Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

UTGIFTSOMRÅDE 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Budgetpropositionen för 2011

Kultur, medier,

17

trossamfund och fritid

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Förslag till statsbudget för 2011

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

13

2

Lagförslag..............................................................................................................

17

2.1

Förslag till lag om fördelning av vissa statsbidrag till regional

kulturverksamhet ..................................................................................

17

2.2

Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) ............................

18

3

Utgiftsområde 17 Kultur,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.