Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

UTGIFTSOMRÅDE 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och

handikapp

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

Förslag till statsbudget för 2011

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Lagförslag................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...........................

9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i

föräldraledighetslagen (1995:584)........................................................

14

3

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .............................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.