Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna

Proposition 2017/18:271

Regeringens proposition 2017/18:271

Ändrade regler för
Första–Fjärde

AP-fonderna
Prop. 2017/18:271

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 juni 2018

Ylva Johansson

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en viss modernisering av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder).

Det föreslås att placeringsreglerna för
Första–Fjärde

AP-fonderna
ska ändras i syfte att underlätta för dessa
AP-fonder
att uppnå det övergripande målet för placeringsverksamheten. Förslaget innebär i huvudsak att kravet på en minsta andel räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk sänks från 30 till 20 procent, att begränsningen av innehav av onoterade värdepapper
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-26 Bordlagd: 2018-06-26 Hänvisad: 2018-06-27 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)