Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Proposition 2012/13:181

Regeringens proposition 2012/13:181

Ändringar i inkomstskattelagen med anledning

Prop.

av Kroatiens anslutning till EU

2012/13:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås tillägg till några bilagor till inkomstskattelagen (1999:1229). Tilläggen föranleds av direktiv 2013/13/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 men tillämpas från och med den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:181 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-26 Bordläggning: 2013-06-27 Hänvisning: 2013-06-28 Motionstid slutar: 2013-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)