Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Proposition 2021/22:1

prop 2021/22 1 d18

Utgiftsområde 16

Utbildning och universitetsforskning

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 16

Utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

7

2

Lagförslag..........................................................................................................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) ...............................

11

3

Utbildning och universitetsforskning...........................................................................

15

3.1

Utgiftsområdets omfattning...............................................................................

15

3.1.1Statens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)