Ändrade regler om övertid och skyddskommitté

Proposition 2010/11:89

Regeringens proposition 2010/11:89

Ändrade regler om övertid och skyddskommitté

Prop.

2010/11:89

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Hillevi Engström

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i arbetstidslagen (1982:673) och

arbetsmiljölagen (1977:1160). Ändringarna är en del i regeringens regel-

förenklingsarbete.

Kravet på dispens från Arbetsmiljöverket för uttag av extra övertid per

kalenderår och extra mertid per kalenderår tas bort. I stället framgår av

lag att extra övertid och extra mertid får tas ut med högst 150 timmar per

arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-03-17 Bordläggning: 2011-03-17 Hänvisning: 2011-03-18 Motionstid slutar: 2011-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)