Ändring i lagen om lägenhetsregister

Proposition 2007/08:162

Regeringens proposition 2007/08:162

Ändring i lagen om lägenhetsregister Prop.
  2007/08:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 2008

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska fastighetsägare för bostadslägenhet i småhus med mer än en bostadslägenhet lämna uppgift om bostadsarea, antal rum, kökstyp och lägenhetskategori. I denna proposition föreslås att uppgiftsskyldigheten begränsas till endast bostadsarea, vilket innebär förenklingar för fastighetsägarna, kommunerna och Lantmäteriverket.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2008.

1

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2007/08:162

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

3

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) Prop. 2007/08:162
  om lägenhetsregister            
Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister
ska ha följande lydelse.                  
Nuvarande lydelse       Föreslagen lydelse      
          14 §            
Fastighetsägaren skall lämna Fastighetsägaren ska lämna sådana
sådana uppgifter till kommunen uppgifter till   kommunen   som
som föranleder ändringar eller föranleder ändringar   eller
kompletteringar   av lägenhets- kompletteringar av lägenhets-
registret och som avses i     registret och som avses i      
1. 6 § 1 d samt 3 b–e när det 1. 6 § 1 d samt 3 b–e när det
gäller en bostadslägenhet i ett gäller bostadslägenhet i ett
småhus med enbart en småhus, och          
bostadslägenhet, och                  
2. 6 § 1 b–e samt 3 b–e när det gäller övriga bostadslägenheter.    
Om lägenhetsnummer skall Om lägenhetsnummer   ska
fastställas för bostadslägenheten, fastställas för bostadslägenheten,
skall fastighetsägaren också lämna ska fastighetsägaren också lämna
förslag till sådant nummer i förslag till sådant nummer i
enlighet med föreskrifter som enlighet med   föreskrifter   som
avses i 12 §.         avses i 12 §.          

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

4

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2007/08:162

Lantmäteriverket har i en skrivelse som inkom till Finansdepartementet den 2 april 2008 föreslagit en ändring i 14 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Lantmäteriverkets sammanfattning av förslaget finns i bilaga 1. Lantmäteriverkets författningsförslag finns i bilaga 2.

Lantmäteriverkets förslag har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2008/2436).

Lagrådet

De frågor som behandlas i lagen om lägenhetsregister faller under Lagrådets granskningsområde. De föreslagna ändringarna är emellertid av sådan enkel beskaffenhet att regeringen anser att Lagrådets hörande inte behövs.

4 Bakgrund

Den 1 juli 2006 trädde lagen (2006:378) om lägenhetsregister i kraft. Enligt lagen ska alla bostadslägenheter registreras i ett register. Uppgifterna i lägenhetsregistret hämtas dels från fastighetsregistret, dels direkt från fastighetsägarna.

I 14 § lagen om lägenhetsregister finns bestämmelser om vilka uppgifter en fastighetsägare ska lämna till kommunen. Enligt punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska fastighetsägaren under tiden registret upprättas lämna uppgifterna till Lantmäteriverket i stället för till kommunerna.

Uppgiftsskyldigheten innebär att för en bostadslägenhet i ett småhus med enbart en bostadslägenhet ska endast uppgift om bostadsarea lämnas. För övriga bostadslägenheter ska, utöver uppgift om bostadsarea, även lämnas uppgift om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori.

Det framgår av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att småhus är en typ av byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer alternativt är inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer om byggnaden ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment.

5 Förenklat uppgiftslämnande

Regeringens förslag: Fastighetsägares uppgiftsskyldighet för en bostadslägenhet begränsas i fråga om småhus till att omfatta endast bostadsarea oavsett hur många bostadslägenheter det finns i huset.

Lantmäteriverkets förslag: Överensstämmer med regeringens.

5

Remissinstanserna: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner Prop. 2007/08:162 och Landsting har tillstyrkt Lantmäteriverkets förslag. Skatteverket och

Fastighetsägarna Sverige har inte haft något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: I fråga om småhus med enbart en bostadslägenhet är fastighetsägaren skyldig att lämna uppgifter för bostadslägenhet endast om bostadsarea. Denna uppgift inhämtas vid de allmänna fastighetstaxeringarna och kan därmed hämtas från fastighetsregistret till lägenhetsregistret.

För bostadslägenhet i småhus med mer än en bostadslägenhet gäller uppgiftsskyldigheten även antal rum, kökstyp och lägenhetskategori.

Uppgifter om antal rum, kökstyp och lägenhetskategori inhämtas inte vid de allmänna fastighetstaxeringarna och finns därmed inte i fastighetsregistret för småhus. Uppgifter skulle således behöva inhämtas vid en separat uppgiftsinsamling.

Lantmäteriverket har under förberedelserna för upprättandet av lägenhetsregistret konstaterat att skillnaden i uppgiftsskyldighet mellan småhus med enbart en bostadslägenhet och småhus med mer än en bostadslägenhet innebär betydande olägenheter för fastighetsägarna, kommunerna och Lantmäteriverket. För det fall skillnaden upprätthålls kommer dessutom kostnaderna för upprättandet och uppdateringen av lägenhetsregistret att bli högre än om samma uppgifter för småhus inhämtas oavsett antal bostadslägenheter.

Regeringen bedömer att det saknas anledning att inhämta olika typer av uppgifter för småhus beroende på antalet bostadslägenheter. Uppgiftsskyldigheten bör därför begränsas till bostadsarea även för småhus med mer än en bostadslägenhet.

6 Ikraftträdande

Regeringens förslag: Lagändringen träder i kraft den 1 december 2008.

Lantmäteriverkets förslag: Lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte yttrat sig i frågan. Skälen för regeringens förslag: Lägenhetsregistret är för närvarande

under uppbyggnad. För att undvika onödig uppgiftsinsamling bör lagändringen träda i kraft snarast. Den tidigast möjliga tidpunkten bedöms vara den 1 december 2008.

7 Konsekvenser  
Förslaget innebär en lättnad i uppgiftsskyldigheten för berörda  
fastighetsägare. Det ligger därför i linje med regeringens allmänna  
strävan att förenkla regelverken och minska kostnaderna för att följa  
gällande regler. För Lantmäteriverkets del beräknas förslaget leda till en  
besparing på ca 2 miljoner kronor. 6

Lantmäteriverkets sammanfattning av förslaget

I promemorian föreslås en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister som innebär att det för bostadslägenheter i småhus, oavsett hur många bostadslägenheter det finns i huset, enbart ska finnas uppgift om bostadsarea i lägenhetsregistret. Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska dessutom uppgift om lägenhetsnummer finnas. Den föreslagna ändringen avser regeln i 14 § lagen om lägenhetsregister om fastighetsägarens skyldighet att lämna uppgifter. Föreslagen ändring bör träda i kraft snarast möjligt.

Prop. 2007/08:162

Bilaga 1

7

Lantmäteriverkets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:378) om lägenhetsregister

att 14 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  14 §

Fastighetsägaren skall lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som

avses i        
1. 6 § 1 d samt 3 b-e när det 1. 6 § 1 d samt 3 b-e när det
gäller en bostadslägenhet i ett gäller bostadslägenhet i ett
småhus med enbart en småhus, och

bostadslägenhet, och

2. 6 § 1 b-e samt 3 b-e när det gäller övriga bostadslägenheter.

Om lägenhetsnummer skall fastställas för bostadslägenheten, skall fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §.

Prop. 2007/08:162

Bilaga 2

8

Förteckning över remissinstanser

Remissyttranden har avgetts av följande remissinstanser. Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Landsting och Fastighetsägarna Sverige.

Prop. 2007/08:162

Bilaga 3

9

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors

Föredragande: Statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister.

Prop. 2007/08:162

10

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-05-29 Bordläggning: 2008-06-02 Hänvisning: 2008-06-03 Motionstid slutar: 2008-06-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)