Budgetpropositionen för 2008 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildning och

16

universitetsforskning

PROP. 2007/08:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Förslag till statsbudget för 2008

Utbildning och universitetsforskning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

19

2

Lagförslag..............................................................................................................

23

2.1

Förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100)............................

23

2.2Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om

försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över

utvecklingsstörda barns skolgång ........................................................

24

3

Utgiftsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Bilagor (73)