Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Proposition 2021/22:204

Regeringens proposition

2021/22:204

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller

Prop.

medicintekniska produkter för in vitro-

2021/22:204

diagnostik

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2022

Magdalena Andersson

Anna Ekström (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentet och rådet har beslutat att ändra övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik
och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik.
Dessa ändringar berör förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik
som ska börja tillämpas den 26 maj 2022.

I denna proposition föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-31 Bordlagd: 2022-03-31 Hänvisad: 2022-04-01 Motionstid slutar: 2022-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)