Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Proposition 1997/98:15

Regeringens proposition
1997/98:15

Ansvar för elektroniska anslagstavlor

Prop.

1997/98:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 oktober 1997

Thage G Peterson

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en särskild lag om ansvar för elektroniska an-
slagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i lagen en tjänst för elek-
tronisk förmedling av meddelanden. I lagen slås fast att den som tillhan-
dahåller en elektronisk anslagstavla i rimlig omfattning skall ha uppsikt
över en sådan tjänst. En tillhandahållare av en elektronisk anslagstavla
skall vidare vara skyldig att lämna användare av tjänsten viss information
och att ta bort vissa slag av meddelanden. Den som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-10-09 Bordläggning: 1997-10-20 Hänvisning: 1997-10-21 Motionstid slutar: 1997-11-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.