Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 Internationellt Bistånd Samarbetsstrategier

UTGIFTSOMRÅDE 7 Internationellt Bistånd Samarbetsstrategier
Internationellt 7

bistånd

Bilaga

Samarbetsstrategier

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 BILAGA 1

Bilaga

Innehållsförteckning

Samarbetsstrategier...........................................................................................................

5

3

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 BILAGA 1

Tabellförteckning

Tabell 1.1 Samarbetsstrategier .........................................................................................

5

4

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 7 BILAGA 1

Samarbetsstrategier

Tabell 1.1 Samarbetsstrategier 1

Tusental kronor

Tidsperiod

Kommentar

Utbetalat stöd 2009

AFRIKA

Regional strategi Afrika

2002–2009

Beslut om ny strategi
(2010–2015)
planeras tas under 2010

1 180 451

Botswana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.