Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Proposition 2022/23:21

Regeringens proposition 2022/23:21

Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

Prop.

2022/23:21

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 november 2022

Ulf Kristersson

Ebba Busch (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Ipropositionen lämnas förslag till
EU-rättsliga
anpassningar av vissa svenska regler som gäller samarbeten mellan företag i olika handelsled, t.ex. mellan en tillverkare och en detaljist, s.k. vertikala avtal. Förslaget innebär att lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal anpassas till en ny
EU-förordning,
som ersätter förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Bordlagd: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-11-18 Motionstid slutar: 2022-12-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)