Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

Proposition 1999/2000:91

Regeringens proposition
1999/2000:91

Efterlevandepensioner och efterlevandestöd

till barn

Prop.

1999/2000:91

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2000

Göran Persson

Ingela Thalén

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förlag till ändringar i stora delar av regelverket för
det allmänna efterlevandepensionssystemet. Efterlevandepensioner utges i
dag till efterlevande barn i form av barnpension och till efterlevande
vuxna i form av omställningspension, särskild efterlevandepension och
änkepension enligt övergångsbestämmelser. Samtliga förmåner inom
efterlevandepensioneringen utges både som folkpension och som tilläggs-
pension. Införandet av det reformerade ålderspensionssystemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-03-22 Bordläggning: 2000-03-22 Hänvisning: 2000-03-23 Motionstid slutar: 2000-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.