Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Proposition 2021/22:1

Utgiftsområde 10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

funktionsnedsättning

1

Prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 10

Utgiftsområde 10 – Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Lagförslag............................................................................................................................

5

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken .......................................

5

2.2

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken .....................................

13

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (29)