Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen

Proposition 2014/15:86

Regeringens proposition 2014/15:86

Kroatiens anslutning till

Prop.

skiljemannakonventionen

2014/15:86

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 mars 2015

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen). Ändringen föranleds av Kroatiens anslutning till konventionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

1

Prop. 2014/15:86

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-17 Bordlagd: 2015-03-17 Hänvisad: 2015-03-18 Motionstid slutar: 2015-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)