Budgetpropositionen för 2000

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Regeringens proposition

1999/2000:1

Budgetpropositionen för 2000

Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan,
budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999,
skattefrågor m.m.

1 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 1. Uol-3

Regeringens proposition
1999/2000:1

Budgetpropositionen för 2000

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för bud-
getåret 2000 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlig-
het med de specifikationer som fogats till förslaget.

Stockholm den 9 september 1999

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till 2000-talets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-09-20 Bordläggning: 1999-09-20 Hänvisning: 1999-09-21 Motionstid slutar: 1999-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (674)
Behandlas i betänkande (27)