Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 25

Allmänna bidrag till kommuner

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 25

Utgiftsområde 25 – Allmänna bidrag till kommuner

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ......................................................

5

2.1

Utgiftsområdets omfattning.................................................................................

5

2.2

Utgiftsutveckling....................................................................................................

5

2.3

Mål för utgiftsområdet..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)