Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En god livsmiljö

Proposition 1990/91:90

Regeringens proposition

1990/91:90

En god livsmiljö

I Riksdagen 1990/91. 1 saml. Nr 90

Omslag: Helga Henschen

Regeringens proposition
1990/91:90

En god livsmiljö

Prop.

1990/91:90

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för miljöde-
partementet samt cheferna för kommunikations- och jordbruksdeparte-
menten, tf. chefen för utbildningsdepartementet och statsrådet Åsbrink.

Stockholm den 7 februari 1991

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Birgitta Dahl

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen redovisar i denna proposition vidtagna åtgärder på miljöområ-
det, mål och riktlinjer för den fortsatta miljöpolitiken samt hur de miljö-
politiska ambitionerna förverkligas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1991-02-18 Bordläggning: 1991-02-18 Hänvisning: 1991-02-19 Motionstid slutar: 1991-03-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (66)
Följdmotioner (262)