Regeringens proposition 2017/18:127

Återinförande av skattereduktion för Prop.
fackföreningsavgift 2017/18:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att en skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan avgift avskaffades den 1 januari 2007. Återinförandet innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Återinförandet innebär även att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem föreslås dock kunna begära att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom föreslås en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:127 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen  
  ........................................................................ (1999:1229) 4
  2.2 Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen  
  ........................................................................ (2011:1244) 7
  2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1226) om  
    ändring i lagen (2017:387) om ändring i  
  ................................... skatteförfarandelagen (2011:1244) 10
3 Ärendet ............................................................och dess beredning 12
4 Tidigare ............................skattereduktion för fackföreningsavgift 12
5 Skattelättnad ..............................................för fackföreningsavgift 13
  5.1 ...... En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs 13
  5.2 ..................................... Vilka som kan få skattereduktion 15
  5.3 Underlag för skattereduktion och skattereduktionens  
  ............................................................................... storlek 17
  5.4 .............................................. Utländska medlemsavgifter 18
  5.5 ...................... Obegränsat skattskyldiga under del av året 19
6 Skatteförfarandet............................................................................. 20
  6.1 .............................................................. Kontrolluppgifter 20
  6.2 ...................................................... Känslig personuppgift 22
  6.3 ...................... Uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen 26
7 Ikraftträdande ...................................- och övergångsbestämmelser 27
8 Konsekvensanalys........................................................................... 28
9 Författningskommentar................................................................... 31
  9.1 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen  
  ...................................................................... (1999:1229) 31
  9.2 Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen  
  ...................................................................... (2011:1244) 32
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Återinförande av  
  ........................... skattereduktion för fackföreningsavgift 35
Bilaga 2 .................................................. Promemorians lagförslag 36
Bilaga 3 ..................................... Förteckning över remissinstanser 44
Bilaga 4 ............................................ Lagrådsremissens lagförslag 45
Bilaga 5 ............................................................ Lagrådets yttrande 53
Utdrag ur protokoll .........vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 55

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2017/18:127

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

3.lag om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

3

Prop. 2017/18:127 2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 67 kap. 9 e–9 h §§ och närmast efter 67 kap. 9 d § och närmast före 67 kap. 9 e–9 h §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

11 §2

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.              
Bestämmelser   om skatte- Bestämmelser om skatte-
reduktion för underskott av kapital, reduktion för underskott av kapital,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
sjukersättning   och aktivi- sjukersättning   och aktivi-
tetsersättning, allmän pensions- tetsersättning, fackföreningsavgift,
avgift, sjöinkomst, hushållsarbete allmän pensionsavgift, sjöinkomst,
och mikroproduktion av förnybar el hushållsarbete   och mikropro-
finns i 67 kap.       duktion av förnybar el finns i
        67 kap.      
      67 kap.      
      2 §3      
Skattereduktion ska göras för Skattereduktion ska göras för
sjöinkomst, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), arbetsinkomst   (jobbskatteavdrag),
sjukersättning och aktivitets- sjukersättning   och aktivitets-
ersättning, underskott av kapital, ersättning, fackföreningsavgift,
hushållsarbete   och mikro- underskott av kapital, hushålls-
produktion av förnybar el i nu arbete och mikroproduktion av
nämnd ordning.       förnybar el i nu nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighets-

  1 Lagen omtryckt 2008:803.
4 2 Senaste lydelse 2017:1212.
3 Senaste lydelse 2017:1212.

avgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 d §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Fackföreningsavgift

Vilka som kan få skattereduktion

9 e §

De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, har rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Underlag för skattereduktion

9 f §

Underlaget för skattereduktionen består av medlemsavgift som betalas till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation som motsvarar en sådan organisation som avses i första stycket ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktionen.

Första och andra styckena gäller bara om den sammanlagda medlemsavgiften till en eller flera sådana organisationer uppgår till minst 400 kronor under beskattningsåret.

Prop. 2017/18:127

5

Prop. 2017/18:127

Skattereduktionens storlek

9 g §

Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget.

Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret

9 h §

De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 9 e–9 g §§ med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 9 e–9 g §§ tillämpas utan de begränsningar som anges i första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.Bestämmelserna om skattereduktion i 67 kap. 2 § i den nya lydelsen och bestämmelserna i de nya 67 kap. 9 e–9 h §§ tillämpas på medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

6

2.2 Förslag till lag om ändring i Prop. 2017/18:127
  skatteförfarandelagen (2011:1244)  

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförarandelagen (2011:1244) dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 27 § och 31 kap.

33 c §, och närmast före 22 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap.

1 §1

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §),

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

investeraravdrag (23 och 24 §§),

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

skattereduktion för fackföreningsavgift (27 §).

Skattereduktion för fackföreningsavgift

27 §

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för fackföreningsavgift enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

1 Senaste lydelse 2017:1218. 7
Prop. 2017/18:127         Kontrolluppgift ska dock inte
          lämnas, om medlemmen i arbets-
          tagarorganisationen skriftligen har
          begärt detta hos organisationen.
          Kontrolluppgift ska lämnas för
          fysiska personer och dödsbon av
          arbetstagarorganisationer.  
          I kontrolluppgiften ska uppgift
          lämnas om medlemsavgifter som
          har betalats till arbetstagar-
          organisationen under året.  
        23 kap.        
        2 §2        
Kontrolluppgifter enligt Kontrolluppgifter enligt
15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning
som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 §
1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20,
21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21
och 23–26 §§, 22 a kap. samt och 23–27 §§, 22 a kap. samt
22 b kap. ska även lämnas för 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.       skattskyldiga.      

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.

1 §3 I detta kapitel finns bestämmelser om

uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),

uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

uppgift om tillkommande belopp (20 §),

uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

uppgift om tillskott och uttag (30 §),

uppgift om betalning till utlandet (31 §),

uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

8 2 Senaste lydelse 2017:1218.
3 Senaste lydelse 2017:1218.
– uppgifter om skattereduktion – uppgifter om skattereduktion Prop. 2017/18:127
(33–33 b §§), och (33–33 c §§), och      
– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).      
  33 c §      
  Den som begär att medlems-  
  avgift till en utländsk arbets-  
  tagarorganisation ska medräknas  
  i underlaget för skattereduktion  
  för fackföreningsavgift enligt  
  67 kap. 9 f § andra stycket  
  inkomstskattelagen (1999:1229)  
  ska lämna uppgift om underlaget  
  för skattereduktionen.    

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § och bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

9

Prop. 2017/18:127 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1226)
  om ändring i lagen (2017:387) om ändring i
  skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §),

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

investeraravdrag (23 och 24 §§),

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

skattereduktion för fackföreningsavgift (27 §).

  23 kap.    
Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 2 §    
Kontrolluppgifter enligt 15 kap.,
16 kap. 1 § om ersättning som 16 kap. 1 § om ersättning som
avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a,
2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap.,
22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23– 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 23–
26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska 27 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska
även lämnas för fysiska personer även lämnas för fysiska personer
som är begränsat skattskyldiga. som är begränsat skattskyldiga.

10

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som Prop. 2017/18:127 medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller

7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

11

Prop. 2017/18:127 3 Ärendet och dess beredning

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.8) aviserat och budgeterat för att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras den 1 juli 2018. Mot bakgrund av detta har en promemoria utarbetats inom Finansdepartementet. En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissvaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2017/03845/S1).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 1 februari 2018 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets förslag i fråga om inkomstskattelagen, som behandlas i avsnitt 5.3 och författningskommentaren. Lagrådets synpunkter om ändringar i skatteförfarandelagen behandlas i avsnitt 6.1.

4 Tidigare skattereduktion för fackföreningsavgift

I Finansdepartementets promemoria föreslås att en skattereduktion för fackföreningsavgift bör utformas i allt väsentligt enligt den modell som användes 2002–2006. Om denna skattereduktion kan bl.a. följande sägas.

Den 1 januari 2002 infördes senast en skattereduktion för fackföreningsavgifter (prop. 2001/02:36, bet. 2001/02:SkU6, rskr. 2001/02:119, SFS 2001:1168). Införandet motiverades med hänsyn till att arbetstagarorganisationer har en viktig samhällsfunktion och för att åstadkomma en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till en arbetstagarrespektive arbetsgivarorganisation. Kritiken mot det

  dåvarande regelsystemet hade främst gällt att arbetsgivarsidan fört över de
  delarna av sin verksamhet till särskilt bildade servicebolag och på det sättet
  gjort det möjligt att dra av serviceavgifterna som driftkostnader i den
  bedrivna rörelsen. Bland annat rättviseskäl ansågs därför tala för att en
  skattesubvention skulle införas för de avgifter medlemmar betalar till sina
  arbetstagarorganisationer.
  Skattereduktionen avsåg avgifter som betalats in till sådana
  organisationer som var att anse som arbetstagarorganisationer enligt lagen
  (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den uppgick till 25 procent
  av den avgift som betalats in under kalenderåret, vilket ansågs motsvara
  den del av avgiften som gick till allmänt fackligt arbete. En nedre
  beloppsgräns på 400 kronor infördes för att undvika att skattereduktion
  gavs till medlemmar som betalade starkt reducerade avgifter.
  För att tillgodose att arbetstagare kunde arbeta i andra länder och vara
12 medlem i en facklig organisation i arbetslandet, och med beaktande av
 

unionsrätten, gavs under vissa förutsättningar en skattereduktion även för Prop. 2017/18:127 avgift som betalats till utländsk arbetstagarorganisation. Den 1 januari

2005 gjordes vissa EU-anpassningar i lagstiftningen, bl.a. att också begränsat skattskyldiga under vissa förutsättningar kunde få skattereduktion för sina avgifter till utländska arbetstagarorganisationer (prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74, SFS 2004: 1140).

Arbetstagarorganisationer var skyldiga att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket. Kontrolluppgiften skulle innehålla uppgift om de avgifter som medlemmar hade betalat under kalenderåret. För att undgå att invändningar riktades mot att en myndighet från en förening begärde in och registrerade uppgifter om tillhörighet till en facklig organisation, infördes en möjlighet för medlemmen att skriftligen begära att inte omfattas av arbetstagarorganisationens kontrolluppgiftsskyldighet. För att skyddet för den personliga integriteten skulle säkerställas framhölls också att det var viktigt att en uppgift om erhållna skattereduktioner i beskattningsbeslutet inte avslöjade medlemskap i en fackförening.

Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffades den 1 januari 2007 av finansieringsskäl (prop. 2006/07:1 Skattefrågor avsnitt 5.2.3, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9, SFS 2006:1344).

5Skattelättnad för fackföreningsavgift

5.1En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

Regeringens förslag: En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.    
Remissinstanserna: Majoriteten av inkomna remissvar är positiva till  
att återinföra en skattelättnad för fackföreningsavgift.  
Akademikerförbundet SSR, DIK, Jusek, Landsorganisationen (LO),  
Lärarnas riksförbund, Naturvetarna, Sveriges akademikers  
centralorganisation (SACO), Skatteverket, Sveriges Ingenjörer, Sveriges  
läkarförbund, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF),  
Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Unionen tillstyrker  
förslaget.              
DIK delar åsikten som framförts i promemorian om att en  
skattereduktion för medlemskap i fackföreningar stärker arbetstagarnas  
ställning på arbetsmarknaden och att det system som fanns åren 2002–  
2006 var väl fungerande. Jusek framhåller bl.a. att en högre  
organisationsgrad ökar den totala tryggheten för arbetstagarna då de bland  
annat ges möjlighet till kompletterande ersättning vid arbetslöshet genom  
tillgång till förbundens inkomstförsäkringar, samt får tillgång till allt det  
stöd som förbunden erbjuder sina medlemmar. LO anser att den svenska  
modellen med hög organisationsgrad och starka fack- och  
arbetstagarorganisationer bör värnas och därmed att det finns motiv för att  
återinföra en skattereduktion. Lärarnas riksförbund anser att det bör 13

Prop. 2017/18:127 åstadkommas en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till

  arbetstagarrespektive arbetsgivarorganisationer. SACO anför att den
  svenska partsmodellen bygger på att fack- och arbetsgivarorganisationer
  tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden,
  utan att staten lägger sig i varje beslut. För att partsmodellen ska få
  legitimitet krävs dock att organisationsgraden i arbetslivet är så hög som
  möjligt, vilket är något som förslaget bidrar till. SACO anser vidare att
  eftersom den tidigare modellen av allt att döma fungerade väl finns det
  ingen anledning att byta modell. TCO anser att partsmodellen på
  arbetsmarknaden fungerar väl och bidrar till både välstånd och välfärd. En
  förutsättning för detta är att det finns starka parter, med välorganiserade
  arbetsgivare och arbetstagare. Genom att införa en skattelättnad för
  fackligt medlemskap skapas ytterligare incitament för att stärka
  partsförhållandet på arbetsmarknaden. Unionen ser två skäl till varför
  förslaget är en viktig reform. Det ena skälet är att det skapar neutralitet i
  parternas villkor och det andra är att det är rimligt att staten uppmuntrar
  medlemskap då den svenska arbetsmarknadsmodellen har visat sig vara
  framgångsrik och en hög anslutningsgrad till fackliga organisationer är en
  hörnpelare i den svenska modellen. Unionen delar promemorians bild av
  att den skattereduktion som fanns tidigare var förhållandevis
  välfungerande.
  Ekonomistyrningsverket (ESV), Företagarna och Svenskt Näringsliv
  avstyrker förslaget. ESV har inga invändningar mot de argument som först
  fram i sak, dvs. att det är viktigt att både arbetstagar- och
  arbetsgivarorganisationer har hög organisationsgrad för att skapa starka
  parter på arbetsmarknaden. ESV anser däremot att principerna om
  neutralitet och likformighet i skattesystemet bör värnas och att
  skattereduktioner som i huvudsak avser privata levnadsomkostnader bör
  undvikas. Företagarna anser det principiellt fel att individers medlemskap
  i vissa organisationer i civilsamhället ska gynnas skattemässigt av
  politiska skäl. Kostnaden för sådana medlemskap är att betrakta som
  privata levnadsomkostnader och bör inte medföra skattefördelar. Svenskt
  Näringsliv delar uppfattningen att det är viktigt med en hög
  organisationsgrad bland både arbetsgivare och arbetstagare. Att
  fackföreningar får en skattefördel som inte kommer andra typer av
  föreningar till del strider dock mot likabehandlingsprincipen.
  Arbetsgivarverket konstaterar att den svenska partsmodellen har en stor
  betydelse för Sverige och för en välfungerande arbetsmarknad, samt att
  modellen bygger på en hög organisationsgrad. Verket anser att en
  skattereduktion sannolikt bidrar till en ökad facklig organisationsgrad.
  Kostnaden för denna reform bör dock också vägas mot andra reformbehov
  inom arbetsmarknadsområdet.
  Övriga remissinstanser har inte uttryckligen tagit ställning eller har
  avstått från att svara.
  Skälen för regeringens förslag: Regeringen uttalade i samband med
  införandet av en skattelättnad för fackföreningsavgifter 2002 att både
  arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer sedan lång tid tillbaka har
  viktiga samhällsfunktioner och att inte minst det samarbetssystem som
  vuxit fram på arbetsmarknaden har visat sig värdefullt. Fackligt arbete
  bedrivs på hela arbetsmarknaden och är accepterat på alla nivåer i
14 samhället. En rad samhälleliga uppgifter har också lagts på de fackliga
organisationerna (se t.ex. prop. 2001/02:36). Den svenska modellen Prop. 2017/18:127
bygger på starka parter som samfällt tar ansvar för lönebildning och den  

huvudsakliga regleringen av villkoren på svensk arbetsmarknad. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, förutsebarhet med internationellt sett få konfliktdagar och en hög grad av trygghet för den enskilde. En väl fungerande partsmodell fordrar en hög organisationsgrad där en hög andel av såväl arbetsgivare som arbetstagare väljer att organisera sig i arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. I takt med att arbetsmarknadens funktionssätt förändras och rörligheten på arbetsmarknaden ökar så har också andelen arbetstagare ansluta till en facklig organisation minskat. Regeringen anser att den svenska modellen bör värnas, vilket är en åsikt som uttryckligen stöds av en stor majoritet av remissinstanserna. Det är vidare enligt regeringens mening viktigt att skapa enhetlighet mellan och möjlighet till hög organisationsgrad hos såväl arbetstagarnas partsorganisationer som hos arbetsgivarna. I denna proposition föreslås därför att en skattereduktion för medlemsavgift till facklig arbetstagarorganisation återinförs. Vad ESV, Svenskt Näringsliv och Företagarna uttryckt om att en skattereduktion av detta slag kan ifrågasättas utifrån principiella synvinklar förändrar inte regeringens uppfattning. Det är här tal om ett återinförande av en skattereduktion som redan funnits tidigare. Det kan även anmärkas att skattereduktionen avskaffades år 2007 av andra skäl än utifrån principiella överväganden (se avsnitt 4).

I promemorian angavs att det inte har framkommit annat än att den modell som användes 2002–2006 fungerade tillfredsställande. Flera remissinstanser är av samma uppfattning. Utformningen av skattereduktionen bör därför i allt väsentligt följa den modellen.

Vissa remissvar har tagit upp frågan om en skattelättnad även för avgiften till arbetslöshetskassan. Denna fråga ligger dock utanför detta lagstiftningsprojekt.

5.2Vilka som kan få skattereduktion

Regeringens förslag: De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av året har rätt till skattereduktion. Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3 inkomstskattelagen, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har berört denna fråga.

15

Prop. 2017/18:127

16

Skälen för regeringens förslag

Sveriges beskattningsrätt och obegränsat skattskyldiga

Sveriges beskattningsrätt avgränsas genom att man skiljer mellan obegränsat och begränsat skattskyldiga. Obegränsat skattskyldiga är personer som är bosatta eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Övriga personer som är skattskyldiga i Sverige är begränsat skattskyldiga. Den obegränsade skattskyldigheten omfattar alla inkomster oavsett var någonstans i världen dessa inkomster härrör från. Den begränsade skattskyldigheten omfattar bara vissa inkomster med speciellt stark anknytning till Sverige.

På liknande sätt som när det gäller grundavdraget enligt 63 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap. 11 § IL samt den nyligen införda skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning (se prop. 2017/18:1 avsnitt 6.4 och SFS 2017:1212) bör regleras att den som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret har rätt till skattereduktionen för fackföreningsavgift. För situationen när en person varit obegränsat skattskyldig under del av året, se avsnitt 5.5.

Särskilt om begränsat skattskyldiga

Enligt svensk rätt beskattas inte personer som är bosatta utomlands, och som uppbär tjänsteinkomster och liknande från Sverige, enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen, utan enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, förkortad SINK. SINK är en definitiv källskatt som tas ut med en fast procentsats på bruttoinkomsten.

Generellt sett är en beskattning enligt SINK fördelaktigare än en beskattning enligt inkomstskattelagen. I vissa fall kan dock den omständigheten att inga avdrag eller skattereduktioner ges medföra att en beskattning enligt SINK blir mindre fördelaktig än en beskattning enligt inkomstskattelagen. Det finns därför en möjlighet för en skattskyldig som omfattas av SINK att i stället välja beskattning enligt inkomstskattelagen. Enligt 4 § SINK gäller att den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen undantas från skattskyldigheten enligt SINK. Personen blir då begränsat skattskyldig i inkomstslaget tjänst för samtliga inkomster som anges i 5 § SINK med undantag för inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 SINK (3 kap. 18 § första stycket 1 IL). Personen får betala kommunalskatt enligt en för riket genomsnittlig kommunalskattesats.

En begränsat skattskyldig person som väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt SINK har möjlighet att få avdrag och skattereduktioner. För vissa av avdragen och skattereduktioner i inkomstskattelagen gäller samma regler som för en obegränsat skattskyldig person. För andra avdrag och skattereduktioner, såsom grundavdraget (63 kap. 2 § andra meningen IL) jobbskatteavdraget (67 kap. 5 § andra meningen IL), skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning (67 kap. 9 a § andra meningen IL) och skattereduktionen för hushållsarbete (67 kap. 11 § första stycket 3 IL), gäller att även begränsat skattskyldiga kan utnyttja reduktionerna om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och andra länder uteslutande, eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i

Sverige (se även prop. 2007/08:24 avsnitt 6). Det är således tal om en Prop. 2017/18:127 vedertagen reglering och det föreslås här att samma ska gälla

skattereduktionen för fackföreningsavgift.

Lagförslag

Förslaget föranleder att en ny paragraf, 67 kap. 9 e §, införs i inkomstskattelagen.

5.3 Underlag för skattereduktion och  
  skattereduktionens storlek  
   
Regeringens förslag: Skattereduktion ska göras med 25 procent av den  
medlemsavgift som har betalats till en sådan arbetstagarorganisation  
som avses i 6 § första stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet.  
Den sammanlagda avgiften till en eller flera arbetstagarorganisationer  
ska dock uppgå till minst 400 kronor under ett beskattningsår för att  
skattereduktion ska få göras.  
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.  
Remissinstanserna: LO har påpekat att det i promemorian inte  
redovisas om det är samma antaganden som ligger till grund för storleken  
på den föreslagna skattereduktionen som gällde tidigare.  
Skälen för regeringens förslag: Den skattereduktion som nu föreslås  
bör, som framförts ovan, i allt väsentligt följa den modell som var i kraft  
under åren 2002–2006. Det innebär till att börja med att skattereduktionen  
ska avse medlemsavgifter som inbetalats till sådana organisationer som är  
att anse som arbetstagarorganisationer enligt 6 § första stycket lagen  
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Regeringen anser även att  
det är lämpligt att skattereduktionens storlek ska vara densamma som  
tidigare. Skattereduktionen bör därför göras med 25 procent av den avgift  
som en medlem betalat in under året. Det är den faktiskt betalda avgiften  
som ska ligga till grund för reduktionens storlek, förutsatt att den samlade  
avgiften som inbetalats uppgår till minst 400 kronor under ett  
beskattningsår. En sådan nedre beloppsbegränsning bedöms liksom  
tidigare vara lämplig för att inte ge skattereduktionen till medlemmar som  
betalar starkt reducerade avgifter. Någon övre beloppsgräns fanns inte i  
den äldre skattereduktionen, vilket då motiverades med de relativt stora  
variationerna förbunden emellan av medlemsavgifternas storlek. Det har  
inte framkommit skäl att göra en annan bedömning nu.  
I lagrådsremissens lagtext förekom, motsvarande till skattereduktionen  
som fanns 2002–2006, uttrycket ”det kalenderår då beskattningsåret går  
ut” för att fånga upp egna företagare som kan ha brutna räkenskapsår.  
Lagrådet anför i sitt yttrande att det torde vara sällan förekommande att en  
fysisk person som bedriver näringsverksamhet har brutet räkenskapsår,  
men att även i de situationer där en fysisk person kan komma att ha  
beskattningsår som inte sammanfaller med ett kalenderår bör  
begränsningen för att få skattereduktion kunna uttryckas på så sätt att  
medlemsavgiften ska uppgå till minst 400 kronor under ett beskattningsår.  
Lagrådet noterar även att skattereduktionen för mikroproduktion av 17
   

Prop. 2017/18:127 förnybar el inte har försetts med något liknande uttryckssätt för att hantera skattereduktion för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Regeringen föreslår här en lagtext i överensstämmelse med Lagrådets yttrande, dvs uttrycket ”kalenderår då beskattningsåret går ut” som förekom i lagrådsremissens lagförslag har bytts ut mot ” beskattningsår”.

Vidare har regeringen i enligt med Lagrådets yttrande delat upp 9 f § i lagrådsremissen i två paragrafer så att underlaget för skattereduktionen regleras i 9 f § och storleken på skattereduktionen i 9 g §. Jämfört med Lagrådets förslag anser regeringen dock att bestämmelsen om den lägre beloppsgränsen är mer lämplig att placera under 9 f §, dvs där underlaget för skattereduktionen behandlas. Att utländska medlemsavgifter i vissa fall får medräknas i underlaget utvecklas i avsnitt 5.4.

Lagförslag

Förslagen föranleder att två nya paragrafer, 67 kap. 9 f § och 9 g §, införs i inkomstskattelagen.

5.4Utländska medlemsavgifter

Regeringens förslag: Medlemsavgift till en motsvarande utländsk arbetstagarorganisation ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktionen.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Jämfört med promemorian har en justering gjorts som rör obegränsat skattskyldiga.

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har särskilt berört frågan om utländska medlemsavgifter. DIK ställer sig bakom förslaget i denna del och anser bl.a. att likabehandling av arbetstagare oavsett om arbetstagarorganisationen är svensk eller utländsk är av avgörande vikt. DIK anser vidare att förslaget gynnar den internationella fackföreningsrörelsen. Kammarrätten i Sundsvall framför att det bör förtydligas i lagtexten att en begäran krävs även för en person som är begränsat skattskyldig. Kammarrätten i Sundsvall anför också att uttrycket ”överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige” återkommer flera gånger i lagtexten vilket gör bestämmelserna språkligt otympliga. Skatteverket föreslår att de bestämmelser som i promemorian angetts som 9 f § och 9 g § slås ihop till en paragraf för att öka läsbarheten.

Skälen för regeringens förslag: Tidigare kunde såväl obegränsat som begränsat skattskyldiga få skattereduktion för medlemsavgift som betalats in till en utländsk arbetstagarorganisation om vissa, i lagen angivna, förutsättningar var uppfyllda. En sådan ordning bedöms fortsatt vara lämplig och nödvändig för att uppfylla EU-rättens krav på bl.a. ickediskriminering.

Såväl Kammarrätten i Sundsvall som Skatteverket har påpekat att läsbarheten i lagtexten kan ökas. Regeringen instämmer och föreslår därför

här en förändrad utformning till lagtext. I linje med Skatteverkets

18

skrivningsförslag förs bestämmelsen om utländska medlemsavgifter ihop Prop. 2017/18:127 med bestämmelsen ovan under rubriken ”Underlag för skattereduktionen

och skattereduktionens storlek”. Jämfört med Skatteverkets förslag har några ytterligare redaktionella ändringar gjorts för ett ökat flyt i språket och för att förtydliga i förhållande till tredje stycket att det är den sammanlagda avgiften till såväl svensk som utländsk arbetstagarorganisation som måste uppgå till minst 400 kronor under det kalenderår då beskattningsåret går ut.

Uttrycket ”motsvarande utländsk arbetstagarorganisation” markerar att den utländska organisationen ska vara att jämställa med en sådan organisation som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, och att samma bedömningskriterier således ska gälla för svenska och utländska organisationer.

Skatteverket har i sitt skrivningsförslag tagit bort den begränsning som tidigare gällde för obegränsat skattskyldiga för att kunna få skattereduktion för utländska medlemsavgifter, dvs. att det krävdes att inkomst av förvärvsarbete i det andra landet skulle tas upp som intäkt under beskattningsåret. Det angivna motivet till att begränsningen ursprungligen infördes i den tidigare skattereduktionen var att undvika att någon blev dubbelt kompenserad genom att en avgift till en utländsk arbetstagarorganisation berättigade till en skattelättnad i någon form både i arbetslandet och i Sverige (se prop. 2001/02:36 s. 12). Regeringen anser att en sådan begränsning framstår som överflödig att nu återinföra då den endast avser att träffa situationer som ter sig som ovanliga.

Slutligen föreslås det för såväl obegränsat som begränsat skattskyldiga att det ska krävas att en begäran framställs för att skattereduktion ska kunna göras för medlemsavgift till utländsk arbetstagarorganisation, se mer om detta under avsnitt 6.

Lagförslag

Förslagen föranleder att en ny bestämmelse, 67 kap. 9 f § andra stycket, införs i den paragraf som föreslås ovan i inkomstskattelagen.

5.5 Obegränsat skattskyldiga under del av året  
   
Regeringens förslag: Rätten till skattereduktion fördelas efter den tid  
som de skattskyldiga har varit obegränsat skattskyldiga i Sverige. De  
som är obegränsat skattskyldiga endast under en del av året har för varje  
kalendermånad eller del därav under vilken de är obegränsat  
skattskyldiga rätt till skattereduktion med en tolftedel av den  
skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat  
skattskyldiga under hela beskattningsåret. Om de skattskyldigas  
överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande  
eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster  
i Sverige, ska dock denna begränsning inte tillämpas.  
   
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.  
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna har berört denna fråga.  
Skälen för regeringens förslag: För såväl grundavdraget (63 kap. 4 §  
IL) som jobbskatteavdraget (67 kap. 9 § IL) och den nyligen införda 19

Prop. 2017/18:127 skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning (67 kap. 9 d §) fördelas skattereduktionen efter den tid den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Dock gäller att om en begränsat skattskyldig har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande från Sverige, ska skattereduktionen tillgodoräknas som om han varit obegränsat skattskyldig hela året. Det bedöms lämpligt att ha en likadan reglering vad gäller skattereduktionen för fackföreningsavgift.

Lagförslag

Förslaget föranleder att en ny paragraf, 67 kap. 9 h §, införs i inkomstskattelagen.

6Skatteförfarandet

Förfarandet vid uttag av skatter och avgifter regleras i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL. I lagen finns bl.a. bestämmelser om skyldigheter att lämna kontrolluppgifter och inkomstdeklaration.

6.1Kontrolluppgifter

  Regeringens förslag: En kontrolluppgiftsskyldighet om skattere-
  duktion för fackföreningsavgift införs. Kontrolluppgift ska lämnas för
  fysiska personer och dödsbon av arbetstagarorganisationer. I
  kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om medlemsavgifter som har
  betalats till arbetstagarorganisationen under året. Sådana
  kontrolluppgifter ska även lämnas för begränsat skattskyldiga personer.
     
  Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.  
  Remissinstanserna: DIK anser att den föreslagna kontroll-
  uppgiftsskyldigheten kommer att innebära merarbete för fackförbunden,
  men att den administrativa bördan uppvägs väl av de positiva effekterna
  som förslaget kommer att få. Även Jusek framhåller att administrationen
  kommer att öka i och med hanteringen av medlemmars kontrolluppgifter
  men anser att ökningen är rimlig i förhållande till de positiva effekter som
  förslaget har i stort. TCO anser att förfarandet för skattereduktionen bör
  ske enligt den s.k. fakturamodellen, på det sätt som i dag sker i fråga om
  skattereduktion för hushållsarbete. Det skulle innebära att den fackliga
  organisationen fakturerar medlemmen en lägre avgift om medlemmen så
  önskar och att organisationen därefter rekvirerar resterande belopp från
  Skatteverket.      
  Skälen för regeringens förslag    
  Kontrolluppgiftsskyldighet    
  Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår och ska som huvudregel
20 ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande

kalenderår (24 kap. 1 § SFL). Alla kontrolluppgifter ska inne-hålla bl.a. nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för samt uppgift om skatteavdrag (24 kap. 4 § SFL). Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift ska som huvudregel senast samma datum informera den som uppgiften avser om de uppgifter som har lämnats i kontrolluppgiften (34 kap. 3 § första stycket SFL). I 22 kap. SFL finns bestämmelser om kontrolluppgift om ”vissa andra förhållanden”.

När tidigare skattereduktion för fackföreningsavgifter infördes föreskrevs att arbetstagarorganisationer skulle lämna uppgift om de avgifter en medlem hade betalat in under året. Det framhölls att uppgifterna annars skulle behöva lämnas på deklarationsblanketten med ett ökat hanterings- och kontrollbehov som följd. Motsvarande föreslås gälla vid återinförandet av en skattereduktion med avseende på medlemsavgifter till svenska arbetstagarorganisationer. Det bör därför införas bestämmelser om en ny kontrolluppgiftsskyldighet om skattereduktion för fackföreningsavgift i 22 kap. SFL. Kontrolluppgiften ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av arbetstagarorganisationer (sådana som avses i 6 § första stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet) och ska innehålla uppgift om medlemsavgifter som har betalats till arbetstagarorganisationen under året. Sådana kontrolluppgifter ska lämnas även för begränsat skattskyldiga.

Lagrådet har anfört att uttryckssättet i den föreslagna nya 22 kap. 27 § första stycket SFL om denna nya kontrolluppgiftsskyldighet är missvisande och bör omformuleras på så sätt att kontrolluppgift ska lämnas som underlag för beräkning av skattereduktionen. Med hänsyn till hur liknande bestämmelser är utformade i fråga om kontrolluppgifter, bl.a. kontrolluppgifter avseende skattereduktioner, saknas det enligt regeringens mening skäl att göra någon ändring. Vilka uppgifter kontrolluppgiften ska innehålla framgår av fjärde stycket.

I samband med att en arbetstagarorganisation lämnar kontrolluppgift till Skatteverket, ska arbetstagarorganisationen informera medlemmen om de uppgifter som har lämnats till Skatteverket, dvs. uppgifter om medlemsavgifter som har betalats till arbetstagarorganisationen under året. Medlemmen kan då till arbetstagarorganisationen rikta invändningar mot uppgifterna och få eventuella felaktigheter rättade.

TCO föreslår att förfarandet för skattereduktionen ska ske enligt den s.k. fakturamodellen. En sådan ordning skulle innebära en större avvikelse från det remitterade förslaget och kan enligt regeringens mening inte hanteras inom ramen för detta lagstiftningsärende.

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Ett nytt system med uppgifter på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, i arbetsgivardeklarationen i stället för i en kontrolluppgift kommer att införas stegvis från och med den 1 juli 2018 (prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256, SFS 2017:387). Ändringar har bl.a. gjorts i 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § SFL. Dessa ändringar träder i kraft den 1 januari 2019 (se punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till den lagen), dvs. efter det att föreslagna ändringar i denna proposition föreslås träda i kraft. I prop. 2017/18:1

Prop. 2017/18:127

21

Prop. 2017/18:127 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 6.6.24 föreslås ändringar i nyss nämnda paragrafer. Ändringarna föranleds av förslaget om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, dvs. före ändringarna med anledning av prop. 2016/17:58. I prop. 2017/18:1 görs därför rena författningstekniska ändringar i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54, SFS 2017:1218 och SFS 2017:1226). Med hänsyn till att ändringarna i 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § SFL, som föreslås i denna proposition, träder i kraft före den 1 januari 2019 föreslås dessutom rena författningstekniska ändringar i den ändringen som görs enligt förslag i prop. 2017/18:1, dvs. i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen.

Lagförslag

Förslaget medför ändringar i 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § SFL samt att en ny paragraf, 22 kap. 27 §, införs i lagen. Dessutom görs rent författningstekniska ändringar i 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen.

6.2Känslig personuppgift

Regeringens förslag: Kontrolluppgiften om skattereduktion för fackföreningsavgift ska inte lämnas om medlemmen i arbetstagarorganisationen skriftligen har begärt detta hos organisationen.

Regeringens bedömning: Behandlingen av personuppgifter inom ramen för förfarandet för skattereduktion för fackföreningsavgift är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och med lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Datainspektionen anför att analys och bedömning av förslagets förenlighet med skyddet för den personliga integriteten måste göras utifrån dataskyddsförordningens bestämmelser, i stället för att det hänvisas till analyser som gjorts i tidigare lagstiftningsärenden. DIK anser att skrivningen om sekretess är viktig för att medlemmar ska känna sig trygga att nyttja skattereduktionen för fackföreningsavgift. Skyddet är väl avvägt och kommer att skydda deras medlemmars intressen. Sveriges Ingenjörer föreslår att det i lagtexten ska framgå ett sista datum för när medlemmen ska uppge att kontrolluppgift inte ska lämnas.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

EU:s dataskyddsförordning

I denna proposition föreslås att en ny kontrolluppgiftsskyldighet om skattereduktion för fackföreningsavgift ska införas (se avsnitt 6.1) och att

bestämmelserna om den nya kontrolluppgiften ska tillämpas första gången

22

på uppgifter som avser kalenderåret 2018 (se avsnitt 7). Sådana kontrolluppgifter ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2019 och avse medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), EU:s dataskyddsförordning, ska tillämpas i medlemsstaterna från och med den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen syftar bland annat till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter (artikel 1). En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (artikel 4.1).

Enligt artikel 6.1 är behandling av personuppgifter endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av villkoren i artikel 6.1 a–f är uppfyllt. Av artikel 6.1 c framgår att behandlingen är laglig om den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Av artikel 6.1 e framgår att behandlingen är laglig om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Av artikel 6.3 framgår att den grund för behandlingen som avses i artikel 6.1 c och 6.1 e ska fastställas i enlighet med unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Av artikel 9.1 framgår bl.a. att behandling av personuppgifter som avslöjar medlemskap i en fackförening är en sådan behandling av känslig personuppgift som enligt huvudregeln är förbjuden. I artikel 9.2 f föreskrivs ett undantag från detta förbud om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet. I artikel 9.2 g föreskrivs vidare ett undantag från förbudet om behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av t.ex. medlemsstaternas nationella rätt vilken ska stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenligt med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen.

I propositionen Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:95) föreslås författningsändringar som har bedömts behövliga med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Vidare redovisas vissa överväganden som har gjorts, där det har bedömts att dataskyddsförordningen inte kräver några ändringar och som därför inte har lett till författningsförslag.

Skriftlig begäran

Vid införandet av den tidigare skattereduktionen för fackföreningsavgifter gjordes bedömningen att det av principiella skäl skulle lämnas en möjlighet för en medlem att skriftligen anmäla att inte omfattas av kontrolluppgift till Skatteverket (prop. 2001/02:36 s. 18). Frågan hade tidigare uppkommit om det fanns en risk för kränkning av den personliga integriteten om det i beskattningsdatabasen infördes uppgifter om tillhörighet till en facklig organisation. Det framfördes bl.a. att

Prop. 2017/18:127

23

Prop. 2017/18:127

24

invändningar skulle kunna riktas mot att en myndighet från en förening begärde in och registrerade uppgifter om tillhörighet till en facklig organisation.

För att tillförsäkra att behandlingen står i proportion till det eftersträvade syftet och som en sådan lämplig och särskild åtgärd för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen som avses i artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning bör det enligt regeringens mening även nu införas en möjlighet för en medlem att skriftligen begära att kontrolluppgift inte ska lämnas. Ett sådant undantag påverkar inte en medlems möjlighet att få skattereduktion om han eller hon i beskattningsärendet styrker att avgift har betalats och förutsättningarna för skattereduktion i övrigt är uppfyllda. Sveriges Ingenjörer föreslår att det i lagtexten ska framgå ett sista datum för när medlemmen ska uppge att kontrolluppgift inte ska lämnas. Regeringen konstaterar att något sådant sista datum inte angavs i fråga om den föregående skattereduktion för fackföreningsavgifter. Eventuella praktiska problem avseende detta bör kunna lösas genom att arbetstagarorganisationen informerar sina medlemmar om vid vilken tidpunkt organisationen behöver få in en skriftlig begäran om att kontrolluppgift inte ska lämnas.

Skatteverkets beslut

Uppgifter som lämnas till Skatteverket i ett skatteärende omfattas av sekretess enligt 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretessen är absolut. Sekretessen gäller emellertid inte beslut om slutlig skatt (27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen).

Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på grundval av uppgifter som har lämnats i en inkomstdeklaration, kontrolluppgifter och vad som i övrigt har kommit fram vid utredning och kontroll (56 kap. 2 § SFL).

I ett beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlag för att ta ut skatt eller avgift och bestämma storleken på skatter och avgifter (56 kap. 3–6 §§ SFL). I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket utöver de skattereduktioner som ska göras enligt inkomstskattelagen även göra de skattereduktioner som enligt andra lagar gäller för beskattningsåret (56 kap. 7 § SFL).

Efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats ska Skatteverket göra en slutskatteberäkning, dvs. beräkna om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt (56 kap. 9 § SFL). Skatteverket ska senast den 15 december efter beskattningsårets utgång skicka ett besked om den slutliga skatten och resultatet av slutskatteberäkningen till fysiska personer och dödsbon (56 kap. 10 § första stycket SFL).

Ett besked om slutlig skatt ska enligt 13 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) innehålla uppgifter om fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst, inkomst av kapital, storleken på de skatter och avgifter som anges i 56 kap. 6 § SFL, summan av gjorda skattereduktioner enligt 56 kap. 7 § SFL och pensionsgrundande inkomst. Summan av bl.a. gjorda skattereduktioner enligt inkomstskattelagen ska således anges i beslutet om slutlig skatt. Skatteverket redovisar i dag varje skattereduktion för sig (med ett belopp) i beslutet om slutlig skatt. Det innebär att de enskilda posterna blir offentliga. Eftersom medlemskap i en

fackförening är en känslig uppgift skulle det inte vara lämpligt om beslutet om slutlig skatt även skulle innehålla uppgift om att den enskilde har fått skattereduktion för fackföreningsavgift (jfr prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 6.3.8). Skatteverket har underhand meddelat att myndigheten framgent kommer att redovisa skattereduktioner som ett sammanlagt belopp i beslutet om slutlig skatt. Det innebär att uppgiften om skattereduktion för fackföreningsavgift kommer att skyddas av absolut sekretess hos Skatteverket. Det är enligt regeringens mening en sådan lämplig och särskild åtgärd för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen som avses i artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen bedöms vara förenlig med EU:s dataskyddsförordning och med lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Den föreslagna skyldigheten för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift innebär att de måste behandla personuppgifter på ett sätt som innebär att medlemskap i fackförening (dvs. känslig personuppgift) avslöjas. Arbetstagarorganisationerna är personuppgiftsansvariga med avseende på den behandlingen. Kontrolluppgift lämnas bl.a., vilket är aktuellt i detta fall, till ledning för bestämmande av underlag för att ta ut skatt enligt inkomstskattelagen. Behandling hos enskilda (i detta fall arbetstagarorganisationer) av sådana uppgifter bedöms i prop. 2017/18:95 ha rättslig grund på det sätt som krävs enligt artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (se s. 44 f. i propositionen). Den rättsliga grunden för behandlingen hos arbetstagarorganisationerna i detta fall är i första hand att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse (dvs. att lämna kontrolluppgift) på det sätt som anges i artikel 6.1 c. Eftersom det är fråga om känsliga personuppgifter krävs det därutöver att behandlingen uppfyller något av kraven i artikel 9.2. Behandlingen är i detta fall nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (anspråket på skattereduktion) på det sätt som anges i artikel 9.2 f i EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen hos arbetstagarorganisationerna är mot denna bakgrund enligt regeringens mening förenlig med EU:s dataskyddsförordning.

När arbetstagarorganisationerna har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket behöver myndigheten behandla personuppgifterna i beskattningsdatabasen och är då personuppgiftsansvarig med avseende på den behandlingen. Av 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet framgår att uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för bl.a. fastställande av underlag för skatt. I 2 kap. 3 § första stycket 4 samma lag anges att bl.a. uppgifter om underlag för fastställande av skatt får behandlas i databasen för de ändamål som anges i 1 kap. 4 §. I prop. 2017/18:95 bedöms det i dessa avseenden inte behöva göras några ändringar i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (se s. 40–46 och 49–50 f.). Av 1 kap. 7 § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följer att känsliga personuppgifter får behandlas endast om uppgifterna har

Prop. 2017/18:127

25

Prop. 2017/18:127 lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för behandlingen av det, eller om det särskilt anges i 2 kap. Regeringen konstaterar att kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift lämnas i ett beskattningsärende och är nödvändig för handläggningen av ärendet. I 2 kap. 4 § samma lag anges även att en handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i beskattningsdatabasen och får innehålla sådana uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. I prop. 2017/18:95 bedöms dessa bestämmelser vara förenliga med EU:s dataskyddsförordning (se s. 59–66). Mot denna bakgrund, samt med beaktande av att en medlem föreslås kunna begära att kontrolluppgift inte ska lämnas och att uppgifterna kommer att skyddas av sekretess hos Skatteverket, är behandlingen enligt regeringens mening förenlig med EU:s dataskyddsförordning. Den är också förenlig med lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Med anledning av det som Datainspektionen anför om att analysen bör göras utifrån dataskyddsförordningens bestämmelser, vill regeringen förtydliga följande. Den behandling av personuppgifter som sker hos Skatteverket är nödvändig som ett led i Skatteverkets myndighetsutövning med avseende på skattereduktion för fackföreningsavgift och regeringen bedömer därför att behandlingen är förenlig med artikel 6.1 i EU:s dataskyddsförordning på det sätt som anges i artikel 6.1 e. Behandlingen föreslås här fastställas i svensk rätt på det sätt som anges i artikel 6.3. Behandling av en uppgift om medlemskap i en fackförening är en sådan känslig personuppgift som anges i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen är dock nödvändig för att fastställa ett rättsligt anspråk (dvs. rätten till skattereduktion) på det sätt som anges i artikel 9.2 f i EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen är enligt regeringens mening även nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse på det sätt som anges i artikel 9.2 g i EU:s dataskyddsförordning. Mot bakgrund av att behandlingen sker i syfte att fastställa en skattemässig förmån (dvs. skattereduktion för fackföreningsavgift) för den registrerade och att den registrerade kan begära att uppgift inte ska lämnas bedömer regeringen att behandlingen står i proportion till det eftersträvade syftet och att behandlingen är förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd. Lämpliga särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen vidtas dels genom att den registrerade ges möjligheten att begära att uppgift om fackföreningsavgift inte ska lämnas, dels genom att det tillförsäkras att uppgiften om fackföreningsavgift behandlas med absolut sekretess. Mot denna bakgrund bedömer regeringen att behandlingen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning.

Lagförslag

Förslaget påverkar utformningen av den nya 22 kap. 27 § SFL som föreslås i avsnitt 6.1.

6.3Uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen

  Regeringens förslag: Den som begär att medlemsavgift till en utländsk
26 arbetstagarorganisation ska medräknas i underlaget för
           
skattereduktionen för fackföreningsavgift ska lämna uppgift om Prop. 2017/18:127
underlaget för skattereduktionen i inkomstdeklarationen.  
   

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att invända

mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: I 31 kap. SFL finns bestämmelser om vad en inkomstdeklaration ska innehålla. Skatteverket ska före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om bl.a. de kontrolluppgifter som har kommit in till Skatteverket som underlag för bl.a. beslut om slutlig skatt (31 kap. 4 § SFL).

I avsnitt 5.4 föreslås att skattereduktion under vissa förutsättningar ska ges för avgift som betalas till en utländsk arbetstagarorganisation. Utländska arbetstagarorganisationer kan inte antas komma att lämna kontrolluppgifter enligt 22 kap. SFL till Skatteverket.

En värdepapperscentral som hör hemma i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige, och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige, ska i vissa fall ge in ett åtagande till Skatteverket om att bl.a. lämna kontrolluppgift (10 kap. 22 § och 23 kap. 8 § SFL). Att på motsvarande sätt reglera att utländska arbetstagarorganisationer ska lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift till Skatteverket i syfte att förenkla för den enskilde medlemmen är enligt regeringens mening inte en rimlig åtgärd. För att Skatteverket ska kunna beräkna skattereduktionen i dessa fall föreslår regeringen i stället att den som begär att medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation ska medräknas i underlaget för skattereduktion för fackföreningsavgift ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen i inkomstdeklarationen.

Lagförslag

Förslaget medför en ändring i 31 kap. 1 § SFL samt att en ny paragraf, 31 kap. 33 c §, införs i lagen.

7Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ändringarna i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 juli 2018.

Bestämmelserna i inkomstskattelagen om skattereduktion för fackföreningsavgift tillämpas på medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet i kontrolluppgift och i inkomstdeklaration om skattereduktion för fackföreningsavgift tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

27

Prop. 2017/18:127 Promemorians förslag överensstämmer med regeringen. Remissinstanserna: Sveriges Ingenjörer föreslår en övergångsregel

som innebär att skattereduktion medges om den sammanlagda avgiften är 200 kronor, i stället för 400 kronor, år 2018. I övrigt har ingen remissinstans kommenterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Ändringarna bör träda i kraft snarast möjligt. I enlighet med kontantprincipen och för att få en enkel start på systemet med skattereduktionen bedöms det lämpligt att låta betalningsdatumet vara avgörande för vilka avgifter som skattereduktionen ska tillämpas på. Skattereduktionen ska därför tillämpas första gången på avgifter som betalats efter den 30 juni 2018. Vad avser Sveriges Ingenjörers förslag anser regeringen att beloppet om 400 kronor redan är relativt lågt satt i syfte att endast exkludera skattereduktion för starkt reducerade avgifter och att det inte finns övervägande skäl för göra avsteg från det.

Ändringarna i skatteförfarandelagen om uppgiftsskyldighet i kontrolluppgift och i inkomstdeklaration om skattereduktion för fackföreningsavgift ska tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

  8 Konsekvensanalys
  Offentligfinansiella effekter
  En skattereduktion för fackföreningsavgifter på motsvarande 25 procent
  av den sammanlagda avgiften beräknas minska statens skatteintäkter med
  2,67 miljarder kronor årligen från och med 2019.[1] För 2018 bedöms
  minskningen uppgå till hälften, 1,34 miljarder kronor, eftersom
  skattereduktionen införs vid halvårsskiftet.
  Effekter för individer
  Förslaget gynnar de individer som är eller blir medlemmar i ett
  fackförbund och betalar medlemsavgift. Förslaget innebär att kostnaden
  för fackföreningsavgiften minskar med 25 procent, givet att den inbetalda
  avgiften är minst 400 kronor under ett år. En person som betalar 200
  kronor i fackföreningsavgift per månad kommer således att erhålla en
  skattereduktion på 50 kronor i månaden till följd av skattereduktionen och
  en person som betalar 500 kronor kommer att få 125 kronor.
  Effekter för den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män
  Ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter bedöms
  på marginalen bidra till en ökad ekonomisk jämställdhet. Denna
  bedömning baseras på uppgifter från Medlingsinstitutet avseende antal
  medlemmar i respektive fackförening samt inkomststatistik från
  [1] Beräkningen är baserad på antalet medlemmar i de olika fackföreningar per den
28 31 december 2015 samt en genomsnittlig månadsavgift på 312 kronor (en uppskattning
utifrån medlemsantal och avgiftsstruktur).

Statistiska centralbyråns Statistiska analysregister (STAR). De som är Prop. 2017/18:127 medlemmar i en fackförening är ungefär jämnt fördelade mellan kvinnor

och män. Det innebär att det är ungefär lika många kvinnor som män som skulle erhålla en skattereduktion för fackföreningsavgiften. Skillnaderna i fackföreningsavgiftens storlek bedöms också vara förhållandevis små mellan könen. Kvinnors förvärvsinkomst är dock i genomsnitt signifikant lägre än männens. I relation till den disponibla inkomsten blir effekten därmed något större för kvinnor än för män och således ökar den ekonomiska jämställdheten något.

Effekter för den ekonomiska jämlikheten

Ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter bedöms på marginalen bidra till en ökad ekonomisk jämlikhet. Det vill säga spridningen i inkomstfördelningen bedöms minska något. Denna bedömning baseras på samma uppgifter från Medlingsinstitutet och Statistiska centralbyrån som nämnts ovan.

Antalet personer anslutna till fackföreningar uppgår till ungefär 3 miljoner. Pensionärer utgör en större del av befolkningen i den nedre delen av inkomstfördelningen. Därför bedöms också andelen fackföreningsanslutna vara lägre i den nedre delen av fördelningen. Den genomsnittliga effekten av förslaget bedöms därför vara mindre i de lägsta inkomstgrupperna. Högre upp i inkomstfördelningen är andelen i förvärvsaktiv ålder högre. En större andel är därmed medlemmar i en fackförening och kommer erhålla en skattereduktion för fackföreningsavgiften. I många fackföreningar är medlemsavgiften inkomstberoende så att personer med höga inkomster betalar en högre medlemsavgift. Skillnaderna i medlemsavgift är dock förhållandevis små i jämförelse med skillnaderna i förvärvsinkomst. Vidare varierar medlemsavgiften också mellan olika fackförbund. I procentuella termer bedöms därför den sammantagna effekten av förslaget vara större i mitten av inkomstfördelningen än i den övre delen, men effekten på den ekonomiska jämlikheten är mycket begränsad.

Effekter på sysselsättningen

Fackförbundens inflytande kan påverka arbetslöshet och sysselsättning på lång sikt. Fackens inflytande mäts ofta som andelen fackligt anslutna bland löntagarna. Förslaget kan medföra att fler ansluter sig till en fackförening. Som Unionen också påpekar är det svårt att veta exakt vilken effekt förslaget får på medlemstalen i fackföreningarna. Unionen tror dock att förslaget på sikt har en positiv påverkan på medlemstalen och Arbetsgivarverket anför att förslaget sannolikt bidrar till en ökad facklig organisationsgrad. Samtidigt är t.ex. Naturvetarna tveksamma till att förslaget skulle leda till en ökad anslutningsgrad. Andelen fackligt anslutna är dock ett bristfälligt mått på fackens inflytande eftersom kollektivavtalen används som riktmärke vid lönesättning även på arbetsplatser utan eller med låg anknytning till facket. År 2016 var ungefär sju av tio löntagare fackligt anslutna medan nio av tio omfattades av

29

Prop. 2017/18:127

30

kollektivavtal.1 Dessa siffror indikerar både att det fackliga inflytandet är större än andelen anslutna och att inflytandet redan är mycket stort. Förslaget förväntas därför sammantaget inte i någon avgörande utsträckning påverka det fackliga inflytandet och således inte heller arbetslöshet eller sysselsättning genom denna mekanism.

Om fler ansluter sig till en fackförening innebär det även att fler får ta del av de kompletterande inkomstförsäkringar som fackförbunden erbjuder för inkomster över taket i arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att ersättningsgraden vid eventuell arbetslöshet höjs för de individer som har inkomst över taket. Högre ersättningsgrad kan leda till längre arbetslöshetsperioder för gruppen. Denna effekt bedöms dock vara mycket begränsad.

Effekter för arbetstagarorganisationer

I och med kontrolluppgiftsskyldigheten kommer ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter att medföra en ökad administration för arbetstagarorganisationer. Antalet arbetstagarorganisationer uppgår till ett femtiotal. Storleken på dessa varierar mellan några tusentals medlemmar till hundratusentals medlemmar. Sammantaget uppgår antalet medlemmar till ungefär 3 miljoner. Hur lång tid det tar att sammanställa och skicka in kontrolluppgifterna kommer att variera med antalet medlemmar och på vilket sätt arbetet utförs. Kostnaden för administrationen kommer att variera med lönekostnaden för den som utför arbetet. Om det i genomsnitt tar 1 minut per medlem och arbetet utförs av en person som har 28 800 kronor i månadslön kommer kostnaden att uppgå till 4 kronor per medlem och år. Sammantaget ger detta en administrativ kostnad på 12 miljoner kronor per år för arbetstagarorganisationerna.

Möjligheten för medlemmar att begära att kontrolluppgifter inte ska lämnas ökar också administrationen för arbetstagarorganisationer. Om detta tar lika lång tid och utförs till samma kostnad som uppgiftslämnandet påverkar inte detta den sammanlagda administrativa kostnaden för arbetstagarorganisationerna.

Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna

Ett återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgifter kommer att medföra en ökad administration för Skatteverket. Eftersom en ny kontrolluppgiftsskyldighet och uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen införs uppkommer merkostnader för Skatteverket för anpassning av datasystem samt för framtagande av blanketter och informationsmaterial. Skatteverket kommer också att behöva i viss utsträckning manuellt hantera yrkanden om skattereduktion för fackföreningsavgifter som framställs i inkomstdeklarationen. Skatteverket beräknar att kostnaderna för ändringar på grund av återinförande av skattereduktionen för fackföreningsavgift uppgår till 1 800 000 kronor i engångskostnader och 320 000 kronor i löpande årliga kostnader. Dessa tillkommande utgifter för Skatteverket bedöms kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. För de

1 Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility Research Reports 2017:1)

allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte påverka Prop. 2017/18:127 måltillströmningen annat än marginellt. Eventuella kostnadsökningar för

domstolarna får därför behandlas inom befintliga ekonomiska ramar.

9Författningskommentar

9.1Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

1 kap.

11 §

I paragrafen ges upplysningar om vilka skattereduktioner som finns. Ändringen är en följd av att en ny skattereduktion införs.

67 kap.

2 §

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att skattereduktion för fackföreningsavgift förs in i uppräkningen. Enligt ordningsföljden ska skattereduktion för fackföreningsavgift därmed göras efter skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning men före underskott av kapital.

9 e §

Paragrafen är ny och reglerar vilka som kan få skattereduktionen. Första meningen behandlar de som är obegränsat skattskyldiga. Andra meningen behandlar de som är begränsat skattskyldiga. Liknande bestämmelser finns gällande grundavdraget (63 kap. 2 §), jobbskatteavdraget (5 §), skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning (9 a §) och skattereduktionen för hushållsarbete (11 § andra stycket). Med överskott av förvärvsinkomster avses summan av tjänsteintäkter och intäkter av näringsverksamhet efter avdrag för kostnader i respektive inkomstslag (se prop. 2004/05:19 s. 42 ff).

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

9 f §

Paragrafen, som är ny, reglerar vad som utgör underlag för skattereduktionen. Av första stycket framgår att vad som utgör en arbetstagarorganisation ska bedömas utifrån 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Andra stycket behandlar medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer. Vad som utgör en arbetstagarorganisation i utlandet får, såsom gäller för svenska arbetstagarorganisationer, bedömas med ledning av 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Av bestämmelsen framgår även att det krävs en begäran från

31

Prop. 2017/18:127 den skattskyldige för att en utländsk medlemsavgift ska medräknas i underlaget (se vidare kommentaren nedan till 31 kap. 33 c § SFL).

Begränsningen i tredje stycket i form av att den sammanlagda medlemsavgiften ska ha uppgått till minst 400 kronor syftar till att utesluta starkt reducerade avgifter. I enlighet med Lagrådets yttrande har det uttryck som tidigare använts, ”det kalenderår då beskattningsåret gått ut” ersatts med ”beskattningsåret”.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3 och 5.4.

9 g §

Paragrafen, som är ny, reglerar skattereduktionens storlek. Av bestämmelsen framgår att skattereduktionen ska göras med 25 procent av det underlag som anges i 9 f §.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

9 h §

Paragrafen, som är ny, reglerar situationen när en person varit obegränsat skattskyldig under endast del av beskattningsåret. I andra stycket förtydligas att denna begränsning inte gäller om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av förvärvsinkomster i Sverige. Likalydande bestämmelse finns gällande grundavdraget (63 kap. 4 §), jobbskatteavdraget (9 §) och skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning (9 d §).

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången på avgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

Övervägandena finns i avsnitt 7.

9.2Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

22 kap.

1 §

I paragrafen anges innehållet i kapitlet. Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 27 §, införs.

27 §

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet om skattereduktion för fackföreningsavgift.

I första stycket anges att kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för fackföreningsavgift enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Bestämmelserna om skattereduktion för fackföreningsavgift finns i 67 kap. 9 e–9 h §§ IL.

32

Av andra stycket framgår att kontrolluppgift dock inte ska lämnas om Prop. 2017/18:127 medlemmen skriftligen har begärt hos organisationen att någon

kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Vilka arbetstagarorganisationer som avses framgår av 67 kap. 9 f § första stycket IL, dvs. sådana som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Kontrolluppgiften ska enligt tredje stycket lämnas för fysiska personer och dödsbon av arbetstagarorganisationer.

I fjärde stycket anges att kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om medlemsavgifter som har betalats till arbetstagarorganisationen under året. Med ”året” avses kalenderåret. Av 24 kap. 1 § framgår att kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår och ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår. Uppgift om betald medlemsavgift ska lämnas även i fall då avgiften inte uppgår till det gränsvärde på minst 400 kronor som anges i 67 kap. 9 f § tredje stycket IL. Enligt 24 kap. 4 § ska aktuell kontrolluppgift också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för.

Övervägandena finns i avsnitten 6.1 och 6.2.

23 kap.

2 §

I paragrafen regleras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende fysiska personer som är begränsat skattskyldiga. Ändringen i första stycket är föranledd av den nya kontrolluppgiftsskyldigheten som införs i 22 kap. 27 §.

31 kap.

1 §

I paragrafen anges kapitlets innehåll. Ändringen är till följd av att en ny paragraf, 33 c §, införs.

33 c §

I paragrafen, som är ny, anges att den som begär att medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation ska medräknas i underlaget för skattereduktion för fackföreningsavgift enligt 67 kap. 9 f § andra stycket IL ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen. En medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation ska i vissa fall medräknas i underlaget för skattereduktionen. I dessa fall behöver Skatteverket uppgifter för att kunna göra skattereduktionen.

Av 31 kap. 3 § framgår att den som är deklarationsskyldig också ska  
lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta  
riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.  
Övervägandena finns i avsnitt 6.3.  
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna i  
22 kap. 27 § (kontrolluppgiftsskyldighet) och 31 kap. 33 c § (uppgifts- 33

Prop. 2017/18:127 skyldighet i inkomstdeklaration) och bestämmelserna i 23 kap. 2 § (kontrolluppgiftsskyldighet för begränsat skattskyldiga) i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

Övervägandena finns i avsnitt 7.

34

Sammanfattning av promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Prop. 2017/18:127

Bilaga 1

I denna promemoria föreslås ett återinförande av en skattereduktion för fackföreningsavgift. Den tidigare gällande skattereduktionen för sådan avgift avskaffades den 1 januari 2007. Återinförandet innebär en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda avgift som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor.

Återinförandet av skattereduktionen för fackföreningsavgift innebär även att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem föreslås dock kunna begära att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom föreslås en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen avseende medlemsavgift till utländska arbetstagarorganisationer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

35

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, fackföreningsavgift, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap.
Prop. 2017/18:127 Promemorians lagförslag
Bilaga 2      
  Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
  (1999:1229)  
  Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
  dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
  dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 67 kap. 9 e–9 h §§ samt
  närmast efter 67 kap. 9 d § och närmast före 67 kap. 9 e–9 h §§ nya
  rubriker av följande lydelse.
  Lydelse enligt proposition Föreslagen lydelse
  2017/18:1  

1 kap.

11 §

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap.

      67 kap.      
  Skattereduktion ska göras för 2 §      
  Skattereduktion ska göras för
  sjöinkomst,   allmän sjöinkomst,     allmän
  pensionsavgift, arbetsinkomst pensionsavgift, arbetsinkomst
  (jobbskatteavdrag),   (jobbskatteavdrag),  
  sjukersättning och aktivitets- sjukersättning och aktivitets-
  ersättning, underskott av kapital, ersättning, fackföreningsavgift,
  hushållsarbete och mikropro- underskott av kapital, hushålls-
  duktion av förnybar el i nu nämnd arbete och mikroproduktion av
  ordning.     förnybar el i nu nämnd ordning.
  Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt
  som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
  (1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighets-
  avgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skatte-
  reduktion enligt 5–9 d §§ ska dock räknas av endast mot kommunal
  inkomstskatt.            
36 1 Lagen omtryckt 2008:803.          
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse      
  Fackföreningsavgift    
  Vilka som kan få skattereduktion
  9 e §        
  De som är obegränsat skatt-
  skyldiga under någon del av
  beskattningsåret, har rätt till
  skattereduktion för fackförenings-
  avgift. Sådan rätt till skatte-
  reduktion har också de som är
  begränsat skattskyldiga enligt
  3 kap. 18 § första stycket 1, 2
  eller 3, om deras överskott av för-
  värvsinkomster i Sverige och i
  andra länder, uteslutande eller så

gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Underlag för skattereduktion och skattereduktionens storlek

9 f §

Skattereduktion ska göras med 25 procent av den medlemsavgift som betalas till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Första stycket gäller bara om den sammanlagda medlemsavgiften till en eller flera sådana organisationer under det kalenderår då beskattningsåret går ut uppgår till minst 400 kronor.

Medlemsavgift till utländsk arbetstagarorganisation

9 g §

Skattereduktion för medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation ska efter begäran göras om personen är obegränsat

Prop. 2017/18:127

Bilaga 2

37

Prop. 2017/18:127

Bilaga 2

skattskyldig och förvärvsinkomster i det andra landet tas upp till beskattning i Sverige.

Sådant rätt har också den som är begränsat skattskyldig om dennes överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret

9 h §

De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 9 e–9 g §§ med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 9 e–9 g §§ tillämpas utan de begränsningar som anges i första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.Bestämmelserna om skattereduktion i 67 kap. 2 § i den nya lydelsen och bestämmelserna i de nya 67 kap. 9 e–9 h §§ tillämpas på medlemsavgift som betalas efter den 30 juni 2018.

38

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförarandelagen (2011:1244)

dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 27 § och 31 kap.

33 c §, samt närmast före 22 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

Lydelse enligt proposition Föreslagen lydelse
2017/18:1    

22 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §),

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

investeraravdrag (23 och 24 §§),

– skattereduktion för mikropro- – skattereduktion för mikro-
duktion av förnybar el (25 §), och produktion av förnybar el (25 §),
– utnyttjande av vissa personal- – utnyttjande av vissa personal-
optioner (26 §). optioner (26 §), och    
  – skattereduktion för fack-
  föreningsavgift (27 §).  

Prop. 2017/18:127

Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  Skattereduktion för    
  fackföreningsavgift    
  27 §      
  Kontrolluppgift ska lämnas om  
  skattereduktion för fackförenings-  
  avgift enligt 67 kap.  
  inkomstskattelagen (1999:1229). 39

Prop. 2017/18:127

Bilaga 2

40

          Kontrolluppgift ska dock inte
          lämnas, om medlemmen i arbets-
          tagarorganisationen skriftligen
          hos organisationen har begärt
          detta.      
          Kontrolluppgift ska lämnas för
          fysiska personer och dödsbon av
          arbetstagarorganisationer.
          I kontrolluppgiften ska uppgift
          lämnas om medlemsavgifter som
          har betalats under året till arbets-
          tagarorganistionen.    
Lydelse enligt proposition Föreslagen lydelse    
2017/18:1              
        23 kap.      
Kontrolluppgifter   enligt 2 §      
  Kontrolluppgifter   enligt
15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning
som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 §
1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20,
21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21
och         och      
23–26 §§,   22 a kap. samt 23–27 §§, 22 a kap. samt
22 b kap. ska även lämnas för 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.       skattskyldiga.      

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),

uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

uppgift om tillkommande belopp (20 §),

uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

uppgift om tillskott och uttag (30 §),

– uppgift om betalning till utlandet (31 §),

– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),   Prop. 2017/18:127
– uppgifter om skattereduktion – uppgifter om skattereduktion Bilaga 2
(33–33 b §§), och (33–33 c §§), och      
– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).          
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  33 c §          
  Den som begär att medlems-  
  avgift till en utländsk arbetstagar-  
  organisation ska medräknas i  
  underlaget för skattereduktion för  
  fackföreningsavgift enligt 67 kap.  
  9 g §   inkomstskattelagen  
  (1999:1229) ska lämna uppgift  
  om underlaget för  

skattereduktionen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § och bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

41

Prop. 2017/18:127

Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:000) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt proposition Föreslagen lydelse
2017/18:1    

22 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §),

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

investeraravdrag (23 och 24 §§),

– skattereduktion för mikropro- – skattereduktion för mikro-
duktion av förnybar el (25 §), och produktion av förnybar el (25 §),
– utnyttjande av vissa personal- – utnyttjande av vissa personal-
optioner (26 §). optioner (26 §), och    
  skattereduktion för fack-
  föreningsavgift (27 §).  
    23 kap.    
Kontrolluppgifter enligt 2 §    
Kontrolluppgifter enligt
15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning
som avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 §
1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20,
21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21
och     och    
23–26 §§, 22 a kap. samt 23–27 §§, 22 a kap. samt
22 b kap. ska även lämnas för 22 b kap. ska även lämnas för

42

fysiska personer som är begränsat fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga. skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Prop. 2017/18:127

Bilaga 2

43

Prop. 2017/18:127 Förteckning över remissinstanser
Bilaga 3      
  Efter remiss har yttranden kommit in från Kammarrätten i Sundsvall,
  Domstolsverket, Datainspektionen, Pensionsmyndigheten, Skatteverket,
  Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket,

Arbetsförmedlingen, Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna, Landsorganisationen i Sverige (LO), Ledarna, Sveriges advokatsamfund, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). Förvaltningsrätten i Växjö och Fria Företagare har inte svarat på remissen.

Yttranden har även inkommit från Akademikerförbundet, DIK, JUSEK, Lärarnas riksförbund, Naturvetarna, SULF, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Läkarförbund och Unionen.

44

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, fackföreningsavgift, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap.

Lagrådsremissens lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 dels att 1 kap. 11 § och 67 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 67 kap. 9 e–9 g §§ och närmast efter 67 kap. 9 d § och närmast före 67 kap. 9 e–9 g §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

11 §2

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap. Bestämmelser om beräkning av skatt på ackumulerad inkomst finns i 66

kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el finns i 67 kap.

67 kap.

2 §3

Prop. 2017/18:127

Bilaga 4

  Skattereduktion ska göras för Skattereduktion ska göras för
sjöinkomst, allmän pensionsavgift, sjöinkomst, allmän pensionsavgift,
arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), arbetsinkomst (jobbskatteavdrag),
sjukersättning och aktivitets- sjukersättning och aktivitets-
ersättning, underskott av kapital, ersättning, fackföreningsavgift,
hushållsarbete och mikropro- underskott av kapital, hushålls-
duktion av förnybar el i nu nämnd arbete och mikroproduktion av
ordning.     förnybar el i nu nämnd ordning.
  Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt
som beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighets-
1 Lagen omtryckt 2008:803.        
2 Senaste lydelse 2017:1212.       45
3 Senaste lydelse 2017:1212.      

Prop. 2017/18:127

Bilaga 4

avgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 d §§ ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Fackföreningsavgift

Vilka som kan få skattereduktion

9 e §

De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret, har rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Underlag för skattereduktion och skattereduktionens storlek

9 f §

Skattereduktion ska göras med 25 procent av den medlemsavgift som betalas till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Medlemsavgift till en motsvarande utländsk arbetstagarorganisation ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktionen.

Första och andra styckena gäller bara om den sammanlagda medlemsavgiften till en eller flera sådana organisationer uppgår till minst 400 kronor under det kalenderår då beskattningsåret går ut.

46

Prop. 2017/18:127

Obegränsat skattskyldiga under Bilaga 4 del av beskattningsåret

9 g §

De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av

beskattningsåret, har rätt till
skattereduktion enligt 9 e

och 9 f §§ med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit

obegränsat skattskyldiga under
hela beskattningsåret, för varje
kalendermånad eller del därav

under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige, ska

dock bestämmelserna i 9 e och
9 f §§ tillämpas utan de

begränsningar som anges i första stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.Bestämmelserna om skattereduktion i 67 kap. 2 § i den nya lydelsen och bestämmelserna i de nya 67 kap. 9 e–9 g §§ tillämpas på medlemsavgifter som betalas efter den 30 juni 2018.

47

Prop. 2017/18:127

Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs i fråga om skatteförarandelagen (2011:1244) dels att 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § och 31 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 27 § och 31 kap.

33 c §, och närmast före 22 kap. 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap.

1 §1

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §),

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

investeraravdrag (23 och 24 §§),

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

skattereduktion för fackföreningsavgift (27 §).

Skattereduktion för fackföreningsavgift

27 §

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för fackföreningsavgift enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

48 1 Senaste lydelse 2017:1218.

Kontrolluppgift ska dock inte Prop. 2017/18:127 lämnas, om medlemmen i arbets- Bilaga 4 tagarorganisationen skriftligen har

begärt detta hos organisationen. Kontrolluppgift ska lämnas för

fysiska personer och dödsbon av arbetstagarorganisationer.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om medlemsavgifter som har betalats till arbetstagarorganisationen under året.

        23 kap.        
        2 §2        
Kontrolluppgifter enligt Kontrolluppgifter enligt
15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning
som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § som avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 §
1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20,
21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21
och 23–26 §§, 22 a kap. samt och 23–27 §§, 22 a kap. samt
22 b kap. ska även lämnas för 22 b kap. ska även lämnas för
fysiska personer som är begränsat fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga.       skattskyldiga.      

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

31 kap.

1 §3 I detta kapitel finns bestämmelser om

uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 a §§),

uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

uppgift om tillkommande belopp (20 §),

uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

uppgift om tillskott och uttag (30 §),

uppgift om betalning till utlandet (31 §),

uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

2 Senaste lydelse 2017:1218. 49
3 Senaste lydelse 2017:1218.

Prop. 2017/18:127

Bilaga 4

– uppgifter om skattereduktion – uppgifter om skattereduktion
(33–33 b §§), och (33–33 c §§), och

– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

33 c §

Den som begär att medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation ska medräknas i underlaget för skattereduktion för fackföreningsavgift enligt 67 kap. 9 f § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2.De nya bestämmelserna i 22 kap. 27 § och 31 kap. 33 c § och bestämmelserna i 23 kap. 2 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

50

Förslag till lag om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 1 § och 23 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen ska ha följande lydelse.

Prop. 2017/18:127

Bilaga 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §),

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

investeraravdrag (23 och 24 §§),

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §), och

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §).

skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §),

utnyttjande av vissa personaloptioner (26 §), och

skattereduktion för fackföreningsavgift (27 §).

    23 kap.    
Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 2 §    
Kontrolluppgifter enligt 15 kap.,
16 kap. 1 § om ersättning som 16 kap. 1 § om ersättning som
avses i 16 kap. 3 § 2 samt 4 § 1 a, avses i 16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a,
2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap.,
22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och 22 kap. 2, 3, 9–11, 17–21 och
23–26 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. 23–27 §§, 22 a kap. samt 22 b kap.
ska även lämnas för fysiska ska även lämnas för fysiska
personer som är begränsat skatt- personer som är begränsat skatt-
skyldiga.   skyldiga.    

51

Prop. 2017/18:127

Bilaga 4

52

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-02-14

Närvarande: F.d. justitieråden Ella Nyström och Olle Stenman samt justitierådet Per Classon

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Enligt en lagrådsremiss den 1 februari 2018 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

3.lag om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Marcus Sjögren och rättssakkunniga Mikaela Neijd.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

67 kap.

I kapitlet finns bestämmelser om olika slag av skattereduktioner samlade. Bestämmelserna om skattereduktion för fackföreningsavgift föreslås i huvudsak följa den systematik och teknik som gäller för flera av de befintliga skattereduktionerna. Förebilden är närmast hämtad från vad som gäller för skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning i 9 a– 9 d §§.

9 f §

För att öka tydligheten och bättre knyta an till den struktur som finns föreslår Lagrådet att förslaget till ny 9 f § delas upp i två paragrafer, 9 f och 9 g §§.

Lagrådet ifrågasätter även det i remissen framförda behovet av att genom uttryckssättet i slutet av tredje stycket i förslaget till 9 f § fånga upp fackföreningsmedlemmar som är enskilda näringsidkare och som kan ha ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderår. Det torde till att börja med vara sällan förekommande att en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har brutet räkenskapsår (jfr 3 kap. 1–3 §§ bokföringslagen [1999:1078]). Men även i de situationer där en fysisk person kan komma att ha beskattningsår som inte sammanfaller med ett kalenderår bör begränsningen för att få skattereduktion kunna uttryckas på

Prop. 2017/18:127

Bilaga 5

53

Prop. 2017/18:127

Bilaga 5

54

så sätt att medlemsavgiften ska uppgå till minst 400 kr under ett beskattningsår. I detta sammanhang kan noteras att regelverket i samma kapitel om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el inte har försetts med något liknande uttryckssätt för att hantera skattereduktion för fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Lagrådet föreslår således att paragrafen delas upp med respektive rubricering och formuleras enligt följande.

Underlag för skattereduktion

9 f § Underlaget för skattereduktionen består av medlemsavgift som betalas till en sådan arbetstagarorganisation som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Medlemsavgift till en utländsk arbetstagarorganisation som motsvarar en sådan organisation som avses i första stycket ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktionen.

Skattereduktionens storlek

9 g § Skattereduktionen uppgår till 25 procent av underlaget.

Rätt till skattereduktion föreligger bara om den sammanlagda medlemsavgiften till en eller flera arbetstagarorganisationer uppgår till minst 400 kronor under beskattningsåret.

Om Lagrådets förslag godtas måste följdändringar göras beträffande bl.a. paragrafhänvisningar.

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

22 kap. 27 §

Uttryckssättet i förslagets första stycke – som även finns i några andra bestämmelser om skattereduktion i kapitlet – är missvisande. För att på ett korrekt sätt återge vad kontrolluppgiftsskyldigheten avser bör inledningen omformuleras enligt följande. ”Kontrolluppgift ska lämnas som underlag för beräkning av skattereduktion för ... ”.

Förslaget till lag om ändring i lagen om ändring i lagen om ändring i skatteförfarandelagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Prop. 2017/18:127

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2018

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin,

M Johansson, Baylan, Hallengren, Bucht, Hultqvist, Hellmark Knutsson, Bolund, Bah Kuhnke, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Skog, Ekström, Fritzon, Eneroth

Föredragande: statsrådet Bolund

Regeringen beslutar proposition Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

55