Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor

Proposition 1994/95:91

Regeringens proposition
1994/95:91

Beskattningen av europeiska ekonomiska
intressegrupperingar (EEIG) och andra
inkomstskattefrågor

Prop.

1994/95:91

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 november 1994

Ingvar Carlsson

Göran Persson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen lämnas förslag om beskattning av europeiska ekonomiska
intressegrupperingar (EEIG). Reglerna är en följd av ett annat förslag
från regeringen angående införlivande av regler i svensk rätt avseende
associationsformen EEIG. Syftet med associationsformen är att
förverkliga den inre marknaden genom att underlätta för fysiska personer,
bolag och andra rättsliga enheter att kunna samarbeta effektivt över
gränserna. De föreslagna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-11-04 Bordläggning: 1994-11-04 Hänvisning: 1994-11-14 Motionstid slutar: 1994-11-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)