Ändringar i arbetsmiljölagen

Proposition 1993/94:186

Regeringens proposition

1993/94:186

Ändringar i arbetsmiljölagen

Prop.

1993/94:186

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Börje Hörnlund

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram vissa förslag som rör arbete som utförs på
arbetsställen över vilka den egna arbetsgivaren inte råder. Det föreslås
bl.a. att samordningsansvaret på gemensamma arbetsställen preciseras.
Vidare föreslås ett särskilt ansvar för den arbetsgivare som hyr in
arbetskraft i sin verksamhet och ett i lagen preciserat ansvar för den
som råder över ett arbetsställe i förhållande till dem som arbetar där
utan att vara anställda av honom. Skyddsombud, som företräder
arbetstagare som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-25 Bordläggning: 1994-03-25 Hänvisning: 1994-03-28 Motionstid slutar: 1994-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)