Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217

Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa

Prop.

vårdnadshavare som sammanbor med barn i

2013/14:217

Sverige

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en särskild bestämmelse i utlänningslagen om uppehållstillstånd för en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Syftet med förslaget är att tydliggöra regelverket när det gäller dessa föräldrar och säkerställa principen om barnets bästa.

Lagrådsremissen innehåller också förslag till ändringar i utlänningslagen om när en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-04-03 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04 Motionstid slutar: 2014-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.