Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling

Proposition 2015/16:20

Regeringens proposition 2015/16:20

Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen

Prop.

med anledning av Försvarsexportmyndighetens

2015/16:20

avveckling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2015

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med anledning av att Försvarsexportmyndigheten ska avvecklas den sista december 2015, behöver vissa ändringar göras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, förkortad OSL). I propositionen föreslås att Försvarsexportmyndigheten tas bort från bestämmelserna i 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § OSL. Det föreslås vidare en övergångsbestämmelse i OSL om att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för uppgifter i sådana ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Bordlagd: 2015-10-13 Hänvisad: 2015-10-14 Motionstid slutar: 2015-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)