Budgetpropositionen för 2011 Utgiftsområde 9

Proposition 2010/11:1 UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Budgetpropositionen för 2011 Utgiftsområde 9

Hälsovård, sjukvård

9

och social omsorg

PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

Förslag till statsbudget för 2011

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

13

2

Hälsovård, sjukvård och social omsorg...............................................................

15

2.1

Omfattning............................................................................................

15

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

15

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

16

3

Hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.