De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation

Regeringens proposition 2011/12:55

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till

Prop.

uppgifter om elektronisk kommunikation

2011/12:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2012

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ska i fortsättningen

benämnas hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation.

Bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation och offentlig-

hets- och sekretesslagen om de brottsbekämpande myndigheternas till-

gång till uppgifter som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-02-10 Bordläggning: 2012-02-13 Hänvisning: 2012-02-14 Motionstid slutar: 2012-02-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (11)