Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 Utbildning och universitetsforskning

UTGIFTSOMRÅDE 16 Utbildning och universitetsforskning
Budgetpropositionen för 2011

Utbildning och

16

universitetsforskning

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Förslag till statsbudget för 2011

Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

17

2

Lagförslag..............................................................................................................

21

2.1

Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)....................

21

3

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ..................................

25

3.1

Omfattning............................................................................................

25

3.2

Utgiftsutveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.