskilt
genom utbildning och media, allt inom ramen för den jordanska politiken på detta
område.

d)   Utveckling och befästande av jordanska program för familjeplanering och skydd för
mödrar och barn.

e)    Förbättring av det sociala trygghetssystemet.

f)    Förbättring av hälsovårdssystemet.

g)    Förbättrade levnadsvillkor i eftersatta, tättbefolkade områden.

h)   Genomförande och finansiering av utbytes- och fritidsprogram för blandade grupper av
jordanska och europeiska ungdomar som bor i medlemsstaterna, för att främja
ömsesidig förståelse för och kunskap om kulturerna.

77

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 83

Samarbetsprojekten kan samordnas med medlemsstaterna och relevanta internationella
organisationer.

ARTIKEL 84

En arbetsgrupp skall inrättas av associeringsrådet före utgången av det första året efter detta
avtals ikraftträdande. Den skall ha till uppgift att fortlöpande och regelbundet utvärdera
genomförandet av bestämmelserna i kapitlen 1 och 2.

KAPITEL 3

SAMARBETE PÅ KULTUROMRÅDET OCH INFORMATIONSUTBYTE

ARTIKEL 85

1. För att verka för ömsesidig kunskap och förståelse och i överensstämmelse med projekt
som redan utvecklats i denna anda skall parterna åta sig att med ömsesidig respekt för
varandras kulturer upprätta en fast grund för en varaktig dialog i kulturfrågor och främja
långsiktigt samarbete i kulturfrågor inom alla lämpliga verksamhetsområden.

78

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. Parterna skall vid fastställande av samarbetsprojekt, samarbetsprogram och
gemensamma verksamheter ägna särskild uppmärksamhet åt ungdomar och åt skriftliga och
audiovisuella medier, samt åt frågor som har samband med skydd för kulturarvet och
kulturspridning.

3. Parterna är eniga om att de samarbetsprogram rörande kulturfrågor som finns inom
gemenskapen och medlemsstaterna kan utsträckas till att avse Jordanien.

4. Parterna skall främja åtgärder av ömsesidigt intresse inom området för information och
kommunikation.

AVDELNING VII

EKONOMISKT SAMARBETE

ARTIKEL 86

I syfte att nå detta avtals mål skall ett ekonomiskt samarbete genomföras till förmån för
Jordanien enligt lämpliga förfaranden och med de ekonomiska medel som är nödvändiga.

Dessa förfaranden skall med hjälp av de instrument som är mest lämpliga antas av parterna
gemensamt från och med detta avtals ikraftträdande.

79

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Det ekonomiska samarbetet skall, förutom de områden som omfattas av avdelningarna V och
VI i detta avtal, särskilt inriktas på att

främja reformer för att modernisera ekonomin,

uppgradera den ekonomiska infrastrukturen,

främja privata investeringar och sysselsättningsskapande verksamheter,

ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för Jordanien av ett gradvis genomförande
av ett frihandelsområde, särskilt vad gäller uppgradering och omstrukturering av
industrin,

komplettera den politik som genomförs inom den sociala sektorn.

ARTIKEL 87

Inom ramen för de befintliga ekonomiska gemenskapsinstrument som är avsedda att stödja
programmen för strukturanpassning i Medelhavsländerna, och i nära samarbete med de
jordanska myndigheterna och andra bidragsgivare, särskilt andra internationella finansinstitut,
skall gemenskapen undersöka lämpliga sätt att stödja Jordaniens strukturpolitik i syfte att
återupprätta ekonomisk balans i stora drag och att uppmuntra skapandet av ett ekonomiskt
klimat som är gynnsamt för en ökad tillväxt, samtidigt som befolkningens sociala välfärd
förbättras.

80

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 88

För att säkerställa ett samordnat tillvägagångssätt avseende exceptionella makroekonomiska
och finansiella problem som skulle kunna bli en följd av genomförandet av bestämmelserna i
detta avtal, skall parterna ägna särskild uppmärksamhet åt övervakningen av handelsutbytet
och de finansiella förbindelserna mellan gemenskapen och Jordanien inom ramen för den
regelbundna ekonomiska dialog som avses i avdelning V.

AVDELNING VIII

INSTITUTIONELLA OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 89

Härmed inrättas ett associeringsråd som en gång om året samt vid behov skall sammanträda
på ministernivå på ordförandens initiativ och i enlighet med de villkor som anges i dess
arbetsordning.

Det skall undersöka betydelsefulla problem som uppkommer inom ramen för det här avtalet
och alla andra bilaterala eller internationella frågor av gemensamt intresse.

81

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 90

1.   Associeringsrådet skall bestå av medlemmar av Europeiska unionens råd och ledamöter
av Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och medlemmar av Jordaniens
regering, å andra sidan.

2.   Medlemmarna i associeringsrådet kan låta sig representeras på de villkor som skall
fastställas i dess arbetsordning.

3.   Associeringsrådet skall självt fastställa sin arbetsordning.

4.   Ordförandeskapet i associeringsrådet skall utövas i tur och ordning av en medlem av
Europeiska unionens råd och en medlem av Jordaniens regering i enlighet med bestämmelser
som skall fastställas i dess arbetsordning.

ARTIKEL 91

Associeringsrådet skall i syfte att förverkliga detta avtals mål ha befogenhet att fatta beslut i
de fall som anges i avtalet.

De beslut som fattas skall vara bindande för parterna, som skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att genomföra dem. Associeringsrådet kan även avge lämpliga
rekommendationer.

Det skall utarbeta sina beslut och sina rekommendationer i samförstånd mellan de båda
parterna.

82

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 92

1.   Härmed inrättas en associeringskommitté som skall ansvara för avtalets genomförande,
med förbehåll för de befogenheter som tillerkänns rådet.

2.   Associeringsrådet kan delegera alla eller en del av sina befogenheter till
associeringskommittén.

ARTIKEL 93

1.   Associeringskommittén skall sammanträda på tjänstemannanivå och bestå av, å ena
sidan, företrädare för medlemmar av Europeiska unionens råd och för ledamöter av Europeiska
gemenskapernas kommission och, å andra sidan, företrädare för Jordaniens regering.

2.   Associeringskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3.   Ordförandeskapet i kommittén skall utövas i tur och ordning av en företrädare för
Europeiska unionens råds ordförandeskap och en företrädare för Jordaniens regering.

83

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 94

1.   Associeringskommittén skall ha befogenhet att fatta beslut i fråga om förvaltningen av
avtalet liksom på de områden på vilka rådet har delegerat sina befogenheter till den.

2.   Beslut skall fattas i samförstånd mellan parterna och vara bindande för de parter som
skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för beslutens genomförande.

ARTIKEL 95

Associeringsrådet kan besluta att inrätta arbetsgrupper eller organ som är nödvändiga för att
genomföra avtalet.

ARTIKEL 96

Associeringsrådet skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta samarbetet och
kontakterna mellan Europaparlamentet och Jordaniens parlament.

ARTIKEL 97

1. Envar av parterna kan hänskjuta alla tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av
detta avtal till associeringsrådet.

84

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.   Associeringsrådet får bilägga tvisten genom ett beslut.

3.   Varje part skall vara skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra det beslut
som avses i punkt 2.

4.   Om det inte är möjligt att avgöra tvisten i enlighet med punkt 2 i denna artikel kan en
part underrätta den andra parten om att den utsett en skiljeman. Den andra parten måste då
utse en andra skiljeman inom två månader. Såvitt avser tillämpningen av detta förfarande
skall gemenskapen och medlemsstaterna anses som en enda part i tvisten.

Associeringsrådet skall utse en tredje skiljeman.

Skiljemännens beslut skall fattas med enkel majoritet.

Varje part i tvisten är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra skiljemännens
beslut.

ARTIKEL 98

Ingenting i detta avtal skall hindra en avtalsslutande part från att vidta åtgärder som

a) den anser nödvändiga för att förhindra offentliggörande av upplysningar som kan skada
dess väsentliga säkerhetsintressen,

85

Prop. 1998/99:57

Bilaga

b)   rör produktionen av, eller handeln med, vapen, ammunition eller krigsmateriel eller
forskning, utveckling eller produktion som är nödvändig för försvarsändamål, under
förutsättning att dessa åtgärder inte försämrar konkurrensvillkoren för de produkter som
inte är avsedda för särskilda militära ändamål,

c)   den anser väsentliga för sin egen säkerhet i händelse av allvarliga inre störningar som
påverkar upprätthållandet av lag och ordning, krig eller allvarlig internationell spänning
som utgör ett krigshot eller för att uppfylla skyldigheter som den har godtagit i syfte att
upprätthålla fred och internationell säkerhet.

ARTIKEL 99

Inom de områden som omfattas av detta avtal och utan att det påverkar särskilda
bestämmelser i detta

får de arrangemang som Jordanien tillämpar med avseende på gemenskapen inte ge
upphov till någon diskriminering mellan medlemsstaterna, deras medborgare, eller deras
bolag,

- får de arrangemang som gemenskapen tillämpar med avseende på Jordanien inte ge
upphov till någon diskriminering mellan jordanska medborgare eller bolag.

86

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 100

Vad beträffar direkt beskattning får ingen bestämmelse i detta avtal ha till verkan:

att utsträcka de förmåner som beviljats av en av parterna inom det fiskala området till
att avse varje internationellt avtal eller arrangemang som binder denna part,

att hindra en part från att anta eller tillämpa åtgärder för att undvika bedrägeri eller
skatteflykt,

att lägga hinder i vägen för en parts rätt att tillämpa relevanta bestämmelser i sin
skattelagstiftning på skattepliktiga som inte befinner sig i en identisk situation, särskilt
vad gäller bostadsort.

ARTIKEL 101

1.    Parterna skall vidta alla allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att fullgöra sina
åtaganden enligt avtalet. De skall se till att de mål som anges i avtalet uppnås.

2.   Om den ena parten anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla en skyldighet
enligt avtalet, kan den vidta lämpliga åtgärder. Dessförinnan skall den, utom i särskilt
brådskande fall, förse associeringsrådet med alla relevanta upplysningar som behövs för en
grundlig undersökning av situationen i syfte att finna en för parterna godtagbar lösning.

87

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Vid val av åtgärder måste sådana som minst stör avtalets funktion prioriteras. Dessa åtgärder
skall omedelbart anmälas till associeringsrådet och skall på begäran av den andra parten bli
föremål för samråd inom associeringsrådet.

ARTIKEL 102

Protokollen nr 1-4 och bilagorna 1-7 utgör en integrerad del av detta avtal. Förklaringarna
och skriftväxlingarna återfinns i slutakten, som utgör en integrerad del av detta avtal.

ARTIKEL 103

I detta avtal avses med "parterna", å ena sidan gemenskapen och medlemsstaterna eller
gemenskapen och medlemsstaterna i enlighet med deras respektive befogenheter, och å
andra sidan Jordanien.

ARTIKEL 104

Detta avtal skall ingås på obestämd tid.

Endera parten kan säga upp avtalet genom att underrätta den andra parten. Avtalet skall
upphöra att gälla sex månader efter dagen för en sådan underrättelse.

88

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 105

Detta avtal skall tillämpas på, å ena sidan, de territorier där fördragen om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen tillämpas och på de villkor
som anges i dessa fördrag, och, å andra sidan, Jordaniens territorium.

ARTIKEL 106

Detta avtal, upprättat i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska,
italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska, tyska och arabiska språken, vilka
samtliga texter är lika giltiga, skall deponeras hos Europeiska unionens råds
generalsekreteriat.

ARTIKEL 107

1.   Detta avtal skall godkännas av parterna enligt deras egna förfaranden.

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna till
varandra anmäler att de förfaranden som avses i första stycket är avslutade.

2.   När detta avtal träder i kraft skall det ersätta samarbetsavtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien samt avtalet mellan
medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Hashemitiska konungariket
Jordanien vilka undertecknades i Bryssel den 18 januari 1977.

89

Prop. 1998/99:57

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga 1:

Förteckning över produkter med ursprung i Jordanien för vilka gemenskapen kan
avskilja en jordbrukskomponent som avses i artikel 10.1

Bilaga II:

Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka
Jordanien kan avskilja en jordbrukskomponent som avses i artiklarna 10.2
och 11.2

Bilaga III:

Förteckningar över industriprodukter med ursprung i gemenskapen för vilka den
plan för gradvis avskaffande av importtullar och avgifter som avses i
artiklarna 11.3 och 11.4 gäller vid import till Jordanien

Bilaga IV:

Förteckning över industriprodukter med ursprung i gemenskapen som avses i
artikel 11.5

Bilaga V: Gemenskapens förteckning över reservationer som avses i artikel 30.1 b
(etableringsrätt)

Bilaga VI:

Jordaniens förteckning över reservationer som avses i artikel 30.2 a
(etableringsrätt)

Bilaga VII:

Intellektuell, industriell och kommersiell äganderätt enligt artikel 56

91

Prop. 1998/99:57

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 10.1

BILAGA 1

KN-nr

VARUSLAG

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad
mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10 51 till

- Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär eller kakao:

0403 10 99

0403 90 71 till

Andra, smaksatta eller innehållande frukt, bär eller kakao

0403 90 99

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk, bredbara
smörfettsprodukter

0405 20

- Bredbara smörfettsprodukter

0405 20 10

— Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

— Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0710 40 00

Sockermajs, inte kokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd

ex 1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller
vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt
detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor enligt nr 1516:

1517 10 10

Margarin, med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt av
mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent

1517 90 10

Andra, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst
1 5 viktprocent

1 702 50 00

Kemiskt ren fruktos

ex 1 704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, med
undantag av lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros, men
utan andra tillsatser, enligt nr 1704 90 10

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

ex 1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som
inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 40 viktprocent
kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401-0404,
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 5 viktprocent
kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, förutom beredningar enligt nr 1901 90 91

93

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KN-nr

VARUSLAG

ex 1902

Pastaprodukter, förutom fylld pasta enligt 1902 20 10 och 1902 20 30
couscous, även beredd

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor,
gryn o.d

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller röstning av spannmål
eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, (annan än majs, i
form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl),
förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon
annanstans

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd,
tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk,
sigilloblater och liknande produkter

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata}, beredd eller konserverad med ättika
eller ättiksyra

2001 90 40

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst
5 viktprocent stärkelse

2004 10 91

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, fryst

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata}, beredd eller konserverad på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

2005 20 10

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte fryst

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata}, beredd eller konserverad på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst

2008 99 85

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata} beredd på
annat sätt, utan tillsats av socker eller alkohol

2008 99 91

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst
5 viktprocent stärkelse, beredd på annat sätt, utan tillsats av socker eller
alkohol

94

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KN-nr

VARUSLAG

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 19

2101 30 99

Beredningar på basis av kaffe

Beredningar på basis av te eller matte

Rostade kaffesurrogat förutom rostad cikoriarot

Extrakt, essenser och koncentrat av rostade kaffesurrogat med undantag av
de av rostad cikoriarot

2102 10 31

2102 10 39

Jäst

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

ex 2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans än
enligt nr 2106 10 20, 2106 90 20 och 2106 90 92 och andra än
aromatiserade eller färgade sockerlösningar enligt
nr 2106 90 30-2106 90 59

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Alkoholfria drycker, med undantag av frukt- eller grönsakssaft enligt
nr 2009, innehållande varor enligt nr 0401 -0404 eller innehållande fett av
varor enligt nr 0401-0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat

ex 3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse, med undantag av företräd eller
förestrad stärkelse enligt nr 3505 10 50

3505 20

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och
betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller
läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans

3809 10

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

95

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKLARNA 10.2 OCH 11.2

KN-nr

VARUSLAG

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad
mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao.

0403 10 51 till

0403 10 99

— Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär eller kakao

0403 90 71 till

0403 90 99

— Annan, smaksatt eller innehållande frukt, bär eller kakao

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara
smörfettsprodukter

0405 20

Bredbara smörfettsprodukter

0405 20 10

— Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

0405 20 30

— Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

0710 40 00

Sockermajs, inte kokt, ångkokt eller kokt i vatten, fryst

0711 90 30

Sockermajs, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake,
svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men olämpliga för
direkt konsumtion i detta tillstånd.

ex 1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaiiska eller
vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt
detta kapitel, andra ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor enligt nr 1516.

1517 10 10

- Margarin med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt av
mer än 10 men högst 15 viktprocent mjölkfetter

1517 90 10

Andra, med en mjölkfetthalt av mer än 10 men högst 15 viktprocent
mjölkfetter

1 520 00 00

Glycerin.rå; glycerolvatten och glycerollut

1702 50 00

Kemiskt ren fruktos

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vitchoklad) inte innehållande kakao

1803

Kakaomassa, även avfettad

97

4 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KN-nr

VARUSLAG

1805

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, mannagryn, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än
40 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt
nr 0401 —0404, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än
5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans.

ex 1902

Pastaprodukter, förutom fylld pasta enligt nr 1902 20 10 och 1902 20 30;
couscous, även beredd

1903 00 00

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse i form av flingor,
gryn o.dy.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller röstning av spannmål
(t.ex. majsflingor); spannmål, (annan än majs, i form av korn eller flingor eller
andra bearbetade korn med undantag av mjöl), förkokt eller på annat sätt
beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans.

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd,
tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk,
sigilloblater och liknande produkter

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata}, beredd eller konserverad med ättika
eller ättiksyra

2001 90 40

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst
5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

2004 10 91

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, fryst

2004 90 10

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst

98

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KN-nr

VARUSLAG

2005 20 10

Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte fryst

2005 80 00

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst

2008 99 85

Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) beredd på
annat sätt, utan tillsats av socker eller alkohol

2008 99 91

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande minst
5 viktprocent stärkelse, beredd på annat sätt, utan tillsats av socker eller
alkohol

2101 12 98

2101 20 98

2101 30 19

2101 30 99

Beredningar på basis av kaffe

Beredningar på basis av te eller matte

Rostade kaffesurrogat förutom rostad cikoriarot

Extrakt, essenser och koncentrat av rostade kaffesurrogat med undantag av
de av rostad cikoriarot

2105

Glassvaror, även innehållande kakao

2106

Livsmedelsberedningar inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Alkoholfria drycker, med undantag av frukt- eller grönsakssaft enligt nr 2009,
innehållande varor enligt nr 0401-0404 eller innehållande fett av varor enligt
nr 0401-0404

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent,
sprit, likör och andra spritdrycker

99

Prop. 1998/99:57

Bilaga

KN-nr

VARUSLAG

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3501

Kasein. kaseinater och andra kaseinderivat

ex 3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse, med undantag av företräd eller
förestrad stärkelse enligt nr 3505 10 50

3505 20

Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av
färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och
betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller
läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans

38 09 10

På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt
preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som
består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans

3824 60

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44

100

Prop. 1998/99:57
Bilaga

BILAGA III

FÖRTECKNINGAR ÖVER INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN
FÖR VILKA DEN PLAN FÖR GRADVIS AVSKAFFANDE AV IMPORTTULLAR OCH AVGIFTER
SOM AVSES I ARTIKLARNA 11.3 OCH 11.4
GÄLLER VID IMPORT TILL JORDANIEN

Lista A

050100000

251020000

262030000

280530000

282540000

050210000

251110000

262040000

280540000

282550000

050290000

251120000

262050000

280620000

282560000

050300000

251200000

262090000

280700000

282570000

050510000

251319000

262100000

280800000

282580000

050590000

251320100

270111000

280910000

282590900

050610000

251400000

270112000

280920000

282611000

050690000

251910000

270119000

281000000

282612000

050710000

251990000

270120000

281111000

282619000

050790000

252020100

270210000

281119100

282620000

050800000

252400000

270220000

281119900

282630000

130232100

252610000

270300000

281122000

282690000

140110000

252620000

270400000

281129000

282710000

140120000

252810000

270500000

281210100

282720000

140190000

252890000

270600000

281210200

282731000

140210000

253090200

270710000

281210300

282732000

140290000

253090300

270720000

281210400

282733000

140310000

260111000

270730000

281210500

282734000

140390000

260112000

270740000

281210600

282735000

140410900

260120000

270750000

281210700

282736000

140420000

260200000

270760000

281210800

282738000

140490100

260300000

270791000

281210900

282739000

152000100

260400000

270799000

281290000

282741900

152190900

260500000

270810000

281310000

282749900

180400000

260600000

270820000

281390000

282911000

180500100

260700000

270900000

281520000

282919000

190110100

260800000

271000520

281530000

282990100

190110200

260900000

271000700

281610000

283010000

190190200

261000000

271220100

281620000

283020000

210610100

261100000

271311000

281630000

283030000

210690300

261210000

271312000

281700000

283090000

210690400

261220000

271320000

281810000

283311000

210690600

261310000

271390000

281820000

283319000

250300000

261390000

271410000

281830000

283321000

250410000

261400000

271490000

281990100

283322000

250490000

261510000

280130000

282010000

283323000

250700000

261590000

280200000

282110100

283324000

250810000

261610000

280300000

282120100

283325000

250820000

261690000

280429100

282200100

283326000

250830000

261710000

280429200

282300000

283327000

250840000

261790000

280470000

282410000

283329000

250850000

261800000

280490000

282420000

283330000

250860000

261900000

280511000

282490000

283340000

250870000

262011000

280519000

282510000

283421000

250900000

262019000

280521000

282520000

283429100

251010000

262020000

280522000

282530000

283510100

101

Prop. 1998/99:57

Bilaga

283522100

290260100

291221100

291713910

293030100

283523100

290270100

291229100

291714100

293040100

283524100

290290100

291230100

291719910

293090100

283525100

290290910

291241100

291720910

293211100

283526100

290322000

291242100

291731910

293212100

283529100

290341000

291249100

291732910

293213100

283531100

290342000

291250100

291733910

293219100

283539100

290344000

291260100

291734910

293221100

283610100

290345100

291411100

291735100

293229100

283620100

290346100

291412100

291736910

293291100

283630100

290347100

291413100

291737910

293292100

283640100

290349100

291419100

291739910

293293100

283650100

290362100

291421100

291811100

293294100

283660100

290410100

291422100

291812100

293299200

283670100

290420100

291423100

291813100

293311100

283691100

290490200

291429100

291815100

293319100

283692100

290511100

291431100

291816100

293329100

283699100

290512100

291439100

291817100

293331100

283911000

290513100

291440100

291819200

293332100

283919000

290514100

291450100

291821100

293339300

283920000

290515100

291461100

291822100

293340200

283990000

290516100

291469100

291823100

293351100

284011000

290517100

291470100

291829100

293359500

284019000

290519200

291511100

291830100

293361100

284020000

290522100

291512100

291890100

293369100

284030000

290529100

291513100

291900100

293371100

284190100

290531100

291521100

292010100

293379300

284190200

290532100

291522100

292090500

293390100

284410000

290539100

291523100

292111100

293410100

284420000

290541100

291524100

292112100

293420100

284430000

290542100

291529100

292119500

293430100

284440000

290543100

291531100

292121100

293490910

284450000

290544100

291532100

292122100

293610100

284510000

290545100

291533100

292129100

293621100

284590000

290549100

291534100

292130100

293622100

284610000

290550200

291535100

292141000

293623100

284690000

290629100

291539100

292142000

293624100

284700000

290729100

291540100

292143100

293625100

284910000

290810000

291550100

292144100

293626100

284920000

290820000

291560100

292145100

293627100

284990000

290890000

291570100

292149920

293628100

290110100

290911000

291590100

292151100

293629100

290121100

290919100

291611100

292159100

293690100

290122100

290920100

291612100

292229100

293921000

290123100

290930100

291613100

292421110

293929100

290124100

290941100

291614100

292421920

294110000

290129100

290942100

291615100

292511100

290211100

290943100

291619100

292690300

290219100

290944100

291620100

292700100

290220100

290949100

291631100

292800100

290230100

290950100

291632100

292910000

290241100

290960100

291634100

292990100

290242100

291211100

291635100

292990200

290243100

291212100

291639100

292990900

290244100

291213100

291711910

293010100

290250100

291219100

291712910

293020100

102

Prop. 1998/99:57

Bilaga

294120000

320414100

370520100

382490200

391212000

294130000

320415100

370590100

390110000

391220000

294140000

320416100

370610100

390120000

391231000

294150000

320417100

370690100

390130000

391239000

291190000

320419100

380110000

390190000

391290000

300331000

320420100

380120100

390210000

391310000

300339000

320490100

380120210

390220000

391390000

300340000

320500000

380130100

390230000

391400000

300390000

320611100

380190100

390290000

391510000

300431000

320619100

380210000

390311000

391520000

300432000

320620100

380290000

390319000

391530000

300439000

320630100

380630210

390320000

391590000

300440000

320641100

380690210

390330000

391610100

300450000

320642100

380810900

390390000

391610910

300490000

326043100

380820900

390410900

391620100

300660000

320649100

380830900

390421900

391620910

310100000

320650100

380840900

390422900

391690100

310210000

320710100

380890900

390430900

391690910

310221000

320720100

380910100

390440900

391990100

310229000

320730100

380991100

390450900

392010910

310230000

320740100

380992100

390461000

392020910

310240000

320810300

380993100

390469000

392030100

310250000

320820300

381210000

390490000

392041100

310260000

320890300

381220000

390512000

392042100

310270000

320910100

381230000

390519000

392051100

310280000

320990100

381300000

390521000

392059100

310290000

321000100

381511100

390529000

392061100

310310000

321100100

381512100

390530000

392062100

310320000

321210000

381519100

390591000

392063100

310390000

321511000

381590100

390599000

392069100

310410000

321519000

381600100

390610000

392072100

310420000

321590000

381710100

390690000

392073910

310430900

340211100

381720100

390710000

392079910

310490900

340212100

381800100

390720000

392092100

310510900

340213100

382100000

390730000

392093100

310520000

340219100

382200000

390740000

392094100

310530000

340290100

382311000

390760000

392099910

310540000

350510100

382312000

390791000

392119200

310551000

350510200

382313000

390799000

392190110

310559000

350520100

382319000

390810000

392190910

310560000

350710100

382370000

390890000

392321100

310590000

350710900

382410100

390910000

392329100

320110100

350790000

382420100

390920000

392340100

320120100

360100000

382430100

390930000

392690100

320190100

360300000

382440100

390940000

392690200

320300100

370110000

382450100

390950000

392690400

320300910

370130100

382460100

391000000

392690600

320411100

370199100

382471100

391110000

400110000

320412100

370210000

382479100

391190000

400121000

320413100

370510100

382490100

391211000

400122000

103

Prop. 1998/99:57

Bilaga

400129100

410110000

470100000

482390100

520300000

400130900

410121000

470200000

482390200

520411000

400211900

410122000

470311000

482390500

520419000

400219110

410129000

470319000

482390600

520511000

400219900

410130000

470321000

482390700

520512000

400220110

410140000

470329000

482390800

520513000

400220900

410210000

470411000

482390910

520514000

400231110

410221000

470419000

490300000

520515000

400231900

410229000

470421000

490400000

520521000

400239110

410310000

470429000

490510000

520522000

400239900

410320000

470500000

490591000

520523000

400241900

410390000

470610000

490599000

520524000

400249110

430110000

470620000

490600000

520526000

400249900

430120000

470691000

490700900

520527000

400251900

430130000

470692000

491110000

520528000

400259110

430140000

470693000

491199100

520531000

400259900

430150000

470710000

500100000

520532000

400260110

430160000

470720000

500200000

520533000

400260900

430170000

470730000

500310000

520534000

400270110

430180000

470790000

500390000

520535000

400270900

430190000

480251100

500400000

520541000

400280110

440110000

480252100

500500000

520542000

400280900

440130000

480253100

510111000

520543000

400291900

440200000

480260100

510119000

520544000

400299110

440320100

480411300

510121000

520546000

400299900

440341100

480419300

510129000

520547000

400300000

440349100

480421000

510130000

520548000

400400000

440391100

480429000

510210000

520611000

400510100

440392100

480431300

510220000

520612000

400591100

440399100

480439300

510310000

520613000

400599110

440500000

480441300

510320000

520614000

400599900

440610000

480442300

510330000

520615000

400610000

440690000

480449300

510400000

520621000

400690100

441510100

480451300

510510000

520622000

400700100

441510200

480451400

510521000

520623000

400811100

441510300

480452300

510529000

520624000

400819100

441520100

480459300

510530000

520625000

400821200

441700100

480820000

510540000

520631000

400910100

442190100

481039100

510610000

520632000

400920100

442190200

481091100

510620000

520633000

400930100

442190300

481099100

510710000

520634000

400940100

450200100

481140100

510720000

520635000

400950100

450310000

481140200

510810000

520641000

401220100

450390100

481910100

510820000

520642000

401610100

450410100

481920200

511000900

520643000

401699100

450490100

481930100

511300100

520644000

401699200

450490200

481940100

520100000

520645000

401700100

460110000

482020100

520210000

530310000

401700400

460210100

482210000

520291000

530390000

401700500

460290100

482290000

520299000

530410000

104

Prop. 1998/99:57

Bilaga

530490000

550120000

560410100

700232900

720241000

530511000

550130000

560420910

700239900

720249000

530519000

550190000

560490100

701020000

720250000

530521000

550200000

560490910

701091900

720260000

530529000

550310000

560500900

701092900

720270000

530591000

550320000

560710000

701093900

720280000

530599000

550330000

560729000

701094900

720291000

530610000

550340000

560730000

701110000

720292000

530620000

550390000

560790000

701120000

720293000

530710000

550410000

580310100

701190000

720299000

530720000

550490000

580390100

701911000

720410000

530810000

550510000

580631100

701912000

720421000

530820000

550520000

580632100

701919000

720429000

530830000

550610100

580639100

701931100

720430000

530890000

550620100

590310100

701939100

720441000

531010100

550630100

590320100

710110000

720449000

531090100

550700100

590390100

710121000

720450100

540110900

550810900

591131000

710122000

720510000

540120900

550820900

591132000

710210000

720610100

540210000

550911000

591140100

710221000

720711100

540220000

550912000

591190100

710229000

720712100

540231000

550921000

611511100

710231000

720719100

540232000

550922000

611512100

710239000

720720100

540233000

550931000

611519100

710310000

720840100

540239000

550932000

611520100

710391000

720854100

540241000

550941000

611591100

710399000

720890100

540242000

550942000

611592100

710410000

720916100

540243000

550951000

611593100

710420000

720917100

540249000

550952000

611599100

710490000

720918100

540251000

550953000

621710100

710510000

720926100

540252000

550959000

630510100

710590000

720927100

540259000

550961000

680410100

710691000

720928100

540261000

550962000

680423100

711011100

720990100

540262000

550969000

681210000

711021100

721011100

540269000

550991000

681220000

711031100

721012100

540310000

550992000

681230Q00

711041100

721030100

540320000

550999000

681250100

711210000

721041100

540331000

551011000

690310100

711220000

721049100

540332000

551012000

690310200

711290000

721050100

540333000

551020000

690320100

711319100

721061100

540339000

551030000

690320200

711810000

721069100

540341000

551090000

690390100

711890000

721070100

540342000

560311100

690390200

720110000

721090100

540349000

560312100

690911000

720120000

721810100

540410000

560313100

690912000

720150000

721891100

540490900

560314100

690919000

720211000

721899100

540500900

560391100

700100000

720219000

721911100

540720100

560392100

700210900

720221000

721912100

540791100

560393100

700220900

720229000

721913100

550110000

560394100

700231900

720230000

721914100

105

Prop. 1998/99:57

Bilaga

721921100

722910100

740323000

790390100

820719000

721922100

722920100

740329000

790500100

820720900

721923100

730210000

740400000

790500200

820730900

721924100

730220000

740500900

790700200

820740900

721931100

730230000

740911100

800110000

820750000

721932100

730240000

740921100

800120000

820760000

721933100

730290000

740931100

800200000

820770000

721934100

730410100

740940100

800700100

820780000

721935100

730429100

740990100

800700200

820790000

721990100

730431910

741110100

810191000

820810000

722011100

730439910

741121100

810291000

820820000

722012100

730441910

741122100

810310100

820840000

722020100

730449910

741129100

810411000

820890000

722090100

730451910

741700100

810419000

821192100

722100100

730459910

741999500

810420000

821193100

722211100

730511000

750110000

810510100

830140100

722219100

730512000

750120000

810510200

830150100

722220100

730519000

750210000

810600100

830810000

722230100

730520000

750220000

810710100

830890100

722300100

730531900

750300000

810810100

830990200

722410100

730539900

760110000

810910100

840710100

722490100

730590900

760120000

811000100

840710200

722511100

730610100

760200000

811100100

840810100

722519100

730610400

760611100

811220100

840810200

722520100

730620100

760611200

811230100

841112900

722530100

730620400

760611300

811240100

841122900

722540100

730630200

760612100

811291100

841182900

722550100

730640200

760612200

811300100

841191100

722591100

730650200

760691100

820150100

841199100

722592100

730690100

760691200

820190900

841290100

722599100

730690400

760691300

820210000

841410000

722611100

730890100

760692100

820220000

841490100

722619100

730890200

760692200

820240000

841490200

722620100

731021110

760711100

820310000

841630900

722691100

731021130

760719100

820320000

841690800

722692100

731029110

760720100

820330000

841720000

722693100

731029130

761290100

820340000

841780900

722694100

731100000

761290200

820411000

841790100

722699100

732190100

761290300

820412000

841899100

722710100

732619400

761300000

820420000

841911900

722720100

732690400

761699500

820510000

841932900

722790100

740110000

780110900

820520000

841960900

722810100

740120000

780191900

820530000

841990110

722820100

740200000

780199900

820540000

841990910

722830100

740311000

780200000

820559000

842122900

722840100

740312000

780600100

820560000

842191100

722850100

740313000

790111000

820570000

842199100

722860100

740319000

790112000

820580000

842199200

722870100

740321000

790120000

820590900

842290900

722880100

740322000

790200000

820713000

842320000

106

Prop. 1998/99:57

Bilaga

842330000

845590000

850140110

854511100

901530000

842382900

845699990

850151110

854519200

901540000

842389900

846291900

850152110

860711000

901580000

842430900

846299900

850211100

860712000

901720000

842490100

846610000

850220100

860719000

901730900

842490200

846620000

850239100

860721000

901780900

842520000

846630000

850240100

860729000

902290000

842531100

846691000

850421100

860730000

902410900

842539100

846692000

850431100

860791000

902480900

842541000

846693000

850431900

860799000

902490900

842549000

846694000

850490100

870510000

902519100

842612100

846880900

850690100

870590200

902580100

842612990

846890900

850790000

870590900

902590100

842619100

847490900

850890000

870600100

902690200

842619990

847590000

851490000

870790100

902710900

842641100

847710900

851580100

870899100

902720900

842641990

847720900

851580990

870911000

902730900

842649900

847730900

851590000

870919000

902740100

842691000

847740900

852311100

871000000

902790910

842699900

847751900

852312100

871110100

902910110

842710000

847759900

852313100

871120100

902920110

842720000

847780900

852390100

871130100

903010900

842790000

847790100

852432100

871140100

903020900

842810900

847810900

852439100

871150100

903031900

842820000

847890100

852451100

871190100

903039900

842831000

848010900

852452100

871310000

903040900

842832900

848020900

852453100

871390000

903082900

842833900

848030900

852499100

871639900

903089900

842839900

848041900

852499200

871640900

903090900

842850000

848049900

852610000

871690100

903110900

842860000

848050900

852691000

880110000

903120900

842890900

848060900

852692000

880190000

903130000

843010100

848071900

853090000

880310000

903180900

843390000

848079900

853210000

880320000

903290200

843490000

848140000

853221000

880330000

930621100

843590000

848180100

853222000

880390000

930630100

843691000

848180200

853223000

880400000

930630300

843699000

848180310

853224000

880510000

930630400

843790000

848310100

853225000

890310000

940540100

843890000

848320100

853229000

890391000

940550100

843991000

848330100

853230000

890392000

940600110

843999000

848340100

853290000

890399000

960200100

844090000

848350100

854319900

890800000

960390200

844190900

848360100

854330900

900390100

960610000

844390000

848390100

854389200

901110000

960621000

845150900

850110110

854390100

901120000

960622000

845190100

850110900

854411200

901180000

960629000

845210000

850120110

854419200

901210000

960630000

845390000

850131110

854459200

901510000

960711000

845490000

850132110

854460200

901520000

960719000

107

Prop. 1998/99:57

Bilaga

960720000

960810100

960899100

960910100

961610000

970500100

108

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Lista B

050900000

190410000

251611100

271113000

283510900

051000000

190420000

251611900

271114000

283522900

090300000

190490000

251612100

271119000

283523900

130110000

190510000

251612900

271121000

283524900

130120100

190520000

251621000

271129000

283525900

130120900

190530100

251622000

271210000

283526900

130190100

190530900

251690000

271220900

283529900

130190900

190540000

251710000

271290000

283531900

130211100

190590100

251720000

271500000

283539900

130211200

190590210

251730000

280110000

283610900

130212000

190590290

251741000

280120000

283620900

130213100

190590900

251749000

280410000

283630900

130213900

210111000

251810000

280421000

283640900

130214000

210112000

251820000

280429900

283650900

130219000

210120000

251830000

280430000

283660900

130231100

210130000

252010000

280440000

283670900

130231900

210210000

252020900

280450000

283691900

130232900

210220000

252100000

280461000

283692900

130239100

210230000

252210000

280469000

283699900

130239900

210310000

252220000

280480000

283711000

140410100

210330100

252230000

280610000

283719100

140490900

210330200

252310000

281121000

283719900

150510000

210390000

252321000

281123000

283720000

150590100

210410000

252329000

281410000

283800000

150590900

210420000

252330000

281420000

284110000

152000900

210500000

252390000

281511000

284120000

152110000

210610900

252510000

281512000

284130000

152190100

210690100

252520000

281910000

284140000

170410000

210690200

252530000

281990900

284150000

170490000

210690700

252700000

282090000

284161000

180310000

210690800

252910000

282110900

284169000

180320000

210690900

252921000

282120900

284170000

180500900

220110000

252922000

282200900

284180000

180610000

220190000

252930000

282590100

284190900

180620000

220210000

253010000

282741100

284210000

180631000

220290000

253020000

282749100

284290000

180632000

250100000

253040000

282751000

284310000

180690000

250200000

253090100

282759000

284321000

190110900

250510000

253090900

282760000

284329000

190120000

250590000

271000100

282810000

284330000

190190100

250610000

271000200

282890000

284390000

190190900

250621000

271000310

282990900

284800000

190211100

250629000

271000320

283110000

285000000

190211900

251311000

271000330

283190000

285100100

190219100

251320900

271000400

283210000

285100900

190219900

251511100

271000510

283220000

290110900

190220000

251511900

271000600

283230000

290121900

190230000

251512100

271000900

283410000

290122900

190240000

251512900

271111000

283422000

290123900

190300000

251520000

271112000

283429900

290124900

109

Prop. 1998/99:57

Bilaga

290129900

290531900

291230900

291634900

292090900

290211900

290532900

291241900

291635900

292111900

290219900

290539900

291242900

291639900

292112900

290220900

290541900

291249900

291711100

292119100

290230900

290542900

291250900

291711990

292119200

290241900

290543900

291260900

291712100

292119300

290242900

290544900

291300000

291712990

292119400

290243900

290545900

291411900

291713100

292119900

290244900

290549900

291412900

291713990

292121900

290250900

290550100

291413900

291714900

292122900

290260900

290550900

291419900

291719100

292129900

290270900

290611000

291421900

291719990

292130900

290290990

290612000

291422900

291720100

292143900

290311000

290613000

291423900

291720990

292144900

290312000

290614000

291429900

291731100

292145900

290313000

290619000

291431900

291731990

292149100

290314000

290621000

291439900

291732100

292149200

290315000

290629900

291440900

291732990

292149300

290316000

290711000

291450900

291733100

292149400

290319000

290712000

291461900

291733990

292149500

290321000

290713000

291469900

291734100

292149600

290323000

290714000

291470900

291734990

292149700

290329000

290715000

291511900

291735900

292149800

290330100

290719000

291512900

291736100

292149910

290330900

290721000

291513900

291736990

292149990

290343000

290722000

291521900

291737100

292151900

290345900

290723000

291522900

291737990

292159900

290346900

290729900

291523900

291739100

292211000

290347900

290730000

291524900

291739990

292212000

290349900

290919900

291529900

291811900

292213100

290351000

290920900

291531900

291812900

292213900

290359000

290930900

291532900

291813900

292219110

290361000

290941900

291533900

291814000

292219120

290362900

290942900

291534900

291815900

292219190

290369000

290943900

291535900

291816900

292219200

290410900

290944900

291539900

291817900

292219300

290420900

290949900

291540900

291819100

292219400

290490100

290950900

291550900

291819900

292219900

290490900

290960900

291560900

291921900

292221000

290511900

291010000

291570900

291822900

292222000

290512900

291020000

291590900

291823900

292229900

290513900

291030000

291611900

291829900

292230100

290514900

291090000

291612900

291830900

292230200

290515900

291100000

291613900

291890900

292230300

290516900

291211900

291614900

291900900

292230900

290517900

291212900

291615900

292010900

292241000

290519100

291213900

291619900

292090100

292242000

290519900

291219900

291620900

292090200

292243000

290522900

291221900

291631900

292090300

292249100

290529900

291229900

291632900

292090400

292249900

110

Prop. 1998/99:57

Bilaga

292250000

293340100

293961000

320643900

330510000

292310000

293340900

293962000

320649900

330520000

292320000

293351900

293963000

320650900

330530000

292390000

293359100

293969000

320710900

330590000

292410100

293359200

293970000

320720900

330610000

292410900

293359300

293990100

320730900

330620000

292421190

293359400

293990200

320740900

330690000

292421910

293359900

293990300

320810100

330710000

292421990

293361900

293990400

320810900

330720000

292422000

293369900

293990500

320820100

330730000

292429100

293371900

293990900

320820900

330741000

292429900

293379100

294000000

320890100

330749000

292511900

293379200

294200000

320890900

330790100

292519100

293379900

300110000

320910900

330790900

292519900

293390900

300120000

320990900

340111000

292520000

293410900

300190000

321000200

340119000

292610000

293420900

300510000

321000900

340120000

292620000

293430900

300590000

321100900

340211900

292690100

293490100

300610000

321290100

340212900

292690200

293490990

300620000

321290200

340213900

292690900

293500000

300630000

321290900

340219900

292700900

293610900

300640000

321310000

340220000

292800900

293621900

300650000

321390000

340290900

293010900

293622900

310430100

321410000

340311000

293020900

293623900

310490100

321490000

340319000

293030900

293624900

310510100

330111000

340391000

293040900

293625900

310510200

330112000

340399000

293090900

293626900

310510300

330113000

340410000

293100000

293627900

310110900

330114000

340420000

293211900

293628900

320120900

330119000

340490000

293212900

293629900

320190900

330121000

340510000

293213900

293690900

320210000

330122000

340520000

293219900

293710000

320290000

330123000

340530000

293221900

293721000

320300990

330124000

340540000

293229900

293722000

320411900

330125000

340590000

293291900

293729000

320412900

330126000

340600000

293292900

293791000

320413900

330129000

340700100

293293900

293792000

320414900

330130000

340700910

293294900

293799000

320415900

330190100

340700920

293299100

293810000

320416900

330190900

340700990

293299900

293890000

320417900

330210100

350110000

293311900

293910000

320419900

330210200

350190000

293319900

293929900

320420900

330210900

350211000

293321000

293930000

320490900

330290000

350219000

293329900

293941000

320611900

330300000

350220000

293331900

293942000

320619900

330410000

350290000

293332900

293949100

320620900

330420000

350300100

293339100

293949900

320630900

330430000

350300900

293339200

293950100

320641900

330491000

350400000

293339900

293950900

320642900

330499000

350510900

111

Prop. 1998/99:57

Bilaga

350520900

380400000

390410100

392093900

400239190

350610000

380510000

390421100

392094900

400239200

350691000

380520000

390422100

392099100

400241100

350699000

380590100

390430100

392099990

400249190

360200000

380590900

390440100

392111000

400249200

360410000

380610000

390450100

392112000

400251100

360490000

380620000

390750000

392113000

400259190

360500000

380630100

391610990

392114000

400259200

360610000

380630290

391620990

392119100

400260190

360690100

380690100

391690990

392119900

400260200

360690900

380690290

391710100

392190190

400270190

370120000

380700000

391710900

392190990

400270200

370130900

380810100

391721000

392210000

400280190

370191000

380810200

391722000

392220000

400280200

370199900

380820100

391723000

392290000

400291100

370220000

380830100

391729000

392310000

400299190

370231000

380840100

391731000

392321900

400299200

370232000

380890100

391732000

392329900

400510200

370239000

380910900

391733000

392330100

400510900

370241000

380991900

391739000

392330900

400520100

370242000

380992900

391740000

392340900

400520900

370243000

380993900

391810100

392350000

400591900

370244000

381010000

391810900

392390100

400599190

370251000

381090000

391890100

392390900

400690900

370252000

381111000

391890900

392410000

400700900

370253000

381119000

391910100

392490000

400811900

370254000

381121000

391910900

392510000

400819900

370255000

381129000

391990900

392520000

400821100

370256000

381190000

392010100

392530000

400821900

370291000

381400100

392010990

392590000

400829100

370292000

381400900

392020100

392610000

400829900

370293000

381511900

392020990

392620000

400910900

370294000

381512900

392030900

392630000

400920900

370295000

381519900

392041900

392640000

400930900

370310000

381590900

392042900

392690300

400940900

370320000

381600900

392051900

392690500

400950900

370390000

381710900

392059000

392690700

401011000

370400000

381720900

392061900

392690800

401012000

370510900

381800900

392062900

392690900

401013000

370520900

381900000

392063900

400129200

401019000

370590900

382000000

392069900

400129900

401021000

370610900

382410900

392071100

400130100

401022000

370690900

382420900

392071900

400130200

401023000

370710100

382430900

392072900

400211100

401024000

370710900

382440900

392073100

400219190

401029000

370790000

382450900

392073990

400219200

401110000

380120290

382460900

392079100

400220190

401120000

380130900

382471900

392079990

400220200

401130000

380190900

382479900

392091000

400231190

401140000

380300000

382490900

392092900

400231200

401150000

112

Prop. 1998/99:57

Bilaga

401191000

420222000

440910000

460290300

480510900

401199000

420229000

440920000

460290900

480521100

401210000

420231000

441011000

480100000

480521900

401220900

420232000

441019000

480210000

480522100

401290000

420239000

441090000

480220000

480522900

401310000

420291000

441111000

480230000

480523100

401320000

420292000

441119000

480240000

480523900

401390000

420299000

441121000

480251900

480529100

401410000

420310000

441129000

480252200

480529900

401490000

420321000

441131000

480252300

480530000

401511000

420329000

441139000

480252900

480540000

401519000

420330000

441191000

480253200

480550000

401590000

420340000

441199000

480253900

480560100

401610900

420400100

441213000

480260200

480560200

401691000

420400900

441214000

480260300

480560900

401692000

420500000

441219000

480260400

480570100

401693000

420610000

441222000

480260500

480570900

401694000

420690000

441223000

480260900

480580100

401695100

430211000

441229000

480300000

480580900

401695900

430212000

441292000

480411100

480610000

401699900

430213000

441293000

480411200

480620000

401700200

430219000

441299000

480411900

480630000

701700900

430220000

441300000

480419100

480640000

410410000

430230000

441400000

480419200

480710000

410421000

430310000

441510900

480419900

480790000

410422000

430390000

441520900

480431100

480810000

410429000

430400000

441600000

480431200

480830100

410431000

440121000

441700900

480431900

480830900

410439000

440122000

441810000

480439100

480890100

410511000

440310000

441820000

480439200

480890900

410512000

440320900

441830000

480439900

480910000

410519000

440341900

441840000

480441100

480920000

410520000

440349900

441850000

480441200

480990000

410611000

440391900

441890100

480441900

481011100

410612000

440392900

441890900

480442100

481011200

410619000

440399900

441900000

480442200

481011900

410620000

440410000

442010000

480442900

481012000

410710000

440420000

442090100

480449100

481021100

410721000

440710000

442090900

480449200

481021900

410729000

440724000

442110000

480449900

481029100

410790000

440725000

442190900

480451100

481029900

410800000

440726000

450200900

480451200

481031000

410900000

440729000

450390900

480451900

481032000

411000000

440791000

450410900

480452100

481039900

411100000

440792000

450490900

480452200

481091200

420100000

440799000

460120000

480452900

481091900

420211000

440810000

460191000

480459100

481099900

420212000

440831000

460199000

480459200

481110000

420219000

440839000

460210200

480459900

481121000

420221000

440890000

460210900

480510100

481129000

113

Prop. 1998/99:57

Bilaga

481131000

482359100

520849000

521152000

540810000

481139000

482359900

520851000

521159000

540821000

481140900

482360000

520852000

521211000

540822000

481190000

482370000

520853000

521212000

540823000

481200000

482390300

520859000

521213000

540824000

481310000

482390400

520911000

521214000

540831000

481320000

482390990

520912000

521215000

540832000

481390100

490700100

520919000

521221000

540833000

481390900

490810000

520921000

521222000

540834000

481410000

490890000

520922000

521223000

550610900

481420000

490900000

520929000

521224000

550620900

481430000

491000000

520931000

521225000

550630900

481490100

491191000

520932000

530911000

550690000

481490900

491199900

520939000

530919000

550700900

481500000

500600000

520941000

530921000

550810100

481610000

500710000

520942000

530929000

550820100

481620000

500720000

520943000

531010900

551110000

481630000

500790000

520949000

531090900

551120000

481690000

510910000

520951000

531100000

551130000

481710000

510990000

520952000

540110100

551211000

481720000

511000100

520959000

540120100

551219000

481730000

511111000

521011000

540490100

551221000

481810000

511119000

521012000

540500100

551229000

481820000

511120000

521019000

540610000

551291000

481830000

511130000

521021000

540620000

551299000

481840000

511190000

521022000

540710000

551311000

481850000

511211000

521029000

540720900

551312000

481890000

511219000

521031000

540730000

551313000

481910200

511220000

521032000

540741000

551319000

481910900

511230000

521039000

540742000

551321000

481920100

511290000

521041000

540743000

551322000

481920900

511300900

521042000

540744000

551323000

481930900

520420000

521049000

540751000

551329000

481940900

520710000

521051000

540752000

551331000

481950000

520790000

521052000

540753000

551332000

481960000

520811000

521059000

540754000

551333000

482010000

520812000

521111000

540761000

551339000

482020900

520813000

521112000

540769000

551341000

482030000

520819000

521119000

540771000

551342000

482040000

520821000

521121000

540772000

551343000

482050000

520822000

521122000

540773000

551349000

482090100

520823000

521129000

540774000

551411000

482090900

520829000

521131000

540781000

551412000

482110000

520831000

521132000

540782000

551413000

482190000

520832000

521139000

540783000

551419000

482311000

520833000

521141000

540784000

551421000

482319000

520839000

521142000

540791900

551422000

482320000

520841000

521143000

540792000

551423000

482340000

520842000

521149000

540793000

551429000

482351000

520843000

521151000

540794000

551431000

114

Prop. 1998/99:57

Bilaga

551432000

560490990

581092000

610419000

551433000

560500100

581099000

610421000

551439000

560600000

581100100

610422000

551441000

560721000

581100900

610432000

551442000

560741000

590110000

610433000

551443000

560749000

590190000

610441000

551449000

560750000

590210000

610442000

551511000

560811000

590220000

610443000

551512000

560819000

590290000

610451000

551513000

560890000

590310900

610452000

551519000

560900000

590320900

610453000

551521000

570232000

590390900

610462000

551522000

570242000

590410000

610463000

551529000

570252000

590491000

610510000

551591000

570292000

590492000

610520000

551592000

570320000

590500000

610590000

551599000

570330000

590610000

610620000

551611000

570490000

590691000

610690000

551612000

580110000

590699000

610711000

551613000

580121000

590700000

610712000

551614000

580122000

590800000

610719000

551621000

580123000

590900000

610721000

551622000

580124000

591000000

610722000

551623000

580125000

591110000

610729000

551624000

580126000

591120000

610791000

551631000

580131000

591140900

610792000

551632000

580132000

591190900

610799000

551633000

580133000

600110000

610821000

551634000

580134000

600121000

610822000

551641000

580135000

600122000

610831000

551642000

580136000

600129000

610891000

551643000

580190000

600191000

610892000

551644000

580211000

600192000

610910000

551691000

580219000

600199000

610990000

551692000

580220000

600210000

611010000

551693000

580230000

600220000

611020000

551694000

580310900

600230000

611030000

560110000

580390900

600241000

611110000

560121000

580410000

600242000

611120000

560122000

580421000

600243000

611130000

560129000

580429000

600249000

611211000

560130000

580430000

600291000

611212000

560210000

580500000

600292000

611219000

560221000

580610000

600293000

611420000

560229000

580620000

600299000

611430000

560290000

580631900

610120000

611511900

560311900

580632900

610130000

611512900

560312900

580639900

610220000

560313900

580640000

610311000

560314900

580710000

610331000

560391900

580790000

610332000

560392900

580810000

610333000

560393900

580890000

610341000

560394900

580900000

610342000

560410900

581010000

610343000

560420100

560420990

581091000

610411000

115

Prop. 1998/99:57

Bilaga

611519900

620421000

621020000

630259000

640312000

611520900

620422000

621030000

630260000

640319000

611591900

620423000

621132000

630291000

640320000

611592900

620429000

621142000

630292000

640330000

611593900

620431000

621210000

630293000

640340000

620111000

620432000

621410000

630299000

340351000

620112000

620433000

621420000

630311000

340359000

620191000

620439000

621430000

630312000

340391000

620192000

620441000

621440000

630319000

340399000

620193000

620442000

621490000

630391000

340411000

620211000

620443000

621510000

630392000

340419000

620212000

620444000

621520000

630399000

340420000

620213000

620449000

621590000

630411000

650100000

620292000

620451000

630110000

630419000

650200000

620293000

620452000

630120000

630491000

650300000

620311000

620453000

630130000

630492000

650400000

620312000

620459000

630140000

630493000

650510000

620319000

620461000

630190000

630499000

650590000

620321000

620462000

630210000

630510900

650610000

620322000

620463000

630221000

630520000

650691000

620323000

620469000

630222000

630532000

650692000

620329000

620510000

630229000

630533000

650699000

620331000

620520000

630231000

630539000

650700000

620332000

620530000

630232000

630590000

660110000

620333000

620620000

630239000

630611000

660191000

620339000

620630000

630240000

630612000

660199000

620341000

620721000

630251000

630619000

660200000

620342000

620791000

630252000

630621000

660310000

620343000

620920000

630253000

630622000

660320000

620349000

620930000

630629000

660390000

620411000

630631000

670100000

620412000

630639000

670210000

620413000

630641000

670290000

620419000

630649000

670300000

630691000

670411000

630699000

670419000

630710000

630720000

630790100

630790900

630800000

631010000

631090000

670420000

116

Prop. 1998/99:57

Bilaga

670490000

681490000

700600000

710692000

720836900

680100000

681510000

700711000

710700000

720837100

680210000

681520000

700719100

710811000

720837900

680221000

681591000

700719900

710812000

720838100

680222000

681599000

700721000

710813000

720838900

680223000

690100000

700729100

710820000

720839100

680229000

690210100

700729900

710900000

720839900

680291000

690210900

700800100

711011200

720840900

680292000

690220100

700800900

711019000

720851000

680293000

690220900

700910000

711021200

720852000

680299000

690290100

700991000

711029000

720853000

680300000

690290900

700992000

711031200

720854900

680410900

690310900

701010000

711039000

720890900

680421000

690320900

701091100

711041200

720915000

680422000

690390900

701092100

711049000

720916900

680423900

690410000

701093100

711100100

720917900

680430000

690490000

701094100

711100900

720918900

680510000

690510000

701200000

711311000

720925000

680520000

690590000

701310100

711319900

720926900

680530000

690600000

701310900

711320000

720927900

680610100

690710000

701321000

711411000

720928900

680610900

690790000

701329000

711419000

720990900

680620000

690810000

701331000

711420000

721011900

680690100

690890000

701332000

711510000

721012900

680690900

690990000

701339000

711590000

721020000

680710000

691010000

701391100

711610000

721030900

680790000

691090000

701391900

711620000

721041900

680800000

691110000

701399100

711711000

721049900

680911000

691190000

701399900

711719000

721050900

680919000

691200000

701400000

711790000

721061900

680990100

691310000

701510000

720310000

721069900

680990200

691390000

701590000

720390000

721070900

680990900

691410000

701610000

720450900

721090900

681011000

691490000

701690000

720521000

721113000

681019000

700210100

701710000

720529000

721114000

681091000

700220100

701720000

720610900

721119000

681099000

700231100

701790000

720690000

721123000

681110000

700232100

701810000

720711900

721129000

681120000

700239100

701820000

720712900

721190000

681130000

700312000

701890000

720719900

721210000

681190000

700319100

701931900

720720900

721220000

681240000

700319900

701932000

720810100

721230000

681250900

700320000

701939900

720810900

721240000

681260000

700330000

701940000

720825100

721250000

681270000

700420000

701951000

720825900

721260000

681290100

700490000

701952000

720826100

721310100

681290900

700510000

701959000

720826900

721310200

681310000

700521000

701990000

720827100

721310300

681390000

700529000

702000000

720827900

721310900

681410000

700530000

710610000

720836100

721320100

117

Prop. 1998/99:57

Bilaga

721320200

721650000

722592900

730610900

731420900

721320300

721665000

722599900

730620200

731431000

721320900

721669000

722611900

730620300

731439000

721391100

721691000

722619900

730620900

731441000

721391200

721699000

722620900

730630100

731442000

721391300

721710100

722691900

730630900

731449000

721391900

721710900

722692900

730640100

731450000

721399100

721720100

722693900

730640900

731511000

721399200

721720900

722694900

730650100

731512000

721399300

721730100

722699900

730650900

731519000

721399900

721730900

722710900

730660000

731520000

721410100

721790100

722720900

730690200

731581000

721410200

721790900

722790900

730690300

731582000

721410300

721810900

722810900

730690900

731589000

721410900

721891900

722820900

730711100

731590000

721420100

721899900

722830900

730711900

731600000

721420200

721911900

722840900

730719100

731700100

721420300

721912900

722850900

730719900

731700900

721420900

721913900

722860900

730721000

731811000

721430100

721914900

722870900

730722000

731812000

721430200

721921900

722880900

730723000

731813000

721430300

721922900

722910900

730729000

731814000

721430900

721923900

722920900

730791000

731815000

721491100

721924900

722990000

730792000

731816000

721491200

721931900

730110000

730793000

731819000

721491300

721932900

730120000

730799000

731821000

721491900

721933900

730300100

730810000

731822000

721499100

721934900

730300900

730820000

731823000

721499200

721935900

730410900

730830000

731824000

721499300

721990900

730421000

730840000

731829000

721499900

722011900

730429900

730890900

731910000

721510100

722012900

730431100

730900000

731920000

721510200

722020900

730431990

731010000

731930000

721510300

722090900

730439100

731021120

731990000

721510900

722100900

730439990

731021190

732010000

721550100

722211900

730441100

731021900

732020000

721550200

722219900

730441990

731029120

732090000

721550300

722220900

730449100

731029190

732111000

721550900

722230900

730449990

731029200

732112000

721590100

722240000

730451100

731029900

732113000

721590200

722300900

730451990

731210000

732181000

721590300

722410900

730459100

731290000

732182000

721590900

722490900

730459990

731300000

732183000

721610000

722511900

730490100

731412000

732190200

721621000

722519900

730490900

731413000

732190900

721622000

722520900

730531100

731414100

732211000

721631000

722530900

730539100

731414900

732219100

721632000

722540900

730590100

731419100

732219900

721633000

722550900

730610200

731419900

732290000

721640000

722591900

730610300

731420100

732310100

118

Prop. 1998/99:57

Bilaga

732310900

740919000

750810000

761691000

811100900

732391000

740921900

750890100

761699100

811211000

732392000

740929000

750890200

761699200

811219000

732393000

740931900

750890300

761699300

811220900

732394000

740939000

750890400

761699400

811230900

732399000

740940900

750890900

761699900

811240900

732410000

740990900

760310000

780110100

811291900

732421000

741011000

760320000

780191100

811299000

732429000

741012000

760410100

780199100

811300900

732490000

741021000

760410900

780300000

820110000

732510100

741022000

760421100

780411000

820130000

732510300

741110900

760421900

780419000

820140000

732510900

741121900

760429000

780420000

820231000

732591000

741122900

760511100

780500000

820239000

732599100

741129900

760511900

780600900

820291000

732599300

741210000

760519100

790310000

820299100

732599900

741220000

760519900

790390900

820299900

732611000

741300000

760521100

790400000

820551000

732619100

741420000

760521900

790500900

820590100

732619300

741490000

760529100

790600000

820600000

732619900

741510000

760529900

790700100

820830000

732620000

741521000

760611900

790700900

820900000

732690100

741529000

760612900

800300100

821000000

732690300

741531000

760691900

800300900

821110000

732690900

741532000

760692900

800400000

821191000

740500100

741539000

760711200

800500000

821192900

740610000

741600000

760711900

800600000

821193900

740620000

741700900

760719200

800700900

821194000

740710100

741811000

760719900

810110000

821195000

740710900

741819000

760720200

810192000

821210000

740721100

741820000

760720900

810193000

821220100

740721900

741910000

760810100

810199000

821220900

740722100

741991100

760810900

810210000

821290000

740722900

741991200

760820100

810292000

821300000

740729100

741991300

760820900

810293000

821410000

740729900

741991900

760900000

810299000

821420000

740811100

741999100

761010000

810310900

821490000

740811900

741999200

761090000

810390000

821510000

740819100

741999300

761100000

810430000

821520000

740819900

741999900

761210000

810490000

821591000

740821100

750400000

761290900

810510900

821599000

740821910

750511000

761410000

810590000

830110000

740821990

750512000

761490000

810600900

830120000

740822100

750521000

761511000

810710900

830130000

740822910

750522000

761519100

810790000

830140900

740822990

750610000

761519200

810810900

830150900

740829100

750620000

761519800

810890000

830160000

740829910

750711000

761519900

810910900

830170000

740829990

750712000

761520000

810990000

830210000

740911900

750720000

761610000

811000900

830220000

119

Prop. 1998/99:57

Bilaga

830230000

840890910

841840900

843120000

847321000

830241000

840890920

841850900

843131000

847329000

830242000

840910100

841861100

843139000

847330000

830249000

840910200

841861900

843141000

847340000

830250000

840991100

841869100

843142000

847350000

830260000

840991200

841869900

843143000

847410100

830300000

840999100

841891000

843149100

847431900

830400100

840999200

841899900

843149900

847490100

830400900

841111900

841911100

844110100

847621000

830510000

841121900

841919900

844190100

847629000

830520000

841181900

841939900

845011000

847681000

830590000

841191900

841940900

845012000

847689000

830610000

841199900

841950900

845019000

847690000

830621000

841210900

841981000

845020000

847790900

830629000

841229900

841989900

845090000

847890900

830630000

841231900

841990190

845110000

847910900

830710100

841239900

841990990

845121000

847920900

830710900

841280900

842111900

845129900

847930900

830790000

841290900

842112000

845130900

847940900

830820000

841319100

842119900

845140900

847960000

830890200

841330000

842121900

845180900

847981900

830890900

841381100

842123000

845190900

847982900

830910000

841391100

842129900

845230000

847989900

830990100

841420000

842131000

845240000

847990100

830990900

841440000

842139900

845290000

847990900

831000000

841451000

842191900

846911000

848110000

831110000

841459100

842199900

846912000

848120000

831120000

841459900

842211000

846920000

848130000

831130000

841460900

842290100

846930000

848180390

831190000

841480110

842310000

847010000

848180900

840310000

841480190

842381000

847021000

848190000

840390000

841480990

842382100

847029000

848210000

840410900

841490900

842389100

847030000

848220000

840490900

841510000

842390000

847040000

848230000

840721100

841520100

842420900

847050000

848240000

840721200

841520900

842481100

847090000

848250000

840729100

841581000

842489900

847110000

848280000

840729200

841582000

842490900

847130000

848291000

840731100

841583000

842511900

847141000

848299000

840731200

841590000

842519900

847149000

848310900

840732100

841610000

842531990

847150000

848320900

840732200

841620900

842539990

847160000

848330900

840733100

841690100

842542100

847170000

848340900

840733200

841690900

842542990

847180000

848350900

840734100

841790900

842611900

847190000

848360900

840734200

841810900

842620900

847210000

848390900

840790910

841821000

842630900

847220000

848410000

840790920

841822000

842810100

847230000

848420000

840820100

841829000

842840000

847290000

848490000

840820200

841830900

843110000

847310000

848510000

120

Prop. 1998/99:57

Bilaga

848590000

851240000

852190000

853180900

854091000

850110190

851290000

852210000

853190000

854099100

850120190

851310000

852290000

853310000

854099900

850131190

851390000

852311900

853321000

854110000

850132190

851610000

852312900

853329000

854121000

850140190

851621000

852313900

853331000

854129000

850151190

851629000

852320000

853339000

854130000

850152190

851631000

852330000

853340000

854140000

850300000

851632000

852390900

853390000

854150000

850410000

851633000

852410000

853400000

854160000

850440100

851640000

852431000

853510000

854190000

850450100

851650000

852432900

853521000

854212000

850490900

851660000

852439900

853529000

854213000

850511000

851671000

852440000

853530000

854214000

850519000

851672000

852451900

853540000

854219000

850520000

851679000

845452900

853590000

854230000

850530000

851680000

852453900

853610000

854240000

850590000

851690000

852460000

853620000

854250000

850610000

851711000

852491000

853630000

854290000

850630000

851719000

852499900

853641000

854320900

850640000

851721000

852510000

853649000

854340000

850650000

851722000

852520100

853650000

854381000

850660000

851730000

852520900

853661000

854389100

850680000

851750000

852530000

853669000

854389900

850690900

851780000

852540000

853690000

854390900

850710000

851790000

852712000

853710000

854411100

850720000

851810000

852713000

853720000

854411900

850730000

851821000

852719000

853810000

854419100

850740000

851822000

852721000

853890000

854419900

850780000

851829000

852729000

853910000

854420100

850910000

851830000

852731000

853921000

854420900

850920000

851840000

852732000

853922000

854430100

850930000

851850000

852739000

853929000

854430900

850940000

851890000

852790100

853931000

854441100

850980000

851910000

852790900

853932000

854441900

850990000

851921000

852812000

853939000

854449100

851010000

851929000

852813000

853941000

854449900

851020000

851931000

852821000

853949000

854451000

851030000

851939000

852822000

853990000

854459100

851090000

851940000

850830000

854011000

854459900

851110000

851992000

852910100

854012000

854460100

851120000

851993000

852910900

854020000

854460900

851130000

851999000

852990100

854040000

854470000

851140000

852010000

852990900

854050000

854511900

851150000

852020000

853110100

854060000

854519100

851180000

852032000

853110200

854071000

854519900

851190000

852033000

853110900

854072000

854520000

851210000

852039000

853120000

854079000

854590000

851220000

852090000

853180100

854081000

854610000

851230000

852110000

853180200

854089000

854620000

121

Prop. 1998/99:57

Bilaga

854690000

870390910

871493000

900912000

903141000

854710000

870390920

871494000

900921000

903149000

854720000

870390930

871495000

900922000

903190000

854790100

870390940

871496000

900930000

903210100

854790900

870390950

871499000

900990000

903210900

854810000

870390990

871500100

901010000

903220100

854890000

870400000

871500900

901041000

903220900

870200000

870410000

871610000

901042000

903281100

870210000

870420000

871620900

901049000

903281900

870290000

870421000

871631000

901050000

903289100

870300000

870421190

871680000

901060000

903289900

870310000

870421210

871690900

901090000

903290100

870320000

870421290

900110000

901190000

903290900

870321000

870421900

900120000

901290000

910111000

870321200

870430000

900130000

901310000

910112000

870321300

870431000

900140000

901320000

910119000

870321400

870431190

900150000

901380000

910121000

870322000

870431210

900190000

901390000

910129000

870322300

870431290

900211000

901410000

910191000

870322400

870431900

900219000

901420000

910199000

870323000

870510000

900220000

901480000

910211000

870323120

870590200

900290000

901490000

910212000

870323130

870590900

900311000

901590000

910219000

870323140

870600200

900319000

901600190

910221000

870323190

870600900

900390900

901600900

910229000

870323210

870710000

900410000

901710000

910291000

870323220

870790900

900490000

901790000

910299000

870323290

870810000

900510000

901831100

910310000

870323310

870821000

900580100

901910100

910390000

870323320

870829000

900580900

902300000

910400000

870323390

870831000

900590100

902511000

910511000

870324000

870839000

900590900

902519900

910519000

870324200

870840000

900610000

902580900

910521000

870324900

870850000

900620000

902590900

910529000

870330000

870860000

900630000

902610100

910591000

870331000

870870000

900640000

902610900

910599000

870331200

870880000

900651000

902620100

910610000

870331300

870891000

900652000

902620900

910620000

870331400

870892000

900653000

902680100

910690000

870332000

870893000

900659000

902680900

910700100

870332120

870894000

900661000

902690100

910700900

870332130

870899200

900662000

902690900

910811000

870332140

870899400

900669000

902740900

910812000

870332190

870899900

900691000

902750900

910819000

870332210

870990000

900699000

902780900

910820000

870332220

871110900

900711000

902790190

910891000

870332290

871120900

900719000

902790990

910899000

870333000

871130900

900720100

902810000

910911000

870333120

871140900

900720900

902820000

910919000

870333190

871150900

900791000

902830000

910990000

870333210

871190900

900792000

902890000

911011000

870333220

871200000

900810000

902910190

911012000

870333290

871411000

900820000

902910900

911019000

870390000

871419000

900830000

902920190

911090000

870390200

871420000

900840000

902920900

911110000

870390300

871491000

900890000

902990000

911120000

870390400

871492000

900911000

903083900

911180000

122

Prop. 1998/99:57

Bilaga

911190000

950100000

950800000

970500900

911210000

950210000

960110000

970600000

911280000

950291000

960190100

911290000

950299000

960190900

911310100

950310000

960200200

911310900

950320000

960200900

911320000

950330000

960310000

911390000

950341000

960321000

911410000

950349000

960329000

911420000

950350000

960330000

911430000

960360000

960340000

911440000

950370000

960350000

911490000

950380000

960390100

920110000

950390000

960390900

920120000

950410000

960400000

920190000

950420100

960500000

920210000

950420900

960810900

920290000

950430000

960820000

920300000

950440000

960831000

920410000

950490000

960839000

920420000

950510000

960840000

920510000

950590000

960850000

920590000

950611000

960860000

920600000

950612000

960891000

920710000

950619000

960899900

920790000

950621000

960910900

920810000

950629000

960920000

920890000

950631000

960990000

920910000

950632000

961000000

920920000

950639000

961100000

920930000

950640000

961210000

920991000

950651000

961220000

920992000

950659000

961310000

920993000

950661000

961320000

920994000

950662000

961330000

920999000

950669000

961380000

930100000

950670000

961390000

930200000

950691000

961420000

930310000

950699000

961490000

930320000

950710000

961511000

930330000

950720000

961519000

930390000

950730000

961590000

930400000

950790000

961620000

930510000

961700000

930521000

961800000

930529000

970110000

930590000

970190000

930610000

970200000

930621900

970300000

930629000

930630900

930690000

930700000

940110000

970400000

123

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRIPRODUKTER MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN
SOM AVSES I ARTIKEL 11.4

210320000

610319000

620590000

640230000

940560000

220300000

610321000

620610000

640291000

940591000

220300100

610322000

620640000

640299000

940592000

220300200

610323000

620690000

640510000

940599000

220300900

610329000

620711000

640520000

940600190

220500000

610339000

620719000

640590000

940600200

220510000

610349000

620722000

640610000

940600300

220590000

610412000

620729000

640620000

940600900

240200000

610413000

620792000

640691000

240210000

610423000

620799000

640699100

240220000

610402900

620811000

640699200

240290000

610431000

620819000

640699910

240290200

610439000

620821000

640699990

240300000

610444000

620822000

ur 870310000*

240310000

610449000

620829000

ur 870321000*

240390000

610459000

620891000

ur 870322000*

240391000

610461000

620892000

ur 870323000*

240399000

610469000

620899000

ur 870324000*

240399200

610610000

620910000

ur 870331000*

240399300

610811000

620990000

ur 870332000*

240399900

610819000

621010000

ur 870333000*

570100000

610829000

621040000

ur 870339000*

570110000

610832000

621050000

940120000

570190000

610839000

621111000

940130000

570200000

610899000

621112000

940140000

570210000

611090000

621120000

940150000

570220000

611190000

621131000

940161000

570230000

611220000

621133000

940169000

570231000

611231000

621139000

940171000

570239000

611239000

621141000

940179000

570240000

611241000

621143000

940180000

570241000

611249000

621149000

940190000

570249000

611300000

621220000

940210100

570250000

611410000

621230000

940310000

570251000

611490000

621290'000

940320000

570259000

611599900

621310000

940330000

570290000

611610000

621320000

940340000

570291000

611691000

621390000

940350000

570299000

611692000

621600000

940360000

570300000

611693000

621710900

940370000

570310000

611699000

621790000

940380000

570390000

611710000

630900000

940390000

570400000

611720000

630900100

940410000

570410000

611780000

630900900

940421000

570500000

611790000

640110000

940429000

610110000

620113000

640191000

940430000

610190000

620119000

640192000

940490000

610210000

620199000

640199000

940510000

610230000

620219000

640212000

940520000

610290000

620291000

640219000

940530000

610312000

620299000

640220000

940540900

940550900

• Begagnade fordon definieras som fordon med mer än sex månader efter registrering och som har körts minst 6 000 km.

125

Prop. 1998/99:57
Bilaga

BILAGA V

GEMENSKAPENS RESERVATIONER I ENLIGHET MED ARTIKEL 30.1 B

Gruvdrift

I vissa medlemsstater kan en koncession krävas för gruvdrifts- och mineralrättigheter för icke-
gemenskapskontrollerade företag.

Fiske

Tillträde till och användning av biologiska resurser och fiskevatten belägna i de havsvatten
som lyder under medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion skall begränsas till fiskefartyg
som för en medlemsstats flagga, om inte annat föreskrivs.

Köp av fast egendom

I vissa medlemsstater omfattas köp av fast egendom av begränsningar.

Audiovisuella tjänster inbegripet radio

Nationell behandling för produktion och distribution, inbegripet sändning och andra former av
överföring till allmänheten, får reserveras för audiovisuella verk som uppfyller vissa
ursprungskriterier.

127

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Telekommunikationstjänster inbegripet mobil- och satellittjänster

Reserverade tjänster.

I vissa medlemsstater är tillträdet till marknaden för kompletterande tjänster och
infrastrukturer begränsat.

Jordbruk

I vissa medlemsstater är nationell behandling inte tillämplig för icke-gemenskapskontrollerade
bolag som önskar driva ett jordbruksföretag. För icke-gemenskapskontrollerade bolags förvärv
av vingårdar krävs anmälan eller, om nödvändigt, tillstånd.

Nyhetsbyråtjänster

I vissa medlemsstater finns begränsningar för utländskt ägande i förlag och radio- och
televisionsf öretag.

128

Prop. 1998/99:57

Bilaga

JORDANIENS RESERVATIONER

SOM AVSES 1 ARTIKEL 30.2 A

BILAGA VI

I syfte att förbättra villkoren för nationell behandling inom alla sektorer skall nedanstående
förteckning över reservationer ses över inom två år efter avtalets ikraftträdande.

Icke-jordanska investerare får inte äga mer än 50 % av ett projekt eller en ekonomisk
verksamhet inom följande sektorer:

a)   byggnadsarbeten,

b)   handel och handelsrelaterade tjänster,

c)    gruvdrift.

129

5 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

- Icke-jordanska investerare kan köpa värdepapper noterade på Ammans finansmarknad i
jordansk valuta, under förutsättning att medlen överförs från en konvertibel utländsk
valuta.

Icke-jordanskt ägarskap i ett offentligt aktiebolag får inte överstiga 50 % om inte den
procentuella andelen av icke-jordanskt ägarskap var högre än 50 % när teckningstiden
utgick, och i sådana fall skall den högsta gränsen för icke-jordanskt ägarskap fastställas
till denna procentandel.

Det lägsta beloppet för icke-jordanska investeringar i ett projekt skall vara 100 000 JD
(ett hundra tusen jordanska dinarer) förutom när det gäller investeringar på Ammans
finansmarknad där lägsta investeringsbelopp är 1 000 JD (ett tusen jordanska dinarer).

Icke-jordaniers köp, försäljning eller hyra av fasta tillgångar skall godkännas i förväg av
regeringen.

130

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA VII
OM INTELLEKTUELL, INDUSTRIELL OCH KOMMERSIELL ÄGANDERÄTT

SOM AVSES I ARTIKEL 56

1. Före utgången av det femte året efter detta avtals ikraftträdande skall Jordanien ansluta

sig till följande multilaterala konventioner om skydd för äganderätt:

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Parisakten, 1971).

Konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram och
radioföretag (Rom, 1961).

-    Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för
vilka varumärken gäller (Genéveakten, 1977, ändrad 1979).

-    Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken

(Stockholmsakten, 1967, ändrad 1979).

-    Protokoll till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken
(Madrid, 1989).

Budapestkonventionen om internationellt erkännande av deponering av
mikroorganismer för patentändamål (1977, ändrad 1980).

Internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter

(Genéveakten, 1991).

131

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.   Före utgången av det sjunde året efter detta avtals ikraftträdande skall Jordanien
ansluta sig till följande multilaterala konventioner

Konventionen om patentsamarbete (Washington, 1970, ändrad 1979 och
reviderad 1984).

3.   Jordanien åtar sig att ge tillräckligt och effektivt skydd av patent för kemikalier och
läkemedel i enlighet med artiklarna 27 till 34 i WTO-avtalet om handelsrelaterade
aspekter av immaterialrätter, före utgången av det tredje året efter detta avtals
ikraftträdande eller från och med Jordaniens anslutning till WTO, beroende på vilket som
sker först.

4.   Associeringsrådet kan besluta att punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas även på andra
multilaterala konventioner på det här området.

5.   Parterna bekräftar den betydelse de fäster vid de förpliktelser som följer av följande
multilaterala konvention:

Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten

(Stockholmsakten, 1967, ändrad 1979).

132

Prop. 1998/99:57

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER PROTOKOLL

PROTOKOLL 1

Om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av
jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien

PROTOKOLL 2

Om den ordning som skall tillämpas på import till Jordanien av
jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen

PROTOKOLL 3

Om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för
administrativt samarbete

PROTOKOLL 4

Om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor

133

PROTOKOLL 1

OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS

PÅ IMPORT TILL GEMENSKAPEN AV

JORDBRUKSPRODUKTER MED URSPRUNG I JORDANIEN

Prop. 1998/99:57

Bilaga

135

Prop. 1998/99:57
Bilaga

1.   De produkter med ursprung i Jordanien som förtecknas i bilagan skall tillåtas importeras
till gemenskapen på de villkor som anges nedan och i bilagan.

2.   a) Tullarna skall antingen avskaffas eller sänkas med den procentsats som anges i

kolumn "A".

b) I fråga om vissa produkter, för vilka Gemensamma tulltaxan föreskriver tillämpning
av en värdetull och en särskild tull, skall de procentsatser för sänkning som anges i
kolumnerna "A" och "C" endast tillämpas på värdetullen.

3.   I fråga om vissa produkter skall tullarna avskaffas inom ramen för de tullkvoter som
anges i kolumn "B” för var och en av dessa produkter. För de kvantiteter som importeras
utöver kvoterna skall den gemensamma tullen beroende på vilken vara som avses tas ut i sin
helhet eller sänkas med den procentsats som anges i kolumn "C".

4.   För vissa produkter som anges i punkt 3 och i kolumn "D” skall tullkvoterna från och
med ikraftträdandet av detta avtal ökas på grundval av fyra lika stora årliga delar som var och
en motsvarar 3 % av dessa belopp.

5.     För vissa produkter som anges i kolumn "D" får gemenskapen fastställa en
referenskvantitet om den, mot bakgrund av den årliga översyn av handeln som den skall
genomföra, konstaterar att de importerade kvantiteterna hotar att orsaka svårigheter på
gemenskapsmarknaden. Om importvolymen för en av dessa produkter skulle överstiga
referenskvantiteten kan gemenskapen tilldela produkten i fråga en tullkvot, vars volym skall
motsvara referenskvantiteten. För de kvantiteter som importeras utöver kvoten skall tullen,
beroende på vilken produkt som avses, tas ut i sin helhet eller sänkas med den procentsats
som anges i kolumn "C".

136

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA

Q

©

J2

o

o

~q

E

-X

-X

-X

o

o

o

E

o

o

o

CO

Q.

Q.

Q.

-Q

ID

c e
© ©

LO

CD

0

*- CD

-X

O C

-X

X

15

C

-X •-
S X

C

C

(0

CL

> «

CL

Q.

«0

>

CD

q>

,g>^

O)

O)

c

c i

C

C

LU

lu m

LU

LU

© »= ® o
ra > ® 3

c o ® =
G □ *2 □

O

O

*2 c *-
« £ 2 ra

CD

CD

73 1 > lo

z3^

> t

o

O

O

O
o

O

JX   w

= °

o

O

O

O

O

04

z>

L. -Q

ajg ®

f SIs^

o

O

O

O

o

O

o

O

O

O

Z - ra = o?

o

O

o

O

o

O

o

O

O

o

CO W   C

T5 > ©
® « E

u>

tn

CO

E

.x

1

©

o

■©

t

x:

-31

c
©

E

JD

E

CO

o
o

K.
©

:O

©
-□

2

J2

©
D
C
©

O =
© Q.
o “
co O

CO

©

©
>
o
c

’u-
©
D
C

o

C
-X

-X

-

O I

-Q
©

c
©

c

o

-o

CO

3

©

>

av fårmjölk

stamknölar, r

er, 1 vila

©
-a

©
CL

E

>

c
©

>

ommor, friska

©
TD

©
-a
c

co

©

o

CL
>•
Z

c

©

©

T3

C
D

mber-31 mar

©
lx E
2 xi

©
a*-

c

> s

c
©

©
TJ

C

s-

©
*5

c

2

CO

c
©

©
TJ

C

©

CO
o
§

Lökar,

E
o
N
£.

Rosor,

JD

c

CD

©

E
o
H

©
o
©
TJ

2 7.

© ©

Q.T5
© C
XI D

-X

2

5

Huvud
mars

5

o

2

CO

O

ID

n

o

o

CO

CD

CD

o

o

o

O

O

CD

O

o

O

n

CD

T—

O

o

c.

CD

o>

CD

o

CD

»“

04

o

CD

CD

CD

O

O

O

T-

O

04

O

CO

CO

V-

CD

r-

CD

z

O

o

O

O

O

o

o

o

T—

O

«—

o

xc

tT
O

o

o

04
O

CO
o

o

04
O


O

04
O

r*
o


O

CD
O

r**
o

CD
O

r*
o

X

X

CD

CD

CD

X

X

r*

X

X

o*

X

X

©

©

O

O

O

©

o

©

o

©

©

o

©

o

©

E

CD

TD

E

o
g

5

C 5 □
■o ®

> -x «
• £ z
co C u
Ml

JH > E
§
S a o
c c CO

« JC n JC ffl
? 2 ° ö ®
s £ S 2 £
#:?s*

iä£ 8 •
2 c “ ® ’
> ® é E o
•?•£”
co ~ — i e
il
?]
z =

75 •
2 S e
I-os
□ se
? 2 ?
X h- 2

beskrivning tillsammans.

137

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Q

O

m

®

jn

ö

o

ö

ö

-X

-X

-X

E

o

o

O

O

E

b

o

O

O

WJ

o.

Q.

CX

Q.

12

in

in

in

ID

-X

-X

-X

-X

c

c

c

C

-X

2

2

2

CO

CX

CX

CX

CX

:C0

cn

cn

□)

CD

OT

c

C

C

C

LU

LU

LU

LU

" ® = O
o > •> 5

c <5  ="">

= □  5

åo £ S o>
tn ® c —

09

O

CD

40

09

•g □ > ;ö
f - i E

° t

O

-X

O

— o

t2>

~ i_ -O

3>S ?
h>s

O

O

o

O

O

O

o

O

O

O

O

~ — O) ~

o

o

o

O

O

o

o

o

O

O

O

r—

Neds
av ti
mes1
n

O

‘co

E

w

Q.

cn

<>

co
i

>

co

E

e

®

CO

r-

från
bruari

er-30

CO
I

J3

E

CD

O

£

co

r> eller

ber-3

co
I

®

O) ®
c *-

iden 1 novemb

®
-Q

■O

2.

2

e

e

cn

O)
JO

W)

2

<>
>

än 15 cm lå
till slutet av

O

2

O

c

CD
fO

nder tiden 1

iden 1 janua

tiden

-30 april

ktena Capsic
nta, Andra

ir tiden

15 mars

tiden 1 novr

tiden 1 nove

kortare
vember

under t

CD
■Q

C

v>

giner, u

under t

a under

vember

ir av slä
na Pime

ini unde

amber-'

a under

co
jz

I under

CO o

-X

O

£ ®

x:

Q

o

•KO

-X C

O
c

®

-Q

=

®

Q.

c

•3

o
Q

®
TI

v>

_o

o

-X
C

□ O

:O

cx

2

Q.

®

co

LO

2

03

0 w-

CD

CD

CO

(D

Q.

LL_ V)

04

Q-

<>

U_

o

in

O

O

o

O

CO

CD

O

Q

O

OI

03

O

O

O

*■”

o.

CD

CD

in

O

o

O

O

o

O

o

O

CD

T—

O

O

O

O

O

04

OJ

OJ

<>

'T

CD

CD

r*.

CD

CD

CD

CD

<>

C

O

o

CO

co

cd

CD

CD

O)

O

o

CD

CD

CD

CD

CD

Z

O

o

O

o

o

O

O

O

CD

0)

O

O

O

O

O

r-
o

o

o.
O

r-
o

r-
o

o.
O

07I

O

CD
O

CD
o


o

07'

o

O>
O


o

r*

o.

X

X

X

X

X

X

r*

o*

X

X

X

X

X

o

O

®

o

®

®

®

®

o

O

®

o

o

®

®

tillnedsättningen för den särskilda tullen.

(’) K-nummer i enlighet med förordning (EG) nr 1734/96. L 238 av den 19.9.1996,

138

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Q

Särskilda bestämmelser

| Enligt punkt 5 i protokoll 1

| Enligt punkt 5 i protokoll 1

| Enligt punkt 5 i protokoll 1

Enligt punkt 5 i protokoll 1

Enligt punkt 5 i protokoll 1

Nedsättning av
tullen utöver
nuvarande eller
möjlig tullkvot

O
co

09

09

40

o
co

Tullkvot

Volym

t

1000

1000

100

Nedsättning!')
av tullen för
mest gynnad
nation
%

100 1

100

o
o

O
o

O

40

001

100

100

O
o

100

100

100

100

O
o

O
o

Oi
JE

co

co
>

CO

O

Andra frukter av släktena Capsicum eller
av släktena Pimenta,

Torkade baljväxtfrön andra än för sådd

Dadlar

| Fikon under tiden 20 maj-1 september

I Mango och guava

| Färska apelsiner

Färska mandariner

| Citroner färska

I Grapefrukt

Vindruvor färska, under tiden

1 februari-11 juli

Meloner som väger högst 600 gram
undertiden 1 november-31 maj

Vattenmeloner färska, under tiden

1 april-15 juni

Jordgubbar under tiden

1 januari-31 mars

Granatäpple under tiden
1 augusti-30 september

I Skal av citrusfrukter eller meloner

C
Z

LO
cn

O
co

O

r*
o

X
®

0710 80 59

ex 0713

0804 10

ex 0804 20

ex 0804 50 00

O

m
o
co
o

X
®

ex 0805 20

ex 0805 30

o

LO
O
co
o

ex 0806 10 29

ex 0807 19 00

ex 0807 11 00

ex 0810 10 05

ex 0810 90 85

o
o
o
o

co
o

beskrivning tillsammans.

139

Prop. 1998/99:57

Bilaga

a

Särskilda bestämmelser

Enligt punkt 4 i protokoll 1

Enligt punkt 4 i protokoll 1

Enligt punkt 4 i protokoll 1

Tullkvoten avser torrvara
28/30 % för förvaltning skall
de koefficienter som avses i
bilaga V, 1 i förordn 1709/84
användas.

Nedsättning av
tullen utöver
nuvarande eller
möjlig tullkvot

Tullkvot

Volym

t

1 000

1 000

O
o
o

Nedsättningfl
av tullen för
mest gynnad
nation
%

100

100

O
o

001

Varuslag (3)

Frukter av släktena Capsicum och av
släktena Pimenta, varken krossade eller
malda

Beredningar av grönsaker

| Beredningar av frukter

| Tomatkoncentrat

C

Z

0904 20 39

2001 förutom

2001 90 50

2001 90 30.

2001 90 40 och

2001 90 60

2004 förutom

2004 10 91 och

2004 90 10

2005 förutom

2005 60

2005 20 10 och

2005 80 00

2007

2008 förutom
20 08 11 10,
2008 91 00,

2008 40,

2008 70,

2008 99 85 och

2008 99 91

2009 förutom

2009 11, 2009 19

2009 20 och

2009 30

2002 90 31

2002 90 39

2003 90 91

2002 90 99

beskrivning tillsammans.

140

PROTOKOLL 2

OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS

PÅ IMPORT TILL JORDANIEN

AV JORDBRUKSPRODUKTER

MED URSPRUNG I GEMENSKAPEN

Prop. 1998/99:57

Bilaga

141

Prop. 1998/99:57
Bilaga

1.   De produkter med ursprung i gemenskapen som förtecknas i bilagan skall godkännas för
import till Jordanien i enlighet med de villkor som anges nedan och i bilagan.

2.   Importtullar och avgifter med motsvarande verkan skall inte vara högre än de som anges
i kolumn A.

142

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA

A

KN-nr

Varuslag

Tull % eller särskild
avgift

0102 10

Levande renrasiga avelsdjur

JD 10/styck

0102 90

Andra levande nötkreatur

JD 10/styck

0201 20

Färskt kött av nötkreatur, med ben

5

0201 30

Färskt kött av nötkreatur, benfritt

5

0202 30

Fruset kött av nötkreatur, benfritt

5

0405 00

Smör/fetter/oljor framställda av mjölk, bredbara
smörfettsprodukter

5

0406 30

Smältost inte riven eller pulveriserad

20

0701 10

Utsädespotatis färskt

5

0713 10

Torkade ärter

10

0713 50

Torkade bondbönor

5

1002 10

Durumvete

0

1001 90

Annat vete

0

1003 00

Korn

5

1005 90

Majs annan än utsädesmajs

5

1006 30

Helt eller delvis slipat ris

5

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete
och råg

0

1103 1 1 10

Krossgryn samt grovt mjöl av durumvete

15

1103 13

Krossgryn samt grovt mjöl av majs

10

1107 10

Malt, orostat

10

2005 70

Konserverade oliver

40

2008 70

Beredda eller konserverade persikor

40

2301 10

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av
kött

5

2301 20

Mjöl och pelletar av fisk och ryggradslösa
vattendjur

5

2304 00

Oljekakor /återstoder av sojabönolja

5

2309 90

Beredningar av sådana slag som används vid
utfodring av djur, andra än hund- och kattfoder

10

143

Prop. 1998/99:57

Bilaga

PROTOKOLL 3

OM DEFINITIONEN AV BEGREPPET

"URSPRUNGSPRODUKTER" OCH

METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

145

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET "URSPRUNGSPRODUKTER'

- Artikel 2

Allmänna villkor

- Artikel 3

Bilateral kumulation av ursprung

- Artikel 4

Helt framställda produkter

- Artikel 5

Tillräckligt bearbetade eller förädlade produkter

- Artikel 6

Otillräckliga bearbetnings- eller förädlingsåtgärder

- Artikel 7

Kvalificerande enhet

- Artikel 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

- Artikel 9

Satser

- Artikel 10

Neutrala element

AVDELNING III

TERRITORIELLA KRAV

- Artikel 11

T erritorialitetsprincip

- Artikel 12

Direkttransport

- Artikel 1 3

Utställningar

Prop. 1998/99:57

Bilaga

146

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 14

Förbud mot tullrestitution eller tullbefrielse

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 1 5

Allmänna villkor

Artikel 1 6

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

Artikel 17

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 i efterhand

Artikel 18

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

Artikel 1 9

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat
eller upprättat ursprungsintyg

Artikel 20

Villkor för utfärdande av en fakturadeklaration

Artikel 21

Godkänd exportör

Artikel 22

Ursprungsintygets giltighetstid

Artikel 23

Företeende av ursprungsintyg

-    Artikel 24

Import i delposter

Artikel 25

Undantag från ursprungsintyg

Artikel 26

Underlag

Artikel 27

Bevarande av ursprungsintyg och underlag

Artikel 28

Avvikelser och formella fel

Artikel 29

Belopp i ecu

147

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING VI

ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 30

Ömsesidigt bistånd

Artikel 31

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 32

Tvistlösning

Artikel 33

Påföljder

Artikel 34

Frizoner

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 35

Tillämpning av protokollet

Artikel 36

Särskilda villkor

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 37

Ändringar i protokollet

Artikel 38

Genomförande av protokollet

Artikel 39

Varor i transit eller i lager

BILAGOR

Bilaga I

Inledande anmärkningar

Bilaga II

Förteckning över bearbetning eller förädling som måste utföras på icke-
ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten skall kunna erhålla
ursprungsstatus

Bilaga III

Varucertifikat EUR.1

Bilaga IV

Fakturadeklaration

148

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ARTIKEL 1

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)  tillverkning-, alla slag av bearbetning eller förädling inbegripet sammansättning eller

särskilda åtgärder,

b)  material-, alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar osv. som används vid

tillverkningen av produkten,

c)  produkt-, den produkt som framställs, även om den är avsedd för senare användning i

en annan tillverkningsprocess,

d)  varor, både material och produkter,

e)  tullvärde-, det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av

artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Överenskommelse om tullvärdet i WTO),

149

Prop. 1998/99:57

Bilaga

f)    pris fritt fabrik-, det pris som betalas för produkten till den tillverkare i gemenskapen eller
i Jordanien i vars företag den sista bearbetningen eller förädlingen ägt rum, inbegripet
värdet av allt använt material, med avdrag för inhemska skatter som återbetalas eller
kan återbetalas när den framställda produkten exporteras,

g)   materialvärde: tullvärdet vid tidpunkten för import av det icke-ursprungsmaterial som
används eller, om detta inte är känt och inte säkert kan fastställas, det första
fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Jordanien,

h)   ursprungsmaterialets värde: tullvärdet på sådant material enligt definitionen i g, tillämpad
med nödvändiga ändringar,

i)    mervärde: priset fritt fabrik minus tullvärdet för allt ingående material som inte har sitt
ursprung i det land där produkterna framställs,

j)    kapitei och tulltaxenummer. de kapitel och tulltaxenummer (med fyrställig sifferkod) som
används i nomenklaturen för Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering,
i detta protokoll kallat "Harmoniserade systemet" eller "HS",

k)    klassificeras: avser klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst
tulltaxenummer,

l)    parti: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller
som omfattas av ett enda transportdokument, för hela transporten från exportören till
mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura,

m)   territorier, inbegriper territorialvatten.

150

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

ARTIKEL 2

Allmänna villkor

1.  Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)  Produkter som helt framställts inom gemenskapen i enlighet med artikel 4 i det här
protokollet.

b)  Produkter som framställts inom gemenskapen och som innehåller material som inte
helt framställts där, om dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller
förädling inom gemenskapen i enlighet med artikel 5 i det här protokollet.

2.  Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i Jordanien:

a) Produkter som helt framställts i Jordanien i enlighet med artikel 4 i det här protokollet.

151

Prop. 1998/99:57

Bilaga

b) Produkter som framställts i Jordanien och som innehåller material som inte helt
framställts där, om dessa material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling i
Jordanien enligt innebörden i artikel 5 i det här protokollet.

ARTIKEL 3

Bilateral kumulation av ursprung

1. Material med ursprung i gemenskapen skall betraktas som material med ursprung i
Jordanien om det ingår i en produkt som framställts där. Det är inte nödvändigt att sådant
material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling, förutsatt att det har genomgått
bearbetning eller förädling utöver vad som anges i artikel 6.1 i det här protokollet.

2. Material med ursprung i Jordanien skall betraktas som material med ursprung i
gemenskapen om det ingår i en produkt som framställts där. Det är inte nödvändigt att sådant
material har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling, förutsatt att det genomgått
bearbetning eller förädling utöver vad som anges i artikel 6.1 i det här protokollet.

152

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 4

Helt framställda produkter

1. Följande produkter skall anses vara helt framställda antingen inom gemenskapen eller i
Jordanien:

a)   Mineraliska produkter som utvunnits ur jorden eller havsbottnen där.

b)   Vegetabiliska produkter som skördats där.

c)   Levande djur som fötts och uppförts där.

d)   Produkter som erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)   Produkter från jakt eller fiske som utövats där.

f)    Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet utanför
gemenskapens eller Jordaniens territorialvatten av deras fartyg.

g)   Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som
avses i f.

h)   Begagnade föremål som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning
av råvaror, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller
som avfall.

153

Prop. 1998/99:57

Bilaga

i)    Avfall och skrot som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j)    Produkter som utvunnits ur eller under havsbottnen utanför deras territorialvatten,
förutsatt att de har ensamrätt att bearbeta denna havsbotten eller lager under denna.

k)   Varor som framställts där uteslutande av de produkter som anges i a-j.

2.   Med uttrycken deras fartyg och deras fabriksfartyg i punkt 1 f och gavses endast fartyg

och fabriksfartyg

a)   som är registrerade eller anmälda för registrering i en EG-medlemsstat eller i Jordanien,

b)   som för en EG-medlemsstats eller Jordaniens flagg,

c)   som till minst 50 procent ägs av medborgare i EG-medlemsstater som är hemmahörande
eller icke-hemmahörande i Jordanien, eller av ett bolag med huvudkontor i någon av
dessa stater eller i Jordanien, i vilket företagsledaren eller företagsledarna och
ordföranden i styrelsen eller tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i dessa
organ är medborgare i en EG-medlemsstat som är hemmahörande eller icke-
hemmahörande i Jordanien, och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller
aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater, Jordanien eller dessas
offentliga organ eller medborgare,

d)   vilkas befälhavare och övriga befäl är medborgare i medlemsstater eller i Jordanien, och

e)   vilkas besättning till minst 75 procent består av medborgare i EG-medlemsstater eller i
Jordanien.

154

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 5

Tillräckligt bearbetade eller förädlade produkter

1.   Vid tillämpning av artikel 2 skall produkter som inte är helt framställda anses vara
tillräckligt bearbetade eller förädlade om villkoren som anges i förteckningen i bilaga II är
uppfyllda.

De ovan nämnda villkoren anger i fråga om alla produkter som omfattas av det här avtalet den
bearbetning eller förädling som måste utföras på icke-ursprungsmaterial som används vid
tillverkningen och tillämpas endast med avseende på sådant material. Av detta följer att om
en produkt som har fått ursprungsstatus genom att uppfylla villkoren i förteckningen används
vid tillverkningen av en annan produkt, är de villkor som gäller för den produkt i vilken den
ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-ursprungsmaterial som
kan ha använts när den tillverkades.

2.   Trots bestämmelserna i punkt 1 får dock icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren

i förteckningen inte får användas vid tillverkning av en produkt användas om

a)    dess totala värde inte överstiger 10 procent av produktens pris fritt fabrik,

b)   inget av de procenttal som anges i förteckningen för det högsta värdet av
icke-ursprungsmaterial överskrids vid tillämpningen av denna punkt.

155

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitel 50-63 i
Harmoniserade systemet.

3. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas utom i de fall som anges i artikel 6.

ARTIKEL 6

Otillräckliga bearbetnings- eller förädlingsåtgärder

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder för bearbetning
eller förädling anses otillräckliga för att ge status som ursprungsprodukter, oavsett om kraven
i artikel 5 är uppfyllda:

a)    Behandling för att säkerställa att produkterna bevaras i gott skick under transport och
lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten,
svavelsyrlighetsvatten eller i andra vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och
liknande åtgärder).

b)   Enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, sortering,
klassificering, hoppassning (inklusive sammanföring av artiklar i satser), tvättning,
målning eller delning.

c)   i) Ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin.

ii) Förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kort eller plattor

m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder.

156

Prop. 1998/99:57
Bilaga

d)   Anbringande av märken, etiketter eller liknande kännetecken på produkter eller
förpackningar.

e)    Enkel blandning av produkter, även av skilda slag, om en eller flera i blandningarna
ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren i det här protokollet för att kunna anses
ha ursprung i gemenskapen eller i Jordanien.

f)    Enkel sammansättning av delar i avsikt att framställa en komplett produkt.

g)   En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a-f.

h)    Slakt av djur.

2. Alla åtgärder som vidtas antingen i gemenskapen eller i Jordanien när det gäller en viss
produkt skall betraktas tillsammans vid fastställande av huruvida den bearbetning eller
förädling som produkten har genomgått skall anses vara otillräcklig i enlighet med punkt 1.

ARTIKEL 7

Kvalificerande enhet

1. Den kvalificerande enheten för tillämpning av bestämmelserna i det här protokollet skall
vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificering enligt Harmoniserade
systemets nomenklatur.

157

Prop. 1998/99:57
Bilaga

Av detta följer att

a)   då en produkt som är sammansatt av en grupp eller en sammanföring av artiklar
klassificeras under ett enda tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, utgör helheten
den kvalificerande enheten,

b)   när ett parti består av ett antal identiska produkter som klassificeras enligt samma
tulltaxenummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid
tillämpning av bestämmelserna i det här protokollet.

2. Om förpackningarna vid tillämpning av allmänna regeln nr 5 i Harmoniserade systemet
inbegrips i produkten vid klassificeringen, skall de inbegripas även vid
ursprungsbestämningen.

ARTIKEL 8

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med utrustning, en maskin, en
apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör
standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon
eller inte har fakturerats särskilt.

158

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 9

Satser

Varor i satser, i den mening som avses i allmänna regeln nr 3 i Harmoniserade systemet,
anses som ursprungsprodukter under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter
utgör ursprungsprodukter. Varor i satser som består av såväl ursprungsprodukter som icke-
ursprungsprodukter skall dock i sin helhet anses vara ursprungsprodukter, om värdet av icke
ursprungsprodukterna inte överstiger 1 5 procent av satsens pris fritt fabrik.

ARTIKEL 10

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt eller ej, är det inte nödvändigt att
fastställa ursprunget på följande, som kan användas vid dess tillverkning:

a)    Elektrisk energi, bränsle.

b)   Anläggningar och utrustning.

c)   Maskiner och verktyg.

d)   Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i produktens slutliga
sammansättning.

159

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING III

TERRITORIELLA KRAV

ARTIKEL 11

T erritorialitetsprincip

1.   De villkor som anges i avdelning II i fråga om erhållande av ursprungsstatus skall
uppfyllas kontinuerligt inom gemenskapen eller i Jordanien.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Jordanien till ett annat
land återinförs skall de anses vara icke-ursprungsprodukter, om det inte på ett för
tullmyndigheterna tillfredsställande sätt kan visas att

a)   de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b)   de inte har genomgått något förfarande utöver det som var nödvändigt för att bevara
dem i gott skick under tiden i det andra landet eller medan de exporterades.

160

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 1 2

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i avtalet gäller endast för produkter som uppfyller
villkoren i det här protokollet och som transporteras direkt mellan gemenskapen och
Jordanien. Produkter som utgör ett enda parti får emellertid transporteras genom andra
territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier,
förutsatt att produkterna står under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet
och inte undergår annan behandling än lossning, omlastning eller någon åtgärd för att bevara
dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning (pipeline) genom annat territorium än
gemenskapens eller Jordaniens.

2.    För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheterna i
importlandet uppvisas

a)   ett enda transportdokument som gäller för transporten från exportlandet genom
transitlandet, eller

b)   ett av tullmyndigheterna i transitlandet utfärdat intyg som innehåller

i) en noggrann produktbeskrivning,

161

6 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ii)   datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall,
namnen på de fartyg eller andra transportmedel som använts, och

iii)   uppgift om under vilka omständigheter produkterna befann sig i transitlandet, eller

c) i avsaknad härav, annat skriftligt underlag.

ARTIKEL 13

Utställningar

1. Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i annat land och som efter
utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Jordanien skall vid importen
åtnjuta fördelarna med avtalet, förutsatt att det på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande
sätt styrks

a)    att en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Jordanien till
utställningslandet och ställt ut dem där,

b)   att den exportören har sålt eller på annat sätt avyttrat produkterna till en person i
gemenskapen eller i Jordanien,

c)   att produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har avsänts i samma skick
som de sändes till utställningen, och

162

Prop. 1998/99:57
Bilaga

d) att produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts för annat
ändamål än för demonstration på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i
avdelning V och i vanlig ordning företes för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens
namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan ytterligare dokumentation begäras för
att styrka de villkor under vilka produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 skall gälla för alla handels-, industri-, jordbruks- och
hantverksutställningar samt mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka
produkterna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte
anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

ARTIKEL 14

Förbud mot tullrestitution eller tullbefrielse

1. Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i
gemenskapen eller i Jordanien och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt
bestämmelserna i avdelning V skall inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tull av
något slag i gemenskapen eller i Jordanien.

163

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.   Förbudet i punkt 1 skall gälla för varje föranstaltande om återbetalning eller
efterskänkande, helt eller delvis av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas
i gemenskapen eller i Jordanien för material som används vid tillverkningen, om sådan
återbetalning, eller sådant efterskänkande uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter
som framställts av materialet i fråga exporteras men inte om de behålls där för inhemsk
användning.

3.   En exportör av produkter som täcks av ursprungsintyg skall vara beredd att när som
helst, på begäran av tullmyndigheterna, förete alla dokument som visar att ingen tullrestitution
har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av ifrågavarande
produkter, och att tullar och avgifter med motsvarande verkan som tillämpas på sådana
material faktiskt har erlagts.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1-3 skall också tillämpas på förpackningar som avses i
artikel 7.2, tillbehör, reservdelar och verktyg som avses i artikel 8 och produkter i satser som
avses i artikel 9, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter.

5.   Bestämmelserna i punkterna 1-4 skall endast tillämpas på material av sådant slag som
omfattas av avtalet. De får heller inte utesluta tillämpning av ett exportbidragssystem för
jordbruksprodukter som gäller vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

6.   Bestämmelserna i den här artikeln skall börja tillämpas fyra år efter detta avtals
ikraftträdande. Dessa bestämmelser kan omprövas efter överenskommelse.

164

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

ARTIKEL 1 5

Allmänna villkor

1.   För produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Jordanien och
produkter med ursprung i Jordanien som importeras till gemenskapen skall vid importen de
förmåner som är förbundna med avtalet gälla mot företeende av antingen

a)   ett varucertifikat EUR.1, för vilket en förlaga finns i bilaga 111, eller

b)   i de fall som anges i artikel 20.1, en deklaration, vars text framgår av bilaga IV,
avgiven av exportören på en faktura, packsedel eller någon annan kommersiell
handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av produkterna för att göra det möjligt
att identifiera dem (nedan kallad "fakturadeklaration").

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter i den mening som avses i
detta protokoll i de fall som anges i artikel 25 åtnjuta fördelarna med avtalet utan att någon
av de handlingar som anges ovan behöver företes.

165

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 16

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet efter skriftlig
ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål skall exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både
varucertifikat EUR.1 och ansökningsblanketten, för vilka förlagor finns i bilaga III. Dessa
blanketter skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på, i enlighet med
bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall
detta ske med bläck och tryckbokstäver. Produktbeskrivning skall anges i det fält som är
avsett för detta ändamål, varvid alla rader skall fyllas i. Om fältet inte fylls i fullständigt skall
en vågrät linje dras under sista raden i produktbeskrivningen och det tomma utrymmet korsas
över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 skall vara beredd att när som helst
på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet där varucertifikatet EUR.1 utfärdas förete alla
relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att
övriga krav i detta protokoll är uppfyllda.

166

Prop. 1998/99:57

Bilaga

4.   Varucertifikatet EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i en av EG:s
medlemsstater eller Jordanien om de berörda produkterna kan anses vara produkter med
ursprung i gemenskapen eller i Jordanien eller i ett av de andra länder som avses i artikel 4
och uppfyller övriga krav i det här protokollet.

5.   De utfärdande tullmyndigheterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att produkterna har ursprungsstatus och att övriga krav i det här protokollet är
uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära all den bevisning och att utföra alla
granskningar av exportörens räkenskaper eller alla andra kontroller som de bedömer lämpliga.
De utfärdande tullmyndigheterna skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2
är vederbörligen ifyllda. De skall särskilt kontrollera om utrymmet för produktbeskrivningen
har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens
förfogande så snart utförseln faktiskt ägt rum eller säkerställts.

ARTIKEL 1 7

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 i efterhand

1. Trots vad som sägs i artikel 1 6.7 får Varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter
exporten av de produkter som certifikatet avser om

a) det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller
särskilda omständigheter, eller

167

Prop. 1998/99:57

Bilaga

b) det på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt visas att varucertifikat EUR.1
utfärdades men inte godtogs vid importen av tekniska skäl.

2.   För tillämpningen av punkt 1 skall exportören i sin ansökan ange ort och datum för
exporten av de produkter som EUR.1-certifikatet avser och ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha
kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan stämmer överens med
uppgifterna i motsvarande akt.

4.   EUR.1 som utfärdas i efterhand måste förses med någon av följande påskrifter:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",

"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",

"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERF0LGENDE",

"EKAO0EN EK TON YZTEPQN", "EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND", " j JiL        ",

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 skall föras in i fältet "Anmärkningar" på
varucertifikatet EUR.1.

168

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 18

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stjäls, förloras eller förstörs får exportören vända sig till
de tullmyndigheter som utfärdat det och begära att ett duplikat upprättas på grundval av de
exportdokument som finns hos tullmyndigheterna.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt måste förses med en av följande påskrifter:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPL1CATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",

"ANTirPAtpO”, "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 skall föras in i fältet "Anmärkningar” på duplikatet
av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet skall ha utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och
gälla från och med den dagen.

169

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 1 9

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett

tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukterna står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller i Jordanien
skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera
varucertifikat EUR.1, i avsikt att sända alla eller några av dessa produkter någon annanstans
inom gemenskapen eller Jordanien. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 skall utfärdas av det
tullkontor under vars kontroll produkten befinner sig.

ARTIKEL 20

Villkor för upprättande av fakturadeklaration

1.   Fakturadeklarationen som avses i artikel 15.1 b får upprättas

a)   av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21,

b)    av vilken exportör som helst för vilket parti som helst som består av ett eller flera kollin
innehållande ursprungsprodukter vilkas totala värde inte överstiger 6 000 ecu.

2.   Fakturadeklaration får upprättas om ifrågavarande produkter kan anses som produkter
med ursprung i gemenskapen eller i Jordanien och uppfyller övriga krav i det här protokollet.

170

Prop. 1998/99:57

Bilaga

3.   Den exportör som upprättar en fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst, på
begäran av tullmyndigheterna i exportlandet, förete alla relevanta handlingar som styrker de
berörda produkternas ursprungsstatus liksom att övriga krav i det här protokollet har uppfyllts.

4.   Fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom maskinskrivning, stämpling eller
tryckning på fakturan, packsedeln eller annan kommersiell handling, enligt förlagan i bilaga IV,
med användande av en av de språkliga versioner som anges i den bilagan enligt
bestämmelserna i exportlandets nationella lag. Om deklarationen skrivs för hand, skall den
skrivas med bläck och med tryckbokstäver.

5.   Fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör

i den mening som avses i artikel 21 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om
han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han ikläder sig fullt
ansvar för varje fakturadeklaration som identifierar honom som om den undertecknats av
honom för hand.

6.   En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser
exporteras, eller i efterhand om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de
produkter som den avser.

171

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 21

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en exportör som ofta sänder produkter enligt
det här avtalet tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda
produkternas värde. En exportör som ansöker om sådant tillstånd måste på ett för
tullmyndigheterna tillfredsställande sätt lämna de garantier som är nödvändiga för att
kontrollera att produkterna har ursprungsstatus liksom att övriga krav i detta protokoll är
uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja någon ställning som godkänd exportör på de villkor som de
anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna skall tilldela den godkände exportören ett tillståndsnummer som skall
anges i fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur den godkände exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De skall göra detta när den
godkände exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller
villkoren som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet på ett oriktigt sätt.

172

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 22

Ursprungsintygets giltighetstid

1.   Ett ursprungsintyg skall gälla i fyra månader räknat från dagen för utfärdande i
exportlandet och företes för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som företes för tullmyndigheterna i importlandet efter sista dagen för
företeende enligt punkt 1 får godkännas för förmånsbehandling om underlåtelsen att lämna in
dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   I andra fail av försenat uppvisande får tullmyndigheterna i importlandet godkänna
ursprungsintygen om produkterna har företetts för dem före nämnda sista dag.

ARTIKEL 23

Företeende av ursprungsintyg

Ursprungsintyg skall företes för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden
som gäller i det landet. De nämnda myndigheterna får begära en översättning av ett
ursprungsintyg och får också kräva att importdeklarationen åtföljs av ett intyg från importören
om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpningen av avtalet.

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 24

Import i delposter

Om isärtagna eller inte ihopsatta produkter, enligt den allmänna regeln nr 2 a i Harmoniserade
systemet, vilka klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nr 7308 och 9406 i
Harmoniserade systemet importeras i delposter på begäran av importören och på de villkor
som har fastställts av tullmyndigheterna i importlandet, skall ett enda ursprungsintyg för
sådana produkter företes för tullmyndigheterna vid import av den första delposten.

ARTIKEL 25

Undantag från ursprungsintyg

1. Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller ingår i resandes
personliga bagage skall godtas som ursprungsprodukter utan att något ursprungsintyg
behöver företes, om importen av sådana produkter inte har kommersiell karaktär, om
produkterna har deklarerats uppfylla kraven i detta protokoll och om det inte finns något tvivel
om riktigheten i en sådan deklaration. I fråga om postpaket kan denna deklaration göras på
importdeklarationen C2/CP3 eller på ett pappersark som biläggs den blanketten.

174

Prop. 1998/99:57
Bilaga

2.   Import som har tillfällig karaktär och uteslutande avser produkter för mottagarens, de
resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell
karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är
kommersiellt.

3.   Vidare får det sammanlagda värdet av dessa produkter inte överstiga 500 ecu i fråga om
småpaket eller 1 200 ecu i fråga om produkter som ingår i resandes personliga bagage.

ARTIKEL 26

Underlag

De handlingar som avses i artiklarna 16.3 och 20.3 och som används för att bevisa att de
produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses som
produkter med ursprung i gemenskapen eller i Jordanien och uppfylla de övriga kraven i detta
protokoll är bland annat följande:

a)    Direkta bevis för vilka åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att
framställa de berörda varorna enligt vad som framgår av exempelvis dennes räkenskaper
eller interna bokföring.

b)   Handlingar som bevisar de använda materialens ursprungsstatus och som utfärdats eller
upprättats i gemenskapen eller i Jordanien, om dessa handlingar används i enlighet med
inhemsk lagstiftning.

175

Prop. 1998/99:57
Bilaga

c)   Handlingar som bevisar bearbetningen eller förädlingen av material i gemenskapen eller i
Jordanien och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller i Jordanien, om dessa
handlingar används i enlighet med inhemsk lagstiftning.

d)   Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som bevisar använt materials
ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller i Jordanien i
enlighet med det här protokollet.

ARTIKEL 27

Bevarande av ursprungsintyg och underlag

1.   Den exportör som ansöker om utfärdande av varucertifikat EUR.1 skall under minst
tre år bevara de handlingar som anges i artikel 1 6.3.

2.   Den exportör som upprättat en fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en
kopia av denna liksom de handlingar som anges i artikel 20.3.

3.   Tullmyndigheterna i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 skall under minst
tre år bevara den ansökningsblankett som anges i artikel 16.2.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1
och fakturadeklarationer som företetts för dem.

176

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 28

Avvikelser och formella fel

1.   Upptäckten av mindre avvikelser mellan uppgifterna i ursprungsintyget och uppgifterna

i de handlingar som företetts för tullkontoret i syfte att uppfylla formaliteterna vid import av
produkterna medför inte i sig att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det på vederbörligt
sätt fastställs att dokumentet motsvarar de företedda produkterna.

2.    Uppenbara formella fei såsom skrivfel i ett ursprungsintyg skall inte leda till att
handlingen avvisas, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna
i handlingen är riktiga.

ARTIKEL 29

Belopp i ECU

1.   Exportlandet skall fastställa de belopp i exportlandets nationella valuta som motsvarar de
belopp som angivits i ecu, och dessa skall genom Europeiska gemenskapernas kommission
meddelas importländerna.

2.   Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av importlandet, skall
importlandet godta dem om produkterna är fakturerade i exportlandets valuta. Om
produkterna är fakturerade i en annan EG-medlemsstats valuta skall importlandet godkänna
det belopp som har meddelats av det berörda landet.

177

Prop. 1998/99:57

Bilaga

3.   De belopp som används i varje angiven nationell valuta skall utgöra motvärdet i denna
nationella valuta till beloppen i ecu per den första arbetsdagen i oktober 1996.

4.  De i ecu uttryckta beloppen och deras motvärde i EG-medlemsstaternas och
Jordaniens nationella valutor skall ses över av associeringskommittén på begäran av
gemenskapen eller Jordanien. Vid denna översyn skall associeringskommittén säkerställa att
de belopp som skall användas i nationell valuta inte sänks och skall dessutom beakta det
önskvärda i att bevara effekten av berörda gränser i reella termer. För det ändamålet får den
besluta att ändra de i ecu uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

ARRANGEMANG FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

ARTIKEL 30

Ömsesidigt bistånd

1. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och i Jordanien skall genom Europeiska
gemenskapernas kommission förse varandra med provtryck av de stämplar som används av
deras tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 och adresserna till de tullmyndigheter
som är ansvariga för att kontrollera dessa dertifikat och fakturadeklarationer.

178

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. För att säkerställa att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen och
Jordanien genom de behöriga tullmyndigheterna bistå varandra vid kontroll av äktheten av
varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer och av riktigheten i de uppgifter som ingår i
dessa handlingar.

ARTIKEL 31

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Kontroll i efterhand av ursprungsintygen skall utföras genom stickprov eller närhelst
tullmyndigheterna i importlandet har rimliga tvivel om handlingarnas äkthet eller om riktigheten
av uppgifterna rörande produkternas ursprungsstatus eller om att övriga krav i detta protokoll
har uppfyllts.

2.   För tillämpningen av punkt 1 skall tullmyndigheterna i importlandet återsända
varucertifikat EUR.1 och fakturan, om den företetts, eller fakturadeklarationen eller kopia av
dessa handlingar, till tullmyndigheterna i exportlandet och, i tillämpliga fall, ange skälen för
undersökningen. Till stöd för begäran om kontroll i efterhand skall de tillhandahålla alla de
erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är
riktiga.

3.   Kontrollen skall genomföras av tullmyndigheterna i exportlandet. För detta ändamål skall
de ha rätt att begära alla bevis och att utföra alla granskningar av exportörens räkenskaper
eller alla andra kontroller som de bedömer lämpliga.

179

Prop. 1998/99:57
Bilaga

4.   Om tullmyndigheterna i importlandet beslutar att uppskjuta beviljande av
förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de
erbjuda importören att få produkterna utlämnade, med förbehåll för de försiktighetsåtgärder
som bedöms nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begär kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om
resultatet av kontrollen. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de
berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller i Jordanien
och uppfyller övriga krav i det här protokollet.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då
kontrollen begärdes eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att avgöra den
berörda handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung, skall de tullmyndigheter som
begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

ARTIKEL 32

Tvistlösning

Om det i samband med de kontrollförfaranden som avses i artikel 31 uppstår tvister vilka inte
kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar
för att denna kontroll utförs eller om de tar upp frågor angående tolkningen av detta protokoll
skall tvisterna hänskjutas till associeringskommittén.

180

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Tvister mellan importören och tullmyndigheterna i importlandet skall lösas enligt lagstiftningen
i det landet.

ARTIKEL 33

Påföljder

Påföljder skall åläggas varje person som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter
upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga upplysningar.

ARTIKEL 34

Frizoner

1.   Gemenskapen och Jordanien skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
produkter som vid handel åtföljs av ett ursprungsintyg och som under transporten befinner sig
i en frizon på deras territorier inte ersätts med andra produkter och att de inte undergår någon
annan hantering än normala förfaranden för att förhindra att de försämras.

2.   Med undantag från bestämmelserna i punkt 1 skall, när produkter med ursprung i
gemenskapen eller i Jordanien importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och
där genomgår hantering eller förädling, de berörda myndigheterna på exportörens begäran
utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller förädlingen
överensstämmer med bestämmelserna i detta protokoll.

181

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

ARTIKEL 35

Tillämpning av protokollet

1.  Begreppet gemenskapen som används i artikel 2 omfattar inte Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Jordanien skall när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla
avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i
gemenskapens tullområde enligt protokoll 2 i anslutningsakten för Konungariket Spanien och
Portugisiska republiken. Jordanien skall ge importen av produkter som omfattas av avtalet
och som har sitt ursprung i Ceuta och Melilla samma tullbehandling som produkter som
importeras från och har ursprung i gemenskapen.

3.   För tillämpningen av punkt 2 skall, när det gäller produkter med ursprung i Ceuta och
Melilla, detta protokoll tillämpas på motsvarande sätt enligt de särskilda villkor som anges i
artikel 36.

182

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 36

Särskilda villkor

1. Förutsatt att produkterna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i
artikel 1 2, skall följande anses som

1)   produkter med ursprung i Ceuta och Melilla:

a)    Produkter helt framställda i Ceuta och Melilla.

b)   Produkter framställda i Ceuta och Melilla vid vilkas tillverkning andra produkter än
de som avses i a har använts, förutsatt att

i)    dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling i enlighet
med artikel 5 i detta protokoll, eller att

ii)    dessa produkter enligt vad som avses i detta protokoll har ursprung i
Jordanien eller i gemenskapen, förutsatt att de har genomgått bearbetning
eller förädling utöver den otillräckliga bearbetning eller förädling som avses i
artikel 6.1.

2)   produkter med ursprung i Jordanien:

a) Produkter helt framställda i Jordanien.

183

Prop. 1998/99:57

Bilaga

b) Produkter framställda i Jordanien vid vilkas tillverkning andra produkter än de som
avses i a har använts, förutsatt att

i)    de nämnda produkterna har genomgått tillräcklig bearbetning eller förädling i
enlighet med artikel 5 i detta protokoll, eller att

ii)    dessa produkter enligt detta protokoll har sitt ursprung i Ceuta och Melilla
eller i gemenskapen, förutsatt att de har genomgått bearbetning eller
förädling utöver den otillräckliga bearbetning eller förädling som avses i
artikel 6.1.

2.   Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

3.   Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall ange "Jordanien'' och "Ceuta och
Melilla" i fält 2 på varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer. I fråga om produkter som har
sitt ursprung i Ceuta och Melilla, skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikat EUR.1
eller i fakturadeklarationen.

4.   De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta
och Melilla.

184

Prop. 1998/99:57

Bilaga

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 37

Ändringar i protokollet

Associeringskommittén kan besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

ARTIKEL 38

Genomförande av protokollet

Gemenskapen och Jordanien skall var och en vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
genomföra detta protokoll.

ARTIKEL 39

Varor i transit eller i lager

Bestämmelserna i avtalet får tillämpas på varor som är förenliga med bestämmelserna i detta
protokoll och som vid dagen för avtalets ikraftträdande antingen befinner sig i transit eller
tillfälligt ligger i tullager eller i frizoner i gemenskapen eller i Jordanien, förutsatt att inom fyra
månader räknat från den dagen ett varucertifikat EUR.1 som har utfärdats i efterhand av de
behöriga myndigheterna i exportlandet, tillsammans med dokument som visar att varorna har
transporterats direkt, har överlämnats till tullmyndigheten i importlandet.

185

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA I
INLEDANDE ANMARKNINGAR TILL FORTECKNINGEN I BILAGA II        -------

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de krav som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt
bearbetade eller förädlade i den mening som avses i artikel 5 i protokollet.

Anmärkning 2:

2.1  I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första
kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade
systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i det
systemet för detta tulltaxenummer eller kapitel. För varje post i de första

två kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första
kolumnen föregås av ordet "ur", betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast
gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.2 Om flera tulltaxenummer grupperats tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer
angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför angivits i allmänna
termer, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla produkter som enligt
Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt
något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

186

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2.3  Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer,
innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken
bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

2.4  Om en regel anges både i kolumnerna 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna,
kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i
kolumn 4. Om ingen ursprungsregel anges i kolumn 4, måste den regel som anges i
kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

3.1 Bestämmelserna i artikel 5 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och
som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status
erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i gemenskapen
eller i Jordanien.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln anger att värdet av det
icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 procent av priset fritt fabrik, är
tillverkad av "smidda, halvfärdiga produkter av annat legerat stål", tulltaxenummer
ur 7224.

187

Prop. 1998/99:57
Bilaga

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det
redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ur 7224 i
förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet
på motorn, oberoende av om det framställts i samma fabrik eller i en annan fabrik i
gemenskapen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas med
när värdet av icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

3.2  Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning eller förädling som fordras och
ytterligare bearbetning eller förädling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet
av mindre bearbetning eller förädling inte ge ursprungsstatus. Således gäller att om en
regel fastslår att icke-ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får användas, är
användning av sådana material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten medan
användningen av sådana material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3  Utan att det påverkar anmärkning 3.2 kan, om en regel anger att "material enligt vilket
tulltaxenummer som helst" får användas, material med samma nummer som produkten
också användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå
i regeln. Uttrycket "tillverkning från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även
andra material med tulltaxenummer ..." innebär däremot att endast material som
klassificerats under samma nummer som en produkt med en annan varubeskrivning än
den som anges för produkten i kolumn 2 får användas.

188

Prop. 1998/99:57

Bilaga

3.4  Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material,
innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs
inte att alla material används.

Exempel:

Regeln för vävnader enligt tulltaxenummer 5208-5212 anger att naturliga fibrer får
användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att
både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det
ena eller det andra av dessa material eller båda.

3.5  Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett särskilt material,
hindrar villkoret självklart inte användning av andra material som på grund av sin
beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.2 nedan i samband
med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nr 1 904, som uttryckligen utesluter användning
av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av
mineraisaiter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det särskilda
material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett
tidigare tillverkningsstadium.

189

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ur kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast
garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att
utgå från bondad duk, även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana
fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

3.6 Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det högsta värdet för
icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman.
Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga
den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna
för de särskilda material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:

4.1  Begreppet "naturfibrer” används i förteckningen för att ange andra fibrer än konst- eller
syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och
inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller
beretts på annat sätt, men inte spunnits.

4.2  Begreppet "naturfibrer” inbegriper tagel enligt nr 0503, natursilke enligt nr 5002 och
5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nr 5101-5105, bomullsfibrer enligt
nr 5201-5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nr 5301-5305.

190

Prop. 1998/99:57

Bilaga

4.3  Begreppen "textilmassa", "kemiska material" och "material för papperstillverkning"
används i förteckningen för att ange de material som inte klassificeras enligt
kapitel 50-63 och som kan användas för tillverkning av konst-, syntet- eller
pappersfibrer eller -garn.

4.4  Begreppet "konststapelfibrer" används i förteckningen för att ange fiberkabel av
syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nr 5501-5507.

Anmärkning 5:

5.1  Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen görs en hänvisning till denna
anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 i förteckningen tillämpas på
grundtextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, som sammanlagt
utgör 10 procent eller mindre av totalvikten på alla de grundtextilmaterial som har
använts (se också anmärkning 5.3 och 5.4 nedan).

5.2  Den tolerans som nämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter
som har tillverkats av två eller flera grundtextilmaterial.

Följande är grundtextilmaterial:

Silke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

191

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetiska konstfilament.

Regenatkonstfilament.

Syntetiska konststapeifibrer av polypropen.

Syntetiska konststapeifibrer av polyester.

Syntetiska konststapeifibrer av polyamid.

Syntetiska konststapeifibrer av polyakrylnitril.

Syntetiska konststapeifibrer av polyimid.

Syntetiska konststapeifibrer av polytetrafluoretylen.

Syntetiska konststapeifibrer av polyfenylensulfid.

Syntetiska konststapeifibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetiska konststapeifibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även
överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även
överspunnet.

192

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Produkter enligt nr 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av
en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan
överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är
sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.
Andra produkter enligt nr 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer
enligt nr 5506 är ett biandgarn. Därför får syntetstapelfibrer som inte uppfyller
ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa)
användas upp till 10 procent av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nr 5112 tillverkad av ullgarn enligt nr 5107 och garn av
syntetiska stapelfibrer enligt nr 5509 är en blandväv. Därför får syntetiskt garn som inte
uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller
textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver
tillverkning från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för
spinning) eller en kombination av dessa två användas om deras sammanlagda vikt utgör
högst 10 procent av vävens vikt.

193

7 Riksdagen 1998/99. I saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Exempel:

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt
nr 5205 och bomullsväv enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven
själv är en blandväv framställd av garn som klassificeras enligt två skilda
tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial vore tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205
och syntetisk väv enligt nr 5407 är de använda garnerna självklart två skilda
grundtextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en
blandprodukt.

Exempel:

En tuftad matta tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med baksida av jute
är en blandprodukt eftersom tre grundtextilmaterial använts. Icke-ursprungsmaterial på
ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att
dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 procent av textilmaterialens vikt i mattan.
Både jutebaksidan och regenatgarnet skulle kunna importeras på detta
tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

194

Prop. 1998/99:57

Bilaga

5.3  1 fråga om produkter som innehåller "garn av segmenterad polyuretan med mjuka
segment av polyeter, även överspunnet" är denna tolerans 20 procent för sådant garn.

5.4  I fråga om produkter som innehåller "remsor som utgörs av en kärna, bestående av
antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver,
med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två
plastfilmer med hjälp av klister", är denna tolerans 30 procent för sådana remsor.

Anmärkning 6:

6.1  I fråga om de textilprodukter som i förteckningen är märkta med en fotnot som hänvisar
till denna anmärkning, får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, vilka
inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda färdiga produkterna
användas, om de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och deras
värde inte överstiger 8 procent av produktens pris fritt fabrik.

6.2  Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt

kapitel 50-63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller
textilmaterial.

195

Prop. 1998/99:57
Bilaga

Exempel:

Om en regel i förteckningen föreskriver att garn måste användas för en viss textilvara,
t.ex. byxor, hindrar inte detta användning av metallföremål som t.ex. knappar, eftersom
knappar inte klassificeras enligt kapitel 50-63. Av samma skäl utgör blixtlås inget hinder
även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

6.3 Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av de material som inte är
klassificerade enligt kapitel 50-63 vid beräkningen av värdet av ingående icke-
ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:

7.1 Med "särskild bearbetning” enligt numren ur 2707, 2713-2715, ur 2901, ur 2902 och
ur 3403 avses följande:

a)   Vakuumdestillation.

b)   Omfattande fraktionerad omdestillationC).

c)    Krackning.

d)   Reformering.

e)   Extraktion med selektiva lösningsmedel.

(’) Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

196

Prop. 1998/99:57
Bilaga

f)    Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad
svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande
neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter,
aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)   Polymerisering.

h)    Alkylering.

i)    Isomerisering.

7.2 Med "särskild bearbetning" enligt nr 2710, 2711 och 2712 avses följande:

a)   Vakuumdestillation.

b)   Omfattande fraktionerad omdestillation(’).

c)    Krackning.

d)   Reformering.

e)   Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)    Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad
svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande
neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter,
aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)   Polymerisering.

h)    Alkylering.

ij) Isomerisering.

k) Endast för tungoijor enligt nr ur 271.0: avsvavling med hydrogen om de bearbetade
produkternas svavelinnehåll reducefas med minst 85 procent (ASTM D 1266-59 T
metoden).

(’) Se kompletterande anmärkning 4 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

197

Prop. 1998/99:57

Bilaga

l)   Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom
enkel filtrering.

m) Endast för tungoljor enligt nr ur 2710: hydrogenbehandling, annan än avsvavling,
vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250°C
aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande
hydrering av smörjoljor enligt nr ur 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för
att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en
särskild process.

n)  Endast för eldningsoljor enligt nr ur 2710: atmosfärisk destiilation om mindre
än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300°C
enligt ASTM D 86 metoden.

o)  Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nr ur 2710:
bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

7.3 I fråga om tulltaxenumren ur 2707, 2713-271 5, ur 2901, ur 2902 och ur 3403 skall
enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering,
filtrering, färgning, märkning, uppnående av viss svavelhalt genom blandning av
produkter med olika svavelhalt eller någon kombination av dessa eller liknande
behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

198

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV

ICKE-URSPRUNGSVAROR SOM KRÄVS FÖR ATT DEN FRAMSTÄLLDA

PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

Alla produkter som anges i förteckningen omfattas inte av avtalet. Det är därför nödvändigt
att beakta de andra delarna i avtalet.

199

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt
kapitel 1 som använts
skall vara helt framställda

Kapitel 2

Kött och andra ätbara
djurdelar

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitlen 1 och 2 skall vara
helt framställt

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur
och andra ryggradslösa
vattendjur

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 3 skall vara helt
framställt

ur kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg;
naturlig honung; ätbara
produkter av animaliskt
ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 4 skall vara helt
framställt

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil,
yoghurt, kefir och annan
fermenterad eller syrad
mjölk och grädde, även
koncentrerade, försatta med
socker eller annat sötnings-
medel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär eller
kakao

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
enligt kapitel 4 skall
vara helt framställt,

-  ail använd frukt- och
bärsaft (utom saft av
ananas, lime eller
grapefrukt) enligt

nr 2009 skall vara helt
framställd, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

200

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                   eller

(4)

ur kapitel 5

Produkter av animaliskt
ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 5 skall vara helt
framställt

ur 0502

Borst och andra hår av svin,
bearbetade

Rengöring, desinficering,
sortering och uträtning av
borst och andra hår

Kapitel 6

Levande träd och andra
levande växter; lökar, rötter
o.d.; snittblommor och
snittgrönt

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
enligt kapitel 6 skall
vara helt framställt,
och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara
rötter och stam- eller rot-
knölar

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 7 skall vara helt
framställt

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär
och nötter; skal av citrus-
frukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

- all använd frukt och
alla använda bär och
nötter skall vara helt
framställda, och

-  värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
p/oduktens pris fritt
fabrik

201

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 9

Kaffe, te, matte och
kryddor; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 9 skall vara helt
framställt

0901

Kaffe, även rostat eller
befriat från koffein; skal och
hinnor av kaffe;
kaffesurrogat innehållande
kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst

ur 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 10 skall vara helt
framställt

ur kapitel 11

Produkter av kvarnindustrin;
malt; stärkelse; inulin;
vetegluten; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken
använd spannmål,
grönsaker, ätbara rötter
och knölar enligt nr 0714
eller använda frukter skall
vara helt framställda

ur 1106

Mjöl och pulver av torkade
och spritade baljväxtfrön
enligt nr 0713

Torkning och målning av
baljväxtfrön enligt
nr 0708

202

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga
frukter; diverse andra frön
och frukter; växter för
industriellt eller medicinskt
bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 12 skall vara helt
framställt

1301

Schellack o.d.; naturliga
gummiarter, hartser och
gummihartser (t.ex.
balsamer)

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
enligt nr 1 301 inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

1302

Växtsafter och växt-
extrakter; pektinämnen,
pektinater och pektater;
agar-agar samt annat
växtslem och andra
förtjockningsmedel, även
modifierade, erhållna ur
vegetabiliska produkter;

- Växtslem och andra för-
tjockningsmedel, även
modifierade, erhållna ur
vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från
icke-modifierat växtslem
och icke-modifierade
förtjockningsmedel

- Andra slag

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

203

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

Kapitel 14

Vegetabiliska flätnings-
material; vegetabiliska
produkter, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 14 skall vara helt
framställt

ur kapitel 1 5

Animaliska och
vegetabiliska fetter och oljor
samt spaltningsprodukter av
sådana fetter och oljor;
beredda ätbara fetter;
animaliska och vegetabiliska
vaxer; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

1501

Ister, annat grisfett och
fjäderfäfett, annat än sådant
enligt nr 0209 och 1503:

- Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst
utom material enligt
nr 0203, 0206 eller 0207
eller ben enligt nr 0506

- Annat

Tillverkning utgående från
kött eller ätliga
slaktbiprodukter av svin
enligt nr 0203 eller 0206
eller från kött och ätbara
slaktbiprodukter av
fjäderfä enligt nr 0207

204

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

1502

Fetter av nötkreatur, andra
oxdjur, får eller getter,
andra än sådana enligt
nr 1503:

- Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom material enligt
nr 0201, 0202, 0204 eller
0206 eller ben enligt
nr 0506

- Andra

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 2 skall vara helt
framställt

1504

Fetter och oljor av fisk eller
havsdäggdjur samt
fraktioner av sådana fetter
eller oljor, även raffinerade
men inte kemiskt
modifierade:

- Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 1504

- Andra slag

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitlen 2 och 3 skall vara
helt framställt

205

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från
ullfett enligt nr 1505

1506

Andra animaliska fetter och
oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor,
även raffinerade men inte
kemiskt modifierade:

- Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt
nr 1506

- Andra slag

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 2 skall vara helt
framställt

1507-1515

Vegetabiliska oljor och
fraktioner av dessa oljor

- Sojabönolja, jordnötsolja,
palmolja, kokosolja,
palmkärnolja och
babassuolja, tungolja,
oiticicaolja, myrtenvax,
japanvax, jojobaolja och
oljor avsedda för tekniskt
eller industriellt bruk,
med undantag av till-
verkning av livsmedel

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

206

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

- Fasta fraktioner, utom av
jojobaolja

Tillverkning utgående från
annat material enligt
nr 1507-1515

- Andra slag

Tillverkning vid vilken allt
använt vegetabiliskt
material skall vara helt
framställt

1516

Animaliska eller
vegetabiliska fetter eller
oljor, som helt eller delvis
hydrerats, omförestrats
(även internt) eller
elaidiniserats, även
raffinerade men inte vidare
bearbetade

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
enligt kapitel 2 skall
vara helt framställt,
och

-  allt använt
vegetabiliskt material
skall vara helt
framställt. Material
enligt nr 1507, 1508,
1511 och 1513 får
dock användas

1517

Margarin; ätbara
blandningar och beredningar
av animaliska eller
vegetabiliska fetter eller
oljor eller av fraktioner av
olika fetter eller oljor enligt
detta kapitel, andra än
ätbara fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter
eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
enligt kapitlen 2 och 4
skall vara helt
framställt, och

-  allt använt
vegetabiliskt material
skall vara helt
framställt. Material
ertligt nr 1507, 1508,
1511 och 1513 får
dock användas

207

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk,
kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur

Tillverkning utgående från
djur enligt kapitel 1, Allt
använt material enligt
kapitel 3 måste vara helt
framställt

ur kapitel 17

Socker och socker-
konfektyrer; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 1701

Socker från sockerrör eller
sockerbetor samt kemiskt
ren sackaros, i fast form,
med tillsats av aromämnen
eller färgämnen

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

1702

Annat socker, inbegripet
kemiskt ren laktos, maltos,
glukos och fruktos, i fast
form; sirap och andra
sockerlösningar utan tillsats
av aromämnen eller
färgämnen; konstgjord
honung, även blandad med
naturlig honung;
sockerkulör;

- Kemiskt ren maltos eller
fruktos

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 1702

208

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Annat socker i fast form
med tillsats av
aromämnen eller
färgämnen

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

- Annat

Tillverkning vid vilken allt
använt material skall vara
helt framställt

ur 1703

Melass erhållen vid
utvinning eller raffinering av
socker, med tillsats av
aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

1704

Sockerkonfektyr (inbegripet
vit choklad), inte inne-
hållande kakao

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

209

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

Kapitel 18

Kakao och
kakao beredningar

Tillverkning vid vilken

- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

1901

Maltextrakt; livsmedels-
beredningar av mjöl,
stärkelse eller maltextrakt,
som inte innehåller
kakaopulver eller innehåller
mindre än 40 viktprocent
kakaopulver beräknat på
den fettfria substansen, inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans; livs-
medelsberedningar av varor
enligt nr 0401 -0404, som
inte innehåller kakaopulver
eller innehåller mindre än
5 viktprocent kakaopulver
beräknat på den fettfria
substansen, inte nämnda
eller inbegripna någon
annanstans:

- Maltextrakt

Tillverkning utgående från
spanpmål enligt kapitel 10

210

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

- Annat

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

1902

Pastaprodukter, såsom
spagetti, makaroner, nudlar,
lasagne, gnocchi, ravioli och
canneloni, även kokta,
fyllda (med kött eller andra
födoämnen) eller på annat
sätt beredda; couscous,
även beredd:

- Innehållande högst
20 viktprocent kött,
korv, slaktbiprodukter,
fisk, kräftdjur eller
blötdjur

Tillverkning vid vilken all
använd spannmål och
produkter därav (utom
durumvete och produkter
därav) skall vara helt
framställda

211

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Innehållande mer än

Tillverkning vid vilken

20 viktprocent kött,

- all använd spannmål

korv, slaktbiprodukter,

och produkter därav

fisk, kräftdjur eller

(utom durumvete och

blötdjur

produkter därav) skall
vara helt framställda,
och

- allt använt material
enligt kapitlen 2 och 3
skall vara helt
framställt

1903

Tapioka och tapioka-

Tillverkning utgående från

ersättningar, framställda av

material enligt vilket

stärkelse, i form av flingor.

tulltaxenummer som helst.

gryn o.d.

utom potatisstärkelse
enligt nr 1108

1904

Livsmedelsberedningar

Tillverkning

erhållna genom svällning

- utgående från material

eller röstning av spannmål

som inte klassificeras

eller spannmålsprodukter

enligt nr 1806,

(t.ex. majsflingor);

- vid vilken all använd

spannmål, annan än majs, i

spannmål och allt

form av korn eller flingor

använt mjöl (utom

eller andra bearbetade korn

durumvete och

(med undantag av mjöl),

produkter därav) skall

förkokt eller på annat sätt

vara helt framställda.

beredd, inte nämnd eller

och

inbegripen någon

- vid vilken värdet av

annanstans

använt material enligt
kapitel 1 7 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

212

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

1905

Bröd, kakor, kex och andra
bakverk, även innehållande
kakao; nattvardsbröd,
tomma oblatkapslar av
sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk,
sigilloblater och liknande
produkter

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom material enligt
kapitel 11

ur kapitel 20

Beredningar av grönsaker,
frukt, bär eller andra
växtdelar; med undantag av
följande;

Tillverkning vid vilken alla
använda frukter, bär,
nötter eller grönsaker skall
vara helt framställda

ur 2001

Jams, batater (sötpotatis)
och liknande ätbara
växtdelar, innehållande
minst 5 viktprocent
stärkelse, konserverade med
ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 2004 och
ur 2005

Potatis i form av mjöl eller
flingor, beredda eller
konserverade på annat sätt
än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

213

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

2006

Grönsaker, frukt, nötter,
fruktskal och andra
växtdelar, konserverade
med socker (avrunna,
glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
enligt kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer,
marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller
nötter, beredda genom
kokning eller annan
värmebehandling, med eller
utan tillsats av socker eller
annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

ur 2008

- Nötter, utan tillsats av
socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken
värdet av använda nötter
och oljeväxtfrön enligt
nr 0801,0802 och
1202-1207, som redan
utgör ursprungsvaror,
överstiger 60 % av
produktens pris fritt fabrik

- Jordnötssmör;
blandningar baserade på
spannmål; palmhjärtan;
majs

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

214

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Andra slag, utom frukter
(även nötter), kokade på
annat sätt än med vatten
eller ånga, utan tillsats
av socker, frysta

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

2009

Frukt- och bärsaft
(inbegripet druvmust), ojäst
och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

ur kapitel 21

Diverse ätbara beredningar;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

215

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

2101

Extrakter, essenser och
koncentrat av kaffe, te eller
matte samt beredningar på
basis av dessa produkter
eller på basis av kaffe, te
eller matte; rostad cikoriarot
och andra rostade
kaffesurrogat samt
extrakter, essenser och
koncentrat av dessa
produkter

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  använd cikoriarot skall
vara helt framställd

2103

Såser samt beredningar för
tillredning av såser;
blandningar för
smaksättningsändamål;
senapspulver och beredd
senap:

- Såser samt beredningar
för tillredning av såser;
blandningar för
smaksättningsändamål

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Senapspulver
pch beredd senap får dock
användas

- Senapspulver och beredd
senap

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst

216

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller

(4)

ur 2104

Soppor och buljonger samt
beredningar för tillredning
av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom beredda eller
konserverade grönsaker
enligt nr 2002-2005

2106

Livsmedelsberedningar, inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av använt
material enligt
kapitel 17 inte
överstiger 30 % av
produktens pris fritt
fabrik

ur kapitel 22

Drycker, sprit och ättika;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- alla använda druvor
eller material som
utvunnits ur druvor
skall vara helt
framställda

217

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

2202

Vatten, inbegripet

Tillverkning vid vilken

mineralvatten och kolsyrat

- allt använt material

vatten, med tillsats av

klassificeras enligt ett

socker eller annat

annat tulltaxenummer

sötningsmedel eller av

än produkten,

aromämne, samt andra

- värdet av använt

alkoholfria drycker, med

material enligt

undantag av frukt- och

kapitel 17 inte

bärsaft samt grönsakssaft

överstiger 30 % av

enligt nr 2009

produktens pris fritt
fabrik, och

- all använd frukt- och
bärsaft (utom saft av
ananas, lime och
grapefrukt) skall vara
helt framställd

2208

Odenaturerad etylalkohol

Tillverkning

med en alkoholhalt av minst

- utgående från material

80 volymprocent; sprit, likör

som inte får vara

och andra spritdrycker

klassificerat enligt
nr 2207 eller 2208,

- vid vilken alla använda
druvor eller material
som utvunnits ur
druvor skall vara helt
framställda, eller, om
allt annat använt
material utgör
ursprungsvara, får
högst 5 volymprocent
arrak användas

218

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur kapitel 23

Återstoder och avfall från
livsmedelsindustrin; beredda
fodermedel; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 2301

Mjöl av val, mjöl och
pelleterar av fisk, kräftdjur,
blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur,
olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitlen 2 och 3 skall vara
helt framställt

ur 2303

Återstoder från
framställning av
majsstärkelse (med
undantag av koncentrerat
majsstöpvatten), med ett
proteininnehåll beräknat på
torrsubstansen av mer än
40 viktprocent

Tillverkning vid vilken
använd majs skall vara
helt framställd

ur 2306

Oljekakor och andra fasta
återstoder från utvinning av
olivolja, innehållande mer
än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken
använda oliver skall vara
helt framställda

219

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

2309

Beredningar av sådana slag
som används vid utfodring
av djur

Tillverkning vid vilken

- spannmål, socker,
melass, kött eller mjölk
som används skall vara
helt framställda, och

-  allt använt material
enligt kapitel 3 skall
vara helt framställt

ur kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade
av tobaksersättning; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material enligt
kapitel 24 skall vara helt
framställt

2402

Cigarrer, cigariller och
cigaretter av tobak eller
tobaksersättning

Tillverkning vid vilken
minst 70 viktprocent av
den använda råtobaken
eller det använda
tobaksavfallet enligt
nr 2401 skall vara helt
framställd

ur 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken
minst 70 viktprocent av
den använda råtobaken
eller det använda
tobaksavfallet enligt
nr 2401 skall vara helt
framställd

220

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur

kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten;
gips, kalk och cement; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur

2504

Naturlig kristallgrafit,
kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet
genom anrikning, rening
och målning av
kristallinisk rå grafit

ur

2515

Marmor, enkelt
sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt,
till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär
form, med en tjocklek av
högst 25 cm

Sönderdelning, genom
sågning eller på annat
sätt, av marmor (även om
den redan är sågad) med
en tjocklek av mer än
25 cm

ur

2516

Granit, porfyr, basalt,
sandsten och annan
monument- eller byggnads-
sten, enkelt sönderdelad,
genom sågning eller på
annat sätt, till block eller
plattor av kvadratisk eller
rektangulär form, med en
tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom
sågning eller på annat
sätt, av sten (även om
den redan är sågad) med
en tjocklek av mer än
25 cm

221

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur

2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd
dolomit

ur

2519

Krossat naturligt
magnesiumkarbonat
(magnesit) i hermetiskt
förslutna behållare och
magnesiumoxid, även rent,
annat än smält magnesia
eller dödbränd (sintrad)
magnesia

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Naturligt
magnesiumkarbonat
(magnesit) får dock
användas

ur

2520

Gips speciellt beredd för
dentalbruk

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur

2524

Asbestfibrer

Tillverkning utgående från
asbestkoncentrat

ur

2525

Glimmerpulver

Målning av glimmer eller
glimmeravfall

ur

2530

Jordpigment, bränt eller
pulveriserat

Bränning eller målning av
jordpigment

222

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 27

Mineraliska bränslen,
mineraloljor och
destillationsprodukter av
dessa; bituminösa ämnen;
mineralvaxer; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 2707

Oljor som liknar mineraloljor
och i vilka de aromatiska
beståndsdelarnas vikt
överstiger de icke-
aromatiska
beståndsdelarnas vikt,
framställda genom
destillation av
högtemperaturtjära från
stenkol, som ger mer än
65 volymprocent destillat
vid en temperatur på upp till
25O°C (inklusive
blandningar av bensin
(petroleum spirit och
bensen), avsedda att
användas som drivmedel
eller bränsle

Raffinering och/eller
annan särskild
bearbetning!1),
eller

andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 2709

Råolja erhållen ur
bituminösa mineral

Pyrogen destillation av
biturtiinösa mineral

(’) För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning", se inledande anmärkningarna 7.1
och 7.3.

223

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

2710

2711

Oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral,
andra än råolja; produkter
inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans,
innehållande som karaktärs-
givande beståndsdel minst
70 viktprocent oljor erhållna
ur petroleum eller ur
bituminösa mineral

Petroleumgaser och andra
gasformiga kolväten

Raffinering och/eller
annan särskild
bearbetning!’),
eller
andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Raffinering eller annan
särskild bearbetning!’),
eller
andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

(') För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning”, se inledande anmärkning 7.2.

224

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax.

Raffinering eller annan

"slack wax", ozokerit,
montanvax (lignitvax).

särskild bearbetning!'),

torvvax, andra mineralvaxer
och liknande produkter

eller

erhållna genom syntes eller

andra förfaranden vid

genom andra processer.

vilka allt använt material

även färgade

klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleum-

Raffinering eller annan

bitumen (asfalt) och andra
återstoder från oljor erhållna

särskild bearbetning)2),

ur petroleum eller ur
bituminösa mineraler

eller

andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

(’)    För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning", se inledande anmärkning 7.2.

(2)    För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning", se inledande anmärkningarna 7.1

och 7.3.

225

8 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

2714

2715

Naturlig bitumen och
naturasfalt; bituminösa
skiffrar och oljeskiffrar samt
naturlig bitumenhaltig sand;
asfaltit och asfaltsten

Bituminösa blandningar
baserade på naturasfalt,
naturlig bitumen, petroleum-
bitumen, mineraltjära eller
mineraltjärbeck

Raffinering eller annan
särskild bearbetning!’),
eller
andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Raffinering eller annan
särskild bearbetning!'),
eller

andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

(') För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning", se inledande anmärkningarna 7.1
och 7.3.

226

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 28

Oorganiska kemikalier;
organiska och oorganiska
föreningar av ädla metaller,
av sällsynta
jordartsmetaller, av
radioaktiva grundämnen och
av isotoper; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 2805

"Mischmetall”

Tillverkning genom värme-
behandling eller
elektrolytisk behandling,
varvid värdet av allt
använt material inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

ur 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från
svaveldioxid

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

227

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur 2840

Natriumperborater

Tillverkning utgående från
dinatriumtetraboratpenta-
hydrat

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 29

Organiska kemikalier; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 2901

Acykliska kolväten avsedda
att användas som drivmedel
eller bränsle

Raffinering eller annan
särskild bearbetning)'),

eller

andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

(’) För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning", se inledande anmärkningarna 7.1
och 7.3.

228

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

.......— ..................■■■----- ■■ ■ ■ ■ ■:

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur 2902

Cyklaner och cyklener
(andra än azulen), bensen,
toluen, xylener, avsedda att
användas som drivmedel
eller bränsle

Raffinering eller annan
särskild bearbetning!'),
eller
andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 2905

Metallalkoholater av
alkoholer enligt detta
tulltaxenummer och av
etanol eller glycerol

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 2905. Metallalkoholater
enligt detta
tulltaxenummer får dock
användas endast om
deras värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

(') För de specifika villkoren rörande ”särskild bearbetning", se inledande anmärkningarna 7.1
och 7.3.

229

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

2915

Mättade acykliska mono-
karboxylsyror samt deras
anhydrider, halogenider,
peroxider och peroxisyror;
halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana
föreningar

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt
material enligt nr 2915
och 2916 får dock inte
överstiga 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 2932

- Inre etrar samt halogen-,
sulfo-, nitro- och nitroso-
derivat av sådana
föreningar

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt
material enligt nr 2909 får
dock inte överstiga 20 %
av produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Cykliska acetaler och
inre hemiacetaler, samt
halogen-, sulfo-, nitro-
och nitrosoderivat av
sådana föreningar

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar
med enbart nitrogen som
heteroatom(er)

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt
material enligt nr 2932
och 2933 får dock inte
överstiga 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

230

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

2934

Nukleinsyror och salter av
nukleinsyror; andra hetero-
cykliska föreningar

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst.
Värdet av allt använt
material enligt
nr 2932-2934 får dock
inte överstiga 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 30

Farmaceutiska produkter;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

3002

Människoblod; djurblod
berett för terapeutiskt,
profylaktiskt eller
diagnostiskt bruk;
immunsera och andra
fraktioner av blod samt
modifierade immunologiska
produkter, även erhållna
genom biotekniska
processer; vacciner, toxiner,
kulturer av mikroorganismer
(med undantag av jäst) och
liknande produkter:

231

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eiler förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Medikamenter bestående
av två eller flera
beståndsdelar som har
blandats med varandra
för terapeutiskt eller
profylaktiskt bruk eller
oblandade produkter för
terapeutiskt eller
profylaktiskt bruk, som
föreligger i avdelade
doser eller i former eller
förpackningar för
försäljning i
detaljhandeln

- Andra

Människoblod

Djurblod berett för
terapeutiskt eller
profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 3002. Även material
som motsvarar
produktbeskrivningen får
användas, förutsatt att
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 3002. Även material
som motsvarar
produktbeskrivningen får
användas, förutsatt att
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även pnnat material enligt
nr 3002. Även material
som motsvarar
produktbeskrivningen får
användas, förutsatt att
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

232

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

____________(2)________________

- Fraktioner av blod
andra än immunsera,
hemoglobin och
serumglobuliner

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)__________________eller__________________(4)_________
Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 3002. Även material
som motsvarar
produktbeskrivningen får
användas, förutsatt att
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Hemoglobin, blod-
globuliner och
serumglobuliner

Andra

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 3002. Även material
som motsvarar
produktbeskrivningen får
användas, förutsatt att
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 3002. Även material
som motsvarar
produktbeskrivningen får
användas, förutsatt att
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

233

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eiler förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

3003 och

3004

Medikamenter (med
undantag av varor enligt
nr 3002, 3005 och 3006):

- Framställda av amikacin
enligt nr 2941

- Annat

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
nr 3003 eller 3004 får
dock användas om dess
värde sammanlagt inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten. Material
enligt nr 3003 eller
3004 får dock
användas om dess
värde sammanlagt inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt
fabrik, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

234

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ur kapitel 31

Produktbeskrivning

(2)

Gödselmedel; med undantag
av följande:

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

(3)

(4)

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 3105

Mineraliska eller kemiska
gödselmedel som innehåller
två eller tre av
grundämnena kväve, fosfor
och kalium; andra
gödselmedel; varor enligt
detta kapitel i tablettform
eller liknande former eller i
förpackningar med en
bruttovikt av högst 10 kg;
med undantag av följande:

Natriumnitrat
Kalciumcyanamid
Kaliumsulfat
Magnesium- och
kaliumsulfat

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten. Material
enligt samma
tulltaxenummer får
dock användas om
dess värde inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt
fabrik, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

235

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur kapitel 32

Garvämnes- och färgämnes-
extrakter; garvsyror och
garvsyraderivat; pigment
och andra färgämnen;
lacker och andra
målningsfärger; kitt och
andra tätnings- och
utfyllningsmedel;
tryckfärger, bläck och
tusch; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 3201

Garvsyror (tanniner) samt
salter, etrar, estrar och
andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från
garvämnesextrakter med
vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat
enligt anm. 3 till detta
kapitel på basis av
substratpigment!’)

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom nr 3203, 3204 och
3205. Material enligt
nr 3205 får dock
användas om dess värde
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

(') I anmärkning 3 till kapitel 32 anges att det gäller preparat av sådana slag som används för att
färga alla slags material eller som är avsedda att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar, om de inte är klassificerade enligt ett annat tulltaxenummer i kapitel 32.

236

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider;
parfymerings-, skönhets-
och kroppsvårdsmedei; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även
terpenfrial, inbegripet
"concretes" och
"absolutes"; resinoider;
koncentrat av eteriska oljor i
fett, icke flyktig olja, vax
e.d., erhållna genom s.k.
enfleurage eller maceration;
terpenhaltiga biprodukter
erhållna vid avterpenisering
av eteriska oljor; vatten från
destillation av eteriska oljor
och vattenlösningar av
sådana oljor

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även material ur en annan
"grupp"!') enligt detta
tulltaxenummer. Material
enligt samma grupp får
dock endast användas om
dess värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

(') Med "grupp" avses den del av ett tulltaxenummer som är skild från restan med hjälp av
semikolon.

237

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

ur kapitel 34

ur 3403

Tvål och såpa, organiska
ytaktiva ämnen, tvättmedel,
smörjmedel, konstgjorda
vaxer, beredda vaxer, puts-
och skurmedel, ljus och
liknande artiklar, modelle-
ringspastor, s.k. dentalvax
samt dentalpreparat på
basis av gips; med
undantag av följande:

Beredda smörjmedel inne-
hållande mindre än 70 vikt-
procent oljor erhållna ur
petroleum eller ur
bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Raffinering och/eller
annan särskild
bearbetning)1),

eller

andra förfaranden vid
vilka allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

(’) För de specifika villkoren rörande "särskild bearbetning", se inledande anmärkningarna 7.1
och 7.3.

238

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

3404

Konstgjorda vaxer och
beredda vaxer:

- Baserade på paraffin,
petroleumvax, vaxer
erhållna ur bituminösa
mineraler, "slack wax"
eller "scale wax"

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom

-  hydrerade oljor enligt
nr 1516 som har
karaktär av vaxer,

- icke kemiskt definie-
rade fettsyror, tekniska
fettalkoholer enligt

nr 3823 som har
karaktär av vaxer, eller

- material enligt nr 3404

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

239

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produ ktbeskri vning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

Dessa material får dock
användas om deras värde
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 35

Proteiner; modifierad
stärkelse; lim och klister;
enzymer; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

3505

Dextrin och annan
modifierad stärkelse, med
undantag av förestrad eller
företräd stärkelse; lim och
klister på basis av stärkelse,
dextrin eller annan
modifierad stärkelse:

- Företräd eller förestrad
stärkelse

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

240

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Annan

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 3507

Enzympreparat, inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Kapitel 36

Krut och sprängämnen;
pyrotekniska produkter;
tändstickor; pyrofora
legeringar; vissa brännbara
produkter

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 37

Varor för foto- eller
kinobruk; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

241

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

3701

Fotografiska plåtar och
fotografisk bladfilm,
strålningskänsliga,
oexponerade, av annat
material än papper, papp
eller textilvara; bladfilm,
strålningskänslig,
oexponerad, avsedd för
omedelbar bildframställning,
även i form av filmpaket:

- Färgfilm avsedd för
omedelbar bildfram-
ställning, i form av
filmpaket

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
nr 3701 eller 3702.
Material enligt nr 3702 får
dock användas om dess
värde inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
nr 3701 eller 3702.
Material enligt nr 3701
och 3702 får dock
användas om deras
sammanlagda värde inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

242

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

3702

Fotografisk film i rullar,
strålningskänslig,
oexponerad, av annat
material än papper, papp
eller textilvara; film i rullar,
strålningskänslig,
oexponerad, avsedd för
omedelbar bildframställning

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar,
fotografisk film, fotografiskt
papper, fotografisk papp
och fotografisk textilvara,
exponerade men inte
framkallade

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
nr 3701-3704

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 38

Diverse kemiska produkter;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 3801

- Kolloidal grafit
suspenderad i olja och
halvkolloidal grafit; kol-
haltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

243

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Grafit i pastaform,
bestående av en
blandning av mer än 30
viktprocent grafit med
mineraloljor

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt nr 3403
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur

3803

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur

3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation
eller raffinering av rå
sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur

3806

Estrar bildade av hartssyror
och glycerol eller annan
polyol

Tillverkning utgående från
hartssyror

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur

3807

Trätjära (vegetabiliskt beck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

244

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

d)

3808

3809

Produktbeskrivning

________________(2)_______________
Insekts-, svamp- och
ogräs bekämpningsmedel,
groningshindrande medel,
tillväxtreglerande medel för
växter, desinfektionsmedel,
bekämpningsmedel mot
gnagare och liknande
produkter, föreliggande i
former eller förpackningar
för försäljning i
detaljhandeln eller som
preparat eller utformade
artiklar (t.ex. band, vekar
och ljus, preparerade med
svavel, samt flugpapper)

Appreturmedel, preparat för
påskyndande av färgning
eller för fixering av färg-
ämnen samt andra
produkter och preparat
(t.ex. glättmedel och
betmedel), av sådana slag
som används inom textil-,
pappers- eller läderindustrin
eller inom liknande
industrier, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)__________________eller_________________(4)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

245

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

3810

Betmedel för metaller;
flussmedel och andra
preparat, utgörande
hjälpmedel vid lödning eller
svetsning; pulver och pastor
för lödning eller svetsning,
bestående av metall och
andra ämnen; preparat av
sådana slag som används
för fyllning eller beläggning
av svetselektroder eller
svetstråd

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3811

Preparat för motverkande av
knackning, oxidation,
korrosion eller hartsbildning,
viskositetsförbättrande
preparat och andra beredda
tillsatsmedel för mineraloljor
(inbegripet bensin) eller för
andra vätskor som används
för samma ändamål som
mineraloljor:

- Beredda tillsatsmedel för
smörjoljor, innehållande
oljor erhållna ur
petroleum eller ur
bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt nr 3811
inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

246

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

- Andra

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3812

Beredda vulknings-
acceleratorer; sammansatta
mjukningsmedel för gummi
eller plast, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans; antioxidanter
och andra sammansatta
stabiliseringsmedel för
gummi eller plast

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3813

Preparat och laddningar till
brandsläckningsapparater;
brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3814

Sammansatta organiska
lösnings- och
spädningsmedel, inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans; beredda
färg- eller
lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

247

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

3818

Kemiska grundämnen,
dopade för användning
inom elektroniken, i form av
skivor, plattor eller liknande
former; kemiska föreningar,
dopade för användning
inom elektroniken

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3819

Hydrauliska bromsvätskor
och andra beredda vätskor
för hydraulisk
kraftöverföring, inte
innehållande oljor erhållna
ur petroleum eller ur
bituminösa mineral eller
innehållande mindre än
70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3820

Frysskyddsmedel och
beredda flytande
avisningsmedel

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

3822

Reagens för diagnostiskt
bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda
reagens för diagnostiskt
bruk eller laboratoriebruk,
även utan underlag, andra
än sådana som omfattas av
nr 3002 eller 3006

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

248

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

3823

Produktbeskrivning

(2)

Tekniska emfatiska
fettsyror; sura oljor från
raffinering; tekniska
fettaikoholer:

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Tekniska emfatiska
fettsyror, sura oljor från
raffinering

Tekniska fettaikoholer

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning utgående från
av material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
inbegripet andra material
enligt nr 3823

3824

Beredda bindemedel för
gjutformar eller gjutkärnor;
kemiska produkter samt
preparat från kemiska eller
närstående industrier
(inbegripet sådana som
består av blandningar av
naturprodukter), inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans;
restprodukter från kemiska
eller närstående industrier,
inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

249

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Följande produkter enligt
detta tulltaxenummer:

Beredda bindemedel för
gjutformar eller gjutkärnor
på basis av naturligt
hartsartade produkter

Naftensyror, vattenolösliga
salter av naftensyror samt
estrar av naftensyror

Sorbitol, annan än sorbitol
enligt nr 2905

Petroleumsulfonater med
undantag av petroleum-
sulfonater av alkalimetaller,
av ammonium eller av
etanolaminer; tiofenhaltiga
sulfonsyror av oljor ur
bituminösa mineral och
salter av dessa syror

Jonbytare

Getter för vakuumrör

Alkalisk järnoxid för rening
av gas

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

250

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

3901-3915

Flytande ammoniak och
förbrukad oxid från
kolgasrening

Svavelnaftensyror, vatten-
olösliga salter samt estrar
av dessa

Finkelolja och dippelsolja

Blandningar av salter som
har olika anjoner

Pastor eller massor på basis
av gelatin för
kopieringsändamål, även på
underlag av papper eller
textil

- Andra

Plaster i obearbetad form,
avklipp och annat avfall av
plast samt plastskrot; med
undantag av nr ur 3907 och
3912 för vilka följande
gäller:

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

251

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Additionspolymerisa-
tions-produkter i vilka en
monomer står för mer än
99 viktprocent av hela
polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
material enligt kapitel
39 inte överstiger
20 % av produktens
pris fritt fabriki')

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt kapitel 39
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt
fabrik!')

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 3907

- Sampolymerer av poly-
karbonater samt av
akrylnitril, butadien och
styren (ABS)

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Material enligt
samma tulltaxenummer får
dock användas om dess
värde inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrikO

252

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Polyester

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
enligt kapitel 39 inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik
eller tillverkning utgående
från polykarbonat av
tetrabrombifenol A

3912

Cellulosa och andra kemiska
cellulosaderivat, inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans, i
obearbetad form

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
som klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

3916-3921

Halvfabrikat av plast och
andra plastvaror, med
undantag av nr ur 3916,
ur 3917, ur 3920 och
ur 3921 för vilka följande
gäller:

- Platta produkter, vidare
bearbetade än
ytbehandlade eller
nedskurna till annan än
kvadratisk eller
rektangulär form; andra
produkter, vidare
bearbetade än
ytbehandlade

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt kapitel 39
inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av använt material
inte överstiger 25 % av
produktens pris fritt fabrik

253

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

- Andra

— Additionspolymerisa-
tionsprodukter i vilka
en monomer står för
mer än

99 viktprocent av
hela
polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
material enligt
kapitel 39 inte översti-
ger 20 % av
produktens pris fritt
fabrik!')

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

— Andra

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt kapitel 39
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt
fabrik!’)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 3916 och
ur 3917

Profilerade stänger och
strängar samt rör

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av material
enligt samma
tulltaxenummer som
produkten inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt
fafjrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

(') För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt nr 3901-3906 och
enligt nr 3907-3911 gäller denna inskränkning endast produktens viktmässigt dominerande
materialgrupp.

254

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur 3920

- Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från
ett termoplastiskt partiellt
salt utgörande en
sampolymer av eten och
metakrylsyra delvis
neutraliserad med
metalljoner, huvudsakligen
zink och natrium

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

- Duk av cellulosa-
regenerat, polyamider
eller polyeten

Tillverkning vid vilken
värdet av material enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte
överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

ur 3921

Metallbelagda folier av
plastmaterial

Tillverkning utgående från
högtransparenta folier av
polyester med en tjocklek
på mindre än 23 my('l

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

3922-3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 40

Gummi och gummivaror;
med undantag av följande;

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

(') Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003-16
(störningsfaktori med Gardners nefelometri, anses som högtransparenta.

255

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur 4001

Laminerade plattor av
sulkräpp

Laminering av kräpplattor
av naturgummi

4005

Ovulkat gummi med
inblandning av tillsats-
ämnen, i obearbetad form
eller i form av plattor, duk
eller remsor

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material, utom
naturgummi, inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

4012

Regummerade eller
begagnade däck, andra än
massivdäck, av gummi;
massivdäck, utbytbara
slitbanor samt fälgband, av
gummi

- Regummerade däck
(även massivdäck och
s.k. slanglösa däck) av
gummi

Regummering av
begagnade däck

- Andra slag

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom material enligt
nr 4011 eller 4012

ur 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från
hårdgummi

256

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 41

Oberedda hudar och skinn
(andra än pälsskinn) samt
läder; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 4102

Oberedda skinn av får eller
lamm, avhårade

Borttagning av ull från
skinn av får eller lamm,
med ullbeklädnad

4104-4107

Läder, annat än läder enligt
nr 4108 eller 4109

Garvning av förgarvat
läder,
eller
tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

4109

Lackläder och laminerat
lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från
läder enligt

nr 4104-4107, förutsatt
att dess värde inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeri-
arbeten; reseeffekter,
handväskor och liknande
artiklar; varor av tarmar

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

257

9 Riksdagen 1998/99. I saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord
päls; varor av dessa
material; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 4302

Garvade eller på annat sätt
beredda pälsskinn,
hopfogade:

- Tavlor, kors och liknande
former

Blekning eller färgning,
förutom tillskärning och
hopfogning av garvade
eller på annat sätt beredda
pälsskinn, icke hopfogade

- Andra

Tillverkning utgående från
garvade eller på annat sätt
beredda pälsskinn, icke
hopfogade

4303

Kläder och tillbehör till
kläder samt andra varor av
pälsskinn

Tillverkning utgående från
garvade eller på annat sätt
beredda pälsskinn enligt
nr 4302, icke hopfogade

ur kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

258

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur 4403

Virke, bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från
obearbetat virke, även
barkat eller endast befriat
från splintved

ur 4407

Virke, sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret
eller svarvat till skivor, med
en tjocklek av mer än
6 mm, hyvlat, slipat eller
fingerskarvat

Hyvling, slipning eller
fingerskarvning

ur 4408

Skarvat fanér, med en
tjocklek av högst 6 mm,
och annat virke, sågat i
längdriktningen, skuret eller
svarvat till skivor, med en
tjocklek av högst 6 mm,
hyvlat, slipat eller
fingerskarvat

Skarvning, hyvling,
slipning eller
fingerskarvning

ur 4409

Virke, likformigt bearbetat
utefter hela längden, på
kanter eller sidor, även
hyvlat, slipat eller
fingerskarvat:

- Slipat eller fingerskarvat

Slipning eller
fingerskarvning

- Profilerat virke

Profilering

259

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur 4410-
ur 4413

Profilerade lister, inbegripet
profilerade socklar och
andra profilerade skivor

Profilering

ur 4415

Packlådor,
förpackningsaskar, häckar,
tunnor och liknande
förpackningar av trä

Tillverkning utgående från
bräder eller skivor i icke
avpassade dimensioner

ur 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och
andra tunnbinderiarbeten
samt delar till sådana
arbeten, av trä

Tillverkning utgående från
kluven tunnstav, inte
vidare bearbetad än sågad
på de två huvudsidorna

ur 4418

- Byggnadssnickerier och
timmermansarbeten av
trä

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Cellplattor och
vissa takspån ("shingles"
och "stråkes”) får dock
användas

- Profilerat virke

Profilering

ur 4421

Ämnen till tändstickor;
träpligg till skodon

Tillverkning utgående från
virke enligt vilket
tulltaxenummer som helst
utom trätråd enligt
nr 4409

260

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 45

Kork och varor av kork;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från
kork enligt nr 4501

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller
andra flätningsmaterial;
korgmakeriarbeten

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Kapitel 47

Massa av ved eller andra
fibrösa cellulosahaltiga
material; återanvända
produkter (avfall och
förbrukade varor) av papper
eller papp

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 48

Papper och papp; varor av
pappersmassa, papper eller
papp; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 4811

Papper och papp, endast
linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från
material för tillverkning av
pappér enligt kapitel 47

261

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

4816

Karbonpapper, själv-
kopierande papper och
annat kopierings- eller
övertryckspapper (med
undantag av papper enligt
nr 4809), pappersstenciler
och offsetplåtar av papper,
även förpackade i askar

Tillverkning utgående från
material för tillverkning av
papper enligt kapitel 47

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort
med enbart postalt tryck
samt korrespondenskort, av
papper eller papp; askar,
mappar o.d. av papper eller
papp, innehållande ett
sortiment av brevpapper,
papperskuvert e.d.

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

ur 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från
material för tillverkning av
papper enligt kapitel 47

ur 4819

Kartonger, askar, lådor,
säckar, påsar och andra
förpackningar av papper,
papp, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer

Tillverkning vid vilken
- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

262

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

ur 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 4823

Andra slag av papper, papp,
cellulosavadd och duk av
cellulosafibrer, tillskurna till
bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från
material för tillverkning av
papper enligt kapitel 47

ur kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar,
bilder och andra produkter
av den grafiska industrin;
handskrifter; maskinskrivna
texter samt ritningar; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

4909

Brevkort och vykort, med
bildtryck eller annat tryck;
tryckta kort med personliga
hälsningar, meddelanden
eller tillkännagivanden, även
med bildtryck, med eller
utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom nr 4909 eller 4911

263

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

Produktbeskrivning

(1)

(2)

4910

Almanackor av alla slag,
tryckta, inbegripet
almanacksblock

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- S.k. "evighetskalendrar”
eller almanackor med
utbytbara block,
fastsatta på ett annat
underlag än papper eller
papp

- Andra

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom nr 4909 eller 4911

ur kapitel 50

ur 5003

Natursilke; med undantag
av följande:

Avfall av natursilke
(inbegripet silkeskokonger,
inte lämpliga för avhaspling,
garnavfall samt rivet avfall
och riven lump), kardat eller
kammat

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Kardning eller kamning av
avfall av natursilke

264

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

5004-
ur 5006

Garn av natursilke och garn
spunnet av avfall av natur-
silke

Tillverkning utgående
fränt')

-  råsilke eller avfall av
natursilke, kardat,
kammat eller på annat
sätt berett för
spinning,

-  andra naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

- material för pappers-
tillverkning

5007

Vävnader av natursilke eller
av avfall av natursilke:

- I förening med
gummiträd

Tillverkning utgående från
enkelt garnt')

- Andra

Tillverkning utgående
frånC)

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer,

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

265

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produ ktbes kri vni ng

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa eller

- papper,

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning], varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

266

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur kapitel 51

Ull samt fina eller grova
djurhår: garn och vävnader
av tagel; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

5106-5110

Garn av ull eller fina eller
grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående
frånC)

-  råsilke, avfall av silke,
kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

- material för pappers-
tillverkning

5111-5113

Vävnader av ull eller fina
eller grova djurhår eller av
tagel:

- I förening med
gummitråd

Tillverkning utgående från
enkelt garnj’)

- Andra

Tillverkning utgående
frånC)

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer.

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

267

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa,

- papper,

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

268

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 52

Bomull; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

5204-5207

Garn av bomull

Tillverkning utgående
frånC)

-  råsilke, avfall av silke,
kardat, kammat eller
på annat sätt berett för
spinning,

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

- material för pappers-
tillverkning

5208-5212

Vävnader av bomull:

- I förening med
gummiträd

Tillverkning utgående från
enkelt garnC)

- Andra

Tillverkning utgående
frånC)

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer.

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

269

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa,

- papper,

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

270

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

ur kapitel 53

5306-5308

5309-5311

Andra vegetabiliska textil-
fibrer; pappersgarn och
vävnader av pappersgarn;
med undantag av följande:

Garn av andra vegetabiliska
textilfibrer; pappersgarn

Vävnader av andra
vegetabiliska textilfibrer;
vävnader av pappersgarn:

- I förening med
gummitråd

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning utgående
frånf)

-  råsilke eller avfall av
natursilke, kardat,
kammat eller på annat
sätt berett för
spinning,

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

- material för pappers-
tillverkning

Tillverkning utgående från
enkelt garn(')

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

271

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Andra

Tillverkning utgående
från(')

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

- papper

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

272

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

5401-5406

5407 och

5408

Produktbeskrivning

(2)

Garn, monofilamentgarn och
garn av konstfilament

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)__________________eller_________________(4)

Tillverkning utgående

från(')

-  råsilke eller avfall av

natursilke, kardat,
kammat eller på annat
sätt berett för
spinning,

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller

dissolvingmassa, eller

- material för pappers-

tillverkning

Vävnader av garn av syntet-
eller renegatfiiament:

-  I förening med
gummitråd

- Andra

Tillverkning utgående från
enkelt garnC)

Tillverkning utgående
frånC)

- garn av kokosfibrer,

- naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa,

- papper,

eller

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

273

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

5501-5507

5508-5511

Konststapeifibrer

Sytråd och annat garn av
konststapeifibrer

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)__________________eller__________________(4)_________
tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från
kemiskt material eller
dissolvingmassa

Tillverkning utgående
frånC)

-  silke eller avfall av
natursilke, kardat,
kammat eller på annat
sätt berett för
spinning,

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

274

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

-  material för
papperstillverkning

5512-5516

Vävnader av
konststapeifibrer

- I förening med
gummiträd

Tillverkning utgående från
enkelt garnC)

- Andra

Tillverkning utgående
från(')

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa,

- papper

eller

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

275

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

ur kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk;
specialgarner; surrningsgarn
och tågvirke samt varor av
sådana produkter; med
undantag av följande:

Tillverkning utgående
frånl’)

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

-  material för
papperstillverkning

5602

Filt, även impregnerad,
överdragen, belagd eller
laminerad:

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

276

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Produktbeskrivning

(2)

- Nälfilt

- Andra

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

__________(3)__________________eller_________________14)

Tillverkning utgående
från!')

-  naturfibrer, eller

-  kemiskt material eller

dissolvingmassa

Dock får följande
användas, förutsatt att
varje enskilt filament eller
varje enskild fiber har en
längdvikt av mindre än
9 decitex:

- garn av polypropen-
filament enligt

nr 5402,

-  stapelfibrer av
polypropen enligt
nr 5503 eller 5506,
eller

- fiberkabel av
polypropenfilament
enligt nr 5501.

Värdet av dessa material
får dock inte överstiga
40 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning utgående
frånl')

-  naturfibrer,

- konststapeifibrer av
kasein, eller

- kemiskt material eller
dissolvingmassa

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

277

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

5604

Tråd och rep av gummi,
textilöverdragna; textilgarn
samt remsor o.d. enligt
nr 5404 eller 5405,
impregnerade, överdragna
eller belagda med gummi
eller plast eller försedda
med hölje av gummi eller
plast:

- Tråd och rep av gummi,
textilöverdragna

Tillverkning utgående från
tråd eller rep av gummi,
inte överdragna med
textilmaterial

- Andra slag

Tillverkning utgående
frånC)

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

-  material för tillverkning
av papper

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

278

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

5605

Metalliserat garn (även
överspunnet), dvs.
textilgarn eller remsor o.d.
enligt nr 5404 eller 5405, i
förening med metall i form
av tråd eller pulver eller
överdragna med metall

Tillverkning utgående
frånl')

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa, eller

-  material för
papperstillverkning

5606

Överspunnet garn samt
remsor o.d. enligt nr 5404
eller 5405, överspunna
(dock inte garn enligt
nr 5605 och överspunnet
tagelgarn); sniljgarn
(inbegripet sniljgarn
framställt av textilflock);
chainettegarn

Tillverkning utgående
frånl’)

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa. eller

-  material för
papperstillverkning

Kapitel 57

Mattor och annan
golvbeläggning av
textilmaterial:

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

279

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Av nålfilt

Tillverkning utgående
frånC)

-  naturfibrer, eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

Dock får följande
användas, förutsatt att
varje enskilt filament eller
varje enskild fiber har en
längdvikt av mindre än

9 decitex:

- garn av polypropen-
filament enligt

nr 5402,

-  stapelfibrer av
polypropen enligt
nr 5503 eller 5506,
eller

-  fiberkabel av
polypropenfilament
enligt nr 5501.

Värdet av dessa material
får dock inte överstiga
40 % av produktens pris
fritt fabrik

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

280

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

- Av annan filt

- Andra

Tillverkning utgående
frånl’)

-  naturfibrer, inte
kardade, kammade
eller pä annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

Tillverkning utgående
frånl’)

- garn av kokosfibrer,

-  garn av syntet- eller
regenatfilament,

-  naturfibrer, eller

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning

ur kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade
dukvaror av textilmaterial;
spetsar; tapisserier; snör-
makeriarbeten; broderier;
med undantag av följande:

- I förening med
gummiträd

Tillverkning utgående från
enkelt garnl')

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

281

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Andra

Tillverkning utgående
frånl')

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

282

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

5805

Handvävda tapisserier av
typerna Gobelins, Flandern,
Aubusson, Beauvais och
liknande samt
handbroderade tapisserier
(t.ex. med petit points eller
korsstygn), även
konfektionerade

Tillverkning varvid allt
använt material
klassificeras enligt annat
tulltaxenummer än
produkten

5810

Broderier som längdvara
eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

5901

Textil vävnader överdragna
med gummi arabicum e.d.
eller med
stärkelseprodukter, av
sådana slag som används
till bokpärmar o.d.; kalker-
väv; preparerad målarduk;
kanvas och liknande styva
textilvävnader av sådana
slag som används till
hattstommar

Tillverkning utgående från
garn

283

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

5902

Produktbeskrivning

________________(2)______________

Kordväv av högstyrkegarn
av nylon eller andra
polyamider, polyestrar eller
viskos:

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

5903

-  Innehållande högst

90 viktprocent
textilmaterial

- Andra

Tillverkning utgående från
garn

Tillverkning utgående från
kemiskt material eller
dissolvingmassa

Textilvävnader,
impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade
med plast, andra än
vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från
garn,

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

284

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

5904

Linoleummattor o.d., även i
tillskurna stycken; golv-
beläggning bestående av en
textilbotten med överdrag
eller beläggning, även i
tillskurna stycken

Tillverkning utgående från
garn(')

5905

Textiltapeter:

- Impregnerade,
överdragna, belagda eller
laminerade med gummi,
plast eller annat material

Tillverkning utgående från
garn

- Andra

Tillverkning utgående
frånl')

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa.

eller

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

285

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

5906

Gummibehandlade
textilvävnader, andra än
vävnader enligt nr 5902:

- Dukvaror av trikå

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kaiandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående
frånl’)

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

286

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

- Andra vävnader gjorda
av garn av
syntetfilament,
innehållande mer än
90 viktprocent
textilmaterial

- Andra

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)__________________eller_________________(4)

Tillverkning utgående från
kemiskt material

5907

Textilvävnader med annan
impregnering, annat
överdrag eller annan
beläggning; målade
teaterkulisser, ateljéfonder
o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från
garn

Tillverkning utgående från
garn,

eller

tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

287

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

5908

Vekar av vävt, flätat eller
stickat textilmaterial, för
lampor, kaminer, tändare,
ljus o.d.; glödstrumpor och
rundstickad
glödstrumpsväv, även
impregnerade:

- Glödstrumpor,
impregnerade

Tillverkning utgående från
rundstickad
glödstrumpsväv

- Andra

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

5909-5911

Produkter och artiklar av
textilmaterial av sådana slag
som lämpar sig för tekniskt
bruk:

- Polerskivor eller ringar,
andra än av filt enligt
nr 5911

Tillverkning utgående från
garn eller från lump
(inbegripet klipp och
liknande avfall) enligt
nr 6310

288

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

- Vävnader, även filtade,
av sådana slag som
används i pappers-
maskiner eller för annat
tekniskt bruk, även
impregnerade elier
belagda, tubformade
eller ändlösa, med ett
eller flera varp- och/eller
väftsystem, eller
flatvävda med flera varp-
och/eller väftsystem
enligt nr 5911

Tillverkning utgående
frånl')

- garn av kokosfibrer,

-  följande material:

- garn av poiytetra-
fluoretenl2)

- flertrådigt garn av
polyamid, över-
draget, impreg-nerat
eller belagt med
fenoplaster,

- garn av aroma-tiska
polyamider fram-
ställda genom poly-
kondensation av
metafenylen-diamin
och isoftalsyra,

- monofilament av
polytetra-
fluoretenl2),

- garn av syntetiska
textilfibrer av
polyparafenylenteref
talamid,

- garn av glasfibrer,
överdraget med
fenoplaster och
omspunnet med
akrylgarnl2),

- monofilament av
sampolyester av en
polyester och ett
tereftalsyra-harts

• och 1,4-
cyklohexan-
dimetanol och
isoftalsyra.

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

(2) Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av det slag som
används till pappersmaskiner.

289

10 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Andra

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

Tillverkning utgående
frånl1)

- garn av kokosfibrer,

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående
frånC)

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

290

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Il —

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till
kläder, av trikå:

- Tillverkade genom
sömnad eller annan hop-
fogning av två eller flera
stycken av trikå, som
antingen tillskurits eller
formats direkt vid
framställningen

- Andra

Tillverkning utgående från
garn(’)(2).

Tillverkning utgående
frånC)

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

ur kapitel 62

Kläder och tillbehör till
kläder, av annan textilvara
än trikå; med undantag av
följande:

Tillverkning utgående från
garn(’)(2)

(’) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

(2) Se inledande anmärkning 6.

291

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur 6202
ur 6204
ur 6206

ur 6209 och

ur 6211

Kläder för kvinnor och
flickor, broderade:
babykläder och tillbehör till
babykläder, broderade

Tillverkning utgående från
garn!’)
eller

tillverkning utgående från
obroderad vävnad vars
värde inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik!1)

ur 6210 och
ur 6216

Brandsäker utrustning av
väv med en beläggning av
aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från
garn!'),
eller

tillverkning utgående från
väv, inte belagd, vars
värde inte överstiger

40 % av produktens pris
fritt fabrik!')

6213 och

6214

Näsdukar, sjalar, scarfar,
halsdukar, mantiljer, slöjor
o.d:

(') Se inledande anmärkning 6.

292

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Produktbeskrivning

(2)

- Broderade

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)_________________eller__________________(4)

Tillverkning utgående från
oblekt enkelt garn(')(2),
eller

tillverkning utgående från
obroderad vävnad, vars
värde inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik!’)

- Andra

Tillverkning utgående från
oblekt enkelt garn!’)!2),
eller
tryckning samt minst två
förberedande eller
avslutande behandlingar
(t.ex. tvättning, blekning,
mercerisering,
värmefixering,
uppruggning,
kalandrering,
krympfribehandling,
appretering, dekatering,
impregnering, stoppning
eller noppning), varvid
värdet av den otryckta
textilvävnaden enligt
nr 6213 och 6214 inte
överstiger 47,5 % av
produktens pris fritt fabrik

(') Se inledande anmärkning 6.

(2) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

293

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

6217

Andra konfektionerade
tillbehör till kläder; delar till
kläder eller till tillbehör till
kläder, andra än sådana
enligt nr 6212:

- Broderade

Tillverkning utgående från
garn!1),
eller

tillverkning utgående från
obroderad vävnad, vars
värde inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik!1)

- Brandsäker utrustning av
väv överdragen med
aluminiumbehandlad
polyesterfolie

Tillverkning utgående från
garn!1),
eller

tillverkning utgående från
väv, inte belagd, vars
värde inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik!1)

(') Se inledande anmärkning 6.

294

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Tillskurna mellanlägg till
kragar och manschetter

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

- Andra

Tillverkning utgående från
garni')

ur kapitel 63

Andra konfektionerade
textilvaror;
handarbetssatser;
begagnade kläder och andra
begagnade textilvaror;
lump; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

6301-6304

Res- och sängfiltar,
sänglinne etc.; gardiner,
etc.; och andra
inredningsartiklar:

- Av filt eller av bondad
duk

Tillverkning utgående
fråni2)

-  naturfibrer, eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

(') Se inledande anmärkning 6.

(2) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

295

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

- Andra

Broderade

Tillverkning utgående från
oblekt enkelt garn(')(2),
eller

tillverkning utgående från
obroderad vävnad (annan
än trikå), vars värde inte
överstiger 40 % av
produktens pris fritt fabrik

Andra

Tillverkning utgående från
oblekt enkelt garn(')(2)

6305

Säckar och påsar av sådana
slag som används för
förpackning av varor

Tillverkning utgående
frånl3)

-  naturfibrer,

-  konststapeifibrer, inte
kardade, kammade
eller på annat sätt
beredda för spinning,
eller

-  kemiskt material eller
dissolvingmassa

(') Se inledande anmärkning 6.

(2)    För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå
(tillskuren eller direkt stickad till passform), sytts ihop eller hopfogats, se inledande
anmärkning 6.

(3)    För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

296

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

6306

Presenningar och markiser;
tält; segel till båtar, segel-
brädor eller fordon;
campingartiklar:

- Av bondad duk

Tillverkning utgående
från(')(2)

-  naturfibrer, eller

-  kemiskt material eller

dissolvingmassa

- Andra

Tillverkning utgående från
oblekt enkelt garn(’)(2)

6307

Andra konfektionerade

Tillverkning vid vilken

artiklar, inbegripet till-

värdet av allt använt

skärningsmönster

material inte överstiger

40 % av produktens pris
fritt fabrik

6308

Satser bestående av

Varje enskild vara i satsen

vävnadsstycken och garn,

måste uppfylla de

med eller utan tillbehör,

ursprungsvillkor som

avsedda för tillverkning av

skulle gälla för den om

mattor, tapisserier,

den inte ingick i satsen.

broderade borddukar eller

Artiklar utan ursprungs-

servetter eller liknande

status får dock ingå om

artiklar av textilmaterial, i

deras sammanlagda värde

detaljhandelsförpackningar

inte överstiger 15 % av
satsens pris fritt fabrik

(') För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande
anmärkning 5.

(2) Se inledande anmärkning 6.

297

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller

(4)

ur kapitel 64

Skodon, damasker o.d.;
med undantag av följande:

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst
utom sammansatta
skodelar bestående av
överdelar som fastsatts
vid bindsulor eller vid
andra underdelar enligt
nr 6406

6406

Delar till skodon; lösa
inläggssulor, hälinlägg o.d.;
damasker, benläder och
liknande artiklar samt delar
till sådana artiklar

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 65

Huvudbonader och delar av
huvudbonader; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

6503

Filthattar och andra huvud-
bonader av filt, tillverkade
av hattstumpar eller plana
hattämnen enligt nr 6501,
även ofodrade och
ogarnerade

Tillverkning utgående från
garn eller textilfibreri')

(') Se inledande anmärkning 6.

298

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

6505

Hattar och andra huvud-
bonader, av trikå eller
tillverkade av spetsar, filt
eller annan textilvara i
längder (dock inte av band
eller remsor), även ofodrade
och ogarnerade; hårnät av
alla slags material, även
fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från
garn eller textilfibrerl’)

ur kapitel 66

Paraplyer, parasoller,
promenadkäppar,
sittkäppar, piskor och
ridspön samt delar till
sådana artiklar; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

6601

Paraplyer och parasoller
(inbegripet käpparaplyer,
trädgårdsparasoller och
liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun
samt varor tillverkade av
fjädrar eller dun;
konstgjorda blommor; varor
av människohår

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

(') Se inledande anmärkning 6.

299

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur kapitel 68

Varor av sten, gips,
cement, asbest, glimmer
eller liknande material; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 6803

Varor av skiffer eller
agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från
bearbetad skiffer

ur 6812

Varor av asbest eller av
blandningar på basis av
asbest eller på basis av
asbest och
magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst

ur 6814

Varor av glimmer, inbegripet
agglomererad eller
rekonstruerad glimmer, på
underlag av papper, papp
eller annat material

Tillverkning utgående från
bearbetad glimmer (även
agglomererad eller
rekonstruerad glimmer)

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

300

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 70

Glas och glasvaror; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 7003
ur 7004 och
ur 7005

Planglas, icke reflekterande

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7001

7006

Glas enligt nr 7003, 7004
eller 7005, böjt, bearbetat
på kanterna, graverat,
borrat, emaljerat eller på
annat sätt bearbetat, men
inte inramat och inte i
förening med annat material

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7001

7007

Säkerhetsglas bestående av
härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7001

7008

Flerväggiga isolerrutor av
glas

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7001

7009

Speglar av glas, inbegripet
backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7001

301

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

7010

Damejeanner, flaskor,
burkar, krukor, ampuller och
andra behållare av glas, av
sådana slag som används
för transport eller
förpackning av varor;
konserveringsburkar av
glas; proppar, lock och
andra tillslutningsanord-
ningar av glas

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten,
eller
slipning av glasvaror, om
värdet av sådan vara i
oslipat skick inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag
som används som bords-,
köks-, toalett- eller kontors-
artiklar, för prydnads-
ändamål inomhus eller för
liknande ändamål (andra än
sådana som omfattas av
nr 7010 eller 7018)

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten,
eller
slipning av glasvaror, om
värdet av sådan vara i
oslipat skick inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt
fabrik,
eller

302

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

dekorering för hand (utom
serigrafiskt tryck) av mun-
blåsta glasvaror, om
värdet av den munblåsta
glasvaran inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 7019

Varor (andra än garn) av
glasfiber

Tillverkning utgående från

- ofärgad roving och
andra fiberknippen,
även huggna, eller
garn, eller

-  glasull

ur kapitel 71

Naturpärlor och odlade
pärlor, ädelstenar och halv-
ädelstenar, ädla metaller
och metaller med plätering
av ädel metall samt varor av
sådana produkter; oäkta
smycken; mynt; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

| ur 7101

Naturpärlor eller odlade
pärlor, sorterade, temporärt
uppträdda för att underlätta
transport

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

303

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

Produktbeskrivning

(1)

(2)

ur 7102

Bearbetade ädelstenar och

ur 7103 och

halvädeistenar, (naturliga.

ur 7104

syntetiska eller

rekonstruerade)

7106,

Ädla metaller:

7108 och

7110

- Obearbetade

- I form av halvfabrikat

eller pulver

ur 7107

Metall med plätering av ädel

ur 7109 och

metall, i form av

ur 7111

halvfabrikat

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

Tillverkning utgående från
obearbetade ädelstenar
eller halvädelstenar

Tillverkning utgående från
material som inte
klassificeras enligt
nr 7106, 7108 eller 7110,
eller
elektrolytisk, termisk eller
kemisk separering av ädla
metaller enligt nr 7106,
7108 eller 7110,
eller
legering av ädla metaller
enligt nr 7106, 7108 eller
7110, med varandra eller
med oädla metaller

Tillverkning utgående från
obearbetade ädla metaller

Tillverkning utgående från
metall med plätering av
ädelmetaller, obearbetad

(4)

304

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

7116

7117

Produktbeskrivning

(2)

Varor bestående av
naturpärlor eller odlade
pärlor eller av ädelstenar
eller halvädelstenar
(naturliga, syntetiska eller
rekonstruerade)

Oäkta smycken

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)_________________eller__________________(4)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 72

7207

Järn och stål; med
undantag av följande:

Halvfärdiga produkter av
järn eller olegerat stål

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkter,
eller
tillverkning utgående från
delar av oädel metall, som
inte är förgyllda,
försilvrade eller
patinerade, om värdet av
allt använt material inte
överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik
Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7201,
7202, 7203, 7204 eller
7205

305

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

7208-7216

Valsade platta produkter,
stång och profiler, av järn
eller olegerat stål

Tillverkning utgående från
göt eller andra
obearbetade former enligt
nr 7206

7217

Tråd av järn eller olegerat
stål

Tillverkning utgående från
halvfärdigt material enligt
nr 7207

ur 7218,
7219-7222

Halvfärdiga produkter,
valsade platta produkter,
stång och profiler, av
rostfritt stål

Tillverkning utgående från
göt eller andra
obearbetade former enligt
nr 7218

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från
halvfärdigt material enligt
nr 7218

ur 7224,
7225-7228

Halvfärdiga produkter,
valsade platta produkter,
varmvalsad stång i
oregelbundet upprullade
ringar; profiler av annat
legerat stål; ihåligt borrstål
av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från
göt eller andra
obearbetade former enligt
nr 7206, 7218 eller 7224

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från
halvfärdigt material enligt
nr 7224

306

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)

ur kapitel 73

Varor av järn eller stål: med
undantag av följande:

ur 7301

Spont

7302

Följande
banbyggnadsmateriel av
järn eller stål för järnvägar
eller spårvägar: räler,
moträler och kuggskenor,
växeltungor, spårkorsningar,
växelstag och andra delar
till spårväxlar, sliprar,
rälskarvjärn, rälstolar,
rälstolskilar,
underläggsplattor,
klämplattor, spårhållare
spårplattor och annan
speciell materiel för
sammanbindning eller
fästande av räler

7304,

7305 och

7306

Rör och ihåliga profiler, av
järn (annat än gjutjärn) eller
stål

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7206

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7206

Tillverkning utgående från
material enligt nr 7206,
7207, 7218 eller 7224

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

307

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur 7307

Rördelar av rostfritt stål

Svarvning, borrning.

(ISO nr X5CrNiMo 1712),

brotschning, gängning,

bestående av flera delar

gradning och
sandblästring av smidda
ämnen, vars värde inte
överstiger 35 % av
produktens pris fritt fabrik

7308

Konstruktioner (med

Tillverkning vid vilken allt

undantag av monterade eller

använt material

monteringsfärdiga

klassificeras enligt ett

byggnader enligt nr 9406)

annat tulltaxenummer än

och delar till konstruktioner

produkten.

(t.ex. broar, brosektioner.

Profiler framställda genom

slussportar, torn.

svetsning enligt nr 7301

fackverksmaster, tak,
fackverk till tak, dörrar,
fönster, dörr- och fönster-
karmar, dörrtrösklar,
fönsterluckor, räcken och
pelare), av järn eller stål;
plåt, stång, profiler, rör o.d.
av järn eller stål, bearbetade
för användning i
konstruktioner

får dock inte användas

ur 7315

Snökedjor

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt nr 7315
inte överstiger 50 % av
produktens pris fritt fabrik

308

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 74

Koppar och varor av
koppar; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

7401

Kopparskärsten;
cementkoppar (utfälld
koppar)

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

7402

Oraffinerad koppar;
kopparanoder för
elektrolytisk raffinering

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

7403

Raffinerad koppar och
kopparlegeringar, i
obearbetad form:

- Raffinerad koppar

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

309

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Kopparlegeringar och
oraffinerad koppar,
innehållande andra
ämnen, i obearbetad
form

Tillverkning utgående från
raffinerad koppar,
obearbetad, eller från
avfall och skrot av koppar

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 75

Nickel och varor av nickel;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt en
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

310

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

7501-7503

Nickelskärsten,
nickeloxidsinter och andra
mellanprodukter för
framställning av nickel;
nickel i obearbetad form;
avfall och skrot av nickel

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 76

Aluminium och varor av
aluminium; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

7601

Aluminium i obearbetad
form

Tillverkning genom
termisk eller elektrolytisk
behandling av olegerat
aluminium eller av avfall
eller skrot av aluminium

| 7602

Avfall och skrot av
aluminium

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

311

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur 7616

Varor av aluminium, andra
än duk, galler, nät,
stängselnät, armeringsnät
och liknande produkter,
(inbegripet ändlösa band),
av aluminiumtråd och
klippnät av aluminium

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten. Duk,
galler, nät, stängselnät,
armeringsnät och
liknande produkter
(inbegripet ändlösa
band) av aluminiumtråd
eller klippnät av
aluminium får dock
användas, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

Kapitel 77

Reserverad för eventuell
framtida användning i det
harmoniserade systemet

ur kapitel 78

Bly och varor av bly; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

312

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produ ktbes kr i vning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller

(4)

7801

Bly i obearbetad form:

- Raffinerat bly

Tillverkning utgående från
verkbly

- Annat

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Avfall och
skrot enligt nr 7802 får
dock inte användas

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 79

Zink och varor av zink: med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

313

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Avfall och
skrot enligt nr 7902 fär
dock inte användas

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 80

Tenn och varor av tenn;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt
materialklassificeras
enligt ett annat
tulltaxenummer än
produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

8001

Tenn i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Avfall och
skrot enligt nr 8002 får
dock inte användas

314

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

8002 och

8007

Avfall och skrot av tenn;
andra varor av tenn

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Kapitel 81

Andra oädla metaller;
kermeter; varor av dessa
material:

- Andra oädla metaller,
bearbetade: varor av
dessa material

Tillverkning vid vilken
värdet av allt material som
klassificeras enligt samma
tulltaxenummer som
produkten inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar,
skedar och gafflar av oädel
metall; delar av oädel metall
till sådana artiklar; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

315

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

8206

Produktbeskrivning

(2)

Satser av handverktyg
enligt två eller flera av
numren 8202-8205, i
detaljhandelsförpackningar

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

___________(3)__________________eller__________________(4)
Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
nr 8202-8205. Verktyg
enligt nr 8202-8205 får
dock ingå i satsen om
deras värde inte överstiger
15 % av satsens pris fritt
fabrik

8207

Utbytbara verktyg för
handverktyg, även
mekaniska, eller för
verktygsmaskiner (t.ex. för
pressning, stansning,
gängning, borrning,
arborrning, driftning,
fräsning, svarvning eller
skruvdragning), inbegripet
dragskivor för dragning och
matriser för strängpressning
av metall, samt verktyg för
berg- eller jordborrning

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

316

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

8208

Knivar och skärstål för
maskiner eller mekaniska
apparater

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

ur 8211

Knivar med skärande egg,
även tandad (inbegripet
trädgårdsknivar), andra än
knivar enligt nr 8208

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Knivblad och
knivskaft av oädel metall
får dock användas

8214

Andra skär- och
klippverktyg (t.ex.
hårklippningsmaskiner,
huggknivar och hackknivar
för slakterier och
charkuterier eller för
hushållsbruk,
pappersknivar); artiklar och
satser av artiklar för
manikyr eller pedikyr
(inbegripet nagelfilar)

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Handtag och
skaft av oädel metall får
dock användas

317

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

8215

Skedar, gafflar, slevar,
tårtspadar, fiskknivar, smör-
knivar, sockertänger och
liknande köks- och bords-
artiklar

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Handtag och
skaft av oädel metall får
dock användas

ur kapitel 83

Diverse varor av oädel
metall; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

ur 8302

Andra beslag och liknande
artiklar lämpliga för bygg-
nader samt automatiska
dörrstängare

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Annat material
enligt nr 8302 får dock
användas om dess värde
inte överstiger 20 % av
produktens pris fritt fabrik

ur 8306

Statyetter och andra
prydnadsföremål av oädel
metall

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Annat material
enligt nr 8306 får dock
användas om dess värde
inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

318

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor,
maskiner, apparater och
mekaniska redskap; delar till
sådana varor; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8401

Bränsleelement för
kärnreaktorer

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten!1)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8402

Ångpannor och andra ång-
generatorer (andra än
sådana varmvattenpannor
för centraluppvärmning som
också kan producera
lågtrycksånga);
hetvattenpannor

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

(1) Denna bestämmelse skall gälla t.o.m. den 31 december 1998.

319

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

8403 och
ur 8404

Värmepannor för central-
uppvärmning, andra än
sådana enligt nr 8402, samt
hjälpapparater för
värmepannor för central-
uppvärmning

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
nr 8403 eller 8404

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8407

Förbränningskol vmotorer
med gnisttändning och med
fram- och återgående eller
roterande kolvar

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8408

Förbränningskol vmotorer
med kompressionständning
(diesel- eller semidiesel-
motorer)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8409

Delar som är lämpliga att
användas uteslutande eller
huvudsakligen till motorer
enligt nr 8407 eller 8408

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

320

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

8411

Turbojetmotorer, turbo-
propmotorer och andra
gasturbinmotorer

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

8412

Andra motorer

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8413

Positiva roterande
förträngingspumpar

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

321

11 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur 8414

Fläktar, biåsmaskiner och
liknande maskiner för
industriellt bruk

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

8415

Luftkonditionerings-
apparater bestående av en
motordriven fläkt samt
anordningar för reglering av
temperatur och fuktighet,
inbegripet sådana apparater
i vilka fuktigheten inte kan
regleras separat

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8418

Kylskåp, frysar och annan
kyl- eller frysutrustning,
elektriska och andra;
värmepumpar, andra än
luftkonditionerings-
apparater enligt nr 8415

Tillverkning vid vilken
- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten,

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

322

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur 8419

Maskiner för trä-, pappers-
massa-, pappers- och
pappindustrierna

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte
överstiger 25 % av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

323

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

8420

8423

Kalandrar och andra
valsmaskiner, andra än
maskiner för bearbetning av
metall eller glas, samt valsar
till sådana maskiner

Vågar (med undantag av
vågar känsliga för 0,05 g
eller mindre), inbegripet
räkne- och kontrollvågar;
vikter av alla slag för vågar

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte
överstiger 25 % av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

324

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                  (4)

8425-8428

Maskiner och apparater för
lyftning eller annan
hantering, lastning, lossning
eller transport

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt nr
8431 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8429

Självgående bladschakt-
maskiner, väghyvlar,
skrapor, grävmaskiner,
lastare, stampmaskiner och
vägvältar:

- Vägvältar

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

325

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Andra

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 8431 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8430

Andra maskiner och
apparater för grävning,
hyvling, planering,
stampning, tillpackning,
schaktning, borrning eller
brytning av jord, sten,
mineral eller malm;
pålningsmaskiner och
påluppdragningsmaskiner;
snöplogar och snöslungor

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 8431 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

326

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur 8431

Delar som är lämpliga att
användas uteslutande eller
huvudsakligen till vägvältar

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8439

Maskiner och apparater för
tillverkning av massa av
fibrösa cellulosahaltiga
material eller för tillverkning
eller efterbehandling av
papper eller papp

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av allt
använt material som
klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte
överstiger 25 % av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8441

Andra maskiner och
apparater för bearbetning av
pappersmassa, papper eller
papp, inbegripet skär-
maskiner av alla slag

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt
samma tulltaxenummer
som produkten inte
överstiger 25 % av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

327

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

8444-8447

Maskiner enligt dessa
tulltaxenummer som
används i textilindustrin

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8448

Hjälpmaskiner och hjälp-
apparater för användning
tillsammans med maskiner
enligt nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8452

Symaskiner, andra än
trådhäftmaskiner enligt
nr 8440; möbler, stativ och
överdrag, speciellt kon-
struerade för symaskiner;
symaskinsnålar:

- Symaskiner (endast för
skyttelsöm) vilkas
överdel har en vikt av
högst 16 kg utan motor
eller 17 kg med motor

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik.

328

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

-  värdet av allt icke-
ursprungsmaterial som
använts vid
monteringen av
överdelen (utom
motor) inte överstiger
värdet av allt använt
ursprungsmaterial, och

- mekanismen för tråd-
spänning,
gripmekanismen och
mekanismen för
sicksacksöm utgör
ursprungsvaror

- Andra

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8456-8466

Verktygsmaskiner och andra
maskiner samt delar och
tillbehör till sådana maskiner
enligt nr 8456-8466

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8469-8472

Maskiner och apparater för
kontorsbruk (t.ex.
skrivmaskiner, räkne-
maskiner, datorer,
dupliceringsmaskiner, häft-
apparater)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

329

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

8480

Formflaskor för metall-
gjuterier; bottenplattor till
gjutformar: gjutmodeller;
gjutformar och andra formar
för metall (andra än götko-
killer), hårdmetall, glas,
mineraliska ämnen, gummi
eller plast

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken

- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

8484

Packningar av metallplåt i
förening med annat material
eller av två eller flera skikt
av metall; satser av
packningar av skilda
material, i påsar, kuvert eller
liknande förpackningar;
mekaniska packningar

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

330

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

8485

Delar till maskiner och
apparater, inte försedda
med elektriska kopplings-
anordningar, isolatorer,
spolar, kontaktelement eller
andra elektriska
anordningar, inte nämnda
eller inbegripna någon
annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 85

Elektriska maskiner och
apparater, elektrisk materiel
samt delar till sådana varor;
apparater för inspelning eller
återgivning av ljud,
apparater för inspelning eller
återgivning av bilder och
ljud för television samt delar
och tillbehör till sådana
apparater; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8501

Elektriska motorer och
generatorer (med undantag
av generatoraggregat)

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt
nr-8503 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

331

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

8502

Elektriska generatoraggregat
och roterande omformare

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 8501 eller 8503 inte
överstiger 10 % av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8504

Strömförsörjningsenheter av
sådana slag som används
för datorer

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8518

Mikrofoner och mikrofon-
stativ; högtalare, med eller
utan hölje; tonfrekvens-
förstärkare; elektriska
Ijudförstärknings-
anläggningar

Tillverkning vid vilken

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av allt
använt icke-
ursprungsmaterial inte
överstiger värdet av
använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

332

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

8519

Skivspelare, elektriska
grammofoner, kassett-
bandspelare och andra
apparater för
ljudåtergivning, inte
försedda med anordning för
ljudinspelning

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

-  värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8520

Bandspelare och andra
apparater för ljudinspelning,
även innehållande anordning
för ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning
eller återgivning av
videosignaler

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

333

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

8522

Delar och tillbehör lämpade
för användning enbart eller
huvudsakligen för apparater
enligt nr 8519-8521

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8523

Beredda oinspelade media
för inspelning av ljud eller
för liknande inspelning av
andra fenomen, andra än
produkter enligt 37 kap.

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8524

Grammofonskivor, inspelade
band och andra media med
inspelningar av ljud eller av
andra fenomen, inbegripet
matriser för tillverkning av
grammofonskivor men inte
produkter enligt 37 kap.:

334

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Matriser för tillverkning
av grammofonskivor

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 8523 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av
radiotelefoni, radiotelegrafi,
rundradio eller television,
även med inbyggd
utrustning för mottagning,
ljudinspelning eller
ljudåtergivning;
televisionskameror;
apparater för inspelning av
videostillbilder och liknande
apparater

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av 79 använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

335

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

8526

Radarapparater, apparater
för radionavigering samt
apparater för radiomanöv-
rering eller radiostyrning

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

-  värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av
radiotelefoni, radiotelegrafi
eller rundradio, även med
inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning
av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

336

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

8528

Televisionsmottagare, även
med inbyggd rundradio-
mottagare, inbyggd
utrustning för inspelning
eller återgivning av Ijud-
eller videosignaler;
videomonitorer och
videoprojektorer

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
ursprungsmaterial inte
överstiger värdet av
använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

8529

Delar som är lämpliga att
användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater
enligt nr 8525-8528:

- Lämpliga att användas
uteslutande eller
huvudsakligen till
utrustning för inspelning
eller återgivning av
videosignaler

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

337

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Produktbeskrivning

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

eller

(3)

(4)

värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

8535 och

8536

Elektriska apparater och
andra artiklar för brytning,
omkoppling eller skyddande
av elektriska kretsar eller för
åstadkommande av
anslutning till eller
förbindelse i elektriska
kretsar

Tillverkning vid vilken

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 8538 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8537

Tavlor, paneler, hyllor,
bänkar, skåp o.d. utrustade
med två eller flera apparater
enligt nr 8535 eller 8536
och avsedda att tjänstgöra
som elektriska manöver-
eller kopplingsorgan,
inbegripet sådana tavlor etc.
som innehåller instrument
eller apparater enligt
kap. 90 och numeriska
styrorgan, andra än kopp-
lingsanordningar enligt
nr 8517

Tillverkning vid vilken

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 8538 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

338

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Produktbeskrivning

(2)

Dioder, transistorer och
liknande halvledar-
komponenter eller
halvledarelement. med
undantag av plattor (wafers)
ännu inte nedskurna till
chips

Elektroniska integrerade
kretsar och andra
elektroniska mikrokretsar

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus
eller

(3)

(4)

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt
nr 8541 eller 8542
tillsammans inte
överstiger 10 % av
produktens pris fritt
fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

339

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

8544

Isolerad (inbegripet lackerad
eller anodoxiderad) tråd och
kabel (inbegripet koaxiai-
kabel) och andra isolerade
elektriska ledare, även
försedda med kopplings-
anordningar; optiska
fiberkablar, i vilka varje
enskild fiber är försedd med
eget hölje, även i förening
med elektriska ledare eller
försedda med kopplings-
anordningar

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8545

Kolelektroder, kolborstar,
lampkol, kol för galvaniska
element och andra artiklar
av grafit eller annat kol,
även i förening med metall,
av sådana slag som
används för elektriskt
ändamål

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8546

Elektriska isolatorer, oavsett
materialet

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

340

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

8547

8548

Produktbeskrivning

(2)

Isolerdetaljer (med undantag
av isolatorer enligt nr 8546)
för elektriska maskiner eller
apparater eller för annat
elektriskt ändamål,
utgörande detaljer helt av
isolermaterial bortsett från
mindre metalldelar (t.ex.
gängade hylsor) som
ingjutits eller inpressats i
massan i samband med
tillverkningen och som är
avsedda uteslutande för
sammanfogning; elektriska
isolerrör samt förbindnings-
detaljer till sådana, av oädel
metall, invändigt belagda
med isolermaterial

Avfall och skrot av
galvaniska element,
batterier och elektriska
ackumulatorer; förbrukade
galvaniska element,
batterier och elektriska
ackumulatorer; elektriska
delar till maskiner och
apparater, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans i detta kapitel

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)eller(4)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

341

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur kapitel 86

Lok och annan rullande
järnvägs- och spårvägs-
materiel samt delar till
sådan materiel; stationär
järnvägs- och
spårvägsmateriel samt delar
till sådan materiel; mekanisk
(inbegripet elektromekanisk)
trafiksignaleringsutrustning
av alla slag; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8608

Stationär järnvägs- och
spårvägsmateriel; mekanisk
(inbegripet elektromekanisk)
signalerings-, säkerhets- och
trafikövervakningsutrustning
för järnvägar, spårvägar,
landsvägar, gator, inre
vattenvägar, parkerings-
platser, hamnanläggningar
eller flygfält; delar till sådan
materiel och utrustning

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 87

Fordon, andra än rullande
järnvägs- eller spårvägs-
materiel, samt delar och
tillbehör till dessa; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

342

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(11

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

8709

Truckar, inte försedda med
lyft- eller hanterings-
utrustning, av sådana slag
som används i fabriker,
magasin, hamnområden
eller på flygplatser för korta
transporter av gods;
dragtruckar av sådana slag
som används på järnvägs-
perronger; delar till fordon
enligt detta nummer

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8710

Stridsvagnar och andra
motordrivna pansrade
stridsfordon, även utrustade
med vapen, samt delar till
sådana fordon

Tillverkning vid vilken

- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8711

Motorcyklar (inbegripet
mopeder) samt cyklar
försedda med hjälpmotor,
med eller utan sidovagn;
sidovagnar:

343

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Med förbrännings-
kolvmotor med fram- och
återgående kolv eller
kolvar och med en
cylindervolym av:

- högst 50 cm3

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
20 % av produktens pris
fritt fabrik

- mer än 50 cm3

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

344

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- Andra slag

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8712

Tvåhjuliga cyklar utan
kullager

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
utom material enligt
nr 8714

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

8715

Barnvagnar och delar til!
barnvagnar

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

345

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

8716

Släpfordon och påhängs-
vagnar; andra fordon, utan
mekanisk framdrivnings-
anordning; delar till sådana
fordon

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 88

Luftfartyg och
rymdfarkoster samt delar till
sådana; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 8804

S.k. rotochutes

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även andra material enligt
nr 8804

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

8805

Startanordningar för
luftfartyg; inbromsnings-
anordningar av sådana slag
som används på
hangarfartyg samt liknande
utrustning; marktränings-
apparater för flygutbildning;
delar till varor enligt detta
nummer

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

346

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

Kapitel 89

Fartyg samt annan flytande
materiel

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Fartygsskrov
enligt nr 8906 får dock
inte användas

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 90

Optiska instrument och
apparater, foto- och kino-
apparater, instrument och
apparater för mätning eller
kontroll, medicinska och
kirurgiska instrument och
apparater; delar och
tillbehör till sådana artiklar;
med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

9001

Optiska fibrer och optiska
fiberknippen: optiska
fiberkablar, andra än sådana
enligt nr 8544; skivor och
plattor av polariserande
material; linser (inbegripet
kontaktlinser), prismor,
speglar och andra optiska
element, oavsett material,
omonterade, andra än
sådana element av glas som
inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

347

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

9002

Linser, prismor, speglar och
andra optiska element,
oavsett material,
monterade, utgörande delar
eller tillbehör till instrument
eller apparater, andra än
sådana element av glas som
inte är optiskt bearbetade

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9004

Glasögon o.d., avsedda för
synkorrektion, som skydd
för ögonen eller för annat
ändamål

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 9005

Kikare (monokulära och
binokulära), inbegripet
teleskop, samt stativ till
sådana, med undantag av
astronomiska tuber
(refraktorer) och stativ till
sådana

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten,

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

348

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ur 9006

Produktbeskrivning

(2)

Stillbildskameror; blixtljus-
apparater och blixtlampor,
för fotografiskt bruk, andra
än blixtlampor med elektrisk
tändning

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus
eller

(3)

(4)

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten,

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

-  värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

9007

Kinokameror och kino-
projektorer, även med
inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning
av ljud

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten,

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

349

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

9011

Optiska mikroskop,
inbegripet sådana för
fotomikrografi,
kinefotomikrografi eller
mikroprojektion

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten,

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 9014

Andra instrument och
apparater för navigering

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9015

Instrument och apparater
för geodesi (inbegripet
fotogrammetrisk geodesi),
lantmäteri, hydrografi,
oceanografi, hydrologi,
meteorologi eller geofysik,
med undantag av
kompasser; avståndsmätare

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

350

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

9016

9017

Produktbeskrivning

________________(2)____________

Vågar känsliga för 0,05 g
eller mindre, även med
tillhörande vikter

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

__________(3)__________________eller__________________(4)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9018

Ritinstrument, ritsinstrument
och räkneinstrument (t.ex.
ritapparater, pantografer,
gradskivor, ritbestick,
räknestickor och räkne-
skivor); instrument som
hålls i handen för
längdmätning (t.ex.
mätstockar, mätband,
mikrometrar och skjutmått),
inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta
kapitel

Instrument och apparater
som används för
medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk,
inbegripet scintigrafer,
andra elektromedicinska
apparater samt instrument
för synprovning:

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

351

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

- Tandläkarstolar med
inbyggd
tandläkarutrustning eller
spottkopp

Tillverkning utgående från
material enligt vilket
tulltaxenummer som helst,
även annat material enligt
nr 9018

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

9019

Apparater för mekanoterapi;
massageapparater;
apparater för psykotekniska
undersökningar; apparater
för ozonterapi, syreterapi,
aerosolterapi eller
konstgjord andning samt
andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
25 % av produktens pris
fritt fabrik

352

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

9020

Andra andningsapparater,

Tillverkning vid vilken

Tillverkning vid vilken

inbegripet gasmasker men

- allt använt material

värdet av allt använt

inte sådana enkla skydds-

klassificeras enligt ett

material inte överstiger

masker som varken har

annat tulltaxenummer

25 % av produktens pris

mekaniska delar eller
utbytbart filter

än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

fritt fabrik

9024

Maskiner och apparater för
provning av hårdhet,
hållfasthet, sammanpress-
barhet, elasticitet eller andra
mekaniska egenskaper hos
material (t.ex. metaller, trä,
textilvaror, papper eller
plast)

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9025

Areometrar och liknande
instrument, termometrar,
pyrometrar, barometrar,
hygrometrar och psykro-
metrar, även registrerande,
samt alla slags
kombinationer av dessa
instrument

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

353

12 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

9026

Instrument och apparater

Tillverkning vid vilken

för mätning eller kontroll av

värdet av allt använt

gasers eller vätskors

material inte överstiger

strömning, nivå, tryck e.d.

40 % av produktens pris

(t.ex. genomströmnings-
mätare, nivåmätare, mano-
metrar och värme-
förbrukningsmätare), med
undantag av instrument och
apparater enligt nr 9014,
9015, 9028 och 9032

fritt fabrik

9027

Instrument och apparater

Tillverkning vid vilken

för fysikalisk eller kemisk

värdet av allt använt

analys (t.ex. polarimetrar,

material inte överstiger

refraktometrar.

40 % av produktens pris

spektrometrar samt gas-
eller rökanalysapparater);
instrument och apparater
för mätning eller kontroll av
viskositet, porositet,
dilatation, ytspänning e.d.;
instrument och apparater
för mätning eller kontroll av
värmemängd, ljudnivå eller
ljusintensitet (inbegripet
exponeringsmätare);
mikrotomer

fritt fabrik

354

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

9028

Förbruknings- och
produktionsmätare för
gaser, vätskor eller
elektricitet, inbegripet
kalibreringsmätare för
sådana instrument:

- Delar och tillbehör

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

9029

Varvräknare, produktions-
räknare. taxametrar, väg-
mätare, stegräknare o.d.;
hastighetsmätare och
takometrar, andra än artiklar
enligt nr 9014 eller 9015;
stroboskop

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

355

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

9030

Oscilloskop,
spektrumanalysapparater
samt andra instrument och
apparater för mätning eller
kontroll av elektriska
storheter, med undantag av
mätare enligt nr 9028;
instrument och apparater
för mätning eller påvisande
av alfa-, beta-, gamma- eller
röntgenstrålning, kosmisk
strålning eller annan
joniserande strålning

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9031

Instrument, apparater och
maskiner för mätning eller
kontroll, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans i detta kapitel;
profilprojektorer

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9032

Instrument och apparater
för automatisk reglering

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9033

Delar och tillbehör (inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta
kapitel) till maskiner,
instrument och apparater
enligt kapitel 90

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

356

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur kapitel 91

Ur och delar till ur; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

9105

Andra ur

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

-  värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

9109

Andra urverk, kompletta
och sammansatta

Tillverkning vid vilken

-  värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

-  värdet av allt använt
icke-ursprungsmaterial
inte överstiger värdet
av använt
ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

357

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

9110

Kompletta urverk, inte
sammansatta eller delvis
sammansatta
(urverkssatser);
ofullständiga urverk,
sammansatta; råurverk

Tillverkning vid vilken

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik, och

- inom ovannämnda
gräns, värdet av
använt material som
klassificeras enligt

nr 9114 inte överstiger
10 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

9111

Boetter till ur samt delar till
sådana

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

9112

Urfoder och andra höljen till
varor enligt detta kapitel
samt delar till sådana

Tillverkning vid vilken
- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
30 % av produktens pris
fritt fabrik

358

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller

(4)

- värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens
pris fritt fabrik

9113

Urarmband och delar till
urarmband:

- Av oädel metall, även
förgyllda eller försilvrade
eller av pläterad ädel
metall

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

- Andra

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

Kapitel 92

Musikinstrument; delar och
tillbehör till musikinstrument

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

359

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

Kapitel 93

Vapen och ammunition;
delar och tillbehör till vapen
och ammunition

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

ur kapitel 94

Möbler; sängkläder,
madrasser, resårbottnar till
sängar, kuddar och liknande
stoppade inredningsartiklar;
belysningsarmatur och
andra belysningsartiklar,
inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans;
ljusskyltar, namnplåtar med
belysning, o.d.; monterade
eller monteringsfärdiga
byggnader; med undantag
av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

ur 9401 och
ur 9403

Möbler av oädel metall, vari
ingår ostoppad bomullsväv
med en vikt av högst
300 g/m2

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten.

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
40 % av produktens pris
fritt fabrik

eller

tillverkning utgående från
bomullsväv i tillformade
stycken för direkt
användning enligt nr 9401
eller 9403, om

360

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                 eller                 (4)

- vävens värde inte
överstiger 25 % av
produktens pris fritt
fabrik, och

-  allt övrigt använt
material utgör
ursprungsvaror och
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än nr 9401 eller 9403

9405

Belysningsarmatur och
andra belysningsartiklar
(inbegripet strålkastare)
samt delar till sådana
artiklar, inte nämnda eller
inbegripna någon
annanstans: Ijusskyltar,
namnplåtar med belysning,
o.d. med fast, varaktigt
monterad ljuskälla samt
delar till sådana artiklar, inte
nämnda eller inbegripna
någon annanstans

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

9406

Monterade eller monterings-
färdiga byggnader

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

361

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                  (4)

ur kapitel 95

Leksaker, spel och sport-
artiklar; delar till sådana
artiklar; med undantag av
följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

9503

Andra leksaker; skalenliga
mndeller och liknande
modeller för förströelse,
mekaniska eller icke
mekaniska; pussel av alla
slag

Tillverkning vid vilken

- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

ur 9506

Golfklubbor och delar till
golfklubbor

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten. Grovt
tillformade ämnen till
golfklubbhuvuden får dock
användas

ur kapitel 96

Diverse artiklar; med
undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

362

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

ur 9601 och
ur 9602

Varor av animaliska,
vegetabiliska eller
mineraliska
snidningsmaterial

Tillverkning utgående från
"bearbetade" snidnings-
material enligt samma
tulltaxenummer som
produkten

ur 9603

Kvastar, borstar och penslar
(med undantag av viskor
och liknande endast hop-
bundna artiklar samt penslar
av mård- eller ekorrhår),
mekaniska mattsopare utan
motor; målningsdynor och
målningsrullar; avtorkare
o.d. av gummi eller annat
mjukt material samt moppar

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens pris
fritt fabrik

9605

Reseetuier med artiklar för
toalettändamål, för sömnad
eller för rengöring av skor
eller kläder

Varje artikel i etuiet måste
uppfylla de
ursprungsvillkor som
skulle vara tillämpliga på
den om den inte ingick i
satsen.Icke-
ursprungsvaror får dock
ingå om deras
sammanlagda värde inte
överstiger 15 % av
satsens pris fritt fabrik

9606

Knappar samt knappformar
och andra delar till knappar;
knappämnen

Tillverkning vid vilken
- allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

363

Prop. 1998/99:57

Bilaga

HS-nr

(1)

Produktbeskrivning

(2)

Bearbetning eller förädling av icke-ursprungsmaterial
som ger ursprungsstatus

(3)                  eller                 (4)

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

9612

Färgband för skrivmaskiner
och liknande färgband,
indränkta med färg eller på
annat sätt preparerade för
att kunna ge ett avtryck,
även på spolar eller i
patroner; färgdynor, även
indränkta med färg, med
eller utan ask

Tillverkning vid vilken

-  allt använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer
än produkten, och

- värdet av allt använt
material inte överstiger
50 % av produktens
pris fritt fabrik

ur 9613

Piezo-elektriska tändare

Tillverkning vid vilken
värdet av allt använt
material enligt nr 9613
inte överstiger 30 % av
produktens pris fritt fabrik

ur 9614

Rökpipor och piphuvuden

Tillverkning utgående från
grovt tillformade ämnen

Kapitel 97

Konstverk, föremål för
samlingar samt antikviteter

Tillverkning vid vilken allt
använt material
klassificeras enligt ett
annat tulltaxenummer än
produkten

364

Prop. 1998/99:57

Bilaga

BILAGA III

VARUCERTIFIKAT EUR.1

OCH ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT EUR.1

Anvisningar för tryckningen

1.  Certifikatets format skall vara 210 x 297 mm, med en tillåten avvikelse på längden på
minus 5 mm eller plus 8 mm. Det papper som används skall vara vitt, lämpligt att
skriva på, fritt från mekanisk pappersmassa och väga minst 25 g/m2. Det skall vara
försett med guiliocherad botten i grön färg för att på sätt göra en förfalskning på
mekanisk eller kemisk väg uppenbar för ögat.

2. De behöriga myndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Jordanien får
förbehålla sig rätten att själv trycka certifikat eller låta trycka sådana i ett godkänt
tryckeri. I det senare fallet måste varje blankett förses med en uppgift om
godkännandet. Varje blankett måste vara försedd med en uppgift om tryckeriets namn
och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För att det skall
var möjligt att identifiera certifikatet skall det dessutom genom tryck eller på annat
sätt förses med ett serienummer.

365

Prop. 1998/99:57

Bilaga

VARUCERTIFIKAT

1. Exportör (namn, fullständig adress, land}

EUR.1          Nr A      ooo.ooo

Före ifyllandet av denna blankett se anmärkningarna på baksidan

2. Certifikat för användning i den förmånsberättigade handeln
mellan

3. Mottagare (namn, fullständig adress, land} (frivillig
uppgifti

och

(ange tillämpliga länder, grupper av länder eller områden}

4. Land, grupp av länder
eller områden i vilka
produkterna anses ha sitt
ursprung

5. Land, grupp av länder eller
områden dit varorna skall
sändas

6. Transportuppgifter (frivillig uppgifti

7. Anmärkningar

8. Posrtionsnummer; kollis märke och nummer, antal och typ av förpackning!1),
varubeskrivning

9. Bruttovikt
(kg) eller
annat mått
(liter, m3,
etc.)

10. Fakturor

(frivillig
uppgift!

11. TULLMYNDIGHETENS INTYG

Deklarationen granskad utan anmärkning

Exporthandling!2)

Blankett............................nr

Tullkontor .......Utfärdande land eller område

Datum ..............................

Stämpel

12. EXPORTÖRENS DEKLARATION

Jag intygar härmed att de varor som
beskrivs ovan uppfyller de villkor som krävs
för utfärdandet av detta certifikat.

Ort och datum ...................

{Underskrifti

(Underskrifti

{’)   Om varorna inte är förpackade anges alltefter omständigheterna antalet artiklar eller "i bulk”.

(2)   Till exempel, importdokument, varucertifikat, tillverkarens deklaration m.m. som avser de produkter som använts i

tillverkningen eller varor som återexporterats till samma stat.

366

Prop. 1998/99:57

Bilaga

13. Begäran om kontroll, till

Kontroll av äkthet och riktighet av detta certifikat begäres

(Ort och datum]

Stämpel

(Underskrift}

14.

Resultat av kontrollen

Den genomförda kontrollen visar att detta certifikat! *)

utfärdades av det angivna tullkontoret och att
uppgifterna i certifikatet är riktiga

inte uppfyller kraven i fråga om uppgifternas äkthet och
riktighet (se bifogade anmärkningar).

(Ort och datum}

Stämpel

(Underskrift]

(’) Sätt ett kryss i lämplig ruta.

ANMÄRKNINGAR

1.    Certifikaten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Alla ändringar måste göras genom an de felaktiga
uppgifterna stryks över och rättelserna läggs till. Alla sådana ändringar skall förses med en signatur av den person som har
fyllt i certifikatet samt bestyrkas av tullmyndigheterna i det utfärdande landet eller territoriet.

2.    Inget utrymme får lämnas mellan de artiklar som anges i certifikatet och varje artikel skall föregås av ett posrtionsnummer.
En horisontell linje skall dras omedelbart efter den sista artikeln. Allt oanvänt utrymme skall överkorsas på ett sådant sätt
att alla senare ändringar omöjliggörs.

3.    Varorna skall beskrivas i enlighet med handelsbruk och tillräckligt detaljerat för att de skall kunna identifieras.

367

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ANSÖKAN OM VARUCERTIFIKAT

1. Exportör (namn, fullständig adress, land}

EUR.1          Nr A      ooo.ooo

Före ifyllandet av denna blankett se anmärkningarna på baksidan

2. Ansökan om certifikat för användning i den förmånsberättigade
handeln mellan

3. Mottagare (namn, fullständig adress, land} (frivillig
uppgift)

och

(ange tillämpliga länder, grupper av länder eller områden)

4. Land, grupp av länder eller
områden i vilka
produkterna anses ha sitt
ursprung

5. Land, grupp av iänder eller
områden dit varorna skall
sändas

6. Transportuppgifter (frivillig uppgift)

7. Anmärkningar

8. Posrtionsnummer; kollis märke och nummer, antal och typ av förpackning!1),
varubeskrivning

9. Bruttovikt
(kg) eller
annat mått
(liter, m3,
etc.)

10. Fakturor

(frivillig uppgift)

(’) Om varorna inte är förpackade anges alltefter omständigheterna antalet artiklar eller "i bulk".

368

Prop. 1998/99:57

Bilaga

EXPORTÖRENS FÖRSÄKRAN

Undertecknad, exportör av de varor som anges på första sidan,

FÖRSÄKRAR att dessa varor uppfyller villkoren för bifogade certifikat,

ANGER       de förhållanden som gör att varorna uppfyller dessa villkor:

LÄMNAR följande verifikationer!1):

FÖRBINDER Möt på begäran av de behöriga myndigheterna lämna alla ytterligare verifikationer
som de anser vara nödvändiga för utställandet av bifogade certifikat samt att i
förekommande fall godta alla kohtroller av min bokföring och förhållandena för
tillverkningen av ovannämnda varor.

ANSÖKER om utfärdande av bifogade certifikat för dessa varor.

....................................den........................

Underskrift

(’) T.ex.: Importdokument, varucertifikat, fakturor, tillverkarens deklarationer, etc. som gäller varor
som används vid tillverkningen eller varor som återexporteras i samma skick.

369

Prop. 1998/99:57
Bilaga

BILAGA IV

FAKTURADEKLARATION

Fakturadeklarationen, vars text återges nedan, måste utformas i enlighet med fotnoterna.
Fotnoterna behöver dock inte tas med.

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential
originf2).

Spansk version

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaciön aduanera
n° ...(')) declara que, salvo indicaciön en sentido contrario, estos productos gozan de un
origen preferencial ...(2).

Dansk version

Eksportoren af varer, der er omfattet af naerrvaerende dokument, (toldmyndighedernes
tilladelse nr ...(')), erklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har
praeferenceoprindelse i ,..(2).

(') Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i
protokollet, skall den godkände exportörens godkännandenummer anges på detta utrymme. Om
fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, skall orden inom parentes uteslutas
eller utrymmet lämnas blankt.

(2) Produkternas ursprung skall anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med
ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 36 i protokollet, skall exportören
klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen "CM".

370

Prop. 1998/99:57
Bilaga

Tysk version

Der Ausfuhrer (Ermächtigter Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben,
präferenzbegunstige ... Ursprungswaren sind(2).

Grekisk version

O efayaryéof ro» v TTpdiövrwv rrou KaAunrovrai anö to rrcrpöv éYYPOipo (äåeia reAuveiou
urr'ap/6.....(’)) SnÅutvei ön, exröi; eäv öpÅdiverai aa<><; åååax;,="" ra="" rrpoiovra="" aurå="">

nponpqaiaKq^ KaTOYiDYn^ ....(2).

Fransk version

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniére n° ...('))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont 1'origine préférentielle ,..(2).

Italiensk version

L'esportatore deile merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale

n. ...(')) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono de origine preferenziale ,..(2).

(') Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i
protokollet, skall den godkände exportörens godkännandenummer anges på detta utrymme. Om
fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, skall orden inom parentes uteslutas
eller utrymmet lämnas blankt.

I2) Produkternas ursprung skall anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med
ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 36 i protokollet, skall exportören
klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen "CM".

371

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Nederländsk version

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning
nr      verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen

van preferentiéle ... oorsprong zijn(2).

Portugisisk version

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizcäo aduaneira n° ...(')),
declara que, salvo indicacäo expressa em conträrio, estes produtos säo de origem
preferencial ,..(2).

Finsk version

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ...(')) ilmoittaa, että nämä
toutteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ...
alkuperätuotteital2).

Svensk version

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...(’))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ...
ursprung!2).

(') Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i
protokollet, skall den godkände exportörens godkännandenummer anges på detta utrymme. Om
fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, skall orden inom parentes uteslutas
eller utrymmet lämnas blankt.

(2) Produkternas ursprung skall anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med
ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 36 i protokollet, skall exportören
klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

372

Prop. 1998/99:57

Bilaga

...............(3)

(Plats och datum)

...............(4)
(Exportörens namnteckning.
Namnet på den person som
undertecknat deklarationen skall
förtydligas genom textning.)

(') Om fakturadeklarationen upprättas av en godkänd exportör i den mening som avses i artikel 21 i
protokollet, skall den godkände exportörens godkännandenummer anges på detta utrymme. Om
fakturadeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, skall orden inom parentes uteslutas
eller utrymmet lämnas blankt.

(2)    Produkternas ursprung skall anges. Om fakturadeklarationen helt eller delvis avser produkter med
ursprung i Ceuta och Melilla i den mening som avses i artikel 36 i protokollet, skall exportören
klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen "CM".

(3)    Dessa angivelser kan uteslutas om upplysningen finns i själva dokumentet.

(4)    Se artikel 20.5 i protokollet. I de fall då exportörens underskrift inte krävs innebär undantaget
från underskrift också undantag från angivande av vederbörandes namn.

373

Prop. 1998/99:57

Bilaga

PROTOKOLL 4

OM ÖMSESIDIGT BISTÅND

MELLAN ADMINISTRATIVA MYNDIGHETER

I TULLFRÅGOR

375

Prop. 1998/99:57

Bilaga

ARTIKEL 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

a)    tullagstiftning: bestämmelser som är tillämpliga inom de avtalsslutande parternas
territorier och som reglerar import, export, godstransitering och placering av varor under
olika tullförfaranden, inbegripet åtgärder avseende förbud, restriktioner och kontroll som
antas av parterna,

b)   begärande myndighet: en behörig administrativ myndighet som av den ena parten har
utsetts för detta ändamål och som framställer en begäran om bistånd i tullfrågor,

c)   anmodad myndighet: en behörig administrativ myndighet som av den ena parten har
utsetts för detta ändamål och som mottar en framställan om bistånd i tullfrågor,

dl personuppgifter, uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

376

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 2

Räckvidd

1.   Parterna skall inom ramen för sin jurisdiktion bistå varandra på det sätt och på de villkor
som fastställs i detta protokoll för att förebygga, upptäcka och utreda aktiviteter som strider
mot tullagstiftningen.

2.   Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll är tillämpligt i fråga om de av parternas
administrativa myndigheter som är behöriga att tillämpa detta protokoll. Det skall inte påverka
bestämmelserna om ömsesidigt bistånd i brottmål. Det skall heller inte omfatta information
som erhållits i kraft av befogenheter som utövas på begäran av rättsliga myndigheter, om inte
dessa myndigheter går med på detta.

ARTIKEL 3

Bistånd på begäran

1.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten
överlämna alla relevanta upplysningar som gör det möjligt att säkerställa att tullagstiftningen
tillämpas på ett riktigt sätt, särskilt upplysningar om upptäckta eller planerade aktiviteter som
strider mot eller skulle kunna strida mot den lagstiftningen.

2.   På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten
informera den förstnämnda om huruvida varor som har exporterats från en av de
avtalsslutande parternas territorier har importerats i vederbörlig ordning till den andra partens
territorium, i tillämpliga fall med angivande av det tullförfarande som tillämpats på varorna.

377

Prop. 1998/99:57

Bilaga

3. På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten inom
ramen för sina lagar vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att övervakning sker av

a)   fysiska eller juridiska personer, om det finns skälig grund att anta att de överträder eller
har överträtt tullagstiftningen,

b)   platser där varulager har samlats på ett sätt som gör att det finns skälig grund att anta
att de är avsedda att användas inom ramen för aktiviteter som strider mot
tullagstiftningen,

c)   varurörelser som anges kunna ge upphov till överträdelser av tullagstiftningen,

d)   transportmedel, som skäligen kan antas ha använts, används eller avses att användas i
aktiviteter som strider mot tullagstiftningen.

ARTIKEL 4

Bistånd på eget initiativ

Parterna skall inom ramen för sina lagar och rättsregler ge varandra bistånd när de anser detta
nödvändigt för att tillämpa tullagstiftningen på ett riktigt sätt, särskilt när de får upplysningar
om

aktiviteter som strider mot eller förefaller att strida mot den lagstiftningen och som kan
vara av intresse för den andra parten,

378

Prop. 1998/99:57
Bilaga

- nya medel eller metoder som används vid genomförandet av sådana aktiviteter,

varor som är kända för att vara föremål för överträdelser mot tullagstiftningen,

fysiska eller juridiska personer, om det finns skälig grund att anta att de överträder eller
har överträtt tullagstiftningen,

transportmedel, om det finns skälig anledning anta att de har använts, används eller kan
komma att användas i aktiviteter som strider mot tullagstiftningen.

ARTIKEL 5

Leverans/anmälan

På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten i enlighet
med sin lagstiftning vidta alla nödvändiga åtgärder

för att översända alla handlingar,

för att anmäla alla beslut,

som omfattas av detta protokolls räckvidd, till en adressat som är bosatt eller etablerad inom

dess territorium. I sådana fall är artikel 6.3 tillämplig på framställan.

379

Prop. 1998/99:57
Bilaga

ARTIKEL 6

Form och innehåll i framställningar om bistånd

1.   Framställningar i enlighet med detta protokoll skall göras skriftligen. Handlingar som är
nödvändiga för att tillmötesgå en sådan framställning skall bifogas denna. I brådskande fall får
muntliga framställningar godtas men de måste bekräftas skriftligen så snart som möjligt.

2.   Framställningar i enlighet med punkt 1 i denna artikel skall innehålla följande information:

a)   Den begärande myndigheten.

b)   Den begärda åtgärden.

c)    Föremålet för och skälet till framställningen.

d)   De lagar eller andra rättsregler som berörs.

e)    Så exakta och utförliga uppgifter som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som
är föremål för undersökningarna.

f)    En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersökningar som redan genomförts,
med undantag av fall som avses i artikel 5.

380

Prop. 1998/99:57
Bilaga

3.   Framställningar skall lämnas på ett språk som är officiellt språk för den anmodade
myndigheten eller på ett språk som denna kan godta.

4.   Om en framställan inte uppfyller de formella kraven får rättelse eller komplettering
begäras; skyddsåtgärder får dock vidtagas.

ARTIKEL 7

Verkställighet av framställningar om bistånd

1.   I syfte att tillmötesgå en framställning om bistånd skall den anmodade myndigheten
inom ramen för sina befogenheter och tillgängliga resurser gå tillväga som om den handlade
för egen räkning eller på framställan av andra myndigheter hos samma part, genom att lämna
upplysningar som den redan innehar, eiler genom att genomföra eller låta genomföra lämpliga
undersökningar. Denna bestämmelse är också tillämplig på den administrativa myndighet till
vilken framställan har riktats av den anmodade myndigheten om denna inte kan handla på
egen hand.

2.   Framställningar om bistånd skall verkställas i enlighet med den anmodade avtalsslutande
partens lagar och rättsregler.

3.   Den ena partens vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, med samtycke från den
andra berörda parten och på de villkor som denna ställer, från den anmodade myndigheten
eller från en annan myndighet som den anmodade myndigheten ansvarar för, erhålla de
upplysningar om den eventuella eller faktiska överträdelsen av tullagstiftningen som den
begärande myndigheten behöver för att kunna tillämpa detta protokoll.

381

Prop. 1998/99:57

Bilaga

4. Den ena partens tjänstemän får med den andra berörda partens medgivande och på de
villkor som denna ställer, närvara vid undersökningar som genomförs inom den senares
territorium.

ARTIKEL 8

Form för meddelande av upplysningar

1.   Den anmodade myndigheten skall meddela undersökningarnas resultat till den begärande
myndigheten i form av handlingar, bevittnade kopior av handlingar, rapporter o.d.

2.   De handlingar som avses i punkt 1 får ersättas av datoriserade upplysningar i vilken
form som helst för samma ändamål.

ARTIKEL 9

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1. Parterna får vägra att lämna bistånd i enlighet med detta protokoll om biståndet

a) skulle kunna skada Jordaniens suveränitet eller suveräniteten hos en av gemenskapens
medlemsstater som anmodas lämna bistånd i enlighet med detta protokoll.

382

Prop. 1998/99:57
Bilaga

b)   skulle kunna orsaka skada såvitt avser allmän ordning, parternas säkerhet eller andra
vitala intressen, i synnerhet i de fall som avses i artikel 10.2,

c)   involverar valuta- eller skattebestämmelser andra än tullagstiftningen,

d)   innebär en kränkning av en affärshemlighet eller av tystnadsplikten.

2.   Om den begärande myndigheten begär bistånd som den själv inte skulle kunna
tillhandahålla på den andra partens framställan skall den framhålla detta i sin framställan. Det
åligger då den anmodade myndigheten att avgöra hur den skall förhålla sig till en sådan
framställan.

3.   Om bistånd nekas skall den begärande parten utan dröjsmål skriftligen underrättas om
beslutet och om skälen för detta.

ARTIKEL 10

Utbyte av upplysningar och konfidentialitet

1. Varje upplysning som meddelas, i vilken form det än må vara, i enlighet med detta
protokoll skall vara konfidentiell. Upplysningarna skall omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta
det skydd som gäller enligt tillämplig lagstiftning hos den part som mottog dem och enligt
motsvarande tillämpliga bestämmelser för gemenskapens institutioner.

383

Prop. 1998/99:57
Bilaga

2.   Personuppgifter får endast utbytas om den mottagande parten åtar sig att skydda
uppgifterna på ett sådant sätt som åtminstone jämställs med det skydd som ges i
motsvarande fall hos den part som erhåller uppgifterna.

3.   Erhållna upplysningar skall användas uteslutande för de ändamål som anges i detta
protokoll. Om en av parterna begär att få använda sådana upplysningar för andra ändamål
skall den be om föregående skriftligt tillstånd från den myndighet som lämnade informationen.
Upplysningarna skall omfattas av de restriktioner som den myndigheten föreskriver.

4.   Punkt 3 får inte förhindra att upplysningarna används i eventuella rättsliga eller
administrativa förfaranden som inleds till följd av underlåtenhet att följa tullagstiftningen. Den
behöriga myndighet som har tillhandahållit uppgifterna skall underrättas om en sådan
användning.

5.   Parterna får i sina protokoll, rapporter och vittnesmål liksom vid domstolsförfaranden
som bevisning använda upplysningar som erhållits och handlingar som det hänvisas till, i
enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

ARTIKEL 11

Experter och vittnen

1. Tjänstemän vid en anmodad myndighet får, inom ramen för beviljat tillstånd, inställa sig
som experter eller vittnen vid rättsliga eller administrativa förhandlingar såvitt avser frågor
som omfattas av detta protokoll inom en annan parts jurisdiktion och förevisa sådana föremål,
handlingar eller bevittnade kopior av dessa som kan behövas i förhandlingarna. I en begäran
om inställelse skall särskilt anges i vilka frågor och i vilken funktion eller egenskap som
tjänstemannen skall höras.

384

Prop. 1998/99:57
Bilaga

2. Den tjänsteman som beviljats tillstånd att höras skall inom den begärande myndighetens
territorium åtnjuta samma rättsskydd som dennas egna tjänstemän enligt gällande lagstiftning.

ARTIKEL 1 2

Utgifter för bistånd

Parterna skall avstå från alla krav gentemot varandra för återbetalning av utgifter som
uppstått till följd av tillämpningen av detta protokoll, i tillämpliga fall med undantag för
ersättningar till experter och vittnen och till tolkar och översättare som inte är offentligt
anställda.

ARTIKEL 13

Tillämpning

1. Tillämpningen av detta protokoll skall anförtros de nationella tullmyndigheterna i
Jordanien, å ena sidan och de behöriga avdelningarna hos Europeiska gemenskapernas
kommission och, i förekommande fall, tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater, å
andra sidan. De skall besluta om alla praktiska åtgärder och förfaranden som är nödvändiga
för dess tillämpning, med beaktande av gällande bestämmelser om skydd för uppgifter. De får
genom förmedling av kommittén för samarbete i tullfrågor föreslå associeringsrådet de
ändringar som de anser bör göras i det här protokollet.

385

13 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

2. Parterna skall samråda med varandra och därefter hålla varandra informerade om de
närmare tillämpningsföreskrifter som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.

ARTIKEL 14

Kompletterande verkan

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 skall avtalen om ömsesidigt bistånd som har
ingåtts eller kan komma att ingås mellan en eller flera medlemsstater i Europeiska unionen och
Jordanien inte påverka gemenskapens bestämmelser om överförande mellan kommissionens
behöriga avdelningar och tullmyndigheterna i medlemsstaterna av information som erhållits i
tullfrågor och som kan ha gemenskapsintresse.

386

SLUTAKT

Prop. 1998/99:57

Bilaga

387

Prop. 1998/99:57
Bilaga

De befullmäktigade för

KONUNGARIKET BELGIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

HELLENSKA REPUBLIKEN,

KONUNGARIKET SPANIEN,

FRANSKA REPUBLIKEN,

IRLAND,

ITALIENSKA REPUBLIKEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

PORTUGISISKA REPUBLIKEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

389

14 Riksdagen 1998/99. 1 saml. Nr 57

Prop. 1998/99:57

Bilaga

fördragsslutande parter till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och
Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen,

nedan kallade "medlemsstaterna", samt för

EUROPEISKA GEMENSKAPEN och EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN,

nedan kallade "gemenskapen",

å ena sidan, och

de befullmäktigade för HASHEMITISKA KONUNGARIKET JORDANIEN,

nedan kallat "Jordanien",

å andra sidan,

som sammanträdde i Bryssel den 24.11.1997 för att underteckna Europa-Medelhavsavtalet
om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, nedan
kallat "Europa-Medelhavsavtalet", har antagit följande texter:

Europa-Medelhavsavtalet, dess bilagor och följande protokoll:

PROTOKOLL nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av
jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien.

PROTOKOLL nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till Jordanien av
jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen.

390

Prop. 1998/99:57

Bilaga

PROTOKOLL nr 3 om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för
administrativt samarbete.

PROTOKOLL nr 4 om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor.

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade och Jordaniens befullmäktigade har
antagit texterna till nedan förtecknade och till denna slutakt fogade gemensamma
förklaringar:

Gemensam förklaring om artikel 28 i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 51 och 52 i avtalet

Gemensam förklaring om intellektuell, industriell och kommersiell äganderätt (artikel 56 och
bilaga VII)

Gemensam förklaring om artikel 62 i avtalet

Gemensam förklaring om decentraliserat samarbete

Gemensam förklaring om avdelning VII i avtalet

Gemensam förklaring om artikel 101 i avtalet

Gemensam förklaring om arbetstagare

391

Prop. 1998/99:57

Bilaga

Gemensam förklaring om samarbete för att förhindra och kontrollera illegal invandring

Gemensam förklaring om dataskydd

Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra

Gemensam förklaring om Republiken San Marino

Medlemsstaternas och gemenskapens befullmäktigade och Jordaniens befullmäktigade har
även beaktat det avtal genom skriftväxling som bifogas denna slutakt.

Avtal genom skriftväxling mellan gemenskapen och Jordanien om import till gemenskapen av
friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i Gemensamma tulltaxan.

392

Prop. 1998/99:57

Bilaga

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 28

I syfte att uppmuntra ett gradvist upprättande av ett övergripande frihandelsområde för
Europa och Medelhavsområdet, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i
Cannes och från Barcelonakonferensen

är parterna eniga om att införa bestämmelser i protokoll 3 om definition av
"ursprungsprodukter" för genomförande av diagonal kumulation innan frihandelsavtal
mellan Medelhavsländer ingås och träder i kraft,

bekräftar parterna sitt åtagande att harmonisera ursprungsregler inom hela
frihandelsområdet för Europa och Medelhavsområdet. Associeringsrådet skall vid behov
vidta åtgärder för att ändra protokollet i syfte att nå detta mål.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKLARNA 51 OCH 52

Om Jordanien under det gradvisa genomförandet av avtalet möter allvarliga svårigheter med
avseende på sin betalningsbalans kan Jordanien och gemenskapen samråda för att finna
bästa sättet att hjälpa Jordanien att klara av dessa svårigheter.

Sådana samråd skall äga rum i samverkan med Internationella Valutafonden.

393

Prop. 1998/99:57
Bilaga

GEMENSAM FÖRKLARING OM INTELLEKTUELL, INDUSTRIELL OCH KOMMERSIELL
ÄGANDERÄTT

(ARTIKEL 56 OCH BILAGA VII)

I detta avtal omfattar intellektuell, industriell och kommersiell äganderätt särskilt upphovsrätt,
inbegripet upphovsrätt till dataprogram, och närstående rättigheter, patent, industriell
formgivning, geografiska beteckningar, inbegripet ursprungsbeteckningar, varumärken och
servicemärken, kretsmönster i halvledarprodukter liksom skydd mot illojal konkurrens i
enlighet med artikel 10 a i Pariskonventionen om skydd av den industriella äganderätten
(Stockholmsakten, 1967) och skydd av förtrolig information om know-how.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 62

Parterna bekräftar sina åtaganden när det gäller fredsprocessen i Mellanöstern och sin
övertygelse om att freden bör befästas genom regionalt samarbete. Gemenskapen är beredd
att stödja gemensamma utvecklingsprojekt som föreslås av Jordanien och andra regionala
parter, om inte annat följer av gemenskapens tekniska och budgetära förfaranden.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DECENTRALISERAT SAMARBETE

Parterna bekräftar på nytt den vikt som de fäster vid decentraliserade samarbetsprogram som
ett sätt att uppmuntra utbyte av erfarenheter och överföring av kunskap i Medelhavsområdet
och mellan Europeiska gemenskapen och dess Medelhavspartner.

394

Prop. 1998/99:57

Bilaga

GEMENSAM FÖRKLARING OM AVDELNING VII

Gemenskapen och Jordanien kommer att vidta lämpliga åtgärder för att genom tekniskt och
ekonomiskt stöd uppmuntra och biträda företagen i Jordanien vad beträffar modernisering av
befintlig industri och uppförande av nya anläggningar.

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARTIKEL 101

1.   För att åstadkomma en korrekt tolkning och praktisk tillämpning av avtalet är parterna
eniga om att med särskilt brådskande fall enligt artikel 101 i avtalet avses fall då en av de två
parterna gör sig skyldig till en väsentlig överträdelse av avtalet. En väsentlig överträdelse av
avtalet utgörs av

avvisande av avtalet, när ett sådant avvisande inte är tillåtet enligt allmänna folkrättsliga
regler,

överträdelse av de väsentliga principer i avtalet som fastställs i artikel 2.

2.   Parterna är eniga om att lämpliga åtgärder enligt artikel 101 är åtgärder som vidtas i
enlighet med folkrätten. Om en part i enlighet med artikel 101 vidtar en åtgärd i ett särskilt
brådskande fall kan den andra parten åberopa tvistlösningsförfarandet.

395

Prop. 1998/99:57

Bilaga

GEMENSAM FÖRKLARING OM ARBETSTAGARE

Parterna bekräftar på nytt den vikt de fäster vid rättvis behandling av utländska arbetstagare
som är lagligen bosatta och anställda på deras territorium. Medlemsstaterna är eniga om att,
om Jordanien begär det, de alla är beredda att överväga förhandling av bilaterala ömsesidiga
avtal om arbetsvillkor och socialförsäkringsrättigheter för jordanier och arbetstagare från
medlemsstaterna som är lagligen bosatta och anställda inom deras respektive territorier.

GEMENSAM FÖRKLARING OM SAMARBETE FÖR ATT FÖRHINDRA

OCH KONTROLLERA ILLEGAL INVANDRING

1.   Parterna är eniga om att samarbeta för att förebygga och kontrollera illegal invandring. I
detta syfte skall endera parten på begäran av den andra parten och utan ytterligare
formaliteter medge återsändande av medborgare som olagligen uppehåller sig på den andra
partens territorium. Parterna skall också i detta syfte förse sina medborgare med lämpliga
identitetshandlingar.

För medlemsstaterna i Europeiska unionen gäller denna skyldighet endast för de personer som
i enlighet med förklaring (nr 2) till Fördraget om Europeiska unionen i förhållande till
gemenskapen skall anses vara deras medborgare.

2.   Båda parter är eniga om att på begäran av den andra parten ingå bilaterala avtal som
reglerar särskilda skyldigheter i fråga om samarbete för att förebygga och kontrollera illegal
invandring, inbegripet en skyldighet att medge återsändande av medborgare från andra länder
och statslösa personer som har anlänt till en parts territorium från den andra partens
territorium.

396

Prop. 1998/99:57
Bilaga

3.   Associeringsrådet skall undersöka vilka andra gemensamma åtgärder som kan vidtas för
att förebygga och kontrollera illegal invandring.

4.   Genomförandet av denna gemensamma förklaring skall inte hindra eller minska vardera
partens skyldigheter enligt tillämpliga normer för mänskliga rättigheter.

GEMENSAM FÖRKLARING OM DATASKYDD

Parterna är överens om att skyddet av data skall garanteras inom alla områden där ett utbyte
av personuppgifter förutses.

GEMENSAM FÖRKLARING OM FURSTENDÖMET ANDORRA

1.   Produkter med ursprung i Andorra som omfattas av kapitel 25-97 i Harmoniserade
systemet skall godtas av Jordanien som om de hade ursprung i gemenskapen i detta avtals
mening.

2.   Protokoll 3 skall också tillämpas när det gäller att definiera de ovannämnda produkternas
ursprungsstatus.

397

Prop. 1998/99:57

Bilaga

GEMENSAM FÖRKLARING OM REPUBLIKEN SAN MARINO

1.   Produkter med ursprung i San Marino skall godtas av Jordanien som om de hade
ursprung i gemenskapen i detta avtals mening.

2.   Protokoll 3 skall också tillämpas när det gäller att definiera de ovannämnda produkternas
ursprungsstatus.

398

AVTAL

GENOM SKRIFTVÄXLING

MELLAN GEMENSKAPEN OCH JORDANIEN

OM IMPORT TILL GEMENSKAPEN

AV FRISKA SNITTBLOMMOR OCH BLOMKNOPPAR

ENLIGT NR 0603 10 I GEMENSAMMA TULLTAXAN

Prop. 1998/99:57

Bilaga

399

Prop. 1998/99:57

Bilaga

A. Skrift från Gemenskapen

Herr,

Gemenskapen ech Jprdanien har enats om följande.

I den nuvarande ordningen föreskrivs att tullarna på import till gemenskapen av friska
snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i Gemensamma tulltaxan med ursprung i
Jordanien skall avvecklas upp till en gräns på 100 ton.

Jordanien åtar sig att följa nedanstående villkor för import till gemenskapen av rosor och
nejlikor som uppfyller kraven för avveckling av denna tull:

Prisnivån för import till gemenskapen skall vara minst 85 % av prisnivån i gemenskapen
för samma produkter under samma tidsperioder.

Den jordanska prisnivån skall bestämmas genom registrering av priser på de importerade
produkterna på representativa importmarknader i gemenskapen.

Gemenskapens prisnivå skall grundas på de producentpriser som registreras på
representativa marknader i de viktigaste producentmedlemsstaterna.

Prisnivåerna skall registreras under en tvåveckorsperiod och vägas samman för
respektive kvantitet. Denna bestämmelse gäller gemenskapspriser och jordanska priser.

400

Prop. 1998/99:57

Bilaga

För både gemenskapens producentpriser och importpriserna för de jordanska
produkterna skall skiljas mellan storblommiga och småblommiga rosor samt mellan
enkelbiommiga och flerblommiga nejlikor.

Om den jordanska prisnivån för någon typ av produkt ligger under 85 % av prisnivån i
gemenskapen skall tullpreferensen tillfälligt upphävas. Gemenskapen skall återinföra
tullpreferensen när en jordansk prisnivå på minst 85 % av prisnivån i gemenskapen
registreras.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godkänner innehållet i denna skrift.

Högaktningsfullt

För Europeiska unionens råd

401

Prop. 1998/99:57

Bilaga

B. Skrift från Jordanien

Herr,

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ert brev med dagens datum och med följande
lydelse:

"Gemenskapen och Jordanien har enats om följande.

I den nuvarande ordningen föreskrivs att tullarna på import till gemenskapen av friska
snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i Gemensamma tulltaxan med
ursprung i Jordanien skall avvecklas upp till en gräns på 100 ton.

Jordanien åtar sig att följa nedanstående villkor för import till gemenskapen av rosor och
nejlikor som uppfyller kraven för avveckling av denna tull:

Prisnivån för import till gemenskapen skall vara minst 85 % av prisnivån i
gemenskapen för samma produkter under samma tidsperioder.

Den jordanska prisnivån skall bestämmas genom registrering av priser på de
importerade produkterna på representativa importmarknader i gemenskapen.

- Gemenskapens prisnivå skall grundas på de producentpriser som registreras på
representativa marknader i de viktigaste producentmedlemsstaterna.

Prisnivåerna skall registreras under en tvåveckorsperiod och vägas samman för
respektive kvantitet. Denna bestämmelse gäller gemenskapspriser och jordanska
priser.

402

Prop. 1998/99:57

Bilaga

För både gemenskapens producentpriser och importpriserna för de jordanska
produkterna skall skiljas mellan storblommiga och småblommiga rosor samt mellan
enkelblommiga och flerblommiga nejlikor.

Om den jordanska prisnivån för någon typ av produkt ligger under 85 % av
prisnivån i gemenskapen skall tullpreferensen tillfälligt upphävas. Gemenskapen
skall återinföra tullpreferensen när en jordansk prisnivå på minst 85 % av prisnivån
i gemenskapen registreras.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godkänner innehållet i denna
skrift."

Jag bekräftar härmed att min regering godkänner innehållet i Er skrift.

Högaktningsfullt

För Hashemitiska konungariket Jordanien

403

Utrikesdepartementet                                   Prop. 1998/99:57

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 februari 1999

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Winberg, Lindh, Sahlin, von Sydow,
Klingvall, Pagrotsky, Östros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson,

Wämersson, Lejon, Lövdén

Föredragande: statsrådet Lindh

Regeringen beslutar proposition 1998/99:57 Europa-Medelhavsavtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och
Jordanien.

Eländers Gotab 57718, Stockholm 1999

404