Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 14

Arbetsmarknad och arbetsliv

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 14

Utgiftsområde 14 – Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2

Lagförslag............................................................................................................................

7

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (2021:64) om ändring i lagen (1997:238)

om arbetslöshetsförsäkring ..................................................................................

7

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ..

8

2.3

Förslag till lag om ändring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)