Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

Proposition 2022/23:71

Regeringens proposition 2022/23:71

Effektivare åtgärder mot spridning av

Prop.

terrorisminnehåll online

2022/23:71

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Pål Jonson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sedan den 7 juni 2022 tillämpas EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online. Förordningen ger de nationella behöriga myndigheterna vissa befogenheter och ålägger s.k. värdtjänstleverantörer vissa skyldigheter. Bland annat får den behöriga myndigheten utfärda order om att en värdtjänstleverantör ska avlägsna terrorisminnehåll från sin värdtjänst, vilket denne är skyldig att göra inom en timme från mottagandet av en sådan order.

För att uppfylla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15 Motionstid slutar: 2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)