Elektronisk dokumenthantering inom skatteförvaltningen, m.m.

Proposition 1994/95:93

Regeringens proposition
1994/95:93

Elektronisk dokumenthantering inom
skatteförvaltningen, m.m.

Prop.

1994/95:93

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 1994

Mona Sahlin

Göran Persson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som krävs för att den pappers-
baserade ärendehanteringen inom skatteförvaltningen skall kunna ersättas
med elektroniska dokument och elektroniska akter. En elektronisk akt
föreslås innehålla alla handlingar i ett ärende, både handlingar som har
upprättats i elektronisk form och elektroniska avbildningar av pappers-
baserade handlingar. Elektroniska dokument skall rättsligt vara likställda
med pappersbaserade dokument.

I propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-11-04 Bordläggning: 1994-11-04 Hänvisning: 1994-11-14 Motionstid slutar: 1994-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)