Ändringar i lagen om offentlig upphandling

Proposition 1996/97:153

Regeringens proposition

1996/97:153

Ändringar i lagen om offentlig upphandling

Prop.

1996/97:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 1997

Lena Hjelm-Wallén

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås ett flertal justeringar i lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling (LOU). Dessa har till syfte att göra lagens innehåll
och ordalydelse mer i överensstämmelse med EG:s upphandlingsdirektiv.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

1 Riksdagen 1996/97. 1 saml. Nr 153

Innehållsförteckning

Prop. 1996/97:153

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Lagtext

........................................3

3 Ärendet och dess beredning ...........................53

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-05-27 Bordläggning: 1997-05-27 Hänvisning: 1997-05-28 Motionstid slutar: 1997-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.