Ändring i socialtjänstlagen

Proposition 1996/97:124

Regeringens proposition

1996/97:124

Ändring i socialtjänstlagen

Prop.

1996/97:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Margot Wallström
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen (1980:620),
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1990:1404) om kommuner-
nas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, rättegångsbalken och
sekretesslagen (1980:100).

Ändringarna i socialtjänstlagen innebär att 6 § kompletteras med
tilläggsbestämmelser som preciserar dels rätten till försörjningsstöd, dels
rätten till annat bistånd. Försörjningsstödet består av en schabloniserad
del och därutöver vissa andra preciserade kostnadsposter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-03-13 Bordläggning: 1997-03-13 Hänvisning: 1997-03-14 Motionstid slutar: 1997-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (20)