Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Proposition 2021/22:1

prop 2021/22 1 d19

Utgiftsområde 17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 17

Utgiftsområde 17 – Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

6

2

Lagförslag ...........................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av

radio och tv i allmänhetens tjänst .......................................................................

9

3

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid........................................

10

3.1

Utgiftsområdets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)