Budgetproposition för 2015

Proposition 2014/15:1

prop 2014/15 1 d1

Regeringens proposition 2014/15:1

Budgetpropositionen för 2015

Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor

Regeringens proposition 2014/15:1

Budgetpropositionen för 2015

Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2015.

Stockholm den 19 oktober 2014

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2015 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203).

PROP. 2014/15:1

Förslag till statsbudget för 2015

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

12 413 383

Utgiftsområde

2

Samhällsekonomi
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-10-23 Bordlagd: 2014-10-23 Hänvisad: 2014-10-24 Motionstid slutar: 2014-11-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (250)
Bilagor (29)
Behandlas i betänkande (29)