KUNGL. MAJ:TS

PROPOSITION

TILL

Riksdagen

angående statsverkets tillstånd och behov under
budgetåret 1926—1927.

Bihang till riksdagens protokoll 1926. 1 saml.

1

KUNGL. MAJ:TS

PROPOSITION

TILL

Riksdagen

angående statsverkets tillstånd och behov under
budgetåret 1926—1927;

(Hven Stockholms slott den 7 januari 1926.

Jämlikt grundlagens bud avgiver Kungl. Maj:t härmed proposition
angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1926—1927.

Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokoll angående
statsverkspropositionen justering vill Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att
godkänna de i ovannämnda protokoll berörda förslag och alltså upptaga
statsverkets inkomster och utgifter sålunda:

Inkomsterna.

4

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Specifikation av statens inkomster.

A. Egentliga statsinkomster.

I. Skatter:

1. Mantalspenningar....................... 950,000

2. Prästerskapets till statsverket indragna tionde . . 2,596,500

3. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse:

a. Inkomst- och förmögenhetsskatt, bevillning:

«. Skatt å inkomst
ochförmögen het.

...... 139,000,000

p. B-skatt å aktiebolag
m. fl. . 3,000,000 142,000,000

b. Bevillning av fast egendom samt

av inkomst, bevillning....... 3,500,000

c. Bevillningsavgifter för särskilda

förmåner och rättigheter, bevillning
................... 500,000

d. Stämpelmedel, bevillning ..... 45,000,000

e. Lastpenningar, bevillning..... 700,000 191,700,000

4. Automobilskattemedel, bevillning............ 19,000,000

5. Tullar och acciser:

a. Tullmedel, bevillning........ 122,000,000

b. Sockerskatt, bevillning........ 19,000,000

c. Tobaksskatt, bevillning f...... 55,000,000

d. Brännvinstillverkningsskatt, be villning

........ 17,000,000

e. Rusdrycksförsälj ningsmedel,

bevillning
.......... 16,000,000

f. Omsättnings- och ut skänkningsskatt

å
spritdrycker, bevillning.
....................... 38,000,000

g. Maltskatt, bevillning. 16,000,000 87,000,000 283,000,000

Kronor

II. Uppbörd i statens verksamhet:

1. Vattendomstolsavgifter ................... 32,000

2. Bidrag till försäkringsrådet och riksförsäkrings anstalten.

.......................... 400,000

3. Avgifter för registrering av automobiler...... 550,000

4. Hyresmedel från under byggnadsstyrelsens vård

stående egendomar.................... 400,000

5. Inkomst av myntning och justering ......... 538,000

497,246,500

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

5

Kronor

6. Bidrag till bankinspektionen.............. 111,000

7. Bidrag till fondinspektionen .............. 08,700

8. Bidrag för tillsyn över sparbankerna........ 55,000

9. Kontrollstämpelmedel................... 140,000

10. Avgifter för kontroll å handeln med skattefri sprit 30,000

11. Terminsavgifter från läroverken........... 750,000

12. Avgifter för granskning av biografbilder..... 70,500

13. Inkomster av statens lagerhus och fryshus . . . 90,000

14. Inkomster av statens centrala frökontrollanstalt 148,500

15. Fyr- och båkmedel .................... 2,740,000

16. Lotspenningar........................ 2,400,000

17. Patent-och varumärkes-samt registreringsavgifter 1,053,700

18. Bidrag till försäkringsinspektionen.......... 143,600

19. Inkomster av statens provningsanstalt....... 250,000

10,277,000

III. Diverse inkomster............................

Säger för egentliga statsinkomster 513,878,500 kronor.

6,355,000

B. Inkomster av statens produktiva fonder.

I. Statens affärsverksamhet (överskott):

1. Postverket, bevillning...................

2. Telegrafverket........................

3. Statens järnvägar......................

4. Statens vattenfallsverk:

a. Statens kanalverk.......... 460,000

b. Statens kraftverk.......... 11,725,000

c. Statens vattenfallsverks fastig hetsförvaltning

........... 65,000

5. Statens domäner.......................

6. Statens reproduktionsanstalt..............

II. Statens aktier:

1. Utdelning i Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag:

a. Enligt 1907 års överenskommelse 2,812,500

b. Enligt 1908 års överenskommelse 642,500

c. Enligt 1913 års överenskommelse —

d. Enligt 1918 års överenskommelse 950,000 4,405,000

2. Utdelning i aktiebolaget svenska tobaksmonopolet 3,770,000

III. Statens utlånings fonder (överskott):

1. Lånefonden för tjänstemannasamhället vid Mörby 125,000

2. Lånefonden för bekämpande av arbetslösheten

bland stenarbetare..................... 1,300

3. Allmänna järnvägslånefonden.............. 1,800,000

4. Bibanelånefonden....................... 110,000

5. Vattenkraftslånefonden................... 350,000

6. Allmänna byggnadslånefonden.............. 17,000

7. Luftfartslånefonden ..................... 20,000

14.000. 000

18.000. 000
39,400,000

12,250,000

6,000,000

30,000

89,680,000

8,175,000

> >

6

Kung!. Ma.j:ts proposition Nr 1 år 1926.

8. Fonden för räntefria studielån ............. 100

9. Statens avdikningslånefond................ 500,000[

10. Egnahemslånefonden..................... 4,800,000

11. Fiskerilånefonden....................... 100,000

12. Dräneringsfonden....................... 100

13. Norrländska nyodlingsfonden............... 00,000

14. Jordförmedlingsfonden ................... 60,000

15. Lånefonden för inköp av ädla avelsston...... 100

16. Täckdikningslånefonden................... 100,000

17. Allmänna nyodlingsfonden................. 15,000

18. Norrländska andelsmejerifonden............. 10,000

19. Ivraftledningslånefonden. .................. 625,000

20. Gödselvårdslånefonden................... 40,000

21. Lånefonden för mindre linberedningsanstalter. . . 4,800

22. Västerbottens och Norrbottens nybygges- och bo stadsförbättringslånefond.

............... 3,500

23. Lånefonden för inköp av renar............. 100

24. Kolonisternas kreaturs- och redskapslånelond . . 1,200

25. Hantverkslånefonden..................... 11,000

26. Rederilånefonden....................... 700,000

27. Torvindustrilånefonden................... 150,000

. Statsverkets fond av rusdrycksmedel (överskott).............

, Fonden för låneunderstöd (överskott).....................

Säger för inkomster av statens produktiva fonder 110,162,000 kronor.

C. Andel i riksbankens vinst........................

D. I anspråk tagna kapitaltillgångar.

I. Uppkomna av andra statsinkomster än lånemedel:

1. Reservationer å vissa riksstatsanslag......... 3,541,867

2. Statsverkets kassafond.................... 32,312,565

3. Telegrafverket......................... 3,237,833

4. Allmänna järnvägslånefonden .............. 226,000

5. Allmänna byggnadslånefonden.............. 21,000

II. Uppkomna av lånemedel:

1. Statens järnvägar....................... 1,444,545

2. Statens vattenfallsverk................... 2,500,000

3. Lånefonden för bekämpande av arbetslösheten

bland stenarbetare.................... 505,300

4. Allmänna järnvägslånefonden .............. 2,433,000

5. Återbetalning av vissa av tillfälliga lånemedel

anvisade anslag...................... 10,774,535

Kronor

9,604,200

2,700,000

2,800

16,000,000

39,339,265

17,657,380

Säger för i anspråk tagna kapitaltillgångar 56,996,645 kronor.

E. Lånemedel.

I. Fast upplåning .........................

II. Tillfällig upplåning.......................

Säger för lånemedel 41,117,155 kronor.

39,872,155
. 1,245,000

738,154,300

Summa

Utgifterna.

8

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Verkliga utgifter.

I. Första huvudtiteln. Kungl. hov- och slottsstaterna.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Kungl. hovstaten.

1

Kungl. Maj:ts hovhållning............................................

800,000

2

Förstärkning av anslaget till Kungl. Maj:ts hovhållning

150,000

3

Hans Kungl. Höghet Kronprinsens hovhållning och

handpenningar för hennes Kungl. Höghet Kronprin-

sessan ...........................................................................

192,000

4

Förstärkning av de till Hans Kungl. Höghet Kronprin-

sens hovhållning anslagna medel................................

70,000

5

Hans Kungl. Höghet Hertigen av Västergötland............

26,000

6

Hans Kungl. Höghet Hertigen av Närke........................

26,000

7

Ved och kol för de kungl. hoven ................................

50,000

8

Täckande av motsedd brist å anslaget till ved och kol

för de kungl. hoven ................................................

95,000

9

Underhåll och vård av möbler samt andra staten till-

höriga inventarier i de kungl. slotten........................

56,400

10

Förstärkning av anslaget till underhåll och vård av

möbler samt andra staten tillhöriga inventarier i de

kungl. slotten...............................................................

25,000

11

Kungl. hovstallets utfodring............................................

45,000

Säger för kungl. hovstaten

1,195,400

340,000

B. Kung), slottsstaten.

Stockholms slott:

1

Reparationer å Stockholms slott in. fl. för de kungl.

hoven upplåtna byggnader ....................................

63,000

2

Förstärkning av anslaget till reparationer å Stock-

holms slott m. fl. för de kungl. hoven upplåtna

byggnader ...............................................................

50,000

3

Polis-, lys- och renhållning vid Stockholms slott ...

22,500

4

Täckande av under budgetåret 1924 — 1925 upp-

kommen brist å anslag till polis-, lys- och ren-

hållning vid Stockholms slott ................................

8,500

5

Täckande av motsedd brist å anslaget till polis-,

lys- och renhållning vid Stockholms slott............

22,500

6

Brandväsendet och yttre lyshållningen vid Stock-

holms slott................................................................

11,250

7

Täckande av motsedd brist å anslaget till brandväsen-

det och yttre lyshållningen vid Stockholms slott

3,000

96,750

84,000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Kung!- Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

9

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Övriga kungl. slott:

Drottningholms slott ...................................................

24,600

Förstärkning av anslaget till Drottningholms slott

57,500

Gripsholms slott............................................................

6,000

Förstärkning av anslaget till Gripsholms slott ........

3,000

Vissa anordningar vid Gripsholms slott till skydd

mot eldfara................................................................

45,000

Ulriksdals slott ............................................................

8,250

Förstärkning av anslaget till Ulriksdals slott............

4,200

Haga lustslott och park ............................................

8,000

Förstärkning av anslaget till Haga lustslott och park

3,500

Strömsholms slott ........................................................

3,000

Förstärkning av anslaget till Strömsholms slott ....

2,500

Rosersbergs slott ........................................................

3,000

52,850

115,700

Säger för kungl. slottsstaten

149,600

199,700

Summa

1,345,000

539,700

10

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 192B.

Verkliga utgifter.

II. Andra huvudtiteln. Justitiedepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Ivronor

Kronor

A. Departementet.

1

Lönefyllnad åt statsministern ........................................

6,000

2

Statsråden utan departement ........................................

72,000

3

Departementschefen ........................................

24,000

4

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli, för-

slagsanslag ...................................................................

188,800

5

Extra ledamöter å lagavdelningen ...............................

24,000

6

Föredragande i regeringsrätten, förslagsanslag................

94,500

7

Departementschefens ombud för tillsyn å tryckta skrif-

ters allmängörande, förslagsanslag ............................

14,000

8

Handsekreterare åt statsministern ................................

4,000

Säger för departementet

399,300

28,000

B. Lagberedningen m. m.

Lagberedningen:

| 1

Lagberedningens verksamhet, reservationsanslag........

70,000

2

Dyrtidstillägg motsvarande ersättning till lagbered-

i

ningens personal, förslagsanslag ...........................

8,000

78,000

Processkommissionen :

3

Processkommissionens verksamhet, reservationsanslag

20,000

4

Dyrtidstillägg motsvarande ersättning till process-

kommissionens personal, förslagsanslag ................

2,500

22,500

|

Dalautredningen:

5

Dalautredningens verksamhet, reservationsanslag........

65,000

6

Dyrtidstillägg motsvarande ersättning till Dalautred-

ningens personal, förslagsanslag ............................

5,000

70,000

Säger för lagberedningen in. m.

170,500

C. Justitiekanslersämbetet.

1

Justitiekanslersexpeditionen, förslagsanslag ....................

46,400

Kung). Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

11

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

D. Domstolarna.

Högsta domstolen och regeringsrätten:

1

Högsta domstolen, förslagsanslag ................................

513, .>00

2

Regeringsrätten, förslagsanslag ....................................

153,500

3

Extra expeditionsvakt vid högsta domstolen ............

2,364

667,000

2,364

Nedre justitierevisionen:

4

Nedre justitierevisionen, förslagsanslag ....................

434,400

5

Tillfällig förstärkning av arbetskrafterna....................

54,700

o

Extra expeditionsvakt ...............................................

2,364

434,400

57,064

Hovrätterna:

Svea hovrätt:

7

Hovrätten, förslagsanslag ............ 839,300

8

Extra ledamot................................ 8,580

9

Förste amanuens å krigshovrätts-

avdelningen................................ 4,596

10

Extra expeditionsvakt ................ 2,364

839,300

15,540

11

Göta hovrätt, förslagsanslag ........................................

412,000

12

Hovrätten över Skåne och Blekinge, förslagsanslag

21 7,/00

13

Tillfällig förstärkning av hovrätternas arbetskrafter

157,000

1,469,000

172,540

Häradsrätterna:

14

Justitiestat under Svea hovrätt....................................

387,037

15

Justitiestat under Göta hovrätt....................................

275,913

-

16

Justitiestat under hovrätten över Skåne och Blekinge

108,913

17

Partiell löneförbättring för häradshövdingarna ........

197,500

18

Bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning,

förslagsanslag ...........................................................

500,000

771,863

697,500

19

Vattendomstolarna, förslagsanslag ...................................

:

235,000

Krigsrätterna:

20

Civil personal vid regements- och stationskrigsrätterna

134,000

21

Å äldre stat kvarstående auditör...............................

4,000

22

Arvoden åt civil personal vid särskilda krigsrätter

m. m., förslagsanslag

14,000

134,000

'' Säger för domstolarna

3,356,263

1,298,468

E. Rättegångsväsendet i allmänhet.

i

Ersättning åt domare, vittnen och parter, förslagsanslag

440,000

2

Kostnader i anledning av lagen om fri rättegång, för-slagsanslag ....................................................................

260,000

12

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

3

Understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter, förslags-

anslaq ..........................................................................

50,0

4

Övervakning av villkorligt dömda, förslagsanslag .......

25,0

5

Medikolegal besiktningar, förslagsanslag........................

12,000

6

Ersättning åt personer, menigheter och allmänna in-

rättningar för dem genom nya strafflagens införande

frångångna bötesandelar, förslaqsanslaq ..................

22,000

Säger för rättegångsväsendet i allmänhet

734,000

75,00

F. Fångvården m. m.

1

Fångvården, förslagsanslag.........................................

3,764,100

2

Övergångsstat för fångvården, förslagsanslag ................

12,000

3

Extra byrådirektör å fångvårdsstyrelsens arbetskontor

10,500

4

Hägnadsmur vid centralfängelset i Växjö, reservations-

anslaq .........................................................................

12,000

5

Anstalter för förvaring av vissa förminskat tillräkneliga

förbrytare och internering av vissa återfallsförbry-

tare m. m., reservationsanslag....................................

* 55,000

6

Understöd åt verksamheten till frigivna fångars skydd,

reservationsanslag .......................................................

23,000

7

Understöd åt Svenska skvddsförbundet ........................

75,000

Säger för fångvården m. m.

3,776,100

175,500

G. Uppfostringsanstalter för minderåriga för-

brytare.

Minderåriga manliga förbrytare:

1

Statens uppfostringsanstalt å Bona, förslagsanslag ....

285,150

2

Provisorisk förläggning till statens uppfostringsanstalt

å Bona av statens uppfostringsanstalt å Yenngarn

20,000

3

Torrläggning av vattensjuk mark vid statens uppfost-

ringsanstalt å Bona, reservationsanslag....................

17,000

285,150

37,000

Minderåriga kvinnliga förbrytare:

4

Hyra m. m. för uppfostringsanstalt...........................

45,200

5 |

Bespisning och beklädnad m. m. åt elever vid

uppfostringsanstalt, förslagsanslag..........................

1

35,000

80,200

Säger för uppfostringsanstalter för minderåriga förbrytare

285,150

117,200

Beräknat belopp.

Kung-). Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

13

1

2

3

H. Svensk författningssamling m. m.

Svensk författningssamling, förslagsanslag ....................

Understöd för “Nytt juridiskt arkiv" ............................

Regeringsrättens årsbok, förslagsanslag............................

Ordinarie

anslag

Kronor

Extra

anslag

Kronor

90,000

8,000

16,000

Säger för Svensk författningssamling in. in.

90,000

24,000

I. Kyrkliga ändamål.

Kleresistaten.

1

Kleresistaten, förslagsanslag ............................................

150,000

2

Lappmarks ecklesiastikverk, kyrkliga ändamål, förslags-

4,000

3

Ersättning för prästerskapets tionde, förslagsanslag ....

4,510,600

4

Ersättning för vissa prästerskapet tilldelade statsanslag

304,752

5

Ersättning åt vissa församlingar till följd av lindring i

främmande trosbekännares skattskyldighet, förslags-

30,000

6

Pastor vid svenska Gustafsförsamlingen i Köpenhamn

6,000

7

Pastor vid svenska Victoriaförsamlingen i Berlin........

6,000

8

Pastor vid svenska Olaus Petriförsamlingen i Helsing-

6,000

9

Stipendier för utbildande vid universitet av präster,

förtrogna med finska språket ....................................

3,600

10

Svenska sjömanspräster i vissa utländska hamnstäder

41,500

11

Dyrtidstillägg åt svenska sjömanspräster i vissa utländ-

ska hamnstäder, förslagsanslag ....................................

17,000

~ 5,011,352

68,100

Domkapitlens expeditioner.

12

Domkapitlens expeditioner ............................................

91,350

13

Ökade arbetskrafter vid domkapitlens expeditioner ....

34,070

14

Provisorisk lönereglering för tjänstemän vid de eckle-

siastika konsistorierna, förslaqsanslaq ........................

42,000

91,350

76,070

Kyrkors underhåll m. m.

Kyrkors underhåll:

15

Underhåll............................*.......................... 1,028

16

Ersättningar, förslagsanslag............................ 275,000

276,028

17

Svenska kyrkan i Paris....................................................

4,119

280,147

Säger för kyrkliga ändamål

5,382,849

144,170

14

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Kxtra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

J. Diverse.

1

Polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket........

60,000

2

Ersättning till häradsskrivare för röstlängders tipp-

rättande, förslagsanslag ................................................

80,000

3

.lordregister för landsbygden, reservationsanslag............

25,000

4

Fastighetsregister i städer och vissa andra samhällen,

reservationsanslag .......................................................

125,000

5

Internationella byrån i Bern, förslagsanslag ................

4,000

o

Ålderstillägg, förslagsanslag ............................................

14,000

7

Bese- och traktamentspenningar, förslagsanslag ............

196,000

8

Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag

293,000

9

Tryckningskostnader, förslagsanslag ................................

49,000

10

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslag ................................................................

1 90,000

11

Extra utgifter, reservationsanslag ...................................

33,000

12

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag ....................

* 5,200

13

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag ....................................................................

1,800,000

Säger för diversej

781,000

2,095,200

Summa

14,851,062

4,128,038

Beräknat belopp.

Kung]. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

15

Verkliga utgifter.

III. Tredje huvudtiteln. Utrikesdepartementet.

....

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Departementet.

1

Departementschefen, ministern för utrikes ärendena ..

40,000

i

2

Departementet, förslagsanslag ........................................

434,400

3

Speciell handelsavdelning inom departementet ............

30,000j

Säger för departementet

474,400

30,000

B. Sveriges representation i utlandet.

1

Beskickningar och konsulat, förslagsanslag....................

1,615,400

2

Arvoden och ortstillägg åt viss extra personal i ut-

rikesrepresentationen, förslagsanslag............................

240,000

! 3

Extra ortstillägg åt ordinarie och extra personal i

utrikesrepresentationen ................................................

315,000

4

Skrivbiträden vid beskickningar och konsulat ............

250,000

5

Ekiperingspenningar, förslagsanslag ................................

20,000

0

Kontorskostnadsersättningar åt lönade konsuler............

100,000

i 7

Ersättningar till olönade konsuler, förslagsanslag ........

120,000

8

Personliga gottgörelser för mistade konsulatavgifter ....

5,000

1 9

Attachéer, reservationsanslag ...........................................

56,000

10

Förstärkning av reservationsanslaget till attachéer ....

44,000

n

Ilandelsattachéer, reservationsanslag...............................

40,000

12

Förstärkning av reservationsanslaget till Ilandelsattachéer

60,000

13

Socialattachéer, reservationsanslag ................................

15,000

14

Extra biträden och vaktbetjänte vid beskickningar och

konsulat ........................................................................

55,000

15

Ytterligare medel för anställande av extra biträden

och vaktbetjänte vid beskickningar och konsulat ....

35,000

Säger för Sveriges representation i utlandet

2,256,400

714,000

16 Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

C. Internationella byråer m. m.

1

Sveriges andel i kostnaderna för Nationernas förbund,

förslagsanslag ................................................................

318,800

2

Sveriges representanters deltagande i Nationernas för-

bunds delegeradeförsamling ........................................

40,00

3

Sveriges representation i Nationernas förbunds råd

m. m., förslagsanslag....................................................

25,000

4

Sveriges deltagande i internationella konferenser........

20,000

5

Internationella skiljedomstolens byrå i Haag, förslags-

anslag ............................................................................

4,600

6

Interparlamentariska unionens byrå och generalsekre-

tariat ............................................................................

3,500

7

Riksdagens interparlamentariska grupp ........................

15,000

8

Internationella fredsbyrån i Geneve ............................

1,000

9

Svenska föreningen för Nationernas förbund................

1,500

Säger för internationella byråer m. m.

429,400

D. Diverse.

1

Rese- och flyttningsersättning, inspektioner, tillfälliga

uppdrag, förslagsanslag ................................................

200,000

2

Underhåll och reparationer av statens fastigheter i

utlandet, möbler m. m., reservationsanslag................

50,000

3

Skrivmaterialier, expenser, renskrivning, ved, ljus m. m.,

förslagsanslag ................................................................

600,000

4

Tryckningskostnader, förslagsanslag ................................

20,000

5

Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda

svenska undersåtar, förslagsanslag ............................

100,000

6

Upplysningsverksamhet i utlandet angående Sverige ...

125,000

7

Hemliga utgifter................................................................

75,000

8

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga m. m.,

reservationsanslag ........................................................

15,000

9

Extra utgifter, reservationsanslag ....................................

30,000

10

Ersättningar åt vissa befattningshavare för förlust av

i Ryssland kvarlämnad egendom................................

* 280,000

11

Inköp av beskickningshus i Washington........................

470,000

12

Förhyrning av fastighet för beskickningen i Moskva,

förslagsanslag ................................................................

40,000

13

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag ....................................................................

300,000

Säger för diverse

1,090,000

1,215,000

Summa

3,820,800

2,388,400

* Beräknat belopp

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

17

Verkliga utgifter.

IV. Fjärde huvudtiteln. Försvarsdepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

1. Departementet.

1

Departementschefen ........................................................

24,000

2

Departementet, förslagsanslag ........................................

237,680

3

Dyrtidstillägg åt befattningshavare vid departementet,

förslagsanslag ..............................................................

45,000

Säger för departementet

261,680

45,000

2. Lantförsvaret.

A. Avlöning, rekrytering, resekostnader m. m.

1

Arméförvaltningen, förslagsanslag....................................

532,668

2

Arméförvaltningens verksamhet.......................................

32,900

3

Avlöning till personal vid staber och truppförband

m. fl., förslagsanslag ....................................................

32,150,000

4

Avlöning till personal å övergångsstat vid armén,

förslagsanslag ................................................................

2,300,000

5

Avskedsersättning åt övertaligt underbefäl vid armén

m. fl., förslagsanslag....................................................

425,000

6

Inkvarteringens ordnande i Stockholm, reservations-

anslag .........................................................................

21,450

7

Dagavlöningstillägg åt indelt manskap, förslagsanslag ...

100,000

8

Mötesbidrag, förslagsanslag...............................................

17,200

9

Rekryteringskostnader, reservationsanslag........................

280,000

10

Arméns reservstater, förslagsanslag ................................

762,000

11

Arméns personal över stat, förslagsanslag ....................

380,000

12

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag ...........

410,000

13

Rese- och traktamentskostnader m. m. för hästuttag-

ningsnämndernas ordförande, förslagsanslag ............

80,000

14

Flyttningsersältning, förslagsanslag ................................

230,000

15

Resestipendier, reservationsanslag ...................................

Säger för avlöning, rekrytering, resekostnader m. m.

37,146,118

575,100

Bihang till riksdagens protokoll 1926. 1 saml. 2

18

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

1

2

3

B. De värnpliktigas avlöning, inskrivning och
redovisning.

De värnpliktigas avlöning, förslagsanslag ....................

Understöd åt vissa värnpliktigas familjer, förslagsanslag
Inskrivnings-, mönstrings- och färdkostnader m. m.,
förslagsanslag ................................................................

Ordinarie

anslag

Kronor

Extra

anslag

Kronor

3.258.000
75,000

1.150.000

Säger för de värnpliktigas avlöning, inskrivning och

redovisning....................................................................

4,483,000

C. Undervisning, understöd, expenser in. m.

1

Undervisnings- och gymnastikmateriel samt undervis-

ningsanstalter och utbildningskurser, reservationsan-

slag ................................................................................

810,000

2

Vissa utbildningskurser vid skjutskolan för infanteriet

och kavalleriet, reservationsanslag................................

43,400

3

Studiestipendier, reservationsanslag ...............................

25,000

4

Understöd åt föreningar och till skrifters utgivande,

reservationsanslag .......................................................

26,000

5

Befrämjande av den andliga vården vid armén, reser-

vationsanslag ................................................................

50,000

6

Skrivmaterialier, expenser, bränsle, lyse m. m., reserva-

tionsanslag ....................................................................

550,000

7

Skrivmaterialier m. m. vid truppförbanden, reservations-

anslag ............................................................................

330,000

8

Tryckningskostnader, förslagsanslag ................................

250,000

9

Vissa arbeten å mobiliseringsverket, reservationsanslag

30,000

10

Generalstabens översiktskarta över Sverige, reserva-

tionsanslag ....................................................................

13,700

Säger för undervisning, understöd, expenser m. m.

1,991,000

137,100

D. Förplägnad, intendenturmateriel, remontering,

övningar m. m.

1

Mathållning, förslagsanslag................................................

8,575,000

2

Munderingsutrustning, reservationsanslag ........................

5,100,000

3

Kasernutredning, intendenturfordon m. m., reservations-

anslag ............................................................................

1,655,000

4

Anskaffning av en vattenreningsapparat m. m., reser-

vationsanslag ................................................................

35,000

5

Bränsle, lyse, vatten, renhållning och tvätt vid trupp-

förbanden, reservationsanslag .......................................

3,950,000

6

Remontering, reservationsanslag ..................................

7

Furagering, förslagsanslag ................................................

4,466,000

8

Drift och underhåll av personautomobiler, reservations-

anslag ............................................................................

50,000

Kunffl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

19

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

9

Truppförbandens övningar, reservationsanslag................

1,607,000

10

Vinterrekrytskola vid Södra skånska infanteriregementet

42,000

11

Sjötransportmateriel för Karlskrona och Vaxholms gre-

nadjärregementens övningar........................................

69,000

12

Fält- och fälttjänstövningar, reservationsanslag ............

640,000

13

Luftförsvarsövningar, reservationsanslag ........................

36,000

Säger för förplägnad, intendenturmateriel, remontering,

övningar m. m.............................................................

25,993,000

232,000

E. Sjukvård m. m.

1

Sjuk- och veterinärvård m. m., reservationsanslag........

700,000

2

Arméns bakteriologiska laboratorium, förslagsanslag ....

2,000

3

Frivilliga sjukvårdsväsendet i krig, reservationsanslag

20,000

4

Skosmedja m. m. för Norrlands dragonregemente, reservå-

tionsanslag ....................................................................

65,000

Säger för sjukvård m. m.

700,000

87,000

F. Vapen och ammunition.

1

Vapen och ammunition m. m., reservationsanslag........

5,531,000

2

Engångskostnader för anskaffning av artillerimateriel,

reservationsanslag .......................................................

985,000

Säger för vapen och ammunition

5,531,000

985,000

G* Byggnader och ingenjörmateriel.

1

Byggnader, övningsfält och skjutbanor, reservationsanslag

3,208,000

2

Kostnader till följd av uppskjutande tillsvidare av

arbetena å uppförande av kasernetablissemang för
Södra skånska infanteriregementet, reservationsanslag

9,000

3

Förbättringar å vissa skjutbanor, reservationsanslag ....

25,000

4

Uppförande av en manskapsbarack å Marma skjutfält,

reservationsanslag ......................................................

60,000

5

Förbättring och tillbyggnad av vattenledningsverket i

Boden, reservationsanslag...........................................

60,000

6

Förbättrad högtrycksångpanneanläggning inom Livgar-

dets till häst kasernetablissemang, reservationsanslag

31,000

7

Förstärkning av uppvärmningsanläggningarna inom två

kasernflyglar av Svea livgardes kasernetablissemang,
reservationsanslag ........................................................

46,000

8

Uppvärmningsanläggning inom Livgardets till häst

kasernetablissemang, reservationsanslag ....................

26,000

9

Iståndsättande av sjukpaviljongen vid Jämtlands fält-

jägarregemente, reservationsanslag ............................

50,000

10

Ingenjörmateriel, reservationsanslag ................................

191,800

11

Försök med ny ingenjörmateriel, reservationsanslag ....

200,000

20

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

12

Engångskostnader för anskaffning av ingenjörmateriel,

reservationsanslag .......................................................

122,0

13

Ballongmateriel, reservationsanslag ................................

47,500

14

Arméns brevduveväsende, reservationsanslag ................

4,40

15

Fortifikationsdepartementets åtgärder för industriens

krigsorganisation, reservationsanslag ........................

21,000

16

Inköp av ett intill Bodens artilleriregementes övningsfält

gränsande område, reservationsanslag........................

12,300

17

Upprensning av Rockstaån, reservationsanslag ............

41,000

Säger för byggnader och ingenjörmateriel

3,399,800

755,200

H. Diverse.

1

Ersättning för rustning och rotering, förslagsanslag ....

420,000

2

Extra utgifter, reservationsanslag ....................................

350,000

3

Semester åt vid lantförsvaret anställda arbetare, för-

slagsanslag ....................................................................

160,000

4

Vissa kostnader i samband med generalstabens samt

artilleri- och ingenjörhögskolans inflyttning i nya

lokaler, reservationsanslag ............................................

118,200

5

Dyrtidstillägg åt befattningshavare vid lantförsvaret,

förslagsanslag ...............................................................

6,000,000

Säger för diverse

930,000

6,118,200

Säger för lantförsvaret

80,173,918

8,889,600

3. Sjöförsvaret.

A. Avlöning, rekrytering, resekostnader m. m.

1

Marinförvaltningen, förslagsanslag....................................

248,900

2

Marinförvaltningens verksamhet ....................................

12,100

3

Avlöning till personal vid kårer och stater m. fl., för-

slagsanslag ...................................................................

11,160,000

4

Avlöning till personal å övergångsstat vid marinen,

förslagsanslag ...............................................................

1,685,000

5

Avskedsersättning åt övertaligt underbefäl, månadslönare

m. fl. vid marinen, förslagsanslag ............................

485,000

6

Avlöning till icke-ordinarie personal å stationskontoren

m. fl. expeditioner........................................................

67,000

7

Rekryteringskostnader, förslagsanslag ............................

134,000

8

Marinens reservstat, förslagsanslag ................................

54,600

9

Marinens reservpersonal, förslagsanslag .......................

117,000

10

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag ............

120,000

11

Flyttningsersättning, förslagsanslag ................................

40,000

12

Resestipendier, reservationsanslag....................................

Säger för avlöning, rekrytering, resekostnader m. m.

13,626,500

497,100

Kung]. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

21

1

2

3

B. De värnpliktigas avlöning, inskrivning och
redovisning.

De värnpliktigas avlöning, förslagsanslag ....................

Understöd åt vissa värnpliktigas familjer, förslagsanslag
Inskrivnings-, mönstrings- och färdkostnader m. m.,
förslaqsanslaq ................................................................

Ordinarie

anslag

Kronor

Extra

anslag

Kronor

383.000
5,000

120.000

Säger för de värnpliktigas avlöning, inskrivning och

redovisning....................................................................

508,000

C. Undervisning, understöd, expenser m. m.

1

Undervisningsmateriel samt undervisningsanstalter

m. in., reservationsanslag ............................................

40,500

2

Studiestipendier, reservationsanslag................................

7,000

3

Understöd åt föreningar, reservationsanslag....................

18,800

4

Skrivmaterialier och expenser m. m., reservationsanslag

349,000

5

Tryckningskostnader, förslagsanslag ................................

49,982

6

Biblioteksverksamheten för underbefäl och manskap

vid marinen, reservationsanslag...................................

5,500

7

Fackutbildningskurs för marinläkarstipendiater över

stat och värnpliktiga läkare vid marinen ................

2,800

Säger för undervisning, understöd, expenser m. m.

473,582

D. Förplägnad, beklädnad m. in.

1

Förplägnad, förslagsanslag................................................

2,657,000

2

Beklädnad, reservationsanslag .......................................

1,195,000

3

Kasern- och förplägnadsutredning samt sängservis m. m.,

reservationsanslag .......................................................

160,000

4

Bränsle, lyse, vatten, renhållning och tvätt m. m., re-

servationsanslag ............................................................

800,000

5

Anordnande av s. k. fri skaffning, reservationsanslag

37,700

Säger för förplägnad, beklädnad m. m.

4,812,000

37,700

E. Övningar.

1

Flottans krigsberedskap och övningar, reservationsanslag

4,463,000

2

Kustartilleriets krigsberedskap och övningar, reserva-

tionsanslag ....................................................................

581,000

3

Krigsövningar vid kustfästningarna, reservationsanslag

15,000

4

Lega och furagering m. m. för hästar vid kustartilleriet

36,300

Säger för övningar

5,059,000

36,300

22

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

F. Sjukvård.

1

Sjukvård för marinen, reservationsanslag........................

185,500

2

Ny röntgenavdelning, invärtes medicinskt laboratorium

m. m. för flottans sjukhus i Karlskrona, reservations-

anslag ............................................................................

40,000

Säger för sjukvård

185,500

40,000

G. Flytande materiel och byggnader.

1

Underhåll av flottans fartyg och byggnader m. m., re-

servationsanslag ............................................................

6,000,000

2

Flottans ersättningsbyggnad, reservationsanslag ............

7,100,000

3

Motorbåt för transport m. m. av torpeder, reserva-

tionsanslag ....................................................................

78,800

4

Ny torpedinskjutningsbro i Karlskrona, reservationsanslag

104,650

5

Ny värmeledning i skeppsgossekasernen vid flottans

station i Karlskrona, reservationsanslag....................

47,500

6

Befästningar, kustartilleriets kaserner m. m., reserva-

tionsanslag ....................................................................

500,000

7

Kustartilleriets materiel m. m., reservationsanslag........

700,000

8

Konservering av Ny Älvsborgs fästning, reservations-

anslag ............................................................................

16,000

Säger för flytande materiel och byggnader

7,200,000

7,346,950

H. Artilleri-, min-, torped-, gnist- och annan

teknisk materiel.

1

Skjut- och materielförsök samt inskjutning av kanoner,

reservationsanslag ........................................................

50,000

2

Eldledningsmateriel för flottan, reservationsanslag........

475,000

3

Revidering av äldre brisansrör för flottan, reservations-

anslag ...........................................................................

40,000

4

Revidering av äldre brisansrör och dubbelrör vid kust-

fästningarna, reservationsanslag...................................

25,000

5

Revidering av kustfästningarnas äldre krut m. in. samt

ersättning för äldre kasserat krut, reservationsanslag

50,000

6

Svepmateriel för flottan, reservationsanslag....................

75,000

7

Minmateriel för marinen, reservationsanslag ................

75,000

8

Försök med minmateriel, reservationsanslag ................

25,000

9

Prövning och undersökning av brisanta sprängämnen,

reservationsanslag ........................................................

25,000

10

Torpedsikten och orderapparater m. m., reservations-

anslag ............................................................................

55,000

11

Modernisering av flottans radiostationer, reservations-

anslag ............................................................................

86,000

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

23

Ordinarie |

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

12

Apparater för dimbildning för kustfästningarna, reser-

vationsanslag ................................................................

20,000

13

Gasmasker och syrgasapparater för flottan, reserva-

tionsanslag ....................................................................

46,000

14

Gasmasker och syrgasapparater för kustfästningarna,

reservationsanslag ........................................................

20,000

15

Signalmateriel, reservationsanslag....................................

25,000

16

Kikarmateriel, reservationsanslag....................................

15,000

17

Komplettering av avståndsmätareförråden, reservations-

anslag ............................................................................

26,750

18

Instrumentutrustning för den militära väderlekstjänsten

vid kustfästningarna, reservationsanslag ....................

15,000

19

Försök med teknisk materiel, reservationsanslag............

50,000

20

Åtgärder för industriens krigsorganisation, reservations-

anslag ............................................................................

10,000

Säger för artilleri-, min-, torped-, gnist- och annan

teknisk materiel............................................................

50,000

1,158,750

I. Sjökarteverket.

1

Avlöning till sjökarteverkets personal, förslagsanslag....

176,440

2

Omkostnader för sjömätningsväsendet, reservationsanslag

49,000

3

Utförande av sjömätningar, reservationsanslag................

287,200

4

Omkostnader för kontroll- och undersökningsväsendet,

reservationsanslag ...................................................

15,000

5

Tidskriften “Underrättelser för sjöfarande", reservations-

anslag ..................................*......*..............*..................

31,000

6

Internationella hydrografiska byrån, förslagsanslag........

8,500

Säger för sjökarteverket

240,440

326,700

J. Diverse.

1

Utgivande av läroböcker, beskrivningar, reglementen

och instruktioner m. in., reservationsanslag................

12,000

2

Extra utgifter, reservationsanslag ....................................

90,000

3

Ersättning för rustning och rotering, förslagsanslag ....

1,480

4

Semester åt vid sjöförsvaret anställda arbetare, för-

slagsanslag ....................................................................

125,000

5

Dyrtidstillägg åt befattningshavare vid sjöförsvaret, för-

slaqsanslag ...................................................................

2,300,000

Säger för diverse

228,480

2,300,000

Säger för sjöförsvarel

32,383,502

11,743,500

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

anslag

Kronor

Extra

anslag

Kronor

4. Flygvapnet.

A. Avlöning, rekrytering, resekostnader m. m.

Avlöning, rekrytering, resekostnader m. m., förslags-anslag ............................................................................

634,000

B. De värnpliktigas avlöning m. m.

De värnpliktigas avlöning och färder m.m.,förslagsanslag

61,000

C. Expenser in. in.

Skrivmaterialier och expenser m. m., reservationsanslag
Tryckningskostnader, reservationsanslag ........................

15,000

30,000

Säger för expenser m. m.

15,000

30,000

D. Förplägnad och intendentur materiel.

Mathållning och furagering, förslagsanslag....................

Beklädnads- och munderingsutrustning samt kasern-

och förplägnadsutredning, reservationsanslag............

Engångskostnader för anskaffning av inventarier och

förplägnadsutredning, reservationsanslag....................

Bränsle, lyse, vatten, renhållning och tvätt m. m.,
förslagsanslag ................................................................

143,500

103,000

50,000

174,000

Säger för förplägnad och intendenturmateriel

296,500

174,000

E. Sjukvård m. m.

Sjuk- och veterinärvård, förslagsanslag ........................

12,000

F. Vapen och ammunition.

Vapen och ammunition, reservationsanslag....................

72,000

Kung). Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G. Byggnader, flygövningar och flygmateriel m. m.

Byggnader, flygfält m. m., reservationsanslag................

Inköp av mark m. m. för flygfält vid Rinkaby, reser-vationsanslag ................................................................

Flygövningar, reservationsanslag ...................................

Flygmateriel, reservationsanslag ....................................

Engångskostnader för anskaffning av flygmateriel,

reservationsanslag ........................................................

Materielprovning, reservationsanslag ............................

Fallskärmar, reservationsanslag ...................................

Flottörer, reservationsanslag............................................

Verkstadsutrustning för flygverkstäderna, reservations-anslag ..........................................................................

Ordinarie

anslag

Kronor

Extra

anslag

Kronor

10,000

1,189,000

1,342,200

20,000

8,400

1,800,000

130,500

110,000

410,000

Säger för byggnader, flygövningar och flygmateriel m. m-

2,561,200

2,458,900

H. Diverse.

1

Extra utgifter, reservationsanslag...................................

21,000

2

Dyrtidstillägg åt befattningshavare vid flygvapnet,

förslagsanslag................................................................

120,000

Säger för diverse

21,000

120,000

Säger för flygvapnet

3,672,700

2,782,900

5. Gemensamma anslag.

1

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslag ................................................................

90,000

2

Försvars väsendets lönenämnd ........................................

25,000

3

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag ....................

* 10,000

Säger för gemensamma anslag

90,000

35,000

Summa

116,581,800

23,496,000

* Beräknat belopp.

26

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Verkliga utgifter.

V. Femte huvudtiteln. Socialdepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Departementet.

1

Departementschefen .......................................................

24,000

2

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli, för-

slagsanslag ....................................................................

210,700

Säger för departementet

234,700

B. Sociala verk och inrättningar.

Riksförsäkringsanstalten:

1

Riksförsäkringsanstalten, förslagsanslag........................

* 121,600

2

Övergångsstat för riksförsäkringsanstalten, förslags-

anslag ........................................................................

* 121,600

3

Riksförsäkringsanstaltens verksamhet m. m., förslags-

anslag ........................................................................

* 655,500

4

Kostnader enligt 19 och 37 §§ i lagen om försäkring

för olycksfall i arbete, förslagsanslag ....................

* 100,000

5

Riksförsäkringsanstaltens dödsfallsersättningar i anled-

ning av livförsäkring i samband med lån ur statens

egnahemslånefond m. m., förslagsanslag................

* 8,500

6

Statens bidrag till fiskares försäkring m. m., förslags-

anslag ........................................................................

* 49,000

392,200

664,000

Försäkringsrådet:

7

Försäkringsrådet, förslagsanslag....................................

* 83,600

8

Försäkringsrådets verksamhet, förslagsanslag ............

* 44,700

Socialstyrelsen:

9

Socialstyrelsen, förslagsanslag ....................................

* 319,400

10

Socialstyrelsens verksamhet .......................................

* 244,600

11

Ersättning åt förlikningsmän m. m. för medling i

arbetstvister, förslagsanslag ...................................

110,000

12

Centrala skiljenämnden för vissa arbetstvister, för-

slagsanslag ................................................................

18,700

13

Särskilda skiljedomare i arbetstvister, förslagsanslag

5,000

14

Offentliga arbetsförmedlingen i riket, förslagsanslag

* 400,000

15

Medellösa arbetssökandes resor, förslagsanslag ........

* 500

16

Bekämpande av arbetslösheten, reservationsanslag ..

* 8,000,000

17

Sveriges deltagande i den internationella arbetsorga-

nisationens konferens, förslagsanslag ...................

15,000

334,400

8,778,800

Beräknat belopp.

Kung!. JVIaj:ts proposition Nr 1 år 1926.

27

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Arbetarskydd:

18

Yrkesinspektionen, förslagsanslag................................

291,500

19

Yrkesinspektionens verksamhet....................................

78,500

20

Föreningen för arbetareskydd i Stockholm................

3,000

291,500

81,500

Statens tvångsarbetsanstalter:

21

Statens tvångsarbetsanstalter, förslagsanslag................

604,500

22

Sluten avdelning vid tvångsarbetsanstalten å Svart-

sjö, reservationsanslag...............................................

300,000

Alkoholistvård:

23

Driftkostnader för statens vårdanstalt för alkoholister

vid Svartsjö, förslagsanslag ....................................

25,000

24

Driftkostnader för statens vårdanstalt för alkoholister

i Landskrona, förslagsanslag....................................

2,000

25

Avlöningar och vikariatsersättningar vid statens vård-

anstalt å Venngarn för alkoholister........................

41,545

26

Bidrag till driftkostnaderna i övrigt för statens vård-

anstalt å Venngarn för alkoholister, förslagsanslag

69,575

27

Främjande av nykterhetsnämndernas verksamhet

m. m., reservationsanslag ........................................

45,000

28

Erkända och enskilda alkoholistanstalters driftkost-

nader, förslagsanslag ................................................

135,000

29

Statens kostnader för farliga alkoholister m. m., för-

slagsanslag ................................................................

5,000

30

Anordnande av erkända alkoholistanstalter, reserva-

tionsanslag ...............................................................

15,000

31

Sakkunnigt biträde hos socialstyrelsen för ärenden

rörande alkoholistvården .......................................

3,600

341,720

Sjukförsäkring:

32

Sjukkasseväsendets befrämjande, förslagsanslag ........

* 3,070,000

33

Sjukkassor, som meddela moderskapsunderstöd, för-

slagsanslag ..............................................................

* 170,000

34

Arbetsrådet, förslagsanslag..............................................

* 51,150

Allmänna pensionsförsäkringen:

35

Pensionsst yreisen, förslagsanslag................................

638,000

36

Pensionsstyrelsens verksamhet m. m., förslagsanslag

594,000

37

Statens kostnad för pensionstillägg och understöd

enligt lagen om allmän pensionsförsäkring, förslags-

anslag ........................................................................

31,000,000

38

Ersättning till postverket för dess bestyr med pen-

sionsutbetalningar, förslagsanslag ............................

240,000

Beräknat belopp.

28

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Ersättning till häradsskrivama för pensionsförteckningar,
förslagsanslag................................................

Fattigvård och barnavård:

Fattigvården i Stockholm och landsorten ................

Fattigvården i allmänhet, förslagsanslag ....................

Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet ........

Statsinspektion av fattigvården....................................

Bidrag till uppförande eller inrättande av arbetshem,

förslagsanslag ............................................................

Bidrag till driftkostnaderna vid arbetshem, förslagsanslag
........................................................................

Barnhusen ..................................................................

Skyddsuppfostran, förslagsanslag ................................

Frälsningsarméns räddningshem

Ordinarie

anslag

Kronor

638,000

9,564

1,240,000

115,830
* 466,000

1,831,394

Säger för sociala verk och inrättningar

C. Medicinalstaten samt hälso- och sjukvården

Medicinalstyrelsen med dithörande stater.
Medicinalstyrelsen:

Medicinalstyrelsen, förslagsanslag ...........................

Medicinalstyrelsens verksamhet ..........................

Statsmedicinska anstalten:

Statens bakteriologiska laboratorium,
förslagsanslag ............

Statens rättskemiska laboratorium,

förslagsanslag............................

Statens farmaceutiska laboratorium
.......................................

Provinsialläkarstaten:

Förste provinsialläkare och provinsialläkare,
förslagsanslag ....*2,600,000

173,200

26,250

24,500

vinsialläkare ...........................

* 3,780

8

Bidrag för anskaffande av bo-städer åt provinsialläkare å

landsbygden, reservationsanslag

200,000

9

Flyttningsbidrag åt vissa provin-

sialläkare, förslagsanslag ........

* 3,000

10

Resestipendier åt förste provinsial-

läkare m. fl., reservationsanslag

500

11

Avlöning åt civila läkarstipen-

diater, reservationsanslag ........

7,245,594

357,300

199,450

Extra

anslag

Kronor

50,000

31,884,000

20,000

49,650

20,000

75,000

164,650

6,000

42,486,520

23,000

24,500

Beräknat belopp.

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

29

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

12

Bidrag till extra provinsialläkares

avlönande, förslagsanslag ........

* 25,000

13

Dyrtidstillägg åt vissa extra pro-

vinsialläkare, förslagsanslag ....

4,000

2,625,500

210,780

3,182,250

258,280

Sjukvårdsanstalterna.

Sinnessjukvårdsanstalterna:

14

Hospital och asyler, förslags-

anslag.................................... 10,300,000

15

Övergångsstat för hospital och

asyler, förslagsanslag...........

9,060

16

Resestipendier åt vid hospital

och asyler anställda läkare,
reservationsanslag ................

500

17

Utvidgning av kåksbyggnaden

vid Uppsala hospital och asyl,
reservationsanslag ..............

75,000

18

Vissa lantbruksbyggnader vid

Strängnäs hospital, reserva-tionsanslag ............................

87,200

19

Ändringsarbeten i de s. k. C-

paviljongerna vid Lunds hos-pital och asyl, reservations-anslag ....................................

150,000

20

Hospital vid Hälsingborg, re-

servationsanslag....................

1,300,000

21

Stallbyggnad och bostadshus

vid Hälsingborgs hospital,
reservationsanslag................

82,300

22

Bidrag till sinnessjukvården i

Stockholm och Göteborg,
förslagsanslag ....................

865,000

23

Anstalter för obildbara sinnes-

slöa, förslagsanslag ............

500,000

24

Anstalter för bildbara sinnes-

slöa, som icke äro fallande-sjuka, förslagsanslag............

600,000

25

Epileptikeranstalter, förslags-

anslag....................................

90,000

26

Avlöningar och vikariatsersätt-

ningar m. m. vid statens upp-fostringsanstalt för sinnes-slöa gossar .......................

24,755

27

Bidrag till driftkostnader i

övrigt vid statens uppfost-

Beräknat belopp.

30

Kimgl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

ringsanstalt för sinnesslöa
gossar, förslagsanslag ........

26,700

28

Täckdikningsarbeten vid det

med statens uppfostrings-anstalt för sinnesslöa gossar
förenade jordbruket, reser-vationsanslag ........................

1,875

29

Avlöningar och vikariatsersätt-

ningar m. m. vid statens upp-fostringsanstalt för sinnes-slöa flickor ........................

11,575

30

Bidrag till driftkostnader i

övrigt vid statens uppfost-ringsanstalt för sinnesslöa
flickor, förslagsanslag ........

14,400

12,364,560

1,773,805

Övriga sjukvårdsanstalter:

31

Lasaretts underhåll ................

15,774

32

Resestipendier åt ordinarie

läkare vid länslasarett m. fl.,
reservationsanslag ................

1,000

33

Underhåll av Järvsö sjukhus

för spetälska.......................

23,500

34

Täckande av motsedd brist å

anslaget till underhåll av
Järvsö sjukhus för spetälska

2,000

35

Understöd åt spetälskesjukas

familjer in. m.....................

3,000

36

Bidrag till uppförande eller

inrättande av tuberkulos-sjukvårdsanstalter, reserva-tionsanslag ............................

515,000

37

Bidrag till driftkostnaderna för

tuberkulossjukvårdsanstal-ter, förslagsanslag................

2,950,000

38

Bidrag till resor för vissa

patienter vid kustsanato-rierna, förslagsanslag ........

50,000

39

Resestipendier åt läkare för

studier i tuberkulossjukvård,
reservationsanslag ................

1,500

40

Folksanatorierna ....................

150,000

41

Understödjande av dispensär-

verksamhet, förslagsanslag..

300,000

42

Behandling av medellösa lupus-

patienter från landsorten,
förslagsanslag........................

70,000

43

Radiumhemmets i Stockholm

poliklinik ............................

15,000

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

31

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

44

Radiumhemmets i Stockholm

klinik, förslagsanslag............

28,000

45

Bidrag till resor för vissa

patienter vid radiumhemmet

i Stockholm, förslagsanslag

25,000

46

Bidrag för uppförande, inrät-

tande eller inlösen av epide-

misjukhus, förslagsanslag ....

1,300,000

47

Bidrag för driften av epidemi-

sjukhus, förslagsanslag........

900,000

3,061,774

3,288,000

Vanföreväsendet:

48

Kliniker vid vanföreanstalterna

i Stockholm, Göteborg och

Hälsingborg, förslagsanslag..

124,000

49

Polikliniker vid vanföreanstal-

terna i Stockholm, Göteborg

och Hälsingborg, förslagsan-

slag.......................................

15,000

50

Underhåll av skol- och upp-

fostringshem för vanföra,

förslagsanslag........................

65,000

51

Bidrag till resor för vanföra

jämte vårdare, förslagsanslag

90,000

52

De i Stockholm, Göteborg och

Hälsingborg inrättade under-

visningsanstalterna för van-

föra m. m., förslagsanslag....

123,000

53

Eugeniahemmet........................

5,000

417,000

5,000

15,843,334

5,066,805

Hälsovård i allmänhet.

54

Allmän hälso- och sjukvård, förslagsanslag...................

850,000

55

Lindring i mindre bemedlade patienters å landsbygden

sjukvårdskostnader, förslagsanslag

* 100,000

56

Statens skola för utbildning av distriktssköterskor ...

8,000

57

Stipendier för sjuksköterskor för

genomgående av

statens skola för utbildning av

distriktssköterskor

16,000

58

Bidrag för anställning av distriktssköterskor, förslags-

anslag ...........................................

180,000

59

Dyrtidshjälp åt distriktssköterskor, förslagsanslag ........

5,000

60

Bidrag till avlöning åt distriktsbarnmorskor och re-

servbarnmorskor, förslagsanslag

635,000

61

Dyrtidshjälp åt distriktsbarnmorskor

m. fl., förslagsanslag

160,000

62

Barnmorskeundervisningenoch barnbördshusen, förslags-

anslag ............................................

87,828

63

Repetitionskurser för barnmorskor

17,250

64

Skyddskoppympningen, förslagsanslag ............................

* 190,000

Beräknat belopp.

32

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

65

Karantänsanstalten på Känsö ........................................

17,600

66

Svenska läkarsällskapet....................................................

1,500

67

Resestipendier åt civila läkare, reservationsanslag......

5,250

68

Internationella hälsovårdsbyrån i Paris, förslagsanslag

6,750

69

Förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksområden,

reservationsanslag .......................................................

50,000

1,158,928

1,171,250

Säger för medicinalstaten samt hälso- och sjukvården

20,184,512

6,496,335

D. Överståthållarämbetet och landsstaten.

1

Överståthållarämbetet, förslagsanslag ~..........................

* 180,000

2

Landshövdingarna ............................................................

543,500

3

Befattningshavare vid länsstyrelserna, förslagsanslag ....

3,950,000

4

Ortslillägg till landsfogden i Göteborgs och Bohus län

20

5

Fögderiförvaltningarna ...................................................

2,368,000

6

Vikariatsersättningar vid fögderiförvaltningarna, för-

slagsanslag ....................................................................

50,000

7

Övergångsstat för landsstaten ........................................

25,700

8

Ersättning åt lappfogdar m. m., reservationsanslag........

43,550

9

Vissa kostnader i anledning av val av landstingsmän

m. fl. år 1926, förslagsanslag ....................................

70,00

10

Täckande av vissa av länsstyrelsen i Gävleborgs län

gjorda förskott ............................................................

31,130

Säger för överståthållarämbetet och landsstaten

7,117,200

144,880

E. Polisväsendet.

1

Polisväsendet i riket, förslagsanslag................................

1,750,000

2

Vissa ersättningar åt befattningshavare vid polis- och

åklagarväsendet, förslagsanslag....................................

459,00

3

Särskild polis för uppdagande av olovlig införsel av

spritdrycker m. m.........................................................

150,000

Säger för polisväsendet

2,359,000

F. Diverse.

1

Ålderstillägg, förslagsanslag ............................................

* 440,000

2

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag...........

750,000

Beräknat belopp

Kung!. Majtts proposition Nr 1 år 1926. 33

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

3

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslag ................................................................

100,000

4

Extra utgifter, reservationsanslag....................................

100,000

5

Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag

1,375,000

6

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag ...................

* 564,000

7

Tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med

dem jämförliga befattningshavare, förslagsanslag ....

* 1,000''

8

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag ....................................................................

* 5,000,000

9

Tryckningskostnader, förslagsanslag................................

210,259

Säger för diverse

2,975,259

5,565,000

V)

c

p

37,757,265

57,051,735

* Beräknat belopp

Bihang till riksdagens protokoll 1926. 1 samt.

3

I

34

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Verkliga utgifter.

VI. Sjätte huvudtiteln. Kommunikationsdepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Departementet.

1

Departementschefen ........................................................

24,000

2

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli, för-

slagsanslag ....................................................................

169,100

Säger för departementet

193,100

;

B. Väg- och vattenbyggnadsväsendet.

1

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, förslagsanslag ........

167,500

2

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens verksamhet............

44,000

3

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens distriktstjänstemän

30,000

4

Ytterligare medel till avlöning av väg- och vattenbygg-

nadsstyrelsens distriktstjänstemän ...........................

4,500

5

Stipendier åt medlemmar av väg- och vattenbyggnads-

kåren, reservationsanslag ............................................

6

Expenser för allmänna arbeten, reservationsanslag........

45,000

7

Förstärkning av reservationsanslaget till expenser för

1

allmänna arbeten ........................................................

5,000

8

Vägundersökningar, reservationsanslag ............................

90,000

9

Förstärkning av reservationsanslaget till vägundersök-

ningar ..........................................................................

20,000

10

Vägar och kommunikationer, reservationsanslag............

20,000

11

Förbättring och underhåll av städernas för automobil-

trafiken viktiga gator och vägar, reservationsanslag,

att direkt utgå av automobilskattemedel ...................

3,800,000

12

Förbättring och underhåll av för automobiltrafiken vik-

tiga vägar och broar å landsbygden m. m., reserva-

tionsanslag, att direkt utgå av automobilskattemedel

15,200,000

13

Undersökningar av mindre hamnar och farleder m.m.,

reservationsanslag ........................................................

15,000 j

14

Anläggning eller förbättring av vägar in. m„ reserva-

tionsanslag ....................................................................

3,000,000

15

Understödjande av brobyggnader och, företrädesvis

1

mindre, hamnbyggnader m. in., reservationsanslag....

1,000,000

Kung). Maj:ts proposition Nr t är 1926.

35

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

16

Anläggning av enklare vägar, reservationsanslag............

600,000

17

Lnklare väg mellan Muodoslombolo och Saivomuotka

i Norrbottens län, reservationsanslag .......................

100,000

18

Anläggning av ödebygdsvägar i Norrbottens, Väster-

bottens, Jämtlands och Västernorrlands samt vissa

delar av Kopparbergs län, reservationsanslag...........

400,000

19

Anläggning av utfartsvägar i Norrland, Dalarna och

Värmland, reservationsanslag.......................................

225,000

20

Tilläggsbidrag till vissa väganläggnings- och brobygg-

nads- in. fl. företag, reservationsanslag ...................

350,000

21

Väganläggning Tärna kyrkoby—Slussfors, reservations-

anslag ..........................................................................

50,000

22

Tillfartsvägar till inlandsbanan, reservationsanslag........

* 150,000

23

Statsunderstödda fiskehamnar, reservationsanslag ........

100,000

24

Undersökningar in. m. för statsunderstödda fiskehamnar,

reservationsanslag ........................................................

2,000

25

Reparation av större skador å statens fiskehamnar och

statsunderstödda fiskehamnar, reservationsanslag ....

20,000

26

Åtgärder för Mälarens reglering .........*.......................

* 50,000

Säger för väg- och vattenbyggnadsväsendet

352,500

25,135,500

C. Vägunderhållet och skjutsväsendet.

1

Bidrag till vägunderhållet på landet, förslagsanslag ....

5,500,000

2

Statsverkets andel i kostnaden för vägdelningar, för-

slagsanslaq ...................................................................

2,000

3

Understöd åt synnerligt betungade väghållningsdistrikt,

reservationsanslag ........................................................

200,000

4

Svenska vägföreningen ...................................................

33,000

5

Bidrag till skjutsentreprenader, förslagsanslag ...........

390,000

6

Utgifter för registrering av automobiler m. m., för-

slaqsanslag .................................................................

10,000

Säger för vägunderhållet och skjutsväsendet

5,890,000

245,000

D. Byggnadsväsende!.

Byggnadsstyrelsen in. in.:

1

Byggnadsstyrelsen, förslagsanslag................................

256,300

2

Bvggnadsstyrelsens verksamhet ...............................

80,500

3

Lokaler för vissa av byggnadsstyrelsens byråer ...

6,375

4

Mätningar m. m. av kulturhistoriskt märkliga byggna-

der, reservationsanslag ...........................................

3,500

5

Länsarkitekter..............................................................

47,000

259,800

133,875

Beräknat belopp.

36

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Kronans publika hus:

6

Lyshållning m. fl. utgifter för kronans publika hus

i Stockholm, förslagsanslag ....................................

100,000

7

Byggnader och reparationer, reservationsanslag ........

500,000

8

Förstärkning av reservationsanslaget till byggnader

och reparationer.......................................................

600,000

9

Yttre restaurering av Stockholms slott, reservations-

anslag ........................................................................

175,000

10

Förstärkning av grunden under den södra av riks-

bankens förra byggnader vid Järntorget i Stock-

holm, reservationsanslag............................................

22,500

11

Lokaler för statens reproduktionsanstalt m. m.,

reservationsanslag ....................................................

58,500

12

Förbättrade lokaler för musikaliska akademien, re-

servationsanslag ........................................................

330,300

13

Anordnande av lokaler i gamla riksdagshuset för vissa

socialstyrelsens byråer m. m., reservationsanslag ..

14,000

14

Förhyrande av bostad åt landshövdingen i Väster-

norrlands län ...........................................................

7,000

15

Värmeledning i Halmstads slott, reservationsanslag

60,000

16

Förbättrade lokaler för lantmäterikontoret i Skara-

borgs län m. m., reservationsanslag ......................

32,000

17

Förändring och renovering av Göta hovrätts bygg-

nader m. m., reservationsanslag...............................

83,000

18

Restaurering av Malmöhus slott, reservationsanslag ...

50,000

19

Konservering av Bohus fästningsruin, reservations-

anslag ........................................................................

30,000

600,000

1,462,300

Säger för byggnadsväsende!

859,800

1,596,175

E. Diverse.

1

Ersättning åt statens järnvägar för av Kungl. Maj:t

medgivna lindringar i befordringsavgifterna för vissa

resor, förslagsanslag ..................................................

25,000

2

Sveriges riksförbund av frivilliga brandkårer................

1,000

3

Tidskiiften “Brandskydd"................................................

400

4

Svenska aeroklubben ......................................................

5,000

5

Understöd åt regelbunden luftfart, reservationsanslag ...

500,000

6

Förbättring av flygplatsen å Bulltoftafältet i Malmö,

reservationsanslag...........................................................

32,200

7

Biträde vid handläggning av ärenden rörande luftfart

2,300

8

Utredning angående vattenförhållandena i Torne och

Tärendö älvar m. m.....................................................

18,700

9

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag ............

140,000

Kling!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

37

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

10

Postavgifter för tjänstebrev och dylika försändelser,

förslagsanslag ................................................................

3,600,000

11

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

valionsanslag ...............................................................

40,000

12

Extra utgifter, reservationsanslag ....................................

20,000

13

Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag

80,000

14

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag ...................

* 9,000

15

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag ...................................................................

170,000

16

Tryckningskostnader, förslagsanslag ................................

10,025

Säger för diverse

3,890,025

763,600

Summa

11,185,425

27,740,275

Beräknat belopp.

38

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Verkliga utgifter.

VII. Sjunde huvudtiteln. Finansdepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Departementet.

1

Departementschefen ........................................................

24,000

2

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli, för-

slagsanslag ...................................................................

187,600

Säger för departementet

211,600

B. De centrala ämbetsverken.

1

|

Kammarkollegium:

1

Kammarkollegium, förslagsanslag ................................

302,100

2

Kammarkollegii verksamhet ........................................

34,500

Statskontoret:

3

Statskontoret, förslagsanslag ........................................

319,100

4

Övergångsstat för statskontoret, förslagsanslag ........

8,600

327,700

%

Mynt- och justeringsverket:

5

Mynt- och justeringsverkets drift, reservationsanslag,

att direkt utgå av inkomst av myntning och justering

500,000

6

Dyrtidstillägg vid mynt- och justeringsverket, reserva-

tionsanslag, att direkt utgå av inkomst av mynt-

ning och justering....................................................

38,000

!

Kammarrätten:

7

Kammarrätten, förslagsanslag........................................

374,200

8

Kammarrättens verksamhet ........................................

107,300

Statistiska centralbyrån:

9

Statistiska centralbyrån, förslagsanslag........................

280,300

10

Bibliotekets underhållande, reservationsanslag............

3,000

11

Statistiska centralbyråns verksamhet, reservationsan-

slag ............................................................................

36,500

12

Personal vid 1920 års folkräkning, reservationsanslag

25,000

283,300

61,500

Bank- och fondinspektionen:

13

Bank- och fondinspektionens verksamhet, reserva-

tionsanslag, att direkt utgå av bidrag till bank-

inspektionen och av bidrag till fondinspektionen

161,700

Kung!. Maj:t.s proposition Nr 1 år 1926.

39

Ordinarie

Extra !

anslag

anslag

Kronor

Kronor

14

Dyrtidstillägg vid bank- och fondinspektionen, reserva-

lionsanslag, att direkt utgå av bidrag till bank-

inspektionen och av bidrag till fondinspektionen

18,000j

Riksräkenskapsverket:

1

15

Riksräkenskapsverket, förslagsanslag ........................

454,0001

|

16

Riksräkenskapsverkets verksamhet ............................

25,000!

17

Allmänna civilförvaltningens lönenämnd........................

25,000

18

Statens bostadsnämnd ...................................................

12,000

19

Statens tryckerisakkunnige m. m.................................

24,000

Säger för de centrala ämbetsverken

2,403,000

345,300

C. Skatteomkostnader.

1

Tullverket, förslagsanslag ...............................................

15,877,000

Kontrollstyrelsen:

2

Kontrollstyrelsen, förslagsanslag ................................

194,900

3

Övergångsstat för kontrollstyrelsen, förslagsanslag....

14,400

|

4

Kontrollstyrelsens verksamhet ....................................

22,400

209,300

22,400!

5

Kontroll å tillverkningsavgifter, förslagsanslag ............

475,000

6

Stämpelomkostnader, förslagsanslag ................................

350,000

7

Kostnader för taxering till skatt å inkomst och för-

mogenhet, förslagsanslag ............................................

3,000,000

8

Observations- och uppbördsprocenter m. m., förslags-

anslag ............................................................................

40,000

Säger för skatteomkostnader

19,951,300

2 2,40 0 {

D. Diverse.

1

Ersättning till städerna för mistad tolag, förslagsanslag

6,600,000

2

Städers friheter, förslagsanslag........................................

40,000

3

Bidrag till landsting och städer, som icke deltaga i

landsting, reservationsanslag, att direkt utgå av be-

vinning av fast egendom samt av inkomst ...........

3,500,000j

4

Ersättning till vissa städer och köpingar för till stats-

verket indragna brännvinsförsäljningsmedel ............

2,959,212

5

Ersättning till landsting och städer, som ej deltaga i

landsting, för till statsverket indragna brännvinsför-

säljningsmedel................................................................

3,100,000

6

Vederlag för nedlagda utskänkningsrättigheter, förslags-

anslag ............................................................................

60,000

7

Inlösen av skattefrälseräntor, förslagsanslag ................

15,000

8

Ersättning för skattefrälseräntor, förslagsanslag............

50,000

9

Avlösning av frälseskatteräntor, förslagsanslag ............

50,000

10

Staten åliggande kommunala och andra utskylder, för-

slagsanslag ....................................................................

25,000

11

Vissa utskylder för främmande makters beskicknings-

hus i Stockholm, förslagsanslag ................................

7,000

12

Svenska stadsförbundet ...................................................

4,000

40

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

13

Svenska landskommunernas förbund ............................

2,000

14

Internationella statistiska institutets permanenta byrå

i Haag............................................................................

1,500

15

Tillsyn över sparbankernas förvaltning, förslagsanslag

110,000

16

Kammarrättens årsbok, förslagsanslag............................

6,700

17

Återbäring av inkomst- och förmögenhetsskatt för

nobelstiftelsen, förslagsanslag ....................................

275,000

18

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag............

35,000

19

Skrivmaterialier och expenser, ved in. m., förslagsanslag

200,000

20

Trycknin gskostnader, förslagsanslag................................

125,088

21

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslag ................................................................

280,000

22

Extra utgifter, reservationsanslag....................................

50,000

23

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag ....................................................................

3,200,000

24

Avlöningsförhöjningar åt vissa icke-ordinarie befatt-

ningshavare inom den civila statsförvaltningen, för-

slagsanslag ...................................................................

40,000

Säger för diverse

13,559,300

7,176,200

Summa

36,125,200

7,543,900

Kung!. Majrts prop«>sition Nr 1 år 192(5.

41

Verkliga utgifter.

VIII. Åttonde huvudtiteln. Ecklesiastikdepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Departementet.

1

Departementschefen ..........................................

24,000

2

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli, för-

slagsanslag ......................................................

186,500

j

Säger för departementet

210,500

i

B. Arkiv, bibliotek och museer.

1

Arkiv.

Riksarkivet:

i

Riksarkivet, förslagsanslag............................

167,800

2

Inköp av arkivalier och tryckta arbeten

för riksarkivet, reservationsanslag .......

1,000

168,800

3

Utgivande av historiska handlingar, reservationsanslag

4*-

O

O

4

Uppehållande av expedition i arkivlokalerna vid Öster-

malmsgatan......................................................

4,000!

Landsarkiven:

5

Landsarkiven, förslagsanslag ........................

85,600

6

Övergångsstat för landsarkiven ....................

2,400

1

7

Inköp av arkivalier och tryckta arbeten för

landsarkiven, reservationsanslag ................

1,100

89,100

257,900

8,500

Bibliotek.

Kungl. biblioteket:

8

Kungl. biblioteket, förslagsanslag 248,200

9

Förstärkande av kungl. bibliotekets

arbetskrafter ............................

11,000

Katalogiseringsarbeten vid kungl.

biblioteket ................................

29,000

11

Sveriges offentliga biblioteks ge-

mensamma accessionskatalog...

3,000

12

Tioårsregister till Sveriges offent-

liga biblioteks gemensamma ac-

cessionskatalog, reservationsan-

slag ...........................................

3,000

13

Bokinköp och bokbindning för

kungl. biblioteket, reservations-

anslag ........................................

20,000

248,200

68,000!

14

Tillbyggnadsarbeten vid kungl. biblioteket, reservations-

|

anslag ..............................................................

365,000l

42

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

1

1

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

15

Stifts- och läroverksbiblioteket i Linköping ................

* 25,

16

i Pedagogiska biblioteket ...................

5,

17

Flyttning av pedagogiska biblioteket

in. m.................

1,5

18

Skandinavisk bibliotekarie vid nordiska avdelningen av

S:te Geneviévebiblioteket i Paris ..

1,500

248,200j 466,000

Museer.

Nationalmuseet:

Museet:

19 a

Förslagsanslag ............................

Reservationsanslag:

154,200

19 b

Målnings- och skulptursam-

Ungarnas ökande................

30,000

19 c

Inlösen av levande svenska

konstnärers arbeten .......

25,000

19 d

Handtecknings- och gravyr-

samlingarnas ökande ........

6,500

19 e

Samlingarnas vård och under-

håll samt expenser............

16,000

19 f

Ökande av samlingen av konst-

hantverk .........................

8,000

19g

Boksamlingen ........................

2,000

19 h

Utländska studieresor............

20

Etikettering av samlingen av konst-

hantverk, reservationsanslag ....

3,000

21

Förstärkning av arbetskrafterna

vid avdelningen för depositioner
och slottssamlingar ................

3,850

22

Vandringsutställningar m. m., re-

servationsanslag .......................

5,000

23

Försäkring och transport av konst-

föremål, reservationsanslag........

2,500

24

Konservering av handtecknings-

och gravyrsamlingar inom mu-seet, reservationsanslag ............

2,500

25

Konservering av vissa statens ta-

velsamlingar, reservationsanslag

12,000

241,700

28,850

Livrustkammaren:

26

Avlöningar, förslagsanslag............

11,000

27

Avlöningar till icke-ordinarie be-

fattningshavare vid livrustkam-

maren ........................................

23,900

28

Underhåll och vård av livrust-

kammarens samlingar, reserva-tionsanslag ...................................

22,100

11,000

46,000

Beräknat belopp.

KuiikI. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

4.''i

1

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Naturhistoriska riksmuseet:

29

Avlöningar m. in., förslagsanslag 228,350

30

Tjänsteresor för intendenter och

assistenter, reservationsanslag 2,000

31

Samlingar m. m., reservationsanslag 93,320

32

Arbetsbiträde vid paleozoologiska

avdelningen................................ 2,400

33

Arbetsbiträde vid etnografiska av-

delningen ................................... 2,400

34

Vetenskapligt biträde för bearbet-

ning av vissa samlingar å ever-tebratavdelningen .................... 4,000

35

Arvode till en vaktmästare, tillika

trädgårdsskötare ........................ 300

36

Museiskåp m. m. för paleozoolo-

giska avdelningen, reservatiläns-anslag ....................................... 2,300

37

Uppvärmning, belysning, städning

m. m. av vissa lokaler för et-nografiska avdelningen ............ 1,750

38

Täckande av brist för budgetåret

1924 —1925 i den i staten för
museet för avdelningarna vid

Frescati uppförda anslagsposten

till expenser ............................ 1,300

39

Ytterligare medel till expenser för

avdelningarna vid Frescati samt
till expenser in. m. för etno-grafiska avdelningen ................ 16,000

323,670

30,450

Nordiska museet:

40

Museet ............................................................ 115,450

41

Tillfällig löneförbättring åt viss museets

personal .................................................... * 14,975

130,425

1 42

Tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare m. fl. vid

3,600

nordiska museet............................................................

43

Dyrtidstillägg åt nordiska museets personal ................

44,000

44

Kulturhistoriska museet i Lund ....................................

25,000

1 45

Musikhistoriska museet ...................................................

4,000

i 46

Svenska skolmuseet ......................................................

2,450

576,370

314,775

Säger för arkiv, bibliotek och museer

1,082,470

789,275;

C. Akademier in. ni.

Svenska akademien.

I 1

Akademien .......................................................................

8,250

1

Beräknat belopp.

44

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Vetenskapsakademien.

2

Akademien .............................................

10,000

3

Katalog över svensk naturvetenskaplig

litteratur ........

2,500

4

Underhåll av akademiens, av makarna Mittag-Leffler

donerade matematiska bibliotek .....

15,000

.

5

Bestridande av kostnaderna för Sveriges anslutning til]

vissa internationella vetenskapliga sammanslutningar,

reservationsanslag .............................

4,500

10,000

22,000

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.

Akademien:

! 6 a

Förslagsanslag ................................

Reservationsanslag:

99,750

6 b

Underhåll och förökande av de

under akademiens inseende
ställda samlingar ................

18,000

6 c

Tryckningskostnader samt utgi-

''

vande av planschverk över
fornsaker och andra märk-

1

värdiga föremål i statens
historiska museum................

14,000

6 d

Underhåll och fortsättning av

inredningen i statens histo-riska museum och myntkabi-nettet ....................................

4,000

| 6 e

Undersökning och beskrivning

1

av fäderneslandets fornläm-ningar ....................................

6,000

6 f

Fornlämningars vård ................

4,000

6 g

Transporter, lyshållning och

I

vissa andra expensutgifter ...

10,000

6 hj

Vård och underhåll av Visby

ruiner och andra byggnads-minnesmärken........................

5,000 61,000

160,750

|

7

Okade medel för fornminnesvården, reservationsanslag

lO^OO1

1

8

Omedelbara iståndsättningsåtgärder å vissa byggnads-

minnesmärken, reservationsanslag......

15,000

9

Okade medel till avlönande av icke-ordinarie befatt-

ningshavare vid akademien ..............

42,250

10

Inventering och konservering av vissa

samlingar inom

statens historiska museum, reservationsanslag...........

15,000

11

Vård och underhåll av biblioteket, reservationsanslag

3,000

12

Underhåll av antikvariskt-topografiska arkivet, reserva-

tionsanslaq ......................................

1

1,5001

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

45

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

13

Täckande av brist i akademiens räkenskaper ............

7,663

14

Vissa ändringsarbeten i de åt akademien upplåtna lo-

kalerna i nationalmuseibyggnaden, reservationsanslag

35,000

15

Nya montrer för myntkabinettet, reservationsanslag ....

10,000

160,750

139,413

Akademien för de fria konsterna.

Akademien:

16

Avlöningar m. m., förslagsanslag ................ 131,900

17

Undervisningsmateriel m. m., reservations-

anslag ........................................................ 41,300

173,200

18

Ökade medel för vissa i staten för akademien upp-

förda ändamål...............................................................

12,300

19

Skolan för dekorativ konst ............................................

18,400

20

Extra vaktmästare vid konsthögskolans avdelning vid

Sergelgatan i Stockholm ............................................

2,200

173,200

32,900

Musikaliska akademien.

Akademien:

21

Avlöningar m. in., förslagsanslag ................ 151,760

22

Materiel och expenser m. m., reservations-

anslag ........................................................ 6,740

23

Stipendier in. m., reservationsanslag ........ 25,000

183,500

24

Ökade medel till materiel och expenser m. ra........

16,500

25

Inventarier m. m. i vissa för akademien avsedda lokaler

20,000

183,500

36,500

De kungl. teatrarna.

| 26

Kungl. operan....................................................................

150,000

27

Brandförsäkring av operabyggnaden och dramatiska

teaterns byggnad m. m............................................

52,643

Säger för akademier m. m.

685,700

283,456

D. Universiteten, den medicinska undervisningen

m. m.

Universitetskanslersexpeditionen.

1

Expeditionen, förslagsanslag ..........................................

23,450

Uppsala universitet.

Universitetet:

2

Universitetsstaten ........................................ 1,350,950

3

Avlöningar till vissa tjänstemän och be-

tjänte vid universitetets samlingar och

inrättningar m. m., förslagsanslag ........ 349,500

1,700,450

4

Avlöningar åt vissa extra ordinarie lärare, amanuenser

och tjänstemän m. m.................................................

34,980

46 Kungl. Majrts proposition Nr t år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

5

Akademiska sjukhuset, förslagsanslag ............................

110,000

6

Materiel för vissa institutioner m. m., reservationsanslag

107,3

7

Materiel m. m. för hygieniska institutionen, reservations-

anslag ..........................................................................

8,5

8

Täckande av motsedd brist förbudgetåret 1925 —1926

i räkenskaperna för farmakologiska institutionen ...

2,870

9

Anskaffande av materielutrustning för farmakologiska

institutionen, reservationsanslag....................................

2,000

10

Utrustning för den geologisk-mineralogiska institutionen,

reservationsanslag ........................................................

10,000

11

Räknebiträde vid astronomiska observatoriet................

1,500

12

Driftkostnader för Klubbans biologiska station, reserva-

tionsanslag ....................................................................

5,000

13

Ytterligare medel till materiel m. in. för vissa institu-

tioner, reservationsanslag ...........................................

20,000

1,810,450

192,200

Lunds universitet.

Universitetet:

14

Universitetsstaten ........................................ 1,223,615

15

Avlöningar till vissa tjänstemän och be-

tjänte vid universitetets samlingar och

inrättningar m. m., förslagsanslag ........ 245,300

1,468,915

16

Avlöningar åt vissa extra ordinarie lärare, amanuenser

och tjänstemän m. m.................................................

53,635

17

Materiel för vissa institutioner in. in., reservationsanslag

78,225

18

Bidrag till driftkostnaderna under år 1925 för Malmö-

hus läns sjukvårdsinrättningar i Lund ..................

85,967

19

Utrustning för fysiska institutionen, reservationsanslag

5,000

20

Inköp av ett röntgeninstrumentarium för geologisk-

mineralogiska institutionen ........................................

19,447

21

Ytterligare medel till materiel m. m. för vissa institu-

tioner, reservationsanslag ...........................................

60,000

1,468,915

302,274

Karolinska mediko-kirurgiska institutet.

Institutet:

22

Avlöningar för professorer och lärare m. fl. 464,700

23

Avlöningar till vissa tjänstemän och be-

tjänte vid institutet och dess institutioner,

förslagsanslag........................................... 88,000

552,700

24

Avlöningar åt vissa extra ordinarie lärare, amanuenser

och tjänstemän in. m................................................

93,013

25

Materiel m. in. för vissa institutioner och kliniker, re-

servationsanslag ............................................................

72,100

26

Undervisning i medicinsk rörelsebehandling ................

8,250

27

Materiel m. m. för vissa institutioner, reservationsanslag

56,300

28

Biträdande lärare i histologi...........................................

4,200

29

Vissa anordningar för undervisningen vid röntgeninsti-

tutet...............................................................................

4,772

633,050

158,285

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

47

i

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Tandläkarinstitutet.

30

Institutet, förslagsanslag....................................................

94,250

Serafimerlasarettet.

31

Understöd och ersättningar ............................................

120,000

32

Inrättningen för sjukas behandling med elektricitet

750

33

Ökade medel för uppehållande av serafimerlasarettets

verksamhet m. m........................................................

317,000

34

Ändringsarbeten å serafimerlasarettet m. in., reserva-

tionsanslag ....................................................................

.

* 507,600

120,750

824,600

Allmänna barnbördshuset i Stockholm.

35

Allmänna barnbördshuset i Stockholm ........................

24,853

36

Verksamheten vid allmänna barnbördshuset i Stockholm

127,104

1

Gemensamma universitetsåndamål.

1 37

Klinisk undervisning i epidemiologi åt medicine kandi-

dater ............................................................................

9,400

38

Tryckning av doktorsavhandlingar vid universiteten i

Uppsala och Lund samt karolinska mediko-kirurgiska

institutet, reservationsanslag ......................................

30,000|

39

Tryckning av doktorsavhandlingar vid högskolorna i

Stockholm och Göteborg, reservationsanslag ............

6,000

40

Kurser i skyddskoppympning, reservationsanslag .......

1,000

41

Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer ........

1,5001

42

Institut d’études scandinaves i Paris ............................

2,000i

43

Utgivande i tryck av anteckningar efter juridiska före-

t

läsningar vid rikets universitet, reservationsanslag

10,0001

44

Resestipendier åt ordinarie lärare m. fl. vid rikets uni-

1

versitet samt karolinska mediko-kirurgiska institutet,

reservationsanslag ........................................................

20,000

45

Resestipendier åt obefordrade vetenskapsidkare vid uni-

15,000j

versitet en i Uppsala och Lund, reservationsanslag ....

46

Ersättning åt sakkunniga vid tillsättning av professors-

J

befattningar, förslagsanslag ........................................

:5 2,000

i

47

Forskarstipendier för docenter, reservationsanslag ........

* 84,000|

2,000

17 8,900|

Rasbiologiska institutet.

48

Avlöning åt chefen för institutet....................................

12,000

49

Institutets verksamhet, reservationsanslag ....................

65,000j

50

Tryckning av »Anthropologia Suecica», reservations-

anslag ............................................................................

12,000''

k

12,000

77,000]

Beräknat belopp

48

Kungl. Majrts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Farmaceutiska institutet.

51

Institutet, förslagsanslag...................................................

72,950

52

Materialier m. m.............................................................

22,900

95,850|

Säger för universiteten, den medicinska undervisningen

m. m.............................................................................

4,285,568

1,860,363

E. Tekniska högskolan m. m.

Tekniska högskolan.

Högskolan:

1

Avlöningar, förslagsanslag............................ 672,600

Vissa omkostnader för uppehållande av

högskolans verksamhet:

2

Stipendier åt elever, reserva-

tionsanslag ............................ 5,000

3

Materiel m. m., reservations-

anslag .................................... 321,000 326,000

998,600

4

Ökade medel till samlingar och laborationer...............

35,000

5

Ökade medel till uppvärmning, belysning och diverse

utgifter...........................................................................

35,000

6

Inköp av böcker för högskolans bibliotek, reservations-

anslag ............................................................................

10,000

7

Nyanskaffning till institutionernas laboratorier, reserva-

tionsanslag ....................................................................

20,000

998,600

100,000

Chalmers tekniska institut.

Institutet:

8

Avlöningar m. m., förslagsanslag ............ 253,200

Vissa omkostnader för uppehållande av

institutets verksamhet:

9

Stipendier och premier åt ele-

ver, reservationsanslag ............ 600

10

Materiel m. m., reservationsanslag 62,000 62,600

315,800

11

Övergångsstat för Chalmers tekniska institut .............

7,000

12

Avlöningsförbättring m. m. åt befattningshavare å över-

gångsstat ........................................................................

3,300

13

Ökade medel till uppvärmning, belysning och diverse

utgifter ........................................................................

9,000

14

Nybyggnader för kemiska och fysiska institutionerna,

reservationsanslag ........................................................

522,320

322,800

534,620

Säger för tekniska högskolan m. m.

1,321,400

634,620

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

49

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

F. Skolöverstyrelsen.

Kronor

Kronor

1

Skolöverstyrelsen, förslagsanslag ....................................

528,100

2

Övergångsstat för skolöverstyrelsen...............................

1,900

3

Inspektion och sakkunniga biträden hos skolöverstyrelsen

10,500

4

Byggnadssakkunnigt biträde hos skolöverstyrelsen........

4,800

5

Expeditionsvaktsgöromål hos skolöverstyrelsen ...........

1,800

6

Möblering av skolöverstyrelsens nya lokaler m. in.....

10,000

Säger för skolöverstyrelsen

530,000

27,100

G. Allmänna läroverken m. m.

Högre lärarinneseminariet.

1

Högre lärarinneseminariet...............................................

116,985

2

Diverse behov vid högre lärarinneseminariet................

62,460

3

Timlärare och vikarier vid högre lärarinneseminariet

21,000

116,985

83,460

Allmänna läroverken.

4

Allmänna läroverken, reservationsanslag ........................

* 6,683,500

5

Ålderstillägg åt lärarpersonalen vid de allmänna läro-

verken, förslagsanslag....................................................

1,122,000

6

Extra och vikarierande lärare vid de allmänna läro-

verken ...........................................................................

* 631,100

7

Understöd åt extra ordinarie lärare vid de allmänna

läroverken under förfall på grund av sjukdom, för-

slagsanslag ....................................................................

3,000

8

Extra arvoden åt teckningslärare vid de allmänna läro-

verken ............................................................................

* 70,600

9

Extra arvoden åt gymnastiklärare vid de allmänna

läroverken ....................................................................

41,600

10

Extra arvoden åt musiklärare vid de allmänna läro-

verken ............................................................................

5,100

11

Extra arvoden åt lärarinnor i kvinnligt handarbete vid

statens samskolor ........................................................

2,850

12

Undervisning i manlig slöjd vid de allmänna läroverken,

förslagsanslag ...............................................................

41,000

13

Arvoden åt skolläkare vid de allmänna läroverken,

förslagsanslag ................................................................

60,000

14

Provårskurs i Göteborg för blivande lärare vid de all-

männa läroverken ...................................................

15,500

15

Undervisning genom infödda lärare i tyska och engelska

vid de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter ....

7,000

16

Studiekurs för svenska lärjungar i Frankrike ............

3,000

17

Bidrag till täckande av utgifter för allmänna läro-

verkens ljus- och vedkassor, reservationsanslag........

2,500

18

Resestipendier åt lärare i främmande levande språk

vid de allmänna läroverken, reservationsanslag........

13,000

7,849,500

852,250

* Beräknat belopp.

Bihang till riksdagens protokoll 1926. 1 samt.

4

50

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Kommunala mellanskolor.

19

Kommunala mellanskolor, förslagsanslag........................

1,650,000

20

Undervisning i manlig och kvinnlig slöjd samt hand-

arbete vid kommunala mellanskolor, förslagsanslag

26,000

21

Tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid kom-

munala mellanskolor, förslagsanslag ........................

360,000

22

Resestipendier åt lärare i främmande levande språk

vid kommunala mellanskolor, reservationsanslag ....

2,500

1,676,000

362,500

Privatlåroverken.

Privatläroverken:

Gemensamt reservationsanslag:

23 a

Enskilda mellanskolor ........................... 20,000

23 b

Högre flickskolor .................................... 470,000

23 c

Högre goss- och samskolor.................... 232,500

23 d

Enskilda lärarinneseminarier ................ 27,000

749,500

24

Lönetillägg åt lärarinnor vid statsunderstödda enskilda

läroanstalter, förslagsanslag ........................................

472,000

25

Bidrag till de statsunderstödda enskilda läroanstalternas

vikariatskassa, förslagsanslag.......................................

19,000

26

Tillfällig löneförbättring åt lärarpersonalen vid privat-

läroverken, förslagsanslag............................................

2,395,000

27

Resestipendier åt lärare i främmande levande språk

vid privatläroverk, reservationsanslag ........................

6,000

28

Understöd åt kommunala gymnasier, reservationsanslag

60,000

29

Understöd till utbildningskurser för lärarinnor i hus-

hållsgöromål ...............................................................

8,000

30

Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala ....................

80,000

31

Understöd till vissa anstalter för utbildande av lära-

rinnor i handarbete ....................................................

31,000

1,240,500

2,580,000

Säger för allmänna läroverken m. m.

10,882,985

3,878,210

H. Folkundervisningen.

Anstalter för lärarutbildning.

Folkskoleseminarier:

Gemensamt reservationsanslag:

la

F olkskolesemina-

rierna ............... 1,799,070

lb

Stipendier för elever

vid folkskolesemi-

narier ................ 207,825 2,006,895

2

Ålderstillägg åt lärare vid folk-

skoleseminarierna, förslagsan-

slag............................................ 150,000

Kung). Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

51

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

3

Höjda stipendier åt elever vid

folkskoleseminarier, reserva-tionsanslag ................................

65,000

4

Studentkurser och parallellavdel-

ningar vid vissa folkskolesemi-narier m. m., reservationsanslag

196,000

5

Ilyresersättning till rektorerna vid

vissa folkskoleseminarier ........

14,500

6

Hyresbidrag till lärare vid folk-

skoleseminarierna i Stockholm
och Göteborg, förslagsanslag....

14,000

7

Förhyrande av vissa lokaler för

folkskoleseminariet i Göteborg
m. m., reservationsanslag........

2,675

8

Nya byggnader för folkskolesemi-

nariet i Linköping, reservations-anslag ........................................

554,000

9

Inredning och möblering av de

nya byggnaderna för folkskole-seminariet i Linköping, reserva-tionsanslag ................................

81,000

10

Anläggande av trädgård vid folk-

skoleseminariet i Linköping,
reservationsanslag ....................

7,000

11

Anskaffande av undervisnings-

materiel och böcker för folk-skoleseminariet i Linköping,
reservationsanslag ....................

12,000

12

Utbildningskurs för lärare vid

hjälpklasser för psykiskt efter-blivna barn, reservationsanslag

4,900

13

Ateneums folkskoleseminarium

och Göteborgs kvinnliga folk-skoleseminarium ....................

10,000

2,156,895

961,075

Småskoleseminarier:

14

Statens småskoleseminarier, reser-

vationsanslag ............................

127,600

15

Verksamheten vid statens små-

skoleseminarier i Lycksele och
Hagaström, reservationsanslag

100,800

16

Understöd åt småskoleseminarier,

förslagsanslag...........................

330,000

17

Stipendier åt elever vid småskole-

seminarier, reservationsanslag

90,000

18

Tillfällig löneförbättring för lärare

vid småskoleseminarier, inrät-tade av landsting eller stad,

52

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

or

som ej deltager i landsting,

förslagsanslag............................ 40,000

547,600

140,800

Folkskolinspektionen.

2,704,495

1,101,875

19

Avlöning m. m. åt folkskolinspektörer, förslagsanslag

345,000

20

Tilläggsersättning för expenser åt folkskolinspektörer

10,400

21

Resekostnadsersättning åt folkskolinspektörer, förslags-

anslag ............................................................................

250,000

595,000

10,400

Folkskolor.

22

Avlöning åt lärare vid folkskolor, förslagsanslag ........

47,850,000

23

Folkundervisningens befrämjande i rikets nordligaste

gränsorter, förslagsanslag ...........................................

430,000

24

Statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet i vissa

av rikets nordligaste gränsorter, reservationsanslag

325,000

25

Lappmarks ecklesiastikverk, folkbildningsändamål, för-slagsanslag ....................................................................

Upphjälpande av folkskoleväsendet inom vissa skol-

160,000

distrikt i Jämtlands, Västerbottens och Norrbot-tens län, dock med undantag för rikets nordligaste
gränsorter:

26

Särskilt lönetillägg åt lärare i lapp-

marksförsamlingar med icke finsk-talande befolkning samt i Över-kalix församling, förslagsanslag 47,000

27

Avlönande av föreståndarinna för

skolhem eller arbetsstuga inom
lappmarksförsamlingar med icke

finsktalande befolkning samt i

Överkalix församling, förslags-

anslag........................................... 11,000

28

Skytteanska lappfolkskolan i Tärna,

förslagsanslag ........................... 10,600

29

Ny- och ombyggnader för Skytte-

anska lappfolkskolan i Tärna,
reservationsanslag ....................... * 75,000

30

Bidrag till skolhemsbyggnader och

deras inredning, reservationsanslag 150,000

31

Beredande av möjlighet till skol-

gång genom inackordering i skol-hem eller enskilda hem för skol-

pliktiga barn av fattiga, avlägset
boende föräldrar ........................ 200,000

268,600

225,000

32

Bidrag för anordnande av skolskjutsar för skolpliktiga barn

30,000

33

Bidrag till vissa kostnader för skolundervisning åt lots-

och fyrpersonalens barn, förslagsanslag ....................

39,000

34

Lärare åt vid vanföranstalter och kustsanatorier intagna

barn i skolåldern, förslagsanslag................................

23,000

* Beräknat belopp.

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

53

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

35

Anordnande av slöjd i folkskola, mindre folkskola eller

särskild slöjdskola, förslagsanslag ............................

2,880,000

36

Anordnande av undervisning i hushållsgöromål i egent-

lig folkskola, förslagsanslag ........................................

350,000

37

Undervisningsmateriel m. m. för folkskolor, reserva-

tionsanslag ....................................................................

38

Understödjande av folkskolebarns ferie- och studie-

resor, förslagsanslag ..................................................

90,000

39

Svensk undervisning för svenska barn i utlandet........

15,800

40

Svenska skolan i Kina ...................................................

8,000

52,067,600

626,800

Fortsättningsskolor.

41

Understöd för avlönande av lärare vid fortsättnings-

skolor, förslagsanslag....................................................

3,940,000

42

Utbildningskurser för lärare vid fortsättningsskolor, re-

servationsanslag ...........................................................

125,000

Högre folkskolor.

43

Understöd åt högre folkskolor, förslagsanslag..............

890,000

44

Anordnande av slöjd i högre folkskolor, förslagsanslag

70,000

45

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, reser-

vationsanslag ................................................................

1,500

961,500

Folkhögskolor.

46

Understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag ....................

830,000

47

Ökat understöd åt folkhögskolor, förslagsanslag ........

75,000

48

Stipendier åt elever vid folkhögskolor, förslagsanslag

220,000

49

Understöd åt svenska folkhögskolan i Birkas inom

republiken Estland.......................................................

5,000

1,050,000

80,000

Abnormundervisningen.

50

Befrämjande av dövstumundervisningen, förslagsanslag

190,000

51

Kyrklig själavård åt dövstumma ...................................

14,000

52

Tidning för dövstumma....................................................

1,000

53

Tysta skolan å Lidingön ................................................

20,000

54

Understöd åt svenska föreningen för dövas väl............

5,000

Institutet och förskolan för blinda å Tomteboda:

55

Institutet och förskolan ................ 103,150

56

Förstärkning av anslaget till in-

stitutet och förskolan ................ 45,000

57

Omläggning av vatten- och avlopps-

ledningar vid institutet och för-

skolan, reservationsanslag ........ 10,000

103,150

55,000

Förskolan för blinda i Växjö:

58

Förskolan ......................................................................

20,600

59

Förstärkning av anslaget till förskolan....................

7,000

Hantverksskolan i Kristinehamn för blinda:

60

Avlöningar........................................ 17,300

61

Materialier, expenser m. m., reser-

vationsanslag ................................ 11,000

54

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

62

Förstärkning av reservationsansla-

get till materialier, expenser

m. m............................................ 9,800

63

Uppehållande av ytterligare en korg-

makeriavdelni ng, reservationsan-slag............................................... 6,600

64

Beredande av fria frakter för ar-

betsmaterialier till blinda hant-verkare, reservationsanslag ........ 7,500

28,300

23,900

Vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte:

65

Anstalten.......................................................................

100,000

66

Extra ordinarie lärarpersonal och vaktmästare ........

11,500

67

Hantverksskolan i Uppsala för blinda kvinnor ..........

20,000

68

Bidrag till avlönande av vikarier för lärare vid blind-

undervisningsanstalter, förslagsanslag ........................

1,000

69

Järnvägsresor för blindskolelever jämte åtföljande vår-

dåre, förslagsanslag ....................................................

5,000

70

Tryckning av blindskrifter, reservationsanslag................

7,000

71

De blindas förening ........................................................

100,000

462,050

250,400

Säger för folkundervisningen

61,780,645

2,194,475

I. Yrkesundervisningen.

Tekniska läroverk.

1

Tekniska läroverk, reservationsanslag ............................

* 483,000

2

Parallellavdelningar vid tekniska läroverk....................

* 30,300

3

Resestipendier åt lärare i främmande levande språk

vid tekniska läroverk, reservationsanslag....................

1,500

483,000

31,800

Handelsläroverk.

4

Handelsgymnasier ............................................................

135,000

5

Förhöjt understöd åt handelsgymnasier ........................

120,000

6

Resestipendier åt lärare i främmande levande språk vid

statsunderstödda handelsgymnasier, reservationsanslag

1,000

135,000

121,000

Kommunala och enskilda anstalter för yrkes-

undervisning.

7

Understöd åt kommunala anstalter för yrkesundervis-

ning, förslagsanslag ....................................................

900,000

8

Understöd åt enskilda anstalter för yrkesundervisning

650,000

9

Understöd till obemedlade och mindre bemedlade

elever vid statsunderstödda enskilda skolor för hus-modersutbildning, reservationsanslag............................

25,000

1,550,000

25,000

Beräknat belopp.

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

55

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Särskilda anstalter för yrkesundervisning.

Tekniska skolan i Stockholm:

10

Tekniska skolan i Stockholm ....................................

98,575

11

Verksamheten vid skolan ............................................

33,000

Bergsskolorna i Tilipstad och Falun:

12

Bidrag till verksamheten vid skolorna........ 45,210

13

Särskilt bidrag till ålderstillägg åt lärare och

vaktmästare ................................................ 1,230

46,440

14

Vävskolan i Borås ...........................................................

9,850

15

Dyrtidstillägg vid tekniska skolan i Stockholm, bergs-

skolorna i Filipstad och Falun samt vävskolan i

Borås, förslagsanslag ....................................................

42,000

98,575

131,290

Anstalter för utbildande av lärare för yrkes-

undervisningen.

16

Yrkespedagogiska centralanstalten, reservationsanslag....

60,000

Säger för yrkesundervisningen

2,266,575

369,090

J. Folkbildningsåtgärder i övrigt.

Folkbibliotek.

1

Understöd åt folkbibliotek, förslagsanslag ....................

500,000

Populärvetenskapliga föreläsningar.

2

Understöd åt anstalter och föreningar, som anordna

populärvetenskapliga föreläsningar, reservationsanslag

400,000

3

Bidrag till arbetarnes bildningsförbund för organisa-

höns- och administrationskostnader............................

26,000

4

Bidrag till de från universiteten i Uppsala och Lund

utom universitetsstäderna anordnade föreläsnings-

kurser, reservationsanslag ............................................

11,500

5

Bidrag till sommarkurser i Lund, reservationsanslag ....

8,000

6

Anordnande av tre s. k. universitetscirklar, reservations-

anslag ............................................................................

3,900

449,400

Åtgärder till nykterhetens främjande.

7

Undervisnings- och upplysningsverksamhet ................

153,000

8

Föreläsnings- och instruktionsverksamhet, reservations-

anslag ...........................................................................

60,000

9

Främjande i övrigt av nykterhet och motarbetande av

dryckenskapens följder, reservationsanslag ................

3,000

216,000

56

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie Extra

anslag anslag

Kronor Kronor

Musik föreställningar för allmänheten.

10 Föreningar, som anordna god orkestermusik för all mänheten,

in. in........................................................ 57,000

Folklig musikskola.

11 Folkliga musikskolan i Arvika ........................................ 5,000

Statens biografbyrå.

12 Statens biografbyrå, reservationsanslag, att direkt utgå

av avgifter för granskning av biografbilder ............ 61,500

13 Dyrtidstillägg vid statens biografbyrå, reservationsan slag,

att direkt utgå av avgifter för granskning av

biografbilder ................................................................ 15,000

14

15

Förvaltningskostnader för statens råntefria
studielån.

Ersättning till postverket för dess bestyr med statens

räntefria studielån, förslagsanslag................................

Nämnden för statens räntefria studielån.......................

76,500

1.500

4.500

6,000

Säger för folkbildningsåtgärder i övrigt

500,000

$09,000

K. Åtgärder för fysisk utbildning.

1

Gymnastiska centralinstitutet, förslagsanslag ...............

106,000

2

Materiel m. in. vid gymnastiska centralinstitutet, re-

servationsanslag ............................................................

9,600

*

3

Extra personal vid gymnastiska centralinstitutet m. m.

5,810

4

Täckande av brist i gymnastiska centralinstitutets an-

slag till ved, ljus, materiel, samlingar m. m.........

2,743

5

Understödjande av idrotten ............................................

110,000

6

Understödjande av skididrotten bland ungdomen, re-

servationsanslag ...........................................................

30,000

Säger för åtgärder för fysisk utbildning

115,600

148,553

L. Understöd åt vetenskap, vitterhet och

konst in. in.

1

Svenska fornskriftssällskapet, reservationsanslag ........

2,000

2

Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skan-

dinaviens historia, reservationsanslag .......................

1,000

3

Svenska vitterhetssamfundet, reservationsanslag............

2,000

4

Understöd åt inhemska skönlitterära författare av ut-

märkt förtjänst ............................................................

20,000

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

57

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

5

Ortnamnskommittén .......................................................

8,000

6

Inlösen av vissa exemplar av ortnamnskommitténs

arbete över ortnamn i Älvsborgs län ........................

1,125

7

Nusvensk ordbok ............................................................

6,000

8

Tidskriften »Svenska landsmål och svenskt folkliv»....

6,350

9

Systematisk undersökning av svenska folkmål, reserva-

tionsanslag ....................................................................

28,650

10

Systematisk undersökning av sydsvenska folkmål, reser-

vationsanslag ................................................................

3,500

11

Ordbok över Gotlands folkmål........................................

3,000

Undersökningar rörande lapskt folkliv och språk:

12

Norrlands kulturhistoriska museum i Härnösand ....

4,000

13

Norrbottens läns hembygdsförening............................

4,000

8,000

14

Utredigering och tryckning av framlidne revisionssekre-

teraren Nils Anderssons samlingar av äldre svensk

folkmusik, reservationsanslag ..................................

10,000

15

Föreningen Pietas ............................................................

2,500

16

Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, reserva-

tionsanslag ....................................................................

10,000

17

Statistiska tabeller över Öresundstullen ........................

1,500

18

Tidskriften »Acta mathematica» ....................................

12,000

19

Svenska naturskyddsföreningen........................................

2,500

20

Delaktighet för Sverige i Ramsay Memorial Fund........

5,500

21

Arbetsbord vid zoologiska stationen i Neapel ............

1,800

22

Vetenskaplig bearbetning av den s. k. Kinakommitténs

ostasiatiska arkeologiska samlingar............................

* 58,000

23

Understöd åt ryske undersåten Alexander Sibiriakoff

3,000

24

Utgivande av tidskrifter, lärda verk och läroböcker,

reservationsanslag ........................................................

150,000

25

Ytterligare medel för utgivande av tidskrifter, lärda

verk och läroböcker ....................................................

15,000

Säger för understöd åt vetenskap, vitterhet och konst

in. m.............................................................................

150,000

211,425

M. Diverse.

1

Ålderstillägg, förslagsanslag ............................................

165,000

2

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag............

150,000

3

Extra utgifter, reservationsanslag....................................

150,000

4

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslag ................................................................

120,000

5

Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag

210,000

6

Tryckningskostnader, förslagsanslag................................

35,490

Beräknat belopp.

58

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

7

Ersättande av vissa av riksgäldskontoret förskotterade

medel ............................................................................

990,

8

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag ....................

* 1,820,000

9

Tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med dem

jämförliga befattningshavare, förslagsanslag................

4,600

10

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag ...................................................................

6,300,000

11

Dyrtidstillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda under-

visningsanstalter, förslagsanslag ................................

21,000,000

Säger för diverse

830,490

30,114,600

Summa

84,641,933

41,321,067

* Beräknat belopp.

Vj 05 Öl

Kung!. Majrts proposition Nr 1 år 192(».

59

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

Verkliga utgifter.

IX. Nionde huvudtiteln. Jordbruksdepartementet.

A. Departementet.

Departementschefen ........................................................

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli, för-slagsanslag ....................................................................

Egnahemsavdelning inom departementet, förslagsanslag

Ordinarie

anslag

Kronor

Extra

anslag

Kronor

24,000

147,800

18,400

Säger för departementet

B. Lantbruksstyrelsen m. m.

Lantbruksstyrelsen, förslagsanslag....................................

Lantbruksingenjörer och deras biträden:

Lantbruksingenjörer och lantbruksstipendiater ........

Tillskott till dyrtidstillägg för lantbruksingenjörer

och lantbruksstipendiater, förslagsanslag................

Assistenter hos lantbruksingenjörer............................

Statskonsulenter och deras biträde:

Statskonsulenter:

Avlöningsstat, förslagsanslag ....................................

Övergångsstat............................................................

Stipendiat i boskapsskötsel och mejerihushållning
m. ..........................................................................

171,800

18,400

225,000

110,800

22,000

36,000

110,800

58,000

34,800

5,800

2,500

40,600

2,500

Säger för lantbruksstyrelsen m. m.

C. Lantbruksakademien och försöksväsendet
på jordbruksområdet m. m.

Lantbruksakademien:

Lantbruksakademien, förslagsanslag ............................

Lantbruksakademiens lantbruks- och fiskerimuseum,

reservationsanslag.......................................................

Lantbruksakademiens tidskrift m. m., reservationsan-slag ............................................................................

Lantbruksakademiens bibliotek, reservationsanslag ....

376,400

60,500

12,900

8,000

4,000

4,000

28,900

60

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Försöksväsendet på jordbruksområdet:

5

Central anstalten för försöksväsendet på jordbruks-

området, förslagsanslag ...........................................

360,000

6

Byggnadsarbeten vid centralanstalten för försöksvä-

sendet på jordbruksområdet, reservationsanslag....

235,

7

Anskaffande av instrument m. m. för laboratoriet

vid centralanstaltens för försöksväsendet på jord-bruksområdet avdelning för lantbrukskemi, reserva-tionsanslag .........................................

20,000

8

Fast försöksverksamhet vid statsunderstödda lånt-

bruks- och lantmannaskolor..................................

8,000

368,000

255,500

9

Internationella lantbruksinstitutet i Rom, reservations-

anslag ....................................................

5,000

2,880

10

Internationella frysinstitutet i Paris ....................

**

Säger för lantbruksakademien och försöksväsendet på

jordbruksområdet m. m.............................................

396,900

263,380

D. Undervisningsanstalter för jordbruk och

lantmannanäringar.

Lantbruksinstituten:

1

Lantbruksinstitutet vid Ultuna...................................

97,500

2

Diverse behov vid lantbruksinstitutet vid Ultuna ....

22,500

3

Täckande av brist å till byggnadsarbete vid Ultuna

anvisade medel ........................................................

3,000

4

Lantbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp................

117,900

5

Diverse behov vid lantbruks- och mejeriinstitutet

vid Alnarp ..............................................................

8,500

215,400

34,000

Lanthushållningsseminariet å Rimforsa:

6

Avlöningar .......................................

17,500

7

Ålderstillägg åt lärarinnepersonalen, förslagsanslag

1,650

19,150

Lägre lantbruksundervisning m. m.:

8

Understöd åt lantmannaskolor, förslagsanslag............

350,000

9

Okat understöd åt lantmannaskolor, förslagsanslag. ..

35,000

10

Understöd åt lanthushållsskolor, förslagsanslag ........

200,000

11

Ökat understöd åt lanthushållsskolor, förslagsanslag

20,000

12

Understöd åt lantbruksskolor .....................

110,000

13

Ålderstillägg åt föreståndare och lärare vid lånt-

manna-, lanthushålls- och lantbruksskolor, för-slagsanslag ...............................................................

80,000

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926. 61

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

14

Dyrtidstillägg åt föreståndare och lärare vid lånt-

manna-, lanthushålls- och lantbruksskolor, för-

slagsanslag ................................................................

125,000

15

Lantbruksskolan vid Ultuna........................................

6,850

16

Inspektion över de lägre lantbruksundervisningsan-

stalterna ...................................................................

5,000

17

Lägre mejeriskolor för kvinnor, reservationsanslag ...

29,000

18

Utbildningskurser för kontrollassistenter, reservations-

anslag ........................................................................

14,000

19

Utbildningskurser för ladugårdsförmän och svinskö-

tare, reservationsanslag ............................................

27,000

20

Utbildningskurser för kvinnliga ladugårdsskötare i

Norrland och Dalarna, reservationsanslag ............

5,000

21

Utbildningskurser i beteskultur och ängsskötsel, re-

servationsanslag ........................................................

3,500

22

Hovbeslagsskolan vid Alnarp ....................................

4,500

23

Understöd åt elever vid lägre lantbruksundervisnings-

anstalter, reservationsanslag ....................................

120,000

905,350

229,500

Trädgårdsundervisningén:

24

Högre utbildning i trädgårdsfacket, reservationsanslag

25

Lantbruksakademiens trädgårdsskola ........................

10,000

26

Trädgårdsskolan vid Alnarp........................................

10,000

27

Försöksverksamhet med köksväxter vid Alnarps träd-

gårdar ......................................................................

15,200

28

Trädgårdsskolorna i mellersta och norra Sverige ....

22,000

29

Ökat anslag till trädgårdsskolorna i mellersta och

norra Sverige ............................................................

8,000

30

Trädgårdsskola för kvinnor, reservationsanslag ........

10,000

31

Kurser i trädgårdsskötsel, reservationsanslag ............

16,400

42,000

49,600

32

Reseunderstöd för lantbrukets studerande ...................

.-

Säger för undervisningsanstalter för jordbruk och lånt-

mannanäringar...............................................................

1,162,750

332,250

E. Stuteriväsendet.

1

Stuteriöverstyrelsen, förslagsanslag ...............................

34,600

Hingstdepåer och stuteri:

2

Avlöningar, förslagsanslag............................................

44,800

3

Hingstdepåernas och stuteriets verksamhet, reserva-

tionsanslag ...............................................................

236,000

280,800

4

Prisbelöningar av hästar, reservationsanslag ................

30,000

Säger för stuteriväsendet

315,400

30,000

62

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

F. Boskapsskötsel m. m.

Nötboskapsavelns befrämjande:

1

Befrämjande i allmänhet av nötboskapsaveln, reser-

vationsanslag...............................................................

265,000

2

Understöd åt kontrollföreningsverksamhet, reserva-

tionsanslag.................................................................

65,000

3

Avelscentra för nötboskap, reservationsanslag............

38,000

4

Förekommande och hämmande av tuberkelsjukdomar

hos nötkreaturen, förslagsanslag ............................

120,000

265,000

223,000

5

Kontroll å uppvärmning av till kreatursföda avsedd

mjölk in. m., förslagsanslag ........................................

25,000

Svinavelns befrämjande:

6

Befrämjande i allmänhet av svinaveln, reservations-

anslag ........................................................................

52,000

7

Avkastningsbedömning rörande avelssvin, reserva-

tionsanslag..................................................................

14,000

66,000

8

Fåravelns befrämjande, reservationsanslag ....................

18,000

9

Fjäderfäavelns befrämjande, reservationsanslag ............

17,000

10

Biskötselns befrämjande, reservationsanslag....................

8,000

Säger för boskapsskötsel m. m.

265,000

357,000

G. Veterinärväsendet.

Veterinärundervisningsanstalter:

1

Veterinärhögskolan, förslagsanslag................................

304,300

2

Diverse behov vid veterinärhögskolan, reservations-

anslag ........................................................................

35,100

3

Personligt ålderstillägg åt laboratorn vid veterinär-

högskolan N. 0. Engfeldt......................................

1,600

4

Veterinärinrättningen i Skara........................................

8,500

312,800

36,700

Statens veterinärbakteriologiska anstalt:

5

Statens veterinärbakteriologiska anstalt, förslagsanslag

74,100

6

Anstaltens verksamhet, reservationsanslag..................

20,500

94,600

Veterinärstaten:

7

Länsveterinärer, förslagsanslag....................................

166,000

8

Övergångsstat för länsveterinärer................................

12,750

9

Veterinärstipendiater ...................................................

7,200

10

Distriktsveterinärers avlönande, förslagsanslag............

250,000

11

Dyrtidstillägg åt distriktsveterinärer, förslagsanslag

76,000

435,950

76,000

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

63

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

12

Förekommande och hämmande av smittsamma sjuk-

domar bland husdjuren, förslagsanslag ....................

* 50,000

13

Karantänsanstalten i Haparanda för husdjur................

3,000

Säger för veterinärväsendet

893,350

115,700

H. Lanthushållning i allmänhet.

Hushållningssällskapen:

1

Allmänt anslag till hushållningssällskapen................

2,100,000

2

Tillfälligt anslag till hushållningssällskapen................

682,000

3

Anslag till Göteborgs och Bohus samt Malmöhus

läns hushållningssällskap för till följd av föränd-

rade grunder för fördelning av statsanslag till

hushållningssällskapen minskat statsbidrag............

9,500

4

Sekreterare hos hushållningssällskapen,förslagsanslag

170,000

2,100,000

861,500

5

Befrämjande i allmänhet av jordbruk och lantmanna-

näringar, reservationsanslag .......................................

80,000

Mindre jordbruk in. m.:

6

Höjande av det mindre jordbruket, reservationsanslag

300,000

7

Ordnad bokföring vid mindre jordbruk m. m., reser-

vationsanslag..............................................................

18,600

318,600

Jordbrukskonsulenter m. in.:

8

Jordbrukskonsulenter, förslagsanslag............................

255,000

9

Vandringsrättare, reservationsanslag...........................

109,500

10

Utbildningskurser för vandringsrättare, reservations-

anslag ........................................................................

5,000

11

Täckdikningsförmän, reservationsanslag ....................

25,000

394,500

12

Statens lagerhus och fryshus, förslagsanslag, att utgå i

första hand av inkomster av statens lagerhus och

90,000

Maskin- och redskapsprovningsanstalterna vid Ultuna

och Alnarp:

13

Maskin- och redskapsprovningsanstalterna vid Ultuna

och Alnarp ................................................................

47,000

14

Personligt ålderstillägg åt vissa befattningshavare

vid maskin- och redskapsprovningsanstalterna vid

Ultuna och Alnarp....................................................

2,400

49,400

* Beräknat belopp.

64

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Kemiska stationer m. m.:

15

Kemiska stationer ........................................................

48,0

16

Kemisk-växtbiologiska anstalten inom Norrbottens län

22,

70,000

Befrämjande av mossodlingar:

17

Svenska mosskulturföreningen ....................................

97,000

18

Försöksgård å myrjord i Jämtlands län ....................

12,600

19

Försöksgård å myrjord i Norrbottens län ................

10,500

120,100

Befrämjande av fröodlingen:

20

Statens centrala frökontrollanstalts verksamhet,

förslagsanslag, att utgå i första hand av in-komster av frökontrollanstalten ............................

148,500

21

Understöd åt lokala frökontrollanstalter...................

10,000

22

Befordrande av inhemsk fröodling, reservationsan-

slag ............................................................................

15,000

23

Sveriges utsädesförening................................................

192,000

24

Understödjande av den praktiskt vetenskapliga verk-

samheten å Weibullsholm........................................

50,000

415,500

25

Svenska betes- och vallföreningen ................................

49,400

26

Sveriges pomologiska förening .......................................

12,000

27

Befrämjande av linodling, reservationsanslag ................

8,000

28

Lindring av fraktkoslnader för kalk m. vanför slag samlag

600,000

29

Ogräsens bekämpande, reservationsanslag ....................

3,500

30

Lantbruksmöte, reservationsanslag ................................

25,000

31

Lantbrukskonsulenter i London och Riga ...................

37,000

32

Smörprovningar m. m., reservationsanslag....................

20,000

33

Föreningar för jordbrukskredit, förslagsanslag................

25,000

34

Jordbrukarungdomens förbund........................................

10,000

Säger för lanthushållning i allmänhet

2,180,000

3,109,500

I. Grundförbättringar, kolonisation och egnahems-

bildning m. m.

1

Statens avdikningsanslag, reservationsanslag ................

Kolonisation:

* 1,800,000

2

Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av odlings-

lägenheter m. fl., förslagsanslag................................

200,000

Beräknat belopp.

Ku ii til. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

65

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

3

Kolonisation å vissa kronopark^-, reservationsanslag

125,000

4

Kolonisationsvcrksamheten å Alträsks kolonisations-

område, förslagsanslag ..........................................

12,300

200,000

137,300

Egnahemsbildning:

5

Premielån till egnahemslåntagare, reservationsanslag

650,000

6

Statsbidrag till hushållningssällskap för jordförmed-

lingsverksamhet, reservationsanslag ........................

60,000

7

Understöd åt vissa av högkonjunkturens egnahems-

låntagare, reservationsanslag....................................

700,000

1,410,000

8

•lordbrukskommissioner, förslagsanslag............................

15,000

Säger för grundförbättringar, kolonisation och egna-

hemsbildning m. m.....................................................

215,000

3,347,300

J. Fiskeriväsendet.

1

Statens lokala fiskeriadministration, förslagsanslag

79,200

■ ■ :

:

Fiskerinäringens understöd:

2

Fiskets befrämjande i de särskilda orterna, reserva-

tionsanslag ................................................................

(50,000

3

Befrämjande i allmänhet av fiskerinäringen, reserva-

tionsanslag ................................................................

60,000

'' ''

4

Undervisningskurser i navigation för bohusländska

fiskare, reservationsanslag ............................................

1,650

5

Södra Sveriges fiskeriförening ........................................

26,000

Hydrografisk-biologiska havsundersökningar:

6

Hydrografisk-biologiska kommissionens undersök-

ningar, reservationsanslag ........................................

29,500

7

Vissa havshydrografiska mätningar, reservationsanslag

8,000

8

Sveriges andel i kostnaderna för en internationell

hydrografisk-biologisk centralanstalt med labora-

torium, reservationsanslag........................................

5,000

9

Kostnader för internationella havsforskningens råds

sammanträde 1927....................................................

10,000

10

Fartyget Skagerak, reservationsanslag ........................

65,000

117,500

11

Fartyget Eystrasalt, reservationsanslag............................

12,000

12

Ett armerat ångfartygs stationerande vid rikets kuster,

reservationsanslag .......................................................

* 41,000

Säger för fiskeriväsendet

139,200

198,150

* Beräknat belopp.

Bihang till riksdagens protokoll 1926. 1 sand. 5

66

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

|

Ordinarie

Extra

1

anslag

anslag

Kronor

Kronor

K. Skogsväsendet.

Skogsundervisning m. m.:

221,900

1

Skogshögskolan, förslagsanslag....................................

24,100

2

Diverse behov vid skogshögskolan, reservationsanslag

3

Personligt ålderstillägg åt extra läraren vid skogshög-

skolan G. Grönberg...................................................

153,700

600

4

Statens skogsförsöksanstalt, förslagsanslag ................

5

Diverse behov vid statens skogsförsöksanstalt, reser-

vationsanslag ..............................................................

46,900

6

Specialundersökningar rörande de norrländska skogar-nas föryngring, reservationsanslag ........................

Ersättning till statens domäners fond för utgifter för

24,400

statens skogsskolor:

7

Avlöningar, förslagsanslag ........ 84,800

8

Övriga utgifter, reservationsanslag 29,000

9

Genom dyrtidstillägg ökade ut-

gifter, förslagsanslag................ 17,000

113,800

17,000

Ersättning till statens domäners fond för utgifter för

fortsättningsskolan vid Kloten:

10

Avlöningar m. m, förslagsanslag................ 15,200

11

Övriga utgifter, reservationsanslag ............ 6,500

12

Genom dyrtidstillägg ökade utgifter, för-

slagsanslag................................................ 2,700

24,400

13

Skogshushållning i allmänhet, reservationsanslag........

15,500

504,900

137,400

Riksskogstaxeringen:

14

Riksskogstaxeringens fortsättande, reservationsanslag

125,000

15

Bearbetning av material från riksskogstaxeringen, re-

servationsanslag ........................................................

63,000

188,000

Skogsvård m. m.:

16

Ersättning till statens domäners fond för utgifter för

tillsyn å enskildas skogar i lappmarkerna samt
Sårna och Idre socknar, förslagsanslag....................

345,000

17

Ersättning till statens domäners fond för genom dyr-

tidstillägg ökade utgifter för tillsyn å enskildas
skogar i lappmarkerna samt Sårna och Idre sock-nar, förslagsanslag ...................................................

57,900

18

Ersättning till statens domäners fond för utgifter för

tillsyn å enskildas skyddsskogar, förslagsanslag ....

141,300

19

Ersättning till statens domäners fond för genom dyr-

tidstillägg ökade utgifter för tillsyn å enskildas
skyddsskogar, förslagsanslag ....................................

17,300

20

Skogsvård å enskildas skogar i lappmarkerna samt

. ''

Sårna och Idre socknar m. fl. områden, reserva-tionsanslag ..................................................................

20,000

Kunj;''I. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926. 67

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

21

Skogsvårdens befrämjande, reservationsanslag............

500,000

22

Skogsvårdsstyrelsernas förbund, reservationsanslag...

10,000

2:5

Släckning av skogseld, förslagsanslag ........................

50,000

536,300

605,200

24

Vetenskapsakademiens förvaltning av naturskydds-

ärenden, reservationsanslag ........................................

1,500

25

Belöningar för rovdjurs dödande, förslagsanslag............

30,000

Säger för skogsväsendet

1,071,200

932,100

L. Lantmäteriväsendet.

.

Lantmäteristyrelsen:

1

Lantmäteristyrelsen, förslagsanslag...............................

184,300

2

Arkivaliernas hos lantmäteristyrelsen förteckning och

förvaring, reservationsanslag...................................

6,500

3

Lantmäteriundervisningen, reservationsanslag................

49,500

Lantmäterikontoren i länen:

4

Lantmäterikontoren i länen, förslagsanslag................

475,000

5

Övergångsstat ................................................................

48,800

<>

Avlöningar åt förste assistenter och assistenter........

48,600

7

Renovation av kartor för lantmäterikontoren i länen,

reservationsanslag.......................................................

6,000

8

Inbindning av handlingar i lantmäterikontoren i lä-

nen, reservationsanslag ............................................

5,000

9

Anskaffande för lantmäterikontoret i Vänersborg av

kopior av vissa kartor m. m., reservationsanslag...

7,000

529,800

60,600

Lantmäteripersonal, som sysselsättes med utförande av

lantmäteriförrättningar:

j

10

Avlöningar ....................................................................

746,500

11

Ersättning för publik renovation, förslagsanslag........

35,000

12

Tillskott till dyrtidstillägg till vissa lantmätare, för-

slagsanslaq ................................................................

360,000

:

781,500

360,000

Understöd åt jorddelningsväsendet m. m.:

13

Bidrag till jordavsöndringar och ägostyckningar, för-

slaqsanslag..................................................................

40,000

14

Bidrag till skiften, hemmansklyvningar och rågångs-

förrättningar, förslagsanslag ....................................

75,000

15

Bidrag till utflyttnings- och väganläggningskostnader

i sammanhang med skiften och hemmansklyv-

ningar, förslagsanslag................................................

200,000

68 Kun^l. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

16

Bestridande i vissa fall med allmänna medel av kost-

nader, förenade med inlösen av under nyttjande-

rätt upplåtet område, förslagsanslag........................

15,000

17

Bidrag till förrättningar enligt lagen om enskilda vägar,

förslagsanslag ............................................................

5,000

315,000

20,000

18

Tilläggsavvittring i Västerbottens läns lappmark, för-

slagsanslag.....................................................................

110,000

19

Ströängars indragande till kronan, förslagsanslag ........

360,000

Säger för lantmäteriväsendet

1,810,600

966,600

M. Rikets allmänna kartverk.

Rikets allmänna kartverk:

1

Avlöningsstat, förslagsanslag........................................

358,300

2

Övergångsstat, förslagsanslag........................................

21,700

3

Kartarbeten m. m., reservationsanslag........................

223,700

603,700

1

Diverse behov vid rikets allmänna kartverk, reserva-

tionsanslag.....................................................................

29,800

5

Utgivande av ekonomisk karta över Hallands län,

reservationsanslag ........................................................

8,000

Säger för^ rikets allmänna kartverk

603,700

37,800

N. Diverse.

i

Ålderstillägg, förslagsanslag ...........................................

175,000

2

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag............

1,350,000

3

Skrivmaterialier och expenser, ved m. m., förslagsanslag

240,000

4

Tryckningskostnader, förslagsanslag................................

40,020

5

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslaq ................................................................

60,000

6

Extra utgifter, reservationsanslag ....................................

70,000

7

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag........................

* 50,000

8

Tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med

dem jämförliga befattningshavare, förslagsanslag........

1,500

9

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

slagsanslag......................................................................

1,200,000

Säger för diverse! 1,935,020

1,251,500

Summa

11,536,320

11,020,180

* Beräknat belopp.

Kung). Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

(i!)

Verkliga utgifter.

X. Tionde huvudtiteln. Handelsdepartementet.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

A. Departementet.

Kronor

Kronor

1

Departementschefen .......................................................

24,000

2

Departementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli,

förslagsanslag ...............................................................

121,200

3

Departementets verksamhet, förslagsanslag....................

15,900

Säger för departementet

148,200

15,900

B. Centrala verk med underlydande stater.

Kommerskollegium:

1

Kommerskollegium, förslagsanslag ............................

511,040

2

Kommerskollegii verksamhet.......................................

56,900

3

Bergsstaten ........................................................................

84,800

Sprängämnesinspektionen:

4

Inspektionen, förslagsanslag .......................................

11,500

5

Arvode åt en assistent ................................................

6,048

Inspektionen över elektriska anläggningar för belysning

eller arbetsöverföring:

6

Inspektionen, förslagsanslag ........................................

31,500

7

Arvoden åt två assistenter ........................................

12,096

8

Förhandskontroll å fartygs sjövärdighet ........................

200,800

Undervisningsanstalter för sjöfart:

9

Navigationsskolorna ....................................................

158,410

10

Övergångsstat för navigationsskolorna........................

6,400

11

Navigationslärarkursen, reservationsanslag ................

2,200

12

Ålderstillägg för personalen vid undervisningsanstal-

ter för sjöfart, förslagsanslag ................................

23,000

190,040

13

Skeppsmätningskostnad, förslagsanslag............................

32,200

Lots- och fyrväsendet:

14

Lots- och fyrinrättningen, förslagsanslag....................

5,784,005

15

Säkerhetsanstalter för sjöfarten, reservationsanslag ...

500,100

Patent- och registreringsverket:

16

Patent- och registreringsverkets verksamhet, reserva-

tionsanslag, att direkt utgå av patent- och varu-

märkes- samt registreringsavgifters medel ............

928,700

17

Dyrtidstillägg vid patent- och registreringsverket,

reservationsanslag, att direkt utgå av patent- och

varumärkes- samt registreringsavgifters medel........

125,000

70

Kungl. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

18

Kostnaderna lör den överståthållaränibetet och läns-

styrelserna åliggande befattning med registreringar
och anmälningar till förenings- m. fl. register,
förslagsanslag ............................................................

4,000

928,700

129,000

Försäkringsinspektionen:

19

Försäkringsinspektionens verksamhet, reservations-

anslag, att direkt utgå av bidrag till försäkrings-inspektionen ............................................................

128,600

20

Dyrtidstillägg vid försäkringsinspektionen, reserva-

tionsanslag, att direkt utgå av bidrag till försäk-ringsinspektionen ...................................................

15,000

Statens provningsanstalt:

21

Statens provningsanstalts verksamhet, förslagsanslag,

att utgå i första hand av inkomster av provnings-anstalten....................................................................

297,000

Sveriges geologiska undersökning:

22

Sveriges geologiska undersökning, förslagsanslag......

167,000

23

Fältarbeten m. m. vid Sveriges geologiska undersök-

ning, reservationsanslag...........................................

111,000

24

Expenser m. m. för Sveriges geologiska undersök-

ning, reservationsanslag............................................

20,000

25

Anskaffande av inventarier för Sveriges geologiska

undersökning, reservationsanslag ............................

13,500

26

Undersökning av torvmarker i södra Sverige, reser-

vationsanslag ..............................................................

15,300

167,000

159,800

Meteorologiska och hydrografiska undersökningar:

Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt:

27

Avlöningar, förslagsanslag ........................................

208,900

28

Arvoden åt observatörer, reservationsanslag........

90,000

29

Expenser, reservationsanslag....................................

8,000

30

Telegramkostnader och kostnader för radioutsänd-

ningar vid statens meteorologisk-hydrografiska an-stalt, förslagsanslag....................................................

118,000

31

Vattenfallsförteckningens avslutande, reservations-

anslag .......................................................................

22,500

32

Diverse behov vid statens meteorologisk-hydrogra-

fiska anstalt, reservationsanslag................................

81,200

33

Meteorologiska telegram från Färöarna och Island,

reservationsanslag.......................................................

4,400

34

Meteorologiska iakttagelser i Abisko m. in., reserva-

tionsanslag ................................................................

19,500

35

Hydrogeologiska specialundersökningar, reservations-

anslag ........................................................................

12,100

306,900

257,700

Säger för centrala verk med underlydande stater

8,473,345

1,337,444

Kung;!. Maj:ts proitonition Nr 1 år 1926.

71

1

I

;

1

2

3

4

5
G

7

8
9

10

11

1

2

3

4

5

6

|

I

7

8
9

10

1

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

!

Kronor

Kronor

C. Handel och sjöfart.

Handelshögskolan i Stockholm..... ............ ..............

40,000

Exportstipendier, reservationsanslag................................

18,000

Auktoriserade handelskammare i riket ........................

24,000

Svenska handelskammare i utlandet .......................

52,500

Sveriges allmänna exportförening....................................

30,000

Internationell byrå i Bryssel för handelsstatistik, för-slagsanslag ....................................................................

800

Ersättning till sjömanshusen...........................................

162,000

Läkarundersökning av sjöfolk, förslagsanslag................

50,000

Arvoden åt två dispachörsassistenter ............................

4,000

Internationell patrulleringstjänst i norra Atlanten, för-slagsanslag ....................................................................

9,500

Drift- och underhållskostnader för statens isbrytar-fartyg, förslagsanslag....................................................

140,000!

Säger för handel och sjöfart

"

530,800

D. Bergsbruk, industri, hantverk och slöjd.

Reseunderstöd åt personer, som önska i främmande
länder förvärva ökad insikt och skicklighet i vad
till bergshanteringen hör, reservationsanslag ............

3,000

Befrämjande av slöjderna:

Befrämjande i allmänhet av slöjderna:

Manufakturernas befrämjande.................... 4,000

Reservationsanslag:

Reseunderstöd åt arbetare i de

särskilda näringsyrkena........ 15,000

Reseunderstöd åt idkare av
hantverk och annan mindre

industri ................................ 5,400

Reseunderstöd åt verkmästare

och förmän inom industrien 4,500

Reseunderstöd åt teoretiskt och
praktiskt bildade tekniker,
som icke ägna sig åt bergs-hanteringen............................. 7,500 32,400

36,400

Befrämjande av hemslöjden ........................................

15,000

51,400

Torvingenjörer m. m.:

1

Avlönande av förste torvingenjören och tre torv-ingenjörer ................................................................

26,400

Skrivhjälp åt förste torvingehjören ............................

1,500

Personliga ålderstillägg åt förste torvingenjören och
torvingenjörerna......................................................

4,000,

31,900

72

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

Ordinarie

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

11

Sveriges hantverksorganisation........................................

2,500

12

Statsunderstöd åt hantverksidkare för utbildande av

lärlingar m. in.............................................................

1,000

13

Föreningen för svensk hemslöjd ....................................

8,000

14

Svenska slöjdföreningen....................................................

10,000

15

Tekniskt-vetenskaplig forskningsverksamhet inom kraft-

och bränsleområdet, reservationsanslag........................

100,000

16

Uppehållande av den industriella standardiseringsverk-

samheten........................................................................

30,000

17

Undersöknings- och försvarsarbeten å områden, som

genom Sveriges geologiska undersöknings försorg

äro eller kunna varda för kronans räkning inmutade,

reservationsanslag ........................................................

100,000

18

Landsbygdens elektrifiering ............................................

75,000

Säger för bergsbruk, industri, hantverk och slöjd

54,400

358,400

__________7_____

|

E. Ingenjörsvetenskapsakademien.

1

Ingenjörsvetenskapsakademien ........................................

40,000

1

F. Diverse.

i

1

Ålderstillägg, förslagsanslag ............................................

2,000

2

Rese- och traktamentspenningar, förslagsanslag............

50,000

3

Skrivmaterialier och expenser, ved in. in., förslagsanslag

90,000

4

Tryckningskostnader, förslagsanslag................................

80,011

5

Kommittéer och utredningar genom sakkunniga, reser-

vationsanslag ................................................................

10,000

6

Extra utgifter, reservationsanslag ....................................

25,000

7

Tillfällig löneförbättring för viss personal inom den

civila statsförvaltningen, förslagsanslag ...................

* 61,000i

8

Dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst, för-

i

slagsanslag ...................................................................

1,100,000;

Säger för diverse

287,011

1,161,000

. ...

Summa

9,002,956

3,403,544

Beräknat belopp.

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 År 1926.

73

Verkliga utgifter.

XI. Elfte huvudtiteln. Pensionsväsendet.

''

Ordinarie

Extra |

anslag

anslag

Kronor

Kronor

A. Civila pensionsväsendet.

1

Pensionering av civila tjänstinnehavare, förslagsanslag

3,000,000

2

Förvaltningsbidrag till civilstatens änke- och pupill-

!

kassa ...........................................................................

50,000

3

Pensionsreglering för f. d. civila befattningshavare i

statens tjänst m. fl. pensionärer, förslagsanslag.......

2,200,000

4

Pensionering av till arbetarpersonal hänförliga anställ-

ningshavare vid allmänna civilförvaltningen, för-

slagsanslag ....................................................................

* 30,000

5

Dyrtidstillägg åt f. d. civila befattningshavare i statens

!

|

tjänst m. fl. pensionärer, förslagsanslag....................

4,000,000;

6

Dyrtidstillägg åt pensionsberättigade änkor och barn

|

efter civila befattningshavare i statens tjänst m. fl.,

förslagsanslag ................................................................

2,150,000''

7

Statens andel i kostnaden för pensionering av extra

provinsialläkare, förslagsanslag...................................

22,000

J

8

Statens andel i kostnaden för pensionering av lasaretts-

läkare, förslagsanslag ...................................................

*15,000

9

Bidrag till sjuksköterskors pensionering, förslagsanslag

2,000

i 10

Statens bidrag till pensionering av barnmorskor, för-

slagsanslag ....................................................................

9,000

11

Statsverket åliggande, av andra medel ej utgående er-

sättningar i anledning av olycksfall i arbete, förslags-

anslag ...........................................................................

240,000

12

Pensionering av förmän och arbetare vid statens järn-

vägsbyggnader samt statens vattenfallsverks bygg-

nadsavdelning, förslagsanslag.......................................

50,000

13

Bidrag till kungl. hovkapellets pensionsinrättning........

3,000

14

Bidrag till universitetets i Uppsala pensionsinrättning

för tjänstemäns änkor och barn ................................

9,000

15

Bidrag till pensionsinrättningen för änkor och barn

efter ämbets- och tjänstemän vid universitetet i Lund

7,200

16

Bidrag till pensionering av änkor och barn efter lärare

vid allmänna läroverk, pedagogier, seminarier m. m.

*157,276

17

Bidrag till pensionering av den kvinnliga lärarperso-

nalen vid enskilda läroanstalter, förslagsanslag........

68,000

L

18

Tilläggspensioner åt vissa lärarinnor vid de statsunder-

f

stödda enskilda läroanstalterna, förslagsanslag ........

268,500

Statens anstalt för pensionering av folkskollärare in. fl.:

19

Bidrag till folkskollärares m. fl. pensionering ........

5,310,000

:S Beräknat belopp.

74

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 år 1926.

20

21

22

23

24

25

26

27

Pensionsavgifter till statens anstalt för pensionering
av folkskollärare m. fl., förslagsanslag .............

Bidrag till kostnaderna för pensionering av dövstum lärarna

m. fl., förslagsanslag ...................................

Handelsflottans pensionsanstalt:

Bidrag till handelsflottans pensionsanstalt, förslagsanslag
........................................................................

Förbättring av pensioneringen från handelsflottans

pensionsanstalt, förslagsanslag ...............................

Förbättring av pensioneringen inom de tre första

klasserna av handelsflottans pensionsanstalt ........

Tilläggspensioner under år 1926 åt pensionstagarna
vid handelsflottans pensionsanstalt, förslagsanslag
Bidrag till bestridande av förvaltningskostnaderna
vid handelsflottans pensionsanstalt ........................j

i Ersättning för skada till följd av olycksfall, som förorsakats
av krigsförhållandena under 1914 — 1919
i års världskrig, förslagsanslag ....................................

Ordinarie

anslag

Kronor

3,255,000

Extra

anslag

Kronor

8,565,000i

* 55,000''

101,000,

31,000

31,000

106,000

1,600

101,0001 169,600

100,000

1

19,021

Säger för civila pensionsväsendetj 12,383,476 8,888,100

B. Militära pensionsväsendet.

Lantförsvaret.

Arméns pensionskassa:

Ersättning för mistade löneinne hållningar.

...............................

Ersättning för nådårs- och be gravningshjälpsbesparingar.

... 28,080

Ersättning för inkomster från
Vadstena krigsmanshuskassas

äldre medel............................ 106,000

Bidrag till pensionering av änkor
och barn efter befäl och underbefäl
med vederlikar vid armén 136,411
Ytterligare bidrag för tiden 1 juli
1924 — 30 juni 1925 till pensionering
av änkor och barn
efter befäl och underbefäl med

vederlikar vid armén ............

Arméns pensionskassas egen pensionering
in. in., furslagsanslog

Vadstena krigsmanshuskassa............................................

Förhöjning i gratialen åt avskedat manskap ................

Ytterligare förhöjning i gratialen åt avskedat manskap,
förslagsanslag ...............................................................

6,663

3,800,000

289,512.

137,640

648,000:

470,000,

3,806,663

1,545,152! 3,806,663

Beräknat belopp.

Kung!. Maj:ts proposition Nr 1 är 1924».

75

1

1

Ordinarie !

Extra

anslag

anslag

Kronor

Kronor

Sjöförsvaret.

Flottans pensionskassa:

Ersättning för minskade inkomster:

10

Pensionsfonden............................................ 36,320

11

Gratialfonden ........................................... 16,650

52,970

12 i

Bidrag till flottans pensionskassas gratialfond ........

45,081

13

Pensionering av flottans befäl och underbefäl med

vederlikar, förslagsanslag ........................................

570,000

14

Pensionering av flottans gemenskap, förslagsanslag

330,000

998,051)

Gemensamma anslag.

15

Invalidhusfonden ............................................................

60,350

16

Bidrag till ersättning i anledning av kroppsskada, ådra-

gen under militärtjänstgöring ...................................

252,000

17

Förhöjning av ersättning i anledning av kroppsskada.

ådragen under militärtjänstgöring, förslagsanslag

150,000

18

Bidrag till riksförsäkringsanstaltens förvaltningskostna-

der för handhavande av ärenden rörande ersättning

i anledning av kroppsskada, ådragen under militär-

1

tjänstgöring, förslagsanslag ........................................

''r'' 35,000

; 19

Pensionsförbättring åt viss personal vid armén och

marinen, f