Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering

Proposition 2002/03:79

Regeringens proposition 2002/03:79

Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid

Prop.

omarrondering

2002/03:79

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2003

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att utgifter för lantmäteriförättningar i samband med omarronderingar som är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering skall dras av omedelbart. I gengäld skall utgifterna inte räknas in i det anskaffningsvärde som ligger till grund för förhöjt skogsavdrag i samband med rationaliseringsförvärv och inte heller i kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond. Avdragna utgifter får inte heller räknas in i omkostnadsbeloppet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-04-15 Bordläggning: 2003-04-15 Hänvisning: 2003-04-16 Motionstid slutar: 2003-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.