Års- och koncernredovisning

Proposition 1995/96:10 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7

Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7
Regeringens proposition
1995/96:10

o

Ars- och koncernredovisning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 september 1995

Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Prop.

1995/96:10

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag till ändringar i redo-
visningslagstiftningen för aktiebolag, vissa handelsbolag, kreditinstitut,
värdepappersbolag och försäkringsföretag. Flertalet förslag är betingade
av regler i EG:s fjärde, sjunde eller elfte bolagsrättsliga direktiv eller av
de redovisningsdirektiv som finns på bank- och försäkringsområdet.

I propositionen föreslås en ny allmän årsredovisningslag som inne-
håller bestämmelser om årsredovisning, koncernredovisning och delårs-
rapporter.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-09-28 Bordläggning: 1995-10-03 Hänvisning: 1995-10-04 Motionstid slutar: 1995-10-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)