Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden

Proposition 2014/15:89

Regeringens proposition 2014/15:89

Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s

Prop.

förordningar om strukturstöd och stöd till

2014/15:89

utveckling av landsbygden

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2015

Stefan Löfven

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om lokala aktionsgrupper. Lokala aktionsgrupper ska enligt
EU-bestämmelser
utföra uppgifter som avser lokalt ledd utveckling inom förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder. Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om gruppernas handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling. Förslaget innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-16 Bordlagd: 2015-03-17 Hänvisad: 2015-03-18 Motionstid slutar: 2015-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)